Home  Print    

2005 nummer 1

14e jaargang No 1

voorjaar 2005

 


 


Van de bestuurstafel
Jaarvergadering
In dit eerste nummer van de 14e jaargang van It Pompeblêd vindt
u de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze
Vereniging voor Plaatselijk Belang. Deze wordt gehouden op
maandag 21 maart 2005 om 20.00 uur in hotel Boschlust.
Jaarwisseling
Uw bestuur en een aantal geweldige vrijwilligers hebben er hun
best voor gedaan om de overgang van 2004 naar 2005 gezellig en
feestelijk te laten verlopen. Het organiseren van het oudejaarsvuur,
het carbid schieten, de disco en het open bruine café in het
dorpshuis, werden door de meeste jongeren en ook ouderen op
prijs gesteld. In de Leeuwarder Courant kregen we zelfs een aai
over onze bol voor het feit dat de vernielingen in ons dorp deze
keer, in vergelijking met voorgaande jaren, veel minder waren.
Jammer dat hier en daar het kalken toch weer overlast veroorzaakte.
Een verkeerde zin in het artikel over Oud en Nieuw 2004 -
2005, in het laatste Pompeblêd, is door een aantal lezers als een
aansporing tot kalken onzerzijds begrepen; helaas.
Iedereen die heeft meegeholpen deze jaarwisseling zo goed mogelijk
te laten verlopen MEER DAN BEDANKT. Dit geldt zeker ook
voor die jongeren die met een positieve instelling met ons 2005
hebben verwelkomd!
Toekomstvisie
Uit de Nieuwsbrief en de Balkster heeft u ongetwijfeld begrepen
dat uw bestuur, de stuurgroep, de werkgroepen en de deelnemers
aan de discussie avonden druk bezig zijn om na te denken en te
praten over de gewenste toekomst van ons dorp. Het is de bedoeling
een visie te ontwikkelen voor de komende 10 tot 15 jaar. Het
is fantastisch dat velen gehoor hebben gegeven aan onze oproep
zich op te geven en zo hun aandeel te leveren.
De actuele stand van zaken kunt u lezen in de nieuwsbrieven die
u regelmatig gaat ontvangen.
Trots
We waren best trots toen we 8 februari j.l. op de TV zagen dat
onze oud-dorpsgenoot prof.dr. D.D. Breimer, rector magnificus
van de universiteit van Leiden, een eredoctoraat uitreikte aan
Koningin Beatrix. Volgens de rector had de Majesteit de bul verdiend
voor haar consequent opkomen voor vrijheid in haar toespraken.
Oranjevereniging
De Oranjevereniging is meer dan druk met het organiseren van
een feestweek ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van
Koningin Beatrix. Wij hopen dat het voor jong en oud een mooie
week wordt. Succes beste mensen met al dat werk!
Natuurlijk gaan de Oranjevereniging en Plaatselijk Belang samen,
zoals elk jaar, de dodenherdenking van 4 mei voorbereiden.
Het is opvallend dat steeds meer jongeren meedoen aan de stille
tocht. Ook deze keer zal weer een vertegenwoordiger van onze
burgerlijke overheid aanwezig zijn.
Veel leesplezier en tot 21 maart in hotel Boschlust.
Het bestuur.

 

Van de redactietafel
Tja.... Er gebeurt toch wel veel hier in Oudemirdum. Het landschap
glooit en ook de gemoederen van de mensen zijn minder vlak dan
elders in Fryslân. Mooi is dat! Er zijn dingen geschreven....
Een paar jongeren hebben mij aangesproken op mijn woorden van
vorig nummer. Terecht. Dat ik “extremisten in Oudemirdum”
spottend bedoelde was écht veel te onduidelijk. Ik ben aan mijn
jasje getrokken —laat maar nog wel op tijd— en ik heb daardoor
de jongeren in ons dorp beter leren kennen dan ooit tevoren.
Kritisch, ondernemend en trots op zich zelf! Kritiek mag, maar
onduidelijkheden willen ze aanpakken. En ze zijn zelfbewust
genoeg om ook een kritische opmerking van een ander te kunnen
aanhoren. Ik wordt bang als er met Oud-en nieuw auto’s in de fik
staan —of caravans. Zij leggen uit: “Voor ons is dat gewoon,
maar we horen nu óók wat dat een bij ander oproept”.
Ik hoor die avond ook dat er één van de jongeren afgelopen jaar een
groot binnenvaartschip heeft gekocht. Lef heeft méér dan één kant.
Dat er een paar jongeren domme teksten schrijven bij het kalken
kan ik wel snappen (maar niet goedpraten): kinderen maken fouten
om te leren. Maar óók hier geldt: zeg het als er iets fout gaat,
je leert er pas van als er wat van gezegd wordt. En dus jeugd: niet
onnodig pijn doen, denk na als je kalkt. De Rabo dichtkalken met
latex.... dom blijft dom, ook met bier op! Doe maar wat moeite
voor een goede tekst..... Ramen van oudjes: denk eerst na...!
Het Jeugdhonk stuk maken is niks anders dan je eigen plekje stuk
maken. Dom, dom, dom. Maar... dom mag. Als je er maar van leert.
Er zijn toezeggingen gedaan over het geld dat er beschikbaar komt
als Oud-en nieuw goed verloopt. Denk goed na en doe daar wat mee,
trek ze aan hun jas! Maar laat je dan óók aan jouw jas trekken! Stuk
maken is dom en ik zal je elke keer aan je jas trekken als je dat doet.
Ik wil —de redactie wil— kennis maken met..... vragen stellen en
bevraagd worden.... Dat kan met een grap, dat kan door te zeggen
wat je denkt. Dat kan nooit door buiten schot te blijven, door weg
te gaan, door er om heen te draaien. Daarnaast moet je ook wel
eens oppassen voor lange tenen, oud zeer.... tactisch zijn....
Een bestuur zegt soms óók: “Kalk zoals vroeger” en bedoelt dan
niet: “kalk er maar op los”. Zowel van jong als oud wordt dan enig
inlevingsvermogen gevraagd. En in geval van twijfel: neem een
voorbeeld aan onze jongeren en stap op de mensen af!
Henk
 Uitnodiging voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging voor Plaatselijk Belang
op maandag 21 maart 2005, om 20.00 uur,
in Hotel Boschlust,

De Brink 3, Oudemirdum.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 29 maart 2004
4. Jaarverslag 2004 - 2005
5. Financieel overzicht 2004
6. Kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
    Aftredend: mevr. W. Limburg - Folkertsma - herkiesbaar
    Mevrouw Limburg kwam een paar jaar geleden in het bestuur
    door het tussentijds aftreden van de heer Mulder.
    Zij kwam dus op zijn plaats in het schema van aftreden.
    We willen graag dat ze uw mandaat krijgt voor een volledige
    zittingsperiode.
    Natuurlijk heeft u, tot één uur voor de vergadering,
    het recht om tegenkandidaten aan te melden bij onze
    secretaresse mevr.Westra.
9. Verloting
10. Pauze
11. Beelden over dagelijkse natuurbelevenissen, waar we zo vaak
      aan voorbij lopen of geen tijd meer voor hebben;
      dialezing door de heer E. de Leeuw.
12. Rondvraag
13.Sluiting

Notulen ledenvergadering 29 maart 2004
Opening
Onze voorzitter J.Twijnstra opent om 20.00 uur de vergadering.
Een bijzonder welkom voor onze ereleden, de heer Lubach en de
journaliste van de Balkster courant.
Met kennisgeving afwezig: G.Oostendorp (erelid), Y. de Boer,
R.v.d.Veen, C.Schotanus.
De presentielijst is getekend door 59 personen.
Mededelingen
* Op 10 maart j.l. is onze nieuwe burgemeester, mevr. De Roos,
   op kennismakingsbezoek in Oudemirdum geweest. Het dorpshuis,
   de Ned.Herv. kerk, Mar en Klif en het sportterrein zijn door
   ons bestuur gezamenlijk met de burgemeester bezocht

   Mevr. De Roos was zeer belangstellend naar het reilen en zeilen van
   Oudemirdum.
* Voor 2006 hopen wij een toekomstvisie klaar te hebben.
* In het volgend Pompeblêd wordt een oproep geplaatst aan onze
   leden om mee te werken aan het klaarstomen voor deze visie.
   ( werkgroep).
* Het rooster van aftreden van onze bestuursleden wordt doorgenomen.
* Degene die graag schriftelijk een vraag wil stellen voor de rondvraag
   kan deze inleveren bij de secretaresse.


 Notulen jaarvergadering 2003.
Na het voorlezen worden ze zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Jaarverslag 2003-2004.
Deze wordt voorgelezen.
N.a.v. vraagt K.Witteveen : Hoever zijn de projecten? Antw. : deze
zijn in behandeling voor aanvraag voor subsidie.
Voorstel van G.Schraa: misschien is er iets te regelen met de Hege
Gerzen voor wat betreft de jeu de boules baan.


Financieel overzicht 2003.
H.Oosterveld: rente te laag misschien is internet sparen een goed idee?
De kascommissie, G.Wiekel en E.Algra, hebben de boeken gecontroleerd
en G.Wiekel vertelde dat het er keurig uitzag en vroeg de
vergadering onze penningmeester decharge te verlenen. Hiermee
werd ingestemd.
Voor volgende keer nemen zitting in de kascommissie
mevr.E.Algra en H.Oosterveld.


Jaarwisseling 2003-2004.
Deze keer zijn er enkele erg storende zaken gebeurd.
* Caravan in brand op de openbare weg. Veel schade aan het wegdek.
* Kalken op ramen en muren met storende teksten.
* Witkalken met verf.
* Vernielingen enz.
   Als aanwezige leden, politie en wij als bestuur van plaatselijk
   belang zijn het er wel over eens dat dit te ver gaat. Graag willen
   wij met z’n allen een gezellige jaarwisseling.
   Dit gaan we volgend jaar proberen te organiseren. In oktober gaan we
   een vergadering beleggen met de jeugd, de buurtverenigingen en politie.
   K.Witteveen biedt spontaan aan zitting te nemen in de commissie.
   Om over na te denken enkele tips vanuit de leden:
* Zinvolle bezigheid voor de jeugd organiseren.
* Graag weer een nieuwjaarsvuur.
* Zelf kalk verstrekken.
* Carbid schieten.
* Genoegdoening geven bij goed gedrag voor een volgend jaar.
De vergadering was het er wel over eens dat de verantwoordelijkheid
bij een ieder ligt om er een geslaagde jaarwisseling van te
maken. Ook ouders moeten hun kinderen wijzen op de gevolgen
van bepaald handelen.
Elkaar ook kunnen aanspreken op wangedrag om erger te voorkomen.
Pauze met verloting.
Onze middenstanders hebben de prijsjes verzorgd door een basisbedrag
van Pl. Belang aan te vullen tot een leuk presentje.
Er waren acht prijsjes. Deze zijn gewonnen door: R.Boersma,
S.Geertsma, A.Koppenol, L.Duijff, R.Andela en G.Schraa.
De prijzen van de puzzelcompetitie worden uitgereikt. De eerste
prijs is voor mevr. G. Witteveen.


Ontwikkelen toekomstvisie

Door Ytzen Strikwerda van FLD.
De heer Strikwerda vertelt ons het een en ander over het werk bij
FLD. Er zijn 300 dorpen aangesloten bij FLD. Waarvan een aantal
reeds een toekomstvisie hebben. Een visie is een richting geen
beleid. Onze enquête van 2001 kan dienst doen als basismateriaal.
De heer Strikwerda stelt voor een werkgroep op te richten die
zich hier mee bezig kan houden. Deze werkgroep moet bestaan
uit enkele leden van ons bestuur en leden/ bewoners van ons
dorp. Een brainstormgroep van ongeveer 10 personen.
Na afloop wordt Y.Strikwerda bedankt met een cadeaubon.
Rondvraag
* Mevr.Mulder: : wanneer wordt de Gaaikemabank opgeknapt?
* rond het kerkhof ligt altijd veel afval.
* D.Walinga : Roeken gesignaleerd bij de kerk. Hier moet geen
   kolonie komen. Volgens L.Duijff hebben we hier
   te maken met een oud nest en is het loos alarm.
* E.Schilstra : Zij stelt zich zelf voor als nieuwe voorzitter van
   buurtver.”de Grintfisker”.
* Waarom niet wat meer contact tussen buurt
   vereniging en plaatselijk belang?
* Autoverkeer op de Flechtreed en de Grintfisker
   erg snel. Reactie C.Winkel: elkaar als buurt
   genoten aanspreken.
* Parkeren bij de basisschool erg gevaarlijk. Ook
   de bibliobus maakt het hier op bepaalde dagen
   niet veiliger.
* Via een lid was ook een klacht binnengekomen
   over het parkeren op de trottoirs op de Grintfisker.
* M.Visser : wanneer ADSL? H.Oosterveld weet te vertellen
   waarschijnlijk juni/juli a.s. Ook wordt er nog
   geprobeerd een goedkope provider te vinden.
* In het bushokje op de Star Numanwei brandt
   een te felle lamp!
* A.Koppenol :waar blijft de vrolijke koe? A.Westra weet te
   vertellen dat deze “op stal staat” en z.s.m. in een
   andere hoedanigheid zijn plekje weer inneemt.
* K.Witteveen : parkeerprobleem bij school moet aangekaart
    worden met schoolbestuur. Tip eigen personeel
    moet het goede voorbeeld geven. Iedereen binnen
   1 km niet met de auto naar school maar lopen of
   fietsen. Stegenga-Ruiter neemt dit mee).
* De bestrating t.o. de N.H. kerk lijkt nergens op!
   Dit moet z.s.m. hersteld worden.
* De Brink: ‘s zomers elke avond opruimen.
* J.Stegenga : komt er nog een puzzelcompetitie? Antw. Jazeker

Jeugdhonk
Johannes Haga vertelt dat het goed gaat met het jeugdhonk en
bedankt Plaatselijk Belang voor de goede samenwerking.
MFC
G.Wiekel vertelt over het MFC. Het schiet niet echt op, men wordt
wat ongeduldig.. De stuurgroep is erg actief, heeft alle politieke
partijen bezocht en heeft een gesprek met wethouder Y.de Boer
gehad. Er is een excursie geweest naar het MFC van Mantgum en
Noordwolde. Het meest actuele nieuws is dat er een kredietaanvraag
gedaan is voor de voortgang. In april zal de raad hier
over beslissen.
Sluiting
J.Twijnstra bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid
en sluit de vergadering met een ieder wel thuis te wensen.
Notuliste
A.Westra-Folkertsma.


Jaarverslag 2004-2005
Deze keer is er geen verandering in de samenstelling van de
zeven zittende bestuursleden. Ieder houdt zijn eigen functie.
Er wordt minimaal één keer per maand vergaderd door ons bestuur
in Dorpshuis It Klif. Ook vergaderen wij één keer per jaar
met de zusterverenigingen van onze gemeente.
De contributie voor onze leden blijft € 7.00. Deze wordt één keer
per jaar automatisch geïnd. Op dit moment hebben we 462 leden.
Vier keer per jaar wordt het Pompeblêd uitgegeven. Hierin proberen
wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van ons doen
en laten. Ook treft u hier informatie in die voor u van belang kan
zijn. U hebt ook kunnen lezen van het overlijden van twee van
onze dorpsbewoners, de heer R.Dijkstra en de heer Oostendorp.
Zij hebben zich in voorgaande jaren actief ingezet voor ons dorp
door o.a. plaats te nemen in ons bestuur. De heer Oostendorp was
zelfs erelid van Plaatselijk Belang. Wij wensen de achtergebleven
familie sterkte met dit verlies.
Er is veel deelname aan de puzzel en de kleurplaat. Deze worden
altijd beloond met een klein prijsje. J. Twijnstra en R. Agricola
hebben zitting in de redactie van het Pompeblêd, samen met S.de
Jong (onze allrounder) en H.Oosterveld (lay-out en eindredactie).
Sinds december 2004 hebben we ook een eigen website. Deze is
gemaakt door onze dorpsbewoner Cath. de Jong. Hij zal proberen
de site zo actueel mogelijk te houden. Deze site is te vinden op
www.oudemirdum.nl. Geweldige prestatie Catharinus, bedankt!
De ieder jaar terugkerende activiteiten

 waar we ook dit jaar weer aan meegewerkt hebben zijn:
• De dodenherdenking op 4 mei dit in samenwerking met de
  Oranje vereniging. Bij toerbeurt wordt er een gedicht voorgelezen
  en een krans gelegd.
• De vergadering van de Boekenùten.
• De deelnemers van de avondvierdaagse trakteren.
• Aanwezig zijn op de Nieuwjaarsreceptie van onze gemeente.
• Twee keer per jaar overleg met de gebiedscoördinator van
  onze gemeente.

Eenmalige activiteiten van het afgelopen jaar waar wij
present waren zijn o.a.:
• De opening van ons nieuw gemeentehuis.
• Condoleanceregister getekend van Prinses Juliana en Prins
   Bernhard.
• Open huis schildersworkshop Busquet aan de Beukenlaan .
• De start paardenrecreatie Kippenburg.
• Bemensing stembureau in dorpshuis It Klif op 10 juni jl.
• Afscheid nemen van de beheerders Bos en Meerzicht en kennis
   maken met de nieuwe beheerder Bos en Meerzicht.
• Remproef bij Open Haard
• De opening van het rolstoelvriendelijk paadje bij het Klif.
• Vergadering festiviteiten rond 25 jaar Koningin Beatrix 30
   april a.s.
• Bij de vergaderingen en de wisseling van bestuur van de
   Stichting.Recreatie.
• Bijeenkomst Friese IJsselmeerkust.
Gebiedsgebonden werken
Wij hebben twee keer per jaar een onderhoud met de heer
Knobbe, gebiedscoördinator, en enkele medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor ons dorp. Op deze bijeenkomsten kunnen
wij aangeven wat ons stoort in ons dorp en wat mooier of beter
moet. Met kleinigheden kunnen we de medewerkers rechtstreeks
aanspreken. Dit werkt heel goed.
Zo is het afgelopen jaar de Buorrenhoeke opgeknapt, het trottoir
aan de Jan Schotanuswei is vernieuwd en het bestemmingsplan
Oudemirdum is weer op internet geplaatst. De grasstrook aan de
Kerkstraat vaker wordt gemaaid, een nieuwe picknickbank aan de
Star Numanwei is geplaatst, er is extra verlichting bij het jeugdhonk
en zo zijn er nog tal van dingen die staan te gebeuren.
Projecten
Het afgelopen jaar is er voor twee van onze aangevraagde projecten
subsidie toegekend. Het plan voor het speelterreintje bij de
Bûgel, wat gestimuleerd werd door buurtvereniging ‘t Rûntsje, is
al gedeeltelijk gerealiseerd. De subsidie voor dit project komt uit
het leefbaarheidbudget. Dit is aangevraagd via bureau
Plattelânsprojecten in Balk. Ook heeft de gemeente een groot deel
voor zijn rekening genomen.
Het tweede project bij de afslag naar de Marderhoek is
ook goedgekeurd. Hier komt bij de kunstkoe een
informatiebord met bank enz.
Tafeltje Dekje
Hieraan hebben velen dit jaar gebruik van gemaakt. Naast onze
vaste kok hebben we nu als reserve kok Marina Kok. Bij de kerstmaaltijd
kregen de gebruikers een verrassing wat erg op prijs
werd gesteld. De blauwe verpakkingen zullen t.z.t. veranderen
want deze worden niet meer gemaakt. Het tarief gaat per één
april omhoog van € 5.70 naar € 5.85.
MFC
Op 25 mei heeft de raad besloten een subsidie toe te kennen van
€ 20.000.- voor de voortgang van het onderzoek MFC. Ook heeft
de woningstichting hier € 10.000.- aan toegezegd.
Er is een nieuwe stichting opgericht “It Nije Klif”. Bewoners van
ons dorp hebben hierin zitting. De heer Visch is voorzitter van
dit bestuur en de heer G.Wiekel is vertegenwoordiger van
Plaatselijk Belang in deze stichting. Het stichtingsbestuur houdt
contact met de achterban en met de sectorhoofden van onze
gemeente en de burgemeester.
Het is de bedoeling dit bestuur zolang te laten functioneren tot
vier maanden na oplevering van het nieuwe MFC. Dan zal het
worden overgedragen aan het bestuur van het dorpshuis.
Het stichtingsbestuur probeert veel informatie in te winnen, ook
door o.a. bezoekjes te brengen aan andere MFC’s.
Ook hierbij gaan bestuursleden van Plaatselijk Belang mee.
Men is nu bezig met de selectie van architecten .
Jeugdhonk
Vanwege lekkage is er een nieuw dakje op gekomen.
De bestuursleden hebben dit door zelfwerkzaamheid
gedaan. Daarna is het jeugdhonk officieel geopend op
30 oktober 2004 door onze voorzitter J.Twijnstra .
De jeugd, het bestuur van het jeugdhonk enkele ambtenaren,
wethouder Y.de Boer en onze dorpsagent de heer Lubach waren
aanwezig. Voor de jeugd was er ook een barbecue georganiseerd.
Het muntensysteem bleek niet echt te werken daarom zijn we nu
overgegaan op een blikautomaat.
Behalve vrijdagsavonds en zaterdagavonds is het honk nu ook op
de zondagmiddag open.
Wij als bestuur van Plaatselijk Belang en het bestuur van het jeugdhonk
hebben wel onze zorg voor wat betreft de vele vernielingen.
Bijna alles wat in het jeugdhonk ter beschikking gesteld was is ook
al vernield. Wanneer hier geen verbetering in komt zullen wij genoodzaakt
zijn het jeugdhonk voor onbepaalde tijd te sluiten.
Jaarwisseling 2004-2005
Graag zouden we dit jaar geen vernielingen willen in ons dorp.
N.a.v. onze vorige ledenvergadering, waarbij er spontaan iemand zich
aanbood iets te willen regelen voor— en met de jeugd, is er een
commissie samengesteld. Deze commissie heeft samen met de jeugd
en een jeugdwerker van stichting Profiel de wensen uitgewerkt.
Dit heeft geleid tot een gezellig Oudjaarsvuur bij de fam.
De Jong op het land, het gedogen van carbid schieten waarvoor
de fam.D.Haarsma zijn land beschikbaar stelde en een
gezellige disco in dorpshuis It Klif tot in de late uurtjes.
Wel is er gewitkalkt op een niet door iedereen gewaardeerde
wijze; ook het bestuur ging dat soms te ver.
Toch kunnen we met z’n allen op een fijne en geslaagde
jaarwisseling terugzien in ons dorp.
Degenen die hier hun deel aan hebben gehad willen we
van deze plaats nog hartelijk bedanken voor hun inzet
We hebben in februari nog een evaluatie gesprek gehad met iedereen.
Dorpsvisie
De heer Strikwerda van de FLD heeft op onze vorige ledenvergadering
de leden geïnspireerd om deel te nemen aan de opzet
en uitwerking van onze dorpsvisie. Spontaan kwamen er al enkele
namen binnen. Door middel van een oproep in het Pompeblêd
hadden we in oktober voldoende opgave om te starten in november
2005. Voor de eerste avond hadden we de heer Strikwerda
uitgenodigd die ons nog enkele handvaten aan kon reiken.
Inmiddels is er een enthousiaste groep heel hard aan het werk.
Er is een stuurgroep opgericht met vier werkgroepen.
Samen is er een stappenplan gemaakt waarbij de eind presentatie
gepland staat in november 2005. In het voortraject is gekozen voor
ronde tafel gesprekken. Zodat ook alle dorpsbewoners de kans
krijgen hier aan mee te werken. Hieraan kan een ieder eenmalig
deelnemen. Men kan zich aanmelden bij iemand van ons bestuur.
De stuurgroep werkt deze ronde tafel gesprekken dan uit.
Zo kunnen we als dorpsbewoners van ons mooie Oudemirdum
allemaal een steentje bijdragen om ons dorp zo leefbaar mogelijk
te houden.
Iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, het afgelopen jaar
ingezet heeft om samen met ons Oudemirdum zo leefbaar mogelijk
te houden, ook voor in de toekomst, willen we hartelijk bedanken
en we rekenen aankomend jaar weer op u.
Voorzitter, J.Twijnstra
Secr. A.Westra-Folkertsma

Pakes Hooiberg.
Deze boerderij is gebouwd in 1804 en opgetrokken
uit het voor afbraak verkochte materiaal
van een soortgelijke boerderij te Kuinre.
De eerste die hier boer was, was Pier Jacob
Leffertstra. Haastig en druk, gunde hij zich
haast geen tijd om te eten, zo wordt verteld dat hij zijn brood op zijn stevig zittende
steekhoed zette, om er zo nu en dan een hap van te nemen. Ook
gebeurde het wel eens dat hij op zondag op weg naar de kerk hier en
daar wat onkruid op het bouwland ontdekte en daar direct wat aan
ging doen, met het gevolg dat hij te laat in de kerk kwam en zelfs
zijn kerkboek met zilveren beugels op het bouwland liet liggen.
Zijn opvolger was Jacob Pier Leffertstra wiens broer Gerrit een
boerderij in de Wikeler Iwert kreeg. Jacob was getrouwd met
Trijntje van de Wetering. Zij hadden twee kinderen: Pier en
Reinskje. Reinskje trouwde met Wiebe Boersma wiens zoon Pier
de boerderij nadien bewoonde.
Ten tijde van Jacob Leffertstra was het daar op Huiteburen zo
gemakkelijk niet voor de bewoners. Toen was daar nog geen zeedijk.
Men trok nog met de zogenaamde sleeptrog over zee naar
Lemmer en Kuinre. Ook nadat de zeedijk aangelegd was lag de
zaak nog niet zo eenvoudig, en de Zuiderzee kon soms nog wel
eens hard terugslaan. In die tijd is het gebeurd , dat de zeedijk het
bijna begaf door de aanstormende golven. Dat was vlak bij het
Oudemirdumer Klif. Burgemeester van Swinderen was de gehele
nacht mede aanwezig bij de pogingen het dijkvak te behouden.
Nu neem ik, Tiertsje Kuipers-Boersma pakesizzer van Pier en Eppe
Boersma de pen over. Eerst kwam pake Wiebe met zijn vrouw
Reinskje op de boerderij wonen. In 1919 trouwde hun zoon Pier
met Gerbrig Beuckens. Gerbrig was een dochter van Sieger
Beuckens en Hendrikje Eppinga van Heaburgen (Nijemirdum)
Pake Wiebe en beppe Reinskje verhuisden naar Harich en het
jonge stel, Pier en Eppe (zo werd Gerbrig in Oudemirdum genoemd)
kwamen op Hoitebuorren te wonen.
Pier en Eppe kregen 3 kinderen. In 1920 werd Wiebe geboren,
Wiebe was erg groot en werd door mij vader altijd “de grutte”
genoemd. Ook noemden ze Wiebe wel jumbo. Daarentegen was
zijn broer Sieger maar klein van stuk (geboren in 1923).
Zus Hinke werd in 1931 geboren.
De twee gebroeders stonden bekend om hun streken die ze samen
uithaalden. Hieronder volgen enkele van hun grappen.


Op een dag moest oude Gysbert (de arbeider) de koeien ophalen
voor het melken, Wiebe en Sieger hadden een pop die echt geluid
kon maken, deze pop hadden ze verstopt achter het hek. Omdat
de jongens deze pop steeds geluid lieten maken, durfden de
koeien het hek niet door te gaan. Oude Gysbert snapte maar niet
waarom die koeien niet naar de stal wilden……
Nog een grap van de gebroeders:
Bauke Jôles, die tegenover pake en beppe woonde, had een flinke
grote groententuin. Op een dag hadden Sieger en Wiebe de geit
van Knilles Douma in de tuin van Bauke Jôles gezet. Natuurlijk
vraten die geiten de wintervoorraad op. Niemand wist hoe dat
nou toch kon……

Een laatste “fyt”: Omke Wiebe was al boer, op een dag
komt Rein Boonstra op zijn nieuwe fiets op de boerderij en zet hem tegen
de muur en gaat naar binnen. Ondertussen komt Doede de arbeider aanlopen,
hij moet even naar het dorp.
Omke Wiebe zegt neemt Rein zijn
fiets maar mee. Als Doede weg is, komt Rein naar buiten. Zegt
omke Wiebe tegen Rein, “no is ’t ek wat, hawwe se dyn fyts stellen”.
.
Tegenwoordig heeft een boer vaak een eenzaam bestaan. Dat was
vroeger heel anders. Bij de boerderij van pake hoorde een
arbeiderswoning, dit huis staat er momenteel nog steeds,
Hoitebuorren 7/9 (hier wonen T.J. Folkertsma en G. Schotanus
momenteel). Dit huis dateert uit dezelfde tijd als de boerderij.
In dit huis woonden de arbeiders die op de boerderij werkten, o.a.
Gijsbert Schotanus.
Mevrouw Hinke van Dijk-Schots (momenteel woonachtig in Talma
Hiem) vertelt mij ook nog regelmatig verhalen uit die periode. Zij
was toen namelijk bernefaam bij beppe Eppe. Zij zat in
Nijemirdum op school, als de school uitkwam liep ze naar
Oudemirdum en moest zij op de kleine Sieger passen.
Pake Pier en beppe Eppe waren “tige krekt” men zegt dat je bij
pake wel op ‘hoassokken’ over de “skuorreed” kon lopen. ( dit kan
trouwens momenteel bij Piet en Hinke ook nog wel)
Ook stond pake Pier in de wijde omtrek bekend om zijn prachtige hooibulten (zie
foto) Hij haalde er zelfs de krant mee. De kinderen Boersma werden behoorlijk
strak gehouden.( Dit was waarschijnlijk ook wel nodig, gezien de kwajongensstreken
van de gebroeders) Pake en beppe waren nogal streng in de leer.
Zo mochten de kinderen bijvoorbeeld niet mee
als de klasgenootjes op schoolreisje gingen.
Ook koninginnedag werd niet in het dorp gevierd maar in huiselijke
kring. Wel mochten er op koninginnedag vrienden of vriendinnen
komen, en beppe bestelde dan gebak bij de plaatselijke bakker.
In 1948 gingen pake en beppe rentenieren. Er werd een gerieflijk
huisje gebouwd op de Star-Numanwei 6. Met hun dochter Hinke
gingen ze hier van hun “oude” dag genieten. Helaas is dit voor pake
maar een korte periode geweest, hij overleed namelijk al in 1953.
Zoon Wiebe kwam met zijn vrouw Antje Boonstra in 1948 op de
boerderij wonen. In 1963 werd de oude opkamer gesloopt en
kwam er een geheel nieuw woonhuis voor de boerderij.
Omke Wiebe en tante Antje kregen 4 kinderen en bleven hier
“boeren” tot midden jaren zestig.
In 1970 kwamen Piet en Hinke Westra op de boerderij wonen,
vanaf die periode is er op de boerderij niet meer “buorke”.
Piet en Hinke wonen nog steeds op deze mooie oude boerderij,
die nog steeds in perfecte staat is.
Tiertsje Kuipers-Boersma

Schade tijdens Jaarwisseling 2004-2005
In het algemeen is de jaarwisseling in de Gemeente Gaasterlân-
Sleat rustig verlopen. In de meeste dorpen en stad was de schade
beperkt. Er waren enkele branden op straat en op verschillende
plaatsen werden verkeersborden en straatnaamborden ontvreemd
of vernield.
In Wijckel, Oudemirdum en Oudega waren dit jaar vergunde
oudejaarsvuren. In Oudega vraagt de jeugd zelf een vergunning
aan.
Verder heeft de jeugd zelf overleg gepleegd met de gemeente over
de lokatie en met de eigenaar van de grond. Evenals voorgaande
jaren was alles goed geregeld, geen vernielingen en geen schade.
In samenwerking met de jeugd, Plaatselijk Belang, grondeigenaren,
omwonenden en gemeente waren er ook oudejaarsvuren
georganiseerd in Oudemirdum en Wijckel.
Hier is alles perfect verlopen. Geen verkeerd afval bij de
branden, alles keurig opgeruimd en geen schade. Complimenten
aan de organisatoren en zo zien we maar weer, het kan
dus wel. In Wijckel was er nog een klein brandje op straat voor de
kerk en waren er enkele boomstammen dwars over de weg gelegd.
Verder waren er enkele verkeersborden verdwenen en vernield.
Aan materiaal en manuren was de schade helaas nog • 380,—
In Bakhuizen waren op diverse lokaties caravans en
ander brandbaar afval op straat in brand gestoken.
Heel jammer dat er geen moeite genomen is om in
samenwerking met verschillende organisaties voor het
vinden van een lokatie voor een oudejaarvuur.
Op deze wijze had schade, en daarmee samenhangend ook kosten,
voorkomen kunnen worden. Verder zijn er een aantal verkeers- en
straatnaamborden vernield. De schade voor Bakhuizen is hoog,
voor het opruimen van de brandbulten en het herstel van de borden
bedraagt de totale schade € 3.400,—
In Balk waren er ook enkele brandjes en werden verkeersborden
en komborden vernield of ontvreemd.
Alles bij elkaar opgeteld hebben we toch nog te maken
met een van schade bedrag van € 575,—.
In Sondel werd een kombord ontvreemd en een verkeers- en
straatnaambord vernield, kosten € 250,— Van een bushokje in
Nijemirdum werden de ruiten vernield, schade
€ 270,—. In Harich is een verkeersbord ontvreemd
en was er een illegale brandbult.
De kosten voor het opruimen van de restanten
van de brandbult en het herstel van het bord bedroegen € 210,—
In de andere dorpen en stad was de schade minimaal.
Over de gehele Gemeente Gaasterlân-Sleat bedroeg de schade
€ 5.340,— Helaas een groot bedrag ook omdat het schade betreft
van vernielingen en branden wat niet noodzakelijk was geweest.
Als inwoners van de gemeente zullen we deze kosten weer met
elkaar moeten betalen. Aan het begin van het nieuwe jaar wensen
we elkaar een voorspoedig nieuw jaar toe, het duurt nog lang
voordat we weer een jaarwisseling hebben maar ik hoop dat de
komende jaarwisseling zonder vernielingen en de daarmee samenhangende
kosten voorkomen kunnen worden.
Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Gebiedscöordinator


Jubilea
Fam. Otte Feenstra was op 21 januari 45 jaar getrouwd,
Dhr. En Mevr. Langeraap op 8 januari 40 jaar,
Dhr. en Mevr. Zeldenrust op 27 januari 50 jaar!
Van harte gefeliciteerd !

BOERINNENGROEP
ZUIDWESTHOEK

Hallo collega-boerinnen en andere belangstellenden.
Hier weer even een berichtje van ons, want
het programma voor de tweede helft van
het seizoen is klaar. Hieronder kun je lezen
over welke uiteenlopende onderwerpen we
het zullen hebben.
Woensdag 30 maart 2005 zullen we ons deskundig laten adviseren
over welke kleuren en kleren het beste bij ons passen.
Woensdag 27 april 2005 is de laatste avond van het seizoen, wat
traditioneel in het teken staat van een bedrijfsexcursie naar het
bedrijf van één van onze leden.
Misschien is er iets bij dat jou interesseert. Trek dan aan de bel
bij één van de onderstaande bestuursleden, of kom geheel vrijblijvend
eens een keertje langs in het dorpshuis van Nijemirdum,
waar we onze bijeenkomsten houden.
De leeftijd van onze 35 leden zit tussen de 25 en 40 jaar en we
komen de laatste woensdag van de maand bij elkaar. We beginnen
in augustus meestal met een excursie naar een bijzondere
bezienswaardigheid en eindigen in april met een bedrijfsbezoek
naar één van onze leden.
Ook hebben we één keer per jaar een gezamenlijke feestavond
met de jonge boeren, NLTO-Gaasterland en de V.V.B.
Misschien horen we iets van jou -collega boerin- of misschien
wel: tot ziens!
Groetjes van het bestuur:
Antje Faber, Wijckel (tel. 604998)
Ida Agricola, Bakhuizen (tel. 581288)
Marjan Visser, Molkwerum (tel. 681565)
Annie Laagland, Molkwerum (tel. 681281
Durkje v.d. Wal, Elahuizen (tel. 604415)


Beste Oudemirdummers
Zoals gebruikelijk wordt het programma van de oranjevereniging
dit jaar ook weer huis-aan-huis verspreid, maar om een beetje in
de stemming te komen alvast even een stukje in het Pompeblêd.
Dit jaar hebben we niet één dag feest, maar een hele week! Het is
weer een zgn lustrumjaar. Alle festiviteiten zullen plaatsvinden
in en rond een grote feesttent op het NOK terrein.
Om dit geheel een extra feestelijk tintje te geven, verzoeken wij
de buurten dit jaar eens goed hun best te doen op het versieren
van de straten/huizen. Bovendien ontvangt de buurt met de
mooiste versiering een leuke prijs van ons.
Ook willen wij een ieder, die niet met een grote wagen deelneemt aan
de optocht, verzoeken mee te doen, als loper of met een kleine wagen.
Om de jeugd te stimuleren om mee te doen als loper of met een kleine
wagen, stellen wij dit jaar een zeer aantrekkelijke aanmoedigingsprijs
beschikbaar, dus jongens en meiden, doe mee. Aan het thema hoeft
het niet te liggen, want hiermee kun je alle kanten op!
Het thema van dit jaar is nl.: “TYPISCH HOLLANDS”
Op het definitieve programma staat altijd de route van de optocht
aangegeven, zodat iedereen weet waar deze langs gaat. Jammer
genoeg staan er soms auto’s in de weg, zodat de optocht noodgedwongen
moet afwijken van de geplande route. Om teleurstelling te
voorkomen, verzoeken wij iedereen hier rekening mee te houden.
Over teleurstelling gesproken, de opkomst op onze ledenvergadering
van maandag 24 januari jl, was ook weer magertjes
met in totaal slechts 29 leden (van de ruim 400). Dus hierbij ook
alvast een oproep aan al onze leden, kom voortaan naar onze
ledenvergadering, deze is incl. koffie en een consumptie en bovendien
altijd gezellig.
Met vriendelijke groet
Agnes Kuiper,
ORANJEVERENIGING OUDEMIRDUM

VOORLOPIG PROGRAMMA FEESTWEEK
OUDEMIRDUM 30 APRIL T/M 6 MEI 2005

Alle activiteiten zullen plaatsvinden in de feesttent op
het NOK terrein. De stille tocht op 4 mei zal wel zoals
gewoonlijk starten bij het dorpshuis.
30 april
9.00 uur Optocht met muziekkorps.
11.00 uur Spelletjes voor groot en klein met muzikale omlijsting
14.00 uur Fotofietstocht.
16.30 uur Uitslag van optocht en fietspuzzeltocht in de feesttent
19.00 uur Herhaling optocht met muziekkorps
21.00 uur “SECOND LIFE” & Disco Silver.


2 mei
14.00 uur 50+ middag met Teake v/d Meer & Gryt Wiersma
20.00 uur Country-line dance demonstratie


3 mei
14.30 uur Jeugdmiddag met kindertheater en kinderdisco
19.30 uur Playbackshow voor jong en oud m.m.v. disco Silver


4 mei
19.30 uur (bij het dorpshuis) start stille tocht naar het
monument en na afloop koffie in de feesttent.
5 mei
9.30 uur Kerkdienst
13.00 uur Vrijmarkt


6 mei
14.00 uur Zeskamp voor de “oudere jeugd”
(vanaf voortgezet onderwijs tot 80+)
20.30 uur Prijsuitreiking & aansluitend gezellige avond
m.m.v. Disco Silver


Besparing op de afvalstoffenheffing
Burgers van de Gemeente Gaasterlân-Sleat.
De medewerkers van de vuilniswagen constateren
regelmatig dat in de afvalcontainers afval zit wat er
niet in mag zitten. Bijvoorbeeld groen afval in de
grijze container en omgekeerd. In oktober is grijs
afval van enkele straten in Balk en Bakhuizen apart
ingezameld in big-bags. Dit afval is vervolgens uitgesorteerd. Er
is gekeken of in het grijze afval ook afval zit wat er niet in thuis
hoort of ook anders ingezameld kan worden. In grote lijnen zijn
we niet ontevreden, de burgers in onze gemeente houden zich
redelijk aan het scheiden van het afval in de grijze containers.
Enkele zaken zijn echter wel voor verbetering vatbaar, zoals:
GFT (tuinafval, schillen etc.) in de grijze container. Dit afval hoort
niet in de grijze container. De stortkosten voor grijsafval zijn
€169,— per ton. De stortkosten voor GFT (Groente-Fruit-Tuinafval)
kost €100,— per ton.
Gemiddeld zat er in de grijze containers 9,45%
GFT-afval. Voor het jaar 2004 schatten wij dat we
2250 ton grijs afval inzamelen als hier gemiddeld
9,45% GFT inzit dan is dat op jaarbasis ongeveer
212,5 ton. Dit totaal maal € 169,— per ton aan stort
kosten is € 35.912,50. Als dit afval in de GFT container
was gekomen waren de stortkosten
212,5 ton maal € 100,— is totaal € 21.250,—.
Met andere woorden voor het zelfde gemak had de gemeenschap
minder stortkosten hoeven te betalen en wel € 35.912,50 minus
€ 21.250,— is totaal €14.662,50. Dit scheelt per woning al €3,50 .
Verder zat er in de grijze container nog 2,62% grof tuinafval
(takken) en 2,18% organisch materiaal (zand en grond). Met andere
woorden totaal zat er 14,25% in de grijze container wat er
niet in thuis hoort.
Verder was het opvallend dat er nog veel papier en karton in de
grijze container zat, ongeveer 17,85%. Papier en karton wordt door
een aantal verenigingen ingezameld en kan goed gerecycled wor24
den daarom is het jammer dat dit in de grijze container gedumpt
wordt. Op jaarbasis zou dit ongeveer 400 ton minder stortkosten
opleveren wat een totaal bedrag van € 67600,— oplevert.
Ook zat er teveel textiel 5,54%, en glas 4%, in de grijze container.
In de Gemeente Gaasterlân-Sleat staan glasbakken en het textiel,
ook vodden, worden door verschillende instanties ingezameld.
In de grijze container zat gemiddeld 6,5% aan metalen. Metaal,
blik, koper, zink etc. maar ook textiel kunnen gratis ingeleverd
worden het Kringloopstation van Eigen Haard 11 te Balk.
Ook zaten er afvalstoffen in de grijze container die er niet in
mogen zoals Klein Gevaarlijk Afval 0,97% en hout 7,35%.
De stortkosten van afvalstoffen is de grootste post
die er jaarlijks voor zorgt dat de aanslag voor
afvalstoffenheffing omhoog gaat. Totaal zat er dus
in de grijze container 56,42% afval wat er niet in
thuis hoort en wat ook anders ingezameld kan
worden. Daarom moet er naar gestreefd worden dit
percentage drastisch terug te brengen. In de grijze
container mag het volgende afval: plastic folie,
plastic flessen, hard plastic, melk en drinkkartons, cellulose
(luiers), leer en rubber en overig verpakkingsmateriaal.
Op jaarbasis zal dit enkele tienduizenden euro’s aan stortkosten
opbrengen waardoor de Gemeente Gaasterlân-Sleat de
afvalstoffenheffing niet of nauwelijks behoeft te verhogen.
Ook voor 2005 zullen medewerkers van de afvalinzameling het
afval in de containers controleren en indien noodzakelijk burgers
er op attenderen dat er verkeerd afval in de container zit.
Indien wij er voor zorgen dat het afval in de juiste containers
komt en het overige afval op de juiste wijze wordt ingezameld
kunnen we het milieu en de portemonnee sparen.
Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Gebiedscoördinator.

GLIMLACH VAN EEN KIND GEEFT GASTOUDER VOLDOENING
Al meer dan veertig jaar organiseert Europa Kinderhulp vakanties
voor kansarme kinderen uit Nederland en landen zoals Duitsland,
Frankrijk en Roemenië. De kinderen worden in het desbetreffende
land geselecteerd door de organisaties als het Rode
Kruis, het Leger des Heils en de sociale diensten.
Deze kinderen komen uit gezinnen waar vaak grote problemen zijn
zoals: alcohol- of drugsproblemen, langdurige ziekte van vader of
moeder, kleine behuizing, gezinnen waarvan de ouders tijdens de
vakantie moeten werken en het kind aan zijn lot wordt over gelaten.
Vaak worden de kinderen jaren achtereen teruggevraagd door
onze gastouders. Dit schept een band en geeft het kind wat houvast
in zijn vaak wat chaotische wereld. Een gastgezin kan meer
betekenen dan een vakantieadres alleen. Zo zien de kinderen dat
het ook anders kan dan bij hun thuis.
Europa Kinderhulp uit Friesland vraagt voor de komende zomer
gastgezinnen die een plaatsje willen inruimen voor een kind, wat
aandacht en liefde willen geven en een plek om eens onbezorgd
te kunnen spelen en aandacht te krijgen. De meeste mensen zijn
bang voor het onbekende, maar dat is echt niet nodig. Een kind
krijgt een onvergetelijke vakantie, herinneringen die het een
leven lang met zich mee zal dragen.
Denkt u “dat is misschien wat voor ons” schroom niet, maar bel
of e-mail naar: Joke de Vries, telefoon 058 2573612.
Ook tijdens het verblijf van de kinderen staan de vrijwilligers u
graag met raad en daad bij. Mocht u beslissen om mee te doen,
dan heten wij u van harte welkom.
Voor meer informatie zie ook http://www.europakinderhulp.nl/

Data kinderreizen 2005:
Nederland 25 juli - 12 augustus
Frankrijk CR 7 juli - 28 juli
Frankrijk SPF 16 juli - 6 augustus
Duitsland Hannover 25 juli - 13 augustus,
Duitsland Schneeberg / Delitzsch 25 juli - 12 augustus
Duitsland Oldenburg 15 juli - 5 augustus
Roemenië 25 juli - 12 augustus.


Buurtfeest voor de Kinderen van de Ikebosker
We moesten om 9 uur bij buurvrouw Wiepkje zijn.
Toen konden we kiezen uit:
Monsters & Co, ShreK 2 en de IJs Tijd.
We hebben Monsters & Co gezien.
We kregen drinken en chips.
Toen gingen we Twister doen dat was leuk! Eerst mochten de
kleine kinderen en daarna de groten.
Toen gingen we panekoeken eten , die waren lekker. Na het
eten gingen we nog even Twister doen.
En daarna naar huis.
Ik vond het heel erg leuk en ik denk
dat de andere kinderen het ook heel
leuk vonden.
Groetjes,
Femke Wielenga

Hoe heeft het kind van voor 1980 kunnen overleven?
Als kind zaten we in de auto zonder gordel en zonder airbags.
Onze bedjes waren geschilderd in prachtige kleuren met verf vol
lood en cadmium.
De medicijnflesjes uit de apotheek konden we gewoon open
krijgen, net als overigens de fles met bleekmiddel.
Deuren en ramen bedreigden continue onze vingertjes.
Op de fiets hadden we nooit een helm op.
We dronken water met de mond aan de kraan in plaats van uit
een fles.
We bouwden zeepkisten en kwamen er pas op de eerste rit, bergafwaarts,
achter, dat we geen rem hadden. Na enige ongelukken
konden we daar prima mee omgaan.
‘s Morgens gingen we naar buiten om te spelen. We bleven de hele
dag weg en moesten pas thuis zijn als de straatlantaarns aangingen.
Niemand wist waar we waren en we hadden geen mobiele
telefoon mee.
We sneden ons, braken onze botten en tanden en er werd niemand
voor aangeklaagd. Het waren gewoon ongelukken en de
enige die schuld had waren we zelf. Ais we pech hadden kregen
we zelfs thuis nog op onze kop omdat we zo stom waren geweest.
We hadden vechtpartijen en sloegen elkaar een blauw oog.
Daar moesten we mee leven. Volwassenen interesseerden zich
daar niet voor.
We aten koekjes, brood met dik boter, dronken Cola en werden
evengoed niet te dik. We dronken met vrienden uit dezelfde fles
en niemand ging daar dood aan.
We hadden geen Playstation, Nintendo, Videogames, 64 tv-zenders,
dvd, surround-sound en eigen tv, en al helemaal geen intemet
chatrooms. Wat wij hadden waren VRIENDEN. We gingen
gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen. We gingen
naar hun huis en belden aan. Of we gingen soms gewoon naar
binnen zonder aan te bellen. En dat zonder van te voren af te
spreken en zonder dat onze ouders dat wisten.
Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer op.. hoe was
dat in godsnaam mogelijk?
We bedachten zelf spelletjes met stokken en tennisballen.
We aten wurmen en die leefden niet voor altijd in onze magen verder.
Met de stokken prikten we elkaar bijna nooit in de ogen.
Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen als je goed
genoeg was. Als je niet goed genoeg was, moet je met teleurstellingen
leren omgaan.
Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze
haalden onvoldoendes en bleven zitten. Dat leidde niet tot emotionele
ouderavonden of zelfs tot veranderende prestatienormen.
Soms hadden onze daden consequenties. Dat was logisch en daar
kon niemand zich voor verstoppen. Als iemand van ons iets
verbodens had gedaan, was het normaal, dat je ouders je er niet
uithaalden. In tegendeel, ze waren het met de politie eens! Stel je
voor.. Toen woonden we nog in een dorp zonder “stadse fratsen”.
Met vriendelijke groeten,
Luut Duijff

Grote schoonmaak
Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder daar elk jaar weer
door werd besmet: de grote schoonmaak. Alles -letterlijk alles moest
van de kant. De bezem ging erdoor en niets ontkwam aan
de sopdoek. De gordijnen werden gewassen, de kleden geklopt en
de kachel schoongemaakt en op zolder gezet. Zelfs wij kinderen
werden in een sodabad te weken gezet. Schoon moest het, en dat
werd het ook! Vanaf de grote schoonmaak zag ook ons leven er
anders uit. Het was voorjaar en de korte broek en de sandalen gingen
aan, weer of geen weer. Nu lijkt dat wat Spartaans (en dat was het ook
wel) maar tekort aan vitamine D hebben wij niet gehad.
Dat maakt onze huid namelijk zelf als we haar blootstellen aan zonlicht.
Helemaal gratis en voor niks.
Vitamine D is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het skelet,
de tanden en de afweer. We dénken dat we sterke botten van
calcium (kalk) krijgen maar dat is helemaal niet zo. Vitamine D is
veel belangrijker. Dit zorgt er namelijk voor dat calcium wordt
opgenomen en in de botten wordt ingebouwd. Zonder D heb je
niets aan calcium. Vitamine D beschermd ook tegen osteoporose
(botontkalking). De huid bij ouderen kan tot 75% minder zonlicht
opnemen waardoor het logisch is dat ouderen veel gevoeliger zijn
voor botontkalking. En als ze dan ook nog bijna niet de deur
uitkomen....
Het eerste wat wij zagen als we naar buiten werden gestuurd was
het madeliefje. Een prachtig klein bloemetje dat de grasmat in al
haar eenvoud behoorlijk wist op te fleuren. En laat dat madeliefje
nou helemaal passen bij het voorjaar en die schoonmaakwoede
van moe. Het madeliefje werkt bloedreinigend, bloeddrukverlagend
en maakt het bloed minder stroperig.
Het helpt ook de lever met het afvoeren van gifstoffen.
Onderzoek geeft aan dat vitamine D een rol speelt in het voorkomen
van een winterdepressie maar het madeliefje kan er ook wat
van. Ze brengt letterlijk de zon in huis en haalt de bezem door al
die stofnesten in je hoofd. Kinderen zijn gek op het madeliefje en
die liefde is wederzijds. Ze werkt weerstandsverhogend en kan
ingezet worden bij typische kinderziektes, gepaard gaande met
koorts en huiduitslag. Bovendien werkt ze mooi bij slecht genezende
wonden.
Madeliefje kan op veel verschillende manieren gebruikt worden.
Er kan thee van gezet: wat blaadjes en bloemetjes overgieten met
heet water en afzeven, 3 tot 5 maal per dag een kopje drinken. Je
kunt er een kruidenbad van maken: een paar handjes blad en
bloem even opkoken met wat water. Afzeven en bij het badwater
gieten. Let wel: geen badschuim of andere zaken gebruiken want
dan werkt het niet meer! Een compresje: zet een sterke thee en
bevochtig hiermee een katoenen lapje. Breng dit lapje op de aangedane
huid en zet het vast met een zwachtel of droge doek. Na
een tijdje het compres vervangen. En alsof dat allemaal nog niet
genoeg is, de bloemetjes en de blaadjes kunnen ook nog door het
eten verwerkt worden. Zo’n zonnig bloemetje door de sla doet het
natuurlijk helemaal.
Ik wens u dit voorjaar veel zon en madeliefjes,
‘t Kruidenvrouwtje

Leefbaarheid van ons dorp
Zoals een ieder in ons dorp inmiddels wel weet, is de leefbaarheid
van een dorp afhankelijk van een aantal factoren.
Zoals:
*Hoe is het met de middenstand gesteld; gelukkig heeft
Oudemirdum nog een flink aantal winkels, zoals supermarkt,
bakker, slager, groenteboer, electrowinkel, drogist, melkboer,
kapper, fietsenverkoop en verhuur etc.
*Bestaat er een bloeiend verenigingsleven;
gelukkig mag Oudemirdum zich op verenigings-gebied ook rijk
prijzen. Er zijn verenigingen op allerlei gebied, sport, cultuur,
kerk en onderwijs. Een vereniging is voor een groot deel financieel
afhankelijk van leden en donateurs.
Onze basisschool “de Wâlikker” is sinds 2003 onderdeel van de
vereniging voor Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
in de gemeenten Gaasterlân/Sleat en Nijefurd, “Nije Gaast”.
Het geld dat “de Wâlikker” ontvangt van donateurs komt regelrecht
ten goede aan de school. Van dit geld kunnen extraatjes
worden gedaan zoals, schaatsen op Thialf, kerstfeest vieren, het
organiseren van een schoolfeest voor bijv. de kleuters etc.
Het is dus erg belangrijk om donateurs te hebben!!!!!!!!!!!!
Momenteel heeft onze school ongeveer 60 donateurs. Dat is niet
veel, als je bedenkt dat Oudemirdum uit zo’n 500 huishoudens
bestaat. Denkt u na het lezen van dit stukje, ik wil de school wel
steunen dan vult u onderstaand strookje in.
Als donateur ontvangt u 3 x per jaar “it Jolderenkrantsje”, hierin
wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee op onze school.
We rekenen op uw steun, vriendelijke groeten namens de schoolcommissie
van c.b.s. “de Wâlikker” Tiertsje Kuipers-Boersma
Strookjes kunnen ingeleverd worden binnen 2 weken na verschijnen
van dit blad bij één van de onderstaande personen:
R.H. de Boer, Lege Leane 2a,

 J.de Vries Gaestwei 36 of
T.J. Kuipers J. Schotanuswei 19

dhr/mvrw ...............................................................................................
straat + nr................................................................................................
is/zijn bereid donateur te worden van C.B.S. de Wâlikker
voor een bedrag van vijf euro / zeven euro /..........................euro*
*) doorstrepen wat niet van toepassing is,
evt. zelf in te vullen
*) bij bedragen minder dan vijf euro ontvangt
u de schoolkrant niet
Handtekening ....................................................
cursusjaar 2004/2005

De pen doorkrijgen.
Mij is verzocht de pen ter hand te nemen, teneinde mij via “Het
Pompeblêd” voor te stellen aan de inwoners van Oudemirdum en
omstreken. Een verzoek waar ik met plezier aan voldoe.
Mijn naam is Albert Roelof Oosting en ik ben van origine een
Fries; geboren in Ravenswoud. In de nazomer hoop ik een 1/2
eeuw oud te worden. Daarvan heb ik ruim 30 jaar in de stad
Groningen gewoond. De overgang naar een kleine woonplaats is
niet gemakkelijk (geweest). De overname van “Bos- en Meerzicht”
maakte een verhuizing echter noodzakelijk.
Op deze plaats wil ik toelichten wat belangrijke overwegingen
waren om deze woon- en zorgvoorziening te willen verwerven. Ik
heb ruim een kwart eeuw, als verpleegkundige, in de gezondheidszorg
gewerkt. En heb zowel in de somatische als in de psychiatrische
zorg ruime, praktische ervaring opgedaan. Daarnaast heb ik
langjarig in een verpleeghuis en de thuiszorg gewerkt.
De wijze waarop in ons land zorg aan ouderen wordt gegeven,
heeft mij geraakt. Wij spreken over een groep mensen, die decennia
lang afdrachten heeft betaald en ons land heeft opgebouwd
na de oorlog. De medewerkers ervaren voldoening en vreugde in
de wijze waarop zij, in “Bos- en Meerzicht”, zorg kunnen geven
aan hen die kwetsbaar zijn geworden door hun ouderdom. Het is
mijn overtuiging, dat ieder mens bij naam gekend wil worden in
iedere fase in het leven. Deze overtuiging staat haaks op het
moeten verblijven in grote en meer onpersoonlijke instituties.
Een verblijf in ons Huis wens je in feite een ieder toe. De
kleinschaligheid leidt tot een sfeer van vertrouwen en veiligheid.
Het kleine, hechte team weet in te spelen op de persoonlijke
levenssfeer van de bewoners. Bewoners, en zeker ook hun families,
ervaren het verblijf veelal als een weldaad.
Daarnaast biedt “Bos- en Meerzicht” werkgelegenheid aan ruim
twintig mensen. Tevens levert het een positieve bijdrage aan de
plaatselijke middenstand en, door belastingafdrachten, aan de
kas van de gemeente Gaasterland-Sloten. Al met al redenen om
trots te zijn op de aanwezigheid van dit Huis op de grens van
Oudemirdum en Rijs.
Zelf begin ik meer gewend te raken aan het wonen in het dorp.
Het feit dat ik in een vriendelijk huis én op een mooie plek woon,
levert daaraan zeker een bijdrage. Bovendien ervaar ik de medebewoners
als belangstellend. Voor mij is dat wezenlijk, aangezien
niemand “voor zichzelf, alleen leeft”! Ik verwacht dan ook de
komende jaren veel werk- en woongenot en hoop een bijdrage te
kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze mooie plaats.


Thuis breng service

Op 9 januari 2005 is de nieuwe busdienstregeling van NoordNed
ingegaan. Door Rijksbezuinigingen zijn veel busritten vervallen,
vooral in de avonduren en de weekeinden. Voor veel dorpen in
Fryslân betekent de nieuwe dienstregeling dan ook, dat er ‘s
avonds geen Openbaar Vervoer meer is. De provincie Fryslân
heeft hierop NoordNed gevraagd, met een oplossing te komen
voor ruim 80 van die dorpen, in de avonduren. NoordNed heeft
de oplossing gevonden in: de Thuisbreng Service! Met ingang van
9 januari 2005 rijdt deze Thuisbreng Service.
Wat houdt de Thuisbreng Service in?
De Thuisbreng Service is Openbaar Vervoer met een taxi. De
Thuisbreng Service rijdt ‘s avonds naar ruim 80 dorpen waar na
invoering van de nieuwe dienstregeling geen bus meer rijdt.
Reizigers kunnen vanuit deze dorpen naar een knooppunt reizen
waar zij verder kunnen met de trein, de Qliner of de streekbus.
En een reiziger kan van een knooppunt naar één van deze dorpen
reizen, met de Thuisbreng Service.
Waar kan een reiziger in de Thuisbreng Service stappen?
Wanneer een reiziger naar een knooppunt wil reizen, wordt hij of
zij opgehaald bij de bushalte die hij/zij zelf aangeeft. De reiziger
wordt naar het dichtstbijzijnde knooppunt gebracht, binnen de
zones.
Vanaf een knooppunt wordt de reiziger naar een bushalte of een
bestemmingsadres gebracht. Voorwaarde hierbij is dat dit adres
binnen een straal van 1,5 kilometer van een bushalte moet liggen
en binnen de zones die bij het knooppunt horen.
Wanneer rijdt de Thuisbreng Service?
De Thuisbreng Service rijdt alleen ‘s avonds. Wanneer een reiziger
gebruik wil maken van de Thuisbreng Service moet hij/zij
minimaal 1 uur van tevoren, de rit telefonisch reserveren op
nummer 0900 - 1961 (€ 0,10 p.m.).
Wat kost de Thuisbreng Service?
Een rit met de Thuisbreng Service kost: het reguliere OV-tarief,
plus € 4,-. Deze extra € 4,- is ongeacht de lengte van de rit. Halen
vanaf een halte en brengen vanaf een knooppunt worden als twee
ritten aangemerkt.
Meer informatie
Meer informatie over de Thuisbreng Service is te vinden op
http://www.noordned.com/ (Reisinformatie —> Producten —> Thuisbreng
Service). Er is ook een informatiekaart beschikbaar, met
daarbij de namen van de knooppunten, een overzicht van de
dorpen waar de Thuisbreng Service rijdt, de zonenummers en een
schema met vertrek- en aankomsttijden. Deze informatiekaart is
gratis, en is onder andere af te halen in de Bibliobus en bij 40
verkooppunten van NoordNed. De volledige lijst met 40 verkooppunten
staat op www.noordned.com.

Stichting Warme Maaltijden.
Even een berichtje van Tafeltje Dekje. Het draait op het moment
goed. De afname is redelijk goed, al is er wel veel verloop in
verband met vertrek naar zorgcentra en helaas ook door verlijden.
Er kunnen dus altijd nog wel wat bij.
We hebben weer een reserve kok en wel: Marina Kok (een toepasselijke
naam!). Hartelijk welkom!
We weten inmiddels al wel dat zij zich er uitstekend mee kan redden.
We hebben afgelopen feestdagen een kleine attentie aan onze
afnemers gegeven, wat zeer op prijs is gesteld gezien de reacties.
Jammer dat we zijn genoodzaakt de prijs enigszins te verhogen doordat
de huurprijs van de keuken met ingang van 1 januari 2005 is verhoogd
en de prijzen van inkoop van de benodigdheden voor de maaltijd
toch wat hoger uitvallen. Sinds de invoering van de Euro is er echter
geen verhoging van de prijs meer geweest.. De prijs wordt per 1 april
2005 €5,85 per maaltijd (was € 5,70). Verder willen wij onze vaste bezorgers
Jouke Gijzen (voor gedeeltelijk Oudemirdum,

Nijemirdum en Sondel) en Piet Strikwerda (Gedeelte
Oudemirdum en Rijs e.o.) héél hartelijk
bedanken voor hun geweldige inzet bij het
bezorgen van de maaltijden.
Wilt U een keertje gebruik maken van onze warme
maaltijd service, dan is een telefoontje ‘s morgens
vóór 9.30 uur voldoende om nog dezelfde dag uw
eten te ontvangen.
Tel 0514 - 571424, Dorpshuis Oudemirdum.

Tuinen in de seizoenen
Het zachte weer van maart tovert een keur aan bloeiende bollen
te voorschijn. De sneeuwklokjes en de krokussen lopen nu wel
een beetje op hun eind door het zachte weer. De narcissen staan
binnenkort volop in bloei en hier en daar zijn al de eerste vroege
tulpen te zien. Dit is het moment met al die bloeiende bollen om
eens stil te staan bij wat - met het oog op de komende herfst - de
beste plaatsen voor bollen zijn en hoe ze geplant moeten worden.
Maak dan ook nu aantekeningen voor de bollenaanplant.
Let bij oude boerderijen eens op de enorme hoeveelheid sneeuwklokjes
die in een brede strook de grens van het erf bepalen. Ze
zijn ooit geplant als enkele bolletjes op een rij en in de loop der
tijd zijn ze fors in de breedte uitgestoeld. Sneeuwklokjes kun je
het beste kort na de bloei verplanten, als het loof er nog aanzit.
De vele tuinen en parken rond oude pastorieën en stinzen zijn in
het vroege voorjaar een bezoek waard om de verschillende soorten
bloeiende bollen te bekijken. In veel van deze tuinen, die soms
honderden jaren oud zijn, zijn veel bollen verwilderd. Vaak zijn
narcissen te midden van groepen bijvoorbeeld anemonen en
voorjaarshelmbloemen geplant en samen stofferen ze heel fraai de
parkbodem. Zelf vind ik de Schierstins met zijn grote velden
sneeuwklokjes erg indrukwekkend, maar ook de daslook op de
‘schansen’ van Wyckel is -soms letterlijk- adembenemend. En de
tuin achter de state in Franeker is lang in het voorjaar erg mooi.
In het voorjaar ontvangen bollen en voorjaarsplanten onder de
bomen het benodigde licht en water; in de zomerse rustperiode
zorgen dezelfde bomen voor schaduw en een droge bodem. Deze
natuurlijke wijze van bollenaanplant is ook heel goed in de tuin
toe te passen: onder de nu kale heesters en bomen kunnen groepen
sneeuwklokjes, narcissen en botanische tulpen goed verwilderen.
Loop ook eens langs een aantal tuinen in de omgeving en let dan
op de verschillende vormen van bollen aanplant. Soms is er een
randje tulpen te zien of een rij narcissen; soms ook grote groepen
tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten. Vooral als de bollen
rondom een heester of boom zijn geplant ziet het er heel aantrekkelijk
uit! Maar vergeet ook het “bijgoed” niet, Sneeuwroem,
blauwe druifjes, bosanemoontjes, enz, enz. Na een aantal jaren
zoeken ze zelf wel een plekje uit waar ze het naar de zin hebben
en geven veel fleur aan de voorjaarstuin.
Bollen hoeven niet persé in de volle grond geplant te worden.
Ook een bak met bijvoorbeeld hyacinten heeft een leuk effect. Laat
deze in de wintermaanden op een lichte, vorstvrije plaats
voortrekken. Plaats zodra het weer dat toelaat de bak met
hyacinten op een opvallende plek in de tuin. Door bijvoorbeeld
hyacinten met een helderroze kleur te nemen, zullen
geur en kleur een ieders aandacht trekken. Zet de bak als de
hyacinten uitgebloeid zijn, op
een schaduwrijk plekje weg; het loof kan dan ongezien afsterven.
Tulpen, narcissen en andere bolgewassen die in het voorjaar
bloeien, moeten in het najaar geplant worden; een in de herfst
bloeiend bolgewas als de herfsttijloos (Colchicum) kan in juni of
juli geplant worden. Dit op de krokus gelijkend bolgewas doet het
uitstekend onder een heestergroep. Let wel even op: het is een
behoorlijk giftige plant in al zijn delen!
En een overblijvende plant die eigenlijk in geen tuin mag ontbreken
is de echte sleutelbloem. Vooral ook omdat hij in zachte winters
op de ene plek soms nog doorbloeit tot op andere plekjes de
eerste bloemen van het voorjaar weer verschijnen! Mooier met zijn
wat langere bloemstengels vol zachtgele, iets
hangende bloemen en ook veel taaier dan de
veredelde vorm die overal als “Aprilletjes”
aangeboden worden!
Tuinmannetje.

Een laatste bladzij...
Gelukkig komt steeds meer kopij binnen via e-mail, dat scheelt
vaak een heleboel werk. TIP: lever uw tekst gewoon in als Wordpad
of  Notepad bestand, doe geen moeite een mooi opgemaakt
iets in te leveren..... het moet er allemaal weer uitgehaald worden!
Wilt U advies of weet U niet hoe een bestand via e-mail verstuurd
kan worden, ik help U graag. Dat kost minder tijd dan het inscannen
van documenten die U eerst mooi opmaakt en vervolgens uitprint.
Het is geweldig dat er weer artikelen ingeleverd worden over de
geschiedenis van ons dorp. De klok, Spitsbergen, de boerderij van
Westra.. Dat zijn ook de zaken die rechtstreeks ons archief ingaan.
We hopen ook op artikelen over de boeren en ondernemers
in deze eeuw. Als er iemand is die stukjes wil schrijven.... wij
zorgen eventueel voor een fotograaf die meegaat.
De perikelen van Bosk en Greide, een mooie oude boerderij, een
ontwikkeling binnen de nieuwe agrarische ontwikkelingen of een
reportage over een nieuw bedrijf in Oudemirdum.... het kan allemaal!
Iemand die wat schrijft over wat er leeft bij de jeugd...
Jongeren in dit dorp hebben veel ideeën, maar hebben in dit blad
vrijwel geen stem.... wie doet daar iets aan? Pak je plek, pak je
kans, schrijf een stukje in het Pompeblêd!
Henk.

En tot ziens op de
algemene ledenvergadering !

PS, kopij voor volgende Pompeblêd inleveren voor 25 mei bij redactie.

Liefst per email of diskette.