Home  Print    

2007 nummer 4

VAN DE BESTUURSTAFEL
BEZOEK B&W
Voor het B&W bezoek , dat op onze agenda stond van 25 september 2007,

hadden we op 18 september j.l. een kennismakingsbezoek met onze nieuwe

burgemeester de heer Hoornstra. Als locatie hadden we de Hege Gerzen

uitgezocht en hier konden we methem lekker genieten van de najaarszon.
Ons samenzijn met B&W werd verzet van 25 september naar 30 oktober j.l.,

dit vanwege ziekte van de vrouw van de burgemeester.
Samen met onze vertegenwoordiger in het MFA bestuur en enkele bestuursleden

van de CVT hebben we de prioriteitenlijst van onze dorpsvisie behandeld.
MFA.
Een miljoen is gereserveerd maar..... we willen nog graag een half miljoen.
Op de begrotings vergadering van 15 november is met 9 tegen 5 (CDA)

stemmen het voorstel erdoor gekomen. Dit is een mooi begin en nu allemaal

de schouders eronder. Elders in dit blad kunt u hier meer over lezen.
TOEKOMSTVISIES
Wat doet de gemeente met de toekomstvisies die gemaakt zijn? Er is een

matrix gemaakt en die ligt nu bij een werkgroep. Dit zal zo spoedig mogelijk

teruggekoppeld worden naar de Plaatselijke Belangen in onze gemeente.
WERKGELEGENHEID.
De provincie wil de bedrijvigheid concentreren op de industrie terreinen van

Balk en Bakhuizen. Volgens onze visie is er in ons dorp duidelijk behoefte!
WONINGBOUW.
Woningen die in Oudemirdum gebouwd mochten worden zijn ook gebouwd.

Tot 2010 mag er niks meer bij. Na 2010 worden er nieuwe contingenten per

regio verdeeld. Wij proberen een woonvisie op te zetten voor na 2010.
GEMEENTELIJKE HERINDELING.
Om een besluit te kunnen nemen moet de raad eerst weten wat er bij de burgers

leeft en wat die willen. Voor de zomer zullen er voorlichtingsbijeenkomsten

gehouden worden in de dorpen.

WIST U DAT..................
* Het trottoir aan de Ikebosker opgeknapt is?
* Het "parkeerplekje" voor de pin verhard is?
* De oranjevereniging volgend jaar een jubileumjaar heeft?
* Een verkeersspiegel aan de kruising Beukenlaan/Jan Schotanuswei geplaatst is?
* Grietsje Andela voor 20 uren het dorpshuis beheert en dat super doet?
* Eén januari de traditionele Nieuwjaarsduik op de Hege Gerzen is?
KERST 2007
Kerstklokken kondigen het Kerstfeest aan
En nodigen de mens naar de kerk te gaan
Om te luistern naar het Kerstverhaal
Dat een boodschap heeft voor ons allemaal:
"VREDE OP AARDE, IN DE MENS EEN WELBEHAGEN"
Een Kerstwens ook voor alle andere dagen.
Er staan meerdere Kerstdiensten in ons dorp op het programma, in beide kerken,

op de school en in het dorpshuis.

Ook is er dit jaar een Kerstinstuif georganiseerd op de Brink.
We wensen iedereen goede Kerstdagen!


OUD EN NIEUW VIEREN.
Met vuurkorven en een drankje gaan we het gezellig maken rond het dorpshuis.

Rond de klok van twaalf is jong en oud van harte uitgenodigd om gezamenlijk

de jaarwisseling te vieren. Daarna is het dorpshuis open waar iedereen welkom is.
Bij het NOK terrein wordt het carbidschieten op Oudejaarsdag gedoogd.
Laat ons er met zijn allen een gezellige jaarwisseling van maken en wanneer

nodig ieder op zijn verantwoordelijkheden aanspreken.
Voor iedereen een "LOKKICH NIJJIER".

 

KERSTCONCERT
met als thema: "feest fan frede"
teksten: Margryt Poortstra
onder leiding van Harm van Zuiden
op zondag 23 december a.s. om 20.00 uur
in de Fonteinkerk te Oudemirdum
muzikale begeleiding: Martin de Jong, orgel
verder: dwarsfluit, kinderstem en piano
spreekstem: Ytsje Hettinga

 

 

Informatie Dorpshuis
Het Bruin café in het Dorpshuis is iedere vrijdag van 17.30 tot 01.00 uur geopend.
Iedere maandag,. woensdag-en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is er iemand

aanwezig in het Dorpshuis.

Voor afspraken e.d. kunt u dan langskomen of bellen met 0514-571424.
In noodgevallen kunt U bellen: 0514-571937 of 0514-571970. Grietje Andela.
 

 

 

Berichten uit het Dorpshuis-It Klif
Het kan kort zijn deze keer, want we hebben u in oktober via een foldertje

geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Toch valt er wel iets te melden.

Bestuur.
We zijn blij, dat Kees Ruwaard (Liemdobben) in november het bestuur is komen

versterken Hij zal zich samen met de penningmeester vooral met de financiën bezig houden.

Beheerder.
De manier waarop Grietje Andela, Harmen Akkerman en de groep vrijwilligers zich

de voorbije maanden voor het Dorpshuis. ingezet hebben verdient ons inziens alle lof.

Een welgemeend "dank. jullie wel" is op zijn plaats. Omdat een fulltime beheerder

er voor het komend jaar zeker niet in zit, willen we voorlopig op dezelfde manier verder gaan.

Vrijwilligers
Het betekent wel, dat we de groep vrijwilligers graag wat. zouden willen uitbreiden.

Dus opnieuw de oproep: Iets voor U? Meldt u aan!

Tot slot
We sluiten een jaar af met onverwachte ontwikkelingen Met goede .moed. gaan we

verder er op vertrouwend, dat u voor vergaderingen en feesten het Dorpshuis zult

weten te vinden, want het Dorpshuis is toch voor- èn van het hele dorp??!!
We wensen U: Folie Lok en Seine foar 2008!

Namens het bestuur, Piet Jan Schotanus.

 

 

Beste dorpsgenoten,

In de vorige editie van het Pompeblêd hebben wij u gemeld dat er op 9 oktober jl.

een extra ledenvergadering zou worden gehouden van de Oranjevereniging,

in verband met de toekomst van de optocht tijdens Koninginnedag. Hierbij een kort verslag:

De vergadering werd bezocht door o.a. afgevaardigden van verschillende

buurtverenigingen en Plaatselijk Belang. Ook hebben wij voor de vergadering

nog een telefoontje mogen ontvangen van Buurtvereniging de Marderhoeke.

Helaas konden vanuit deze buurt geen mensen aanwezig zijn,

maar ze wilden wel graag hun mening geven over dit onderwerp.
Tijdens deze avond kwam naar voren dat iedereen van mening is dat de optocht

wel moet blijven bestaan. De meeste buurten spraken hun voorkeur uit om

dit éénmaal per twee jaar te laten plaatsvinden.
Een aantal buurten gaven aan dat het vaak erg moeilijk is om buurtbewoners

te motiveren om mee te bouwen aan de optochtwagen.
Een ander probleem is dat het soms moeilijk is een beschikbare ruimte voor

het bouwen van de wagen te vinden.
Alle aanwezigen zijn van mening dat het wel van belang is dat er ieder jaar

activiteiten worden georganiseerd op Koninginnedag, om er voor te zorgen

dat ieder jaar een gezellig Koninginnefeest wordt gevierd in Oudemirdum.
Ook is er nog gesproken over de wijze van jurering, het tijdstip van aanvang

van de optocht en de reclame die er wordt gemaakt voor de optocht in de media.

Het bestuur zal deze punten uiteraard meenemen bij de organisatie van het

Koninginnedagfeest van 2008.
Omdat de Oranjevereniging Oudemirdum in 2008 65 jaar bestaat, is er besloten

om de optocht van volgend jaar van start te laten gaan zonder een vast thema.

Iedereen mag met een eigen onderwerp een optochtwagen inschrijven.

Wij hopen dat dit voor alle bouwers (en hopelijk ook nieuwe bouwers!!)

een stimulans is om een prachtige wagen te bouwen!!
Tijdens Koninginnedag zelf heeft het bestuur het altijd erg druk met de organisatie

van de diverse activiteiten. Wij zijn daarom op zoek naar mensen die ons tijdens

deze dag een handje kunnen helpen. Wilt u ons (een uurtje) helpen met bijvoorbeeld

de kinderspelletjes of de fietspuzzeltocht? Dan horen wij dit graag van u!

Tot slot willen wij als bestuur u vragen:

Heeft u ruimte beschikbaar waar een optochtwagen zou kunnen worden gebouwd?
Meld u bij het bestuur van de Oranjevereniging!!
Wilt u met uw club/vereniging of matenploeg meedoen aan de optocht van 2008?
Graag aanmelden vóór 14 januari 2008 bij Jaap Ovelgönne: tel: 571151 (na 18.00 uur)

Wij hopen dat wij in 2008 weer een prachtige Koninginnedag kunnen organiseren!
Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum

NIEUWJAARSDUIK en NIEUWJAARSRECEPTIE op HEGE GERZEN

Nieuwjaarsdag 1 januari 2008 is in Oudemirdum wederom de traditionele Nieuwjaarsduik

bij de Hege Gerzen, met dit jaar voor het eerst, aaneensluitend een nieuwjaarsreceptie

m.m.v. DJ APPIE. Het startsein voor de duik in het IJsselmeer wordt gegeven om 15.00 uur.

Er is geen entree en voor iedere deelnemer is er een gratis kop snert of een warm drankje.

De inschrijving kan t/m oudjaarsdag per mail via info@hegegerzen.nl,

telefonisch op 06 53 797476 of op 1 januari op de Hege Gerzen tussen 13.00 en 14.45 uur.
Nieuw aan de Nieuwjaarduik dit keer is dat er enkele prijzen in het water drijven en door de

deelnemers kunnen worden opgedoken. De prijzen worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Met vriendelijke groet,

Sjerp

 

Bedankt bericht

Langs deze weg willen we een ieder bedanken voor het sturen van de vele kaarten,
tekeningen , cadeautjes en de aandacht die Sjoerd en wij mochten ontvangen tijdens

het verblijf van Sjoerd in het ziekenhuis in Sneek en in de epilepsie kliniek in Zwolle .
Geweldig , en het heeft ons goed gedaan .

Groeten van Wopke, Anita , Maaike-Ytje , Sijmen en Sjoerd Langeraap.

 

MFA Oudemirdum

Zit er nog schot in de voortgang in de plannen voor een nieuwe Multifunctionele

accommodatie in Oudemirdum?

Wellicht vragen vele dorpsgenoten zich dit af. De gemeente Gaasterlân-Sleat lijkt soms

wel op Echternach. Daar loopt men de processie met twee stappen vooruit en één achteruit.

Toch zijn we de laatste weken weer een stapje dichter bij realisatie.

Er zijn toezeggingen voor meer geld en er wordt serieus nagedacht over de

organisatie van het realisatietraject.

Wat is er zoal gebeurd?
Nadat in januari 2006 een prachtig plan was ingediend, dat door de Raad en

ook hier in het dorp enthousiast werd ontvangen, werd het langzaamaan stil.

Er kwamen gemeenteraadverkiezingen in het voorjaar, er bleek geen geld,

de gemeente raakte in de rode cijfers, de Provincie ging toezicht houden.

De nieuw gekozen wethouder kreeg de gedachte om een plan inclusief een

nieuwe basisschool te ontwikkelen, maar trok dat later weer in.

We kregen te maken met burgemeesterswisselingen, het overlijden van een wethouder.

Pas aan het eind van 2006 werd, gekoppeld aan plannen voor woningbouw en

voorzieningen in Balk, het MFA in Oudemirdum opnieuw op de agenda gezet.

In januari 2007 werd daarvoor door de Raad, uit de opbrengsten van toekomstige

woningbouw, 1 miljoen euro gereserveerd voor een nieuw MFA in Oudemirdum.

Een principetoezegging die pas na het maken van winst en pas na 2009 misschien

gerealiseerd zou kunnen worden.

Onvoldoende
Met dit geld valt echter geen Dorpshuis en sportvoorziening te realiseren.

Toch kregen wij een beetje het predikaat: ontevreden jongetje van de klas.

Ook in het dorp hoorden wij stemmen: een miljoen is toch een hoop geld!

Na de prijsstijgingen van enkele jaren blijft echter maar 8 ton werkelijk over,

net genoeg voor een ruime gymzaal.
Vervolgens hebben wij tot de zomer 2007 drie sporen doorlopen.
Het ene spoor was te onderzoeken in hoeverre een beperking van het

programma van eisen mogelijk zou zijn. Na uitvoerig overleg met partijen is

besloten de oppervlakte van het Dorpshuisdeel te beperken tot ruim 650 m2,

door het laten vallen van de grote zaal, de jeugdbibliotheek en de jongerensoos.

 De sportzaal is teruggebracht tot de vereiste omvang van twee volleybalvelden.

Verder is gekeken naar oplossingen waardoor geen extra grond behoeft te

worden aangekocht. De kosten zijn daarmee sterk gedaald.
Het tweede spoor was gericht op de gemeente, teneinde het inzicht te laten

doordringen dat meer geld nodig is. Met de aanstelling van een nieuwe wethouder

in het voorjaar, de komst van een nieuwe burgemeester na de zomer, en een

nieuwe ambtenaar Welzijn, is ook meer kennis en politieke daadkracht op dit

terrein binnengekomen. Dit heeft er toe geleid dat een voorstel tot verhoging van

de gemeentelijke bijdrage aan een MFA met € 500.000,- onlangs is aangenomen

door de Raad.
Het derde spoor heeft te maken met organisatie. De gemeente wil terecht invloed,

maar geen trekker zijn. Wie wordt opdrachtgever, projectleider, toekomstig eigenaar,

beheerder; wordt het gebouw eigendom of gehuurd?
Wij willen begin januari 2008 zo ver zijn dat een nieuw programma van eisen is

geschreven, er een budget is voor verdere uitwerking, de architect opdracht geven

kan worden een nieuw plan te maken. Dan ook moet meer bekend zijn over de

projectorganisatie. Dan ook moeten meer definitieve afspraken gemaakt worden

met partijen over afnamegaranties van gebruiksuren.
Kortom, het zijn kleine stapjes, die veel geduld vragen.

Huib Swets, secretaris Stichting It Nije Klif
 

Paddenstoelen in de tuin

Op de grens tussen onze tuin en die van de buren staat een boomwal met ook veel struiken.

We hebben daar enkele jaren een bijzondere gast in gehad: stinkzwammen! Op zich een mooie

paddenstoel, al heeft hij wel een wat rare vorm. Het begint met een soort ei

(ook wel duivelsei genoemd) waar dan de paddenstoel uitkomt. Eenmaal "rijp"

begint het feest: een verschrikkelijke stank, net rottend vlees, die echt door de

hele tuin trekt. Voor ons mensen afschuwelijk, voor vliegen erg aantrekkelijk

en dat is ook precies de bedoeling, want zij komen er op af, krijgen het kleverige

goedje aan hun poten en verspreiden zo de sporen van deze paddenstoelensoort.

Het was een hele klus om er vanaf te komen... een paar keer per week alle "eieren"

opzoeken en in een plastic zakje verpakken en weggooien hielp een beetje, de grond

vaak loskrabben ook, maar uiteindelijk bleek -na een paar jaar- dat het probleem

pas verdween toen ik een eikenhouten paaltje uit de grond trok, van waaruit allemaal

witte myceliumdraden in alle richtingen de tuin ingingen. Blijkbaar was dat de bron geweest.

Toen die eenmaal weg was, had ook eindelijk al het andere gewoel en gezoek resultaat.

Maar af en toe ruik je nog iets, die vage, vieze lucht. Maar als je zoekt vind je niets meer...

Gelukkig maar! Één troost was de wetenschap dat de stinkzwam alleen op vruchtbare

en humusrijke grond groeit. Had ik niet verwacht van onze boomwal. Als ik er nu weer

een stel zie staan in het Rijsterbos, moet ik nog wel eens terug denken aan de vele uurtjes

die mijn buurvrouw en wij door de struiken scharrelden, op zoek naar duivelseieren.

Enkele leuke websites over paddenstoelen en de natuur: http://www.paddenstoel.nl/
http://www.paddestoelenkartering.nl (met ook hele leuke paginaas voor kinderen!)
http://www.gaasterland-natuurland.nl
http://www.biopix.nl
http://www.waterwereld.nu
http://natuur.webblad.info
http://www.digitalnature.org
http://www.noorderbreedte.nl
http://www.gardensafari.net/indexdutch.htm
Het Tuinmannetje

 

 

Opbrengst Collecte KWF 2007 in Oudemirdum,
Van 3 tot 8 september
Geachte dames en heren collectanten,

Het lukt ons toch ieder jaar weer om het allemaal kloppend te krijgen.
U als collectant maakt het ieder jaar weer waar en daarvoor is het
KWF u zeer dankbaar. Het bijzonder plezierig, dat jullie mij in dit eerste jaar
en opvolgster van Johanna Akkerman mij en natuurlijk het KWF zo goed
hebben geholpen. Het resultaat dit jaar € 936,- euro in Oudemirdum.
Namens het bestuur van de afdeling Gaasterlân van de KWF willen wij
U hartelijk bedanken voor uw bijzonder actieve inzet.

Coördinator Lub Wiarda.
Collecte Contact persoon Kankerbestrijding Conny Hibma.


Opbrengst Collecte Nierstichting 2007 in Oudemirdum,
Van 16 tot 22 september.

We hebben een prachtig bedrag opgehaald van 670,- euro in Oudemirdum.
Allen collectanten weer hartelijk dank daarvoor.
In het bijzonder Mw. Brinksma uit Oudemirdum die als jubilaris in de bloemen
gezet is. Meer als 20 jaren o.a. in Oudemirdum heeft mw. gelopen voor de Nierstichting.
Namens de Nierstichting onze hartelijke dank hiervoor.

Collectantencontactpersoon in Oudemirdum.
Conny Hibma
 

Rolstoeldei 2007 yn Aldemardum.

De simmer fan 2007 wie net sa sinnich, mar op 2 juny wie it prachtich waar!
Dat moast ek wol want in hiel soad minsken yn 'e rolstoel kamen dy deis nei
it doarpshûs om't se de jierlikse gesellige dei yn Aldemardum wer graach
meimeitsje woenen. Wat is it moai dat Bakkerij Twijnstra, Troefmarkt Hamstra
en Blommepracht Willy dit barren altyd mar wer stypje! Aldergelokkichst dat
de Grintfiskers dit jier wer fan 'e partij wienen. Wy hienen in goed plak yn
it doarpshûs en tal fan frijwilligers holpen wer mei om alles goed ferrinne
te litten. Tige tank foar alle help en wy sizze ek no wer: Oant oare jier!
Ut namme fan de inisjatyfgroep "Lopers voor Rollers".

Annie de Kleine.

 

 

Een spelletjesmiddag in Bos- en Meerzicht.


Vrijdag 28 september j.l. hadden we een heel mooie spelletjesmiddag onder leiding

van zuster A. de Groot. Blokken omgooien, ballen in gaten gooien en hoeveelheid

eikels raden. Met stokjes lichtjes aandoen, ballen uit een draaiende motor pakken,

knikkers op een geel onderzettertje doen. Als klap op de vuurpijl was er een houten koe,

hier konden de boerinnen uit onze groep hun hart ophalen, zij moesten melken!

De koe had namelijk rubber spenen. We werden getrakteerd en kregen een

heerlijke broodmaaltijd, soep, krentenbol, puddingbroodje. Alle lof!

Ciska de Vries-van Houten
Bos- en Meerzicht
Oudemirdum.

 

 

De pen doorkrijgen.

Pompeblêd herfst 2007 wordt uit de brievenbus gehaald en natuurlijk meteen even gelezen.
Vooral de pen doorkrijgen is elke keer weer leuk.
Tot de laatste zin: De pen wordt doorgegeven aan de Familie Durk en Wieke Haarsma.
He, maar dat zijn wij, dat kan toch niet, het is toch altijd een ander die hem doorkrijgt?...
Het is onderhand mits november, en na lang zoeken toch een pen gevonden.
En dus volgt hieronder het verhaal van Durk en Wieke, met hun kinderen Idske, Riky en Beant Karel.

Durk (44) is geboren op het Bakhûster heech op een boerderij. Na een kleine verhuizing

(door de boomwal naar de andere kant) heeft hij zijn verdere jeugd hier doorgebracht.
Na zijn schooljaren aan het werk bij loonbedrijf Haagsma (met een G) te Wijckel

en tussendoor heeft Durk ook nog z`n dienstplicht vervult.

Wieke (42) is geboren te Ruigahuizen en heeft hier ook haar jeugd doorgebracht.

Nadat eindelijk de laatste schoolexamens zijn geweest (ook nog geslaagd)

direct aan het werk in de keuken op medisch kinderhuis Mooi Gaasterland.

Inmiddels zijn ze allebei twintigers, en een huisje voor henzelf lokt ook wel.

(onderhand hebben ze al 6 jaar verkering) Na een paar bezichtigingen hebben

ze een huisje (met de nadruk op -je!) gekocht in de Maren te Hemelum.

Het is inmiddels 1988 en in mei van dat jaar zijn ze ook nog getrouwd,

en in het huisje gaan wonen, met alle geiten die ze op hun trouwdag hadden gekregen.

Om misverstanden te voorkomen de geiten woonden dus in het hokje achter het huis.

Na precies 8 weken zijn ze nogal hals over kop verhuisd naar de boerderij op Marderhoek 3

De boerderij was erbij gekocht door Durk z`n vader, en Durk en Wieke hebben

snel het huisje weer verkocht en en verhuisden nogal provisorisch naar de Marderhoek.

Laden en kasten leeghalen? Dat kan toch zo ook wel op de kar? (inclusief koelkast met inhoud)

Na ongeveer 9 jaar samen geboerd te hebben met Durk z`n vader hebben Durk en

Wieke de boerderij overgenomen. Inmiddels is in 1991 Idske geboren,

Riky is in 1994 geboren en als hekkesluiter werd in 1996 Bêant Karel geboren.

Idske zit nu in de examen klas van het CSG te Balk, en volleybalt bij NOK in het meisjes B-team.

Ze traint ook nog een de mini`s (volleybal) Riky is is een grote meid die ook al in de

tweede zit van het AOC te Sneek. Ze zit ook op volleybal, bij meisjes Cteam. Beant karel

(ook al groot) zit nog in Oudemirdum op school (groep 7) Hij mag graag voetballen, en

dit doet hij dan ook bij NOK

Hobby`s?!! Ja die hebben we ook nog tussendoor. Durk is een man die graag in z`n

werkplaats aan het lassen, slijpen enz. is, en, oh ja meestal hebben ze ook wel een

bouw- of renovatieproject. Verder mag hij zomerdag graag voor het loonbedrijf balen kuil opruimen.

Wieke is in de zomer vaak in de tuin te vinden. of als het erg warm is in het "Swetshok" .

Wie wil weten wat het "Swetshok" is, komt maar eens een keertje kijken.

In het winterseizoen gaat ze bijna elke dinsdagavond naar line - dance in het

dorpshuis te Nijemirdum. (erg gezellig!)

Om nu een lang verhaal, kort te maken: de familie Haarsma woont en werkt met

plezier op Marderhoek 3 en hopen dat nog lang zo te houden.
Zo de pen is bijna leeg, en de hand lam van het schrijven, het wordt tijd dat de pen

word doorgegeven, dit maal aan Doeke en Hiltje Faber.

Veel succes!
Durk en Wieke

 

GROEN LICHT voor toeristisch informatiepunt GAASTERLAND PROMOTION

De gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat heeft GROEN LICHT gegeven voor voortzetting

van het toeristisch informatiepunt Gaasterland Promotion en dat is geweldig nieuws!

Het informatiecentrum Mar en Klif is hier bijzonder mee ingenomen en gaat dus

samen met de aangesloten ondernemers deze ingeslagen weg vervolgen!

Geconstateerd kan worden, dat het in het afgelopen seizoen echt bijzonder goed gegaan is.

Er zijn t/m 31 oktober jl. ongeveer 20.400 bezoekers aan de diverse balies in

Oudemirdum, Balk en Sloten geweest en dat is ruim boven verwachting!

Al deze toeristen zijn geholpen met het vinden van accommodatie, activiteiten

en tal van andere vragen. Momenteel participeert Gaasterland Promotion mee

in de werkgroep: Toerisme met Zorg is toerisme met economisch perspectief.

Deze houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van arrangementen voor onze

medemens met een beperking.
Eind januari wordt er een bijéénkomst voor ondernemers gehouden. Waar dit

één van de onderwerpen zal zijn. Inspirerende sprekers worden hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze avond zal er voor ondernemers tevens alle ruimte zijn om feedback te

geven op de producten en dienstverlening van Gaasterland Promotion.

De medewerkers willen hier graag hun voordeel mee doen.
De deuren van Gaasterland Promotion zijn tot 1 april 2008 gesloten voor het publiek.

Achter de schermen wordt echter hard gewerkt aan een beleidsplan en

productontwikkeling voor 2008! Tot 1 april is Gaasterland Promotion op

werkdagen bereikbaar via de mail of op telefoonnummer 0514-571777.

 

Kinderkoor, opgericht in 1966

Wie heeft er zin in om met andere kinderen te zingen?
Momenteel hebben we ongeveer 20 leden daar kan nog wat bij.
We zoeken jongens en meisjes tussen 5 en ongeveer 15 jaar.
We oefenen op vrijdag om 16.15 -17.00 uur achter "de Hoekstien" te Nijemirdum.
Nieuwe leden zijn van harte welkom op vrijdag 11 jan.of
na de zomervakantie wanneer we weer starten met een nieuwe seizoen.
Gedurende het seizoen hebben we af en toe een optreden, wat net als elke vrijdag,
onder leiding van Aaltje Groenendal-Wildschut.
Nieuwe donateurs zijn ook van harte welkom, voor €4,50 per jaar steunt u ons al.
Bij vragen, bel iemand van het bestuur: Feikje Draayer Tel: 06 20710701
Annoesjka de Vries Tel: 0514 571956
Hinke de Vries Tel: 0514 604678