Home  Print    

2007 nummer 2

Van de bestuurstafel

De Algemene Ledenvergadering heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden. Deze keer op 12 maart, twee weken eerder dan u normaal gewend was. De reden hiervoor was dat het bestuur van de Stichting It Nije Klif een belangrijke bijeenkomst had op 13 maart met de wethouders over het te realiseren MFA, o.a. hiervoor was een kaartenactie op touw gezet. Op deze ledenvergadering was het laatste moment dat u de gele kaarten nog kon inleveren waarop stond :Dorpsvisie en MFC Doe er iets mee Oudemirdum is het wachten zat, daarom deze noodkreet op uw deurmat".
Iedereen kon de kaarten persoonlijk opsturen naar Balk en op 13 maart vond de overhandiging plaats van de laatste gele kaarten. De voorzitter van deStichting 'It Nije Klif' kon deze persoonlijk de volgende dag overhandigen bij de wethouders tijdens de vergadering.

De ledenvergadering was goed bezocht er waren ruim 70 personen aanwezig. Op deze vergadering zijn M.Visch en G.Bokma officieel in het bestuur gestemd. Zij zullen ons de komende jaren steunen in het besturen van de belangen van u en jullie.

In deze vergadering hebben we helaas officieel afscheid moeten nemen van J.Twijnstra. Hij heeft de afgelopen zes jaar met als functie "voorzitter" in het bestuur nooit één keer gemist. De prettige samenwerking met J.Twijnstra zullen we missen. Ook nu er nog geen nieuwe voorzitter is steunt J.Twijnstra ons nog steeds als voorzitter tijdens de vergaderingen. M.Visch is nu vice-voorzitter. Ook hebben wij afscheid genomen van H.Andela hij heeft ook zes jaar ons gesteund in het besturen van de belangen van het dorp. Wij willen J. Twijnstra en H. Andela hiervoor nogmaals hartelijk bedanken .

HELAAS zijn er nog geen nieuwe kandidaten voor het besturen van het Plaatselijk belang. Wilt u graag opkomen voor de belangen van ons mooie dorp Oudemirdum, steun ons dan in het besturen van deze belangen. Zo kunnen we samen zorgen voor een goede sfeer en een fijn leef klimaat in dit mooie dorp. Samen zijn we sterk!!!

R.Agricola is gestopt als lid van de redactie Pompeblęd. Het voorbereidende werk werd altijd bij haar aan de keukentafel gedaan. Bedankt voor jouw inzet. Ons bestuurslid W. Limburg komt nu in de redactie van het Pompeblęd. Ook zijn er nieuwe bezorgers voor het Pompeblęd. Dus stel je voor dat u nieuwe bezorgers rond ziet lopen met het Pompeblęd onder de arm dan kan dat kloppen, dan is er een nieuwe bezorger op uw route.
Helaas zijn G.Visser en S.Mulder gestopt met het nieten, vouwen en bezorgen van ons Pompeblęd. Zij waren een geweldige steun! Heel hartelijk dank!
Tot zover de ledenvergadering.

Er zijn sinds kort aanwijzingsborden naar het oorlogsmonument geplaatst.
Op 4 mei hebben we samen, jong en oud, de "stille tocht"naar het monument gemaakt. Deze wordt georganiseerd door de Oranjevereniging, basisschool de Wâlikker en Plaatselijk Belang. Afgevaardigden hiervan leggen de kransen en dragen een gedicht voor. Ook wordt bij het monument "De Last Post"geblazen en twee minuten stilte in acht genomen. Daarna werd er met elkaar het "Wilhelmus"gezongen. Namens de gemeente heeft mevr. Hellemons een toespraak gehouden. Na afloop was er voor iedereen een kop koffie in dorpshuis It Klif.

Dit jaar heeft er een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden van alle plaatselijke belangen van de gemeente Gaasterlan-Sleat op 14 maart. Deze vergadering was in gebouw Irene in Wyckel. Van ons bestuur waren we met drie personen aanwezig.
De volgende punten zijn o.a. aan de orde geweest:
- de woningbouw in Gaasterlan-Sleat
- het jeugdbeleid
- de viering van oud en nieuw
- groen stads- en dorpsvisie

De zomer staat weer voor de deur, degene die van plan zijn verre reizen te maken wensen we een fijne tijd waar dan ook en voor degene die thuis blijven hopen we ook op een mooi vakantie seizoen in ons gezellig brinkdorp en omgeving.

Anneke Westra

 

BEDANKT Beste Mensen!
Na 6 jaar nam ik op de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.l. afscheid als voorzitter van wat volgens de Statuten heet “de Vereniging voor Plaatselijk Belang Oudemirdum”. We noemen het eigenlijk allemaal Dorpsbelang, wat wel zo leuk is. Het waren hectische jaren. Toen ik aantrad begon ik samen met Sieb Mulder, andere bestuursleden en vrijwilligers aan het uitwerken en in de computer brengen van de vele gegevens die de uitgebreide dorpsenquęte had opgeleverd en eindigde met de veel geprezen Toekomstvisie. Dat was echt een hele klus, maar geweldig om mee te maken dat zoveel mensen er enthousiast aan hebben meegewerkt. En nu maar hopen dat de gemeente iets doet met de inhoud. Aan uw bestuur en de CVT, o.l.v. Piet Jan Schotanus, zal het niet liggen. Er waren vele contacten met de Gemeente, Instanties, en Verenigingen. Uiteraard heel belangrijk, vruchtbaar en boeiend, maar soms ook teleurstellend en moeizaam. Vooral jammer dat in mijn periode als voorzitter de communicatie met “Balk” zo stroef ging. Nu weten we de reden, er was door de perikelen op het gemeentehuis inderdaad geen werkzame relatie mogelijk.
Voorlopig ben ik nog redactielid van “It Pompeblęd” en blijf ook nog een tijdje bestuurlijk bezig met de werkgroep MFC, Tafeltje Dekje en Mar en Klif; deze activiteiten houden me van de straat zullen we maar zeggen.
Ik wil alle leden van Plaatselijk Belang hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze me de afgelopen jaren hebben geschonken, het contact met jullie heeft me goed gedaan!
Met een vriendelijke groet,

Jelle Twijnstra.
 

“Noodkreet”
Welke gemotiveerde man / vrouw wil het bestuur van het Plaatselijk Belang komen versterken?
Wij zoeken een voorzitter die tijd, energie en enthousiasme heeft.
Wat krijgt u ervoor terug:
Waardering en een goede samenwerking binnen ons bestuur.
Wilt of kunt u zelf niet, maak ons dan attent op anderen!
Wij moeten samen onze schouders eronder zetten om het bestuur weer voltallig te maken.
De komende jaren kunnen van groot belang zijn voor ons dorp.
Reacties aan Secretariaat Plaatselijk Belang t.a.v. Mevr. A. Westra.

 

Beste mensen.

Langs deze weg, willen wij u allen hartelijk dank zeggen,
voor de vele kaarten en belangstelling, die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze broer en oom
Arie Wim Duindam.
Het heeft ons gesterkt en zeer goed gedaan.
Nogmaals onze hartelijke dank.

Wouter, Sjoukje,
Walter, Lieske
Othie en Jacob-Hendrik.
Smink- Duindam.

 

 

Zomerprogramma van de Aktiviteiten Commissie Oudemirdum

Zaterdag 14 juli
Braderie met na afloop gekostumeerd ringrijden te paard en disco Moonwalker
Aanvang Braderie: 11.00 uur
Aanvang Ringrijderij: 19.30 uur

Woensdag 18 juli
Kuipjesteken + Disco Silver
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 21 juli
Braderie met nadien Zuiderzeeavond met Eelder Shantykoor
Aanvang Braderie: 11.00 uur
Aanvang Eelder Shantykoor: 20.00 uur

FEESTWEEK VAN 25 JULI T/M 28 JULI MET LUNAPARK

Woensdag 25 juli
Ringrijderij om de Zilveren Zweep
met nadien Griet Wiersma
Aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 28 juli 2005
Braderie met nadien Artiesten gala, 4 artiesten bekend van radio en tv
Aanvang Braderie: 11.00 uur
Aanvang Artiesten gala: 20.00 uur

Woensdag 1 aug
Muziek met Elvis Duo en demonstratie streetdance
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 4 aug
Braderie met nadien Hollandse avond met
Frans Bauer en Andre Hazes
Aanvang Braderie: 11.00 uur
Aanvang Hollandse avond: 20.00 uur

 

 

Puzzelcompetitie 2007.

Dit was de eerste puzzel van onze competitie. Elke goede inzending wordt, zoals u weet, beloond met 5 punten. In totaal zijn er dus 20 punten te verdienen, want u krijgt immers vier keer de kans om een goede oplossing in te leveren. Als u niet elke keer kunt meespelen of onverhoopt geen punten heeft gescoord, dan is dat geen ramp. Zij die eindigen met een score van 15, 10, of 5 punten hebben ook kans op een prijsje!

Oplossing Lentepuzzel 2007: U kon 9x het woord Lente vormen.

De stand na de eerste ronde:

5 Punten
Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bűgel 20
Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 (nieuw, welkom)
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4
Mevr. S. Veninga, Lege Leane 19
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, De Snipfanger 5

Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Schotanuswei 56a, vond 8x Lente.


Sudoku
Door de positieve reacties vindt u ook in dit Pompeblęd weer een Sudoku. Hij is overgenomen uit "Sanders' Sudoku puzzelboek nr. 11".

De volgende personen leverden een foutloze oplossing in:

Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17

Ook de Sudoku-oplossingen inleveren, tot 15 augustus a.s., op het bekende adres!

PRIJSWINNAARS, na loting, van de PUZZELCOMPETITIE 2006!
In de categorie 20 punten:
1e prijs Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1
2e prijs Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
3e prijs Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
In de categorie 15 punten:
Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9
In de categorie 10 punten:
Mevr. L. Schilstra, Liemdobben 6
In de categorie 5 punten:
Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34


NOG EEN WINNAAR!
Voor de meest fraaie inzending hebben we, zoals beloofd in het zomernummer 2006 van "It Pompeblęd", ook een prijsje. Het was best moeilijk kiezen, want de dames De Boer, Klompmaker, Meijers, Ruiter, Visser en Walinga gebruikten vaak erg mooie kaarten, soms zelfs extra versierd met knip- en plakwerk!
De winnaar is uiteindelijk geworden: Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10

Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd! Binnenkort wordt uw prijs bij u thuis gebracht.

 

 

Berichten uit het Dorpshuis It Klif

Bestuur.
Omdat het bestuur eind vorig jaar grotendeels vernieuwd is hebben we deze winterperiode hard gewerkt om met elkaar goed zicht te krijgen op het reilen en zeilen van het Dorpshuis. Achter de schermen gebeurt altijd meer dan je denkt.

Onderhoud:
Er is de afgelopen maanden veel klein onderhoud gepleegd. Gelukkig is dat opgemerkt door gebruikers die er hun waardering voor hebben uitgesproken. Als bestuur stellen we het op prijs als u ons uw eventuele klachten doorgeeft, het doet ook altijd goed te horen wanneer u tevreden bent.
De voorbije maanden is echter opnieuw gebleken, dat het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. De wensen van gebruikers veranderen, maar ook de wettelijke eisen worden steeds meer aangescherpt.

Toekomst Dorpshuis.
Het Dorpshuis is aan vervanging toe. Dat is niet nieuw voor u. De plannen voor een nieuw MFC liggen er. Helaas is er geen zicht op de uitwerking ervan. De gemeente heeft dan wel voor 2009 E 1 miljoen toegezegd, maar dat moet wel uit de `winst' van de bouwplannen in Balk komen. Daarbij is het de vraag of er met dat miljoen plus subsidies en giften een voor ons dorp acceptabel MFC gebouwd kan worden: dus met een goede dorpshuisfunctie en goede sportvoorzieningen.
Het bestuur van It Nije Klif werkt hard en in goed overleg met de besturen van sv. NOK en Dorpshuis wordt er alles aangedaan om een nieuw MFC van de grond te krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zomerprogramma.
Natuurlijk gaan de activiteiten de komende zomer gewoon door. Voor het geplande programma verwijzen we u naar de aanplakbiljetten. We hopen dat veel vakantiegasten, maar ook velen uit ons eigen dorp en omgeving daar aan zullen deelnemen. Een mooie zomer toegewenst.

Namens het bestuur, Piet Jan Schotanus.


 

Belevenissen van een bewoonster van Bos en Meerzicht.

Een gebeurtenis in Bos en Meerzicht
Mijn kamer had een goede beurt gehad. Bij terugkomst miste ik een ringetje dat ik met mijn verloving van mijn man gekregen had. Goede raad was duur. De verpleegkundige, die dienst had belde met zijn collega die de kamer gedaan had. De verpleegkundige kwam in haar vrije tijd naar Bos en Meerzicht, al waar zij het ringetje in de desbetreffende stofzuigerzak weer vond. Alle lof voor de verpleging dat ze zo hun best hebben gedaan om het ringetje terug te vinden.

Een belevenis van een dag in Sint Nicolaasga van Ciska.
Ik had brood mee voor de konijnen. Samen met een bewoonster van Wilhelminaoord brachten we het naar de konijnen. Nu, ze vochten er gewoon om en zaten elkaar achterna. Echter wat gebeurde er? We hadden het schrikdraad losgemaakt en vergaten het om weer vast te doen. Dit was wat de schapen en geiten wel mooi vonden. Ze liepen ook weldra door het bos. Gelukkig heeft Jaap ze weer weten te vangen en liep alles goed af.

De chauffeurs van de bussen zijn altijd erg behulpzaam met de rollator. Echter ik stapte in de verkeerde bus die me naar het dorp in Oudemirdum bracht en toen doorreed naar Sneek. Gelukkig was er iemand met een auto die zo vriendelijk was me weer naar Bos en Meerzicht te brengen. Dan zijn er toch nog vriendelijke mensen. Alle lof.

ps: Sokkengaren gevraagd. Ik brei de sokken voor u als u mij de wol brengt!

C. de Vries – van Houten
Bos en Meerzicht
Oudemirdum


 

Lieve mensen!
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes en andere attenties tijdens m'n verblijf in hwet ziekenhuis en Bloemkamp en bij thuiskomst.
Annie de Jager-Halma

 

 

Ouderenhulp 2007

De verkoop van kaarten, verjaardagskalenders en postzegels heeft het mooie bedrag van € 2897,79 plus € 26,26 aan giften opgebracht.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Iedereen hartelijk bedankt!
Aagje Klompmaker.

 

 

Opbrengst collecte Astma Fonds 2007.

In mei van dit jaar gingen ruim 55000 enthousiaste collectanten voor het Astma Fonds op pad om geld in te zamelen.
De opbrengst van de collecte in Oudemirdum en Rijs bedroeg €868.19.
Het Astma Fonds collecteert om astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) te helpen voorkomen en mensen met astma of COPD een betere kwaliteit van leven te geven.

Inwoners van Oudemirdum en Rijs > Hartelijk dank voor uw gift!
Janke de Jong - Hoekstra

 

 

GROTE OPBRENGST MET DE ZANGAVOND VAN WOORD EN DAAD

Op 10 maart mochten we als comité Gaasterlân -Sleat voor de stichting Woord & Daad een zangavond organiseren in de Fontein kerk in Oudemirdum. Me mogen terug zien op een mooie avond! De koren hebben prachtig gezongen, en er waren veel belangstellenden. De kerk was vol! Ook was het appelwoord van de heer Dankers indrukwekkend. Het ging over het project waar de opbrengst van deze avond voor bestemd was: Moeder en kindzorg.
De opbrengst is 1224,22 euro! Een prachtig bedrag! Dit bedrag wordt nog eens verdrievoudigd door Prisma, in samenwerking met de ICCO-Alliantie.
We willen daarom dan ook de koster van de Fontein kerk en de kerkvoogdij, de koren met hun dirigenten en organisten, de mensen die wat geschonken hebben voor de verkooptafel, de sponsors, en alle verder belangstellenden hartelijk dank zeggen na de Heere. Soli Deo Gloria!
Hartelijke groet,
Comité Gaasterlân -Sleat, stichting Woord & Daad

 

DVD OUDEMIRDUM

Dhr. Broer van Dijk ( oud inwoner van Oudemirdum) heeft een mooie DVD van Oudemirdum gemaakt en deze aangeboden aan Plaatselijk Belang.
Op de ze DVD zijn veel inwoners van Oudemirdum te zien, medio jaren '90.
De reunie van 1996 is uitgebreid in beeld gebracht, Plaatselijk Belang bestond toen 75 jaar. Ook is er een optocht ( koninginnedag ) in opgenomen.
Veel beelden uit ons dorp en omgeving zijn erop te zien.
De DVD duurt ongeveer 90 min.
Hebt u belangstelling voor de DVD? Deze is te bestellen bij Piet Pietersma tel. 571917.
Kosten € 15.-.

 

 

Simmermoarn

De Simmermoarn vaart weer. De Simmermoarn is een praam die geschikt is gemaakt voor het varen met groepen tot zestig personen. Door de geringe diepgang en hoogte kan de praam plaatsen aandoen, die voor de meeste boten onbereikbaar zijn! In veel plaatsen aan open water in de Zuid Westhoek van Friesland kunt u opstappen, bijvoorbeeld Elahuizen of It Heidenschip.

Mede omdat de boot met verschillende andere activiteiten te combineren is, zoals bijvoorbeeld, fietsen, boogschieten, boerengolf, barbecue, etc, zijn de dagen verrassend en afwisselend.
De Wyldemerk is een gewilde bestemming maar ook binnendoor naar Hindeloopen is erg leuk.
Dus heeft u iets te vieren, organiseert u een personeelsreisje of een familie-uitje dan is de Simmermoarn misschien iets voor u.

Daarnaast varen we van juni t/m september elke vrijdag een beurtveer. De boot vertrekt om 10.15 uur vanaf het NS-station in Stavoren en om 13.15 uur vanaf Kippenburg in Gaasterland. Er zijn onderweg opstapplaatsen in bij de Kuilart, Hotel Jans en bij de Wyldemerk. Om 17.00 is de boot weer terug in Stavoren. De fietsen kunnen mee aan boord. Voor de beurtveer wel even van te voren reserveren.

Op de website www.simmermoarn.nl vindt u alle informatie.
Heeft u interesse in een tochtje dan kunt u contact met mij opnemen op telefoonnummer: 06 - 42 90 11 30, of mailen naar, info@simmermoarn.nl

Graag tot ziens op het water,
Wiepke en Geeske,
Simmermoarn

 

 

Snypsnarennijs

Hallo toneelvrienden en anderen,
Ons toneelseizoen is helaas al weer voorbij, maar toch willen we u graag op de hoogte houden van de gang van zaken.
We kunnen met z'n allen terug kijken op een goed seizoen. Dit jaar op 24 februari en 3 maart is het blijspel 'De Ferliezers' opgevoerd. Gelukkig hebben we hier veel leuke reacties op gekregen!
Er zit nog al wat tijd in het twee keer opvoeren van een toneelstuk. Daar zijn ook de drie debutanten van dit jaar achter gekomen. Het begint al met het uitzoeken van een toneelstuk. Dit doet de leescommissie. Zij lezen een aantal toneelscripts door en zoeken de leukste uit. Met dit lezen en boekjes regelen begint de commissie al in juni.
Als het stuk dan uitgezocht is, komt de hele club met de regisseuse, Marre van Steijn, in september bij elkaar, de rollen worden verdeeld en dan kan het oefenen beginnen. Dit doen we iedere donderdagavond van 19:30 uur tot ongeveer 22:30 uur in dorpshuis 'It Klif'. Maar vanaf september worden niet alleen de repetities gehouden, er moeten veel meer dingen geregeld worden. Zoals bijvoorbeeld: het licht, het geluid, eventuele special effects, het decor, de donateurkaarten etc. Er komt echt veel bij kijken!
Met het bouwen van het decor beginnen Boy Schotanus en Jan Aukema in december al. De decorstukken staan bij Siemie in de schuur, dus de mannen kunnen rustig aan het werk.
Het podium moet ook worden geregeld. We hebben helaas geen vast podium hier in Oudemirdum, dus ieder jaar worden er grote houten bakken geleend die door vrijwilligers en spelers in de zaal worden gezet en na de twee weekenden spelen ook weer worden opgeruimd.
Nu heeft u ongeveer een kleine indruk van wat er zich allemaal afspeelt in één toneelseizoen. Er zijn erg veel mensen bij betrokken, niet alleen de toneelspelers zelf, maar ook de vele vrijwilligers!
Ook zijn we erg blij met de donateurs die ons ieder jaar weer steunen! Voor maar 5 euro per jaar levert u voor ons een grote bijdrage! Ook donateur worden? Bel Tjalina (571395)!
Voor nu hou ik het even voor gezien, maar dit was nog lang niet alles! We houden u op de hoogte! Wordt vervolgd...
p.r. commissie
De Snypsnaren

 

Nieuws over oud-dorpsgenoten:

Zes jaar was Prof. Dr. Douwe Durk Breimer rector magnificus van de Universiteit Leiden. Onlangs nam hij afscheid in de Leidse Pieterskerk. Voor zijn grote verdienste als wetenschapper en ook als bestuurder, werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tevens werd als blijk van waardering een asteroid naar hem genoemd 10980 Breimer en een recent ontdekte orchidee Bulbophyllum Breimerianum. Aardig om te vermelden is nog dat zijn bekendste “promovendus” Koningin Beatrix is, van wie hij in 2005 de erepromotor was.


Op 24 april j.l. promoveerde Theodoor M. de Jong aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn proefschrift, opgedragen aan zijn ouders Jelte en Tiny de Jong en verloofde Wiebke Boks, gaat over het voospellen van hoe metalen in oplosmiddelen kunnen reageren. Vermeldenswaard is dat het proefschrift samenvattingen heeft in het Fries, Nederlands en Duits. Eén van zijn paranimfen was Theodoor zijn broer Hielke, deze vond de promotie zeer indrukwekkend en emotioneel. Theodoor gaat zich vestigen in Berlijn.


Jan-Hendrik van der Goot, zoon van het helaas te vroeg overleden echtpaar Otte van der Goot en Aagje van der Goot-Faber, studeerde 24 mei j.l. af als dokter aan de Universitieit Groningen. Met zijn vriendin kocht hij onlangs een huis te Schildwolde. Zijn Tante Rinske de Jong - Faber was bij de buluitreiking en eedsaflegging, zij was onder de indruk en ontroerd door het gebeuren. Zij vertelde ook dat haar neef nu stage gaat lopen om in de nasbije toekomst zich te kunnen vestigen als huisarts.

 

De Pen

van de familie Daas

Het is wellicht wat aan de late kant (want wij wonen alweer bijna 9 jaar in Oudemirdum) maar wij willen ons graag voorstellen en iets meer over onszelf vertellen.
Ons gezin bestaat uit Yoeri 11, Lara 13 jaar, Ingrid 42 jaar en Wilco 44 jaar. Wij wonen op de Bugel.
Yoeri zit in groep 8 en gaat volgend jaar naar het CSG in Balk. Voetballen en tennis zijn de sporten waar hij zich mee bezig houd. Dit jaar is Yoeri met de D2 kampioen geworden. Het is al zijn 4e kampioenschap sinds hij is begonnen in de F-jes. Verder zijn computerspelletjes favoriet en veel buitenspelen.
Lara zit in klas 1 havo/vwo van het CSG in Balk en heeft het daar erg naar haar zin. Het gaat dan ook heel goed op school. Wat ook heel goed gaat is het rijden op haar eigen pony Bjirmen's Jasper. Deze Pony heeft zij al vanaf dat de Pony 2 jaar oud was. Na heel veel poetsen en verzorgen rijdt zij al enige jaren door de gaasterlandse bossen en met veel succes wedstrijden. Uiteraard lukt dit alleen met veel ondersteuning van Pa en Ma. Vooral het voorlezen van de proeven tijdens de wedstrijden is hierbij een succesfactor.
Ingrid is geboren in Haarlem en heeft haar pubertijd doorgebracht in zaandijk (Zaanstad). Ingrid werkt als secretaresse bij de GGZ friesland in Workum. De dingen waar zij zich buiten haar werk graag mee bezig houd zijn het gezin (inclusief Jasper), het huis (verbouwen,schilderen e.d.) lezen koken en wandelen. Tijdens haar jeugd heeft Ingrid veel en op hoog nivo gevoetbald. Samen met haar nog altijd beste vriendin Agnes Kuiper (nu onze achterburen).
Dit was ook de aanleiding dat wij in 1998 tijdens het Hemelvaartweekend een keer gingen kamperen op de camping de Waps. Jan en Agnes Kuiper hadden daar een seizoenplek en hadden ons uitgenodigd om naar hun in aanbouwzijnde woning te komen kijken. Wij waren nog nooit echt in Friesland geweest (wel vaak naar Terschelling) en wij snapten niet dat Jan en Agnes in een gehucht als Oudemirdum wilden gaan wonen.
Toen wij een weekend in Gaasterland hadden vertoefd, waren wij helemaal om. Het leek heel veel op Terschelling. De rust, natuur en mensen waren vergelijkbaar met Terschelling en dat sprak ons erg aan. Toen wij ook nog onze huidige woning te koop zagen staan was het gebeurd, en een paar maanden later woonden wij in Oudemirdum. Vergeleken met onze vorige woonplaats, Koog a/d Zaan (Zaanstad) een hele overgang. Voor de kinderen was het direct een eldorado. Zij liepen de hele dag met laarzen en een overal door de prut te banjeren.
Ikzelf ben opgegroeid Zaanstad waar ik ook tot mijn 35e jaar heb gewoond.
In mijn jeugd heb ik mij veel met muziek beziggehouden. Ik heb veel in bands gepeeld (gitaar), geluidtechnicus bij een band geweest en samen met de broer van Ingrid heb ik een aantal jaren een geluidsopname studio gehad. Het was in oorsprong de bedoeling dit professioneel te gaan doen maar de komst van de vele thuis studio-tjes en digitale techniek heeft hierbij roet in het eten gegooid.
Ik ben nu projectleider bij GTI en ik houd mij bezig met onderhoud van alle technische installaties die voorkomen in (grote) gebouwen.
Mijn hobby's zijn sporten (hardlopen, fietsen, tennis) uiteraard ook de ponny neemt een deel van mijn vrije tijd in beslag.

Het integreren in Friesland ging in tegenstelling tot wat je vaak hoort als vanzelf.
Ingrid heeft een aantal jaren in het dorpshuis bestuur gezeten en ik ben een aantal jaren als jeugdleider bij de voetbaljeugd actief geweest. Verder heb ik binnen de buurtvereniging het een en ander gedaan en ben ik sinds kort ben bestuurslid van de tennisafdeling van NOK.
Als gezin hebben wij ook jarenlang actief meegebouwd en meegelopen met de Koninginnedag wagens.
Al deze activiteiten hebben vast bijgedragen aan de snelle integratie in Oudemirdum.
Ik geef de pen door aan Dirk, Marianne, Bart en Robin ven Leeuwen .
Wilco Daas.