Home  Print    

2006 nummer 1

Van de Bestuurstafel.

  80 jaar en meer

We hebben een bijzonder verenigingsjaar voor de boeg. Op 17 februari 2006 bestond Plaatselijk Belang 80 jaar. We hopen dat te vieren met een concert in de Fontein-kerk op de avond van de vijfjaarlijkse reünie op 20 mei a.s., de voorbereiding van de beide evenementen is in volle gang. Wij laten de feestelijke gebeurtenissen bewust samenvallen, waardoor reünisten en huidige Oudemirdumers het reeds aanwezige wij-gevoel nog meer kunnen ondergaan en versterken.
Dit is ook het jaar dat we aan de slag gaan met de actiepunten die zijn geformuleerd in onze Toekomstvisie. Elders in het Pompeblêd kunt u lezen dat er inmiddels voor dit doel een Commissie Voortgang Toekomstvisie is geïnstalleerd. De gewenste werkgroep Welzijn en Zorg, die de actuele en toekomstige zorgvragen gaat onderzoeken, wordt binnenkort opgericht. De reeds benaderde kandidaten reageerden positief. Uiteraard moeten we ons ook intensief bezighouden met de voortgang van het MFC en met het werk voor de andere besturen van Stichtingen en Werkgroepen waarin we vertegenwoordigd zijn. Ja, de werkzaamheden van het bestuur nemen toe, zelfs zo dat we af en toe niet genoeg mensen hebben om alle taken naar behoren uit te voeren. Het is om die reden dat we op de Algemene Ledenvergadering van 20 maart a.s. een voorstel doen het bestuur van Plaatselijk Belang met 2 personen uit te breiden. Voor de redactie van het Pompeblêd zijn we ook naarstig op zoek naar een paar leden die goed overweg kunnen met de computer.

  Werkgroep MFC

Uit de pers en via het stichtingsbestuur "It nije Klif" weten we dat er veel geld nodig is voor de realisering van het door ons zo gewenste MFC. Allerlei bronnen zullen worden aangeboord, maar iedereen begrijpt dat wij als dorpsgemeenschap ook een flinke steen moeten bijdragen. De werkgroep MFC, met afgevaardigden van Plaatselijk Belang, dorpshuis It Klif, stichtingsbestuur It nije Klif, de S.V.NOK, peuterzaal "De Pösk" en het Jeugdhonk, is druk bezig met het uitwerken van aangebrachte ideeën. Op 22 april a.s. starten we onze CAMPAGNE in en rond het dorpshuis "It Klif" met de eerste ludieke acties. We verwachten dat besturen en leden van de niet in de werkgroep vertegenwoordigde verenigingen, die straks toch ook MFC-gebruiker zijn, hun bijdrage, in welke vorm dan ook, zullen leveren. Wie bedenkt of heeft uitvoerbare plannen? Elke suggestie om aan geld te komen is welkom!!

  Jaarvergadering

In dit eerste nummer van de 15e jaargang van It Pompeblêd vindt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging voor Plaatselijk Belang. Deze wordt gehouden op maandag 20 maart 2006 om 20.00 uur in de gymzaal van dorpshuis It Klif. In verband met de presentatie van het MFC, door ir. H. Swets van It nije Klif, worden ook de niet-leden via deze huis-aan-huis uitgave van It Pompeblêd uitgenodigd.We verwachten dus een grotere toeloop dan normaal. Dit is de reden dat we niet in hotel Boschlust kunnen vergaderen; "traditiebreuk"!

  Bestuursleden

Een paar van onze bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar. We hebben dus vervangers nodig! Wie stelt zich kandidaat? U kunt zich opgeven tot en met 18 maart a.s. bij onze secretaresse mevr. A. Westra-Folkertsma, Liemerigewei 6, 8567 HM Oudemirdum; tel. 0514-571350.

  Werkbezoek

Onze burgemeester, mevrouw drs. Thea de Roos, komt 18 april a.s. met haar "gevolg" naar Oudemirdum. Zeer welkom, we verwachten een zinvol samenzijn!

Veel leesplezier en tot 20 maart in dorpshuis "It Klif".

Het Bestuur.

 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Plaatselijk Belang op maandag, 20 maart 2006, om 20.00 uur, in de gymnastiekzaal van Dorpshuis "It Klif", Hegewei 16, Oudemirdum.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen Stukken
4. Notulen Jaarvergadering 2005
5. Jaarverslag 2005-2006
6. Financieel Verslag 2005
7. Kascommisie
8. Benoemen Nieuw Lid Kascommissie
9. Bestuursverkiezing: aftredend R. Agricola, niet herkiesbaar. J. Ruiter, niet herkiesbaar, J. Twijnstra, voor 1 jaar herkiesbaar. Tot en met 18 maart a.s. kunnen kandidaten zich aanmelden bij onze secretaresse A. Westra.
10. Pauze (met gratis verloting)
11. Presentatie Ontwerp MFC door ir. H. Swets van de Stichting "It Nije Klif". Na de presentie gelegenheid om te reageren.
12.Rondvraag
13. Sluiting

 

Jaarverslag 2005-2006

Wij vergaderen één keer per maand als bestuur in dorpshuis It Klif. We houden één keer per jaar een ledenvergadering maar dit jaar hebben we twee keer een ledenvergadering gehouden vanwege onze toekomstvisie. Wij hebben 467 leden.
Ook wordt er één keer per jaar gezamenlijk vergadert met de andere plaatselijke belangen in onze gemeente. Hier werd onder meer gesproken over:
* oud en nieuw vieren,
* de 30 km. zones in de dorpen,
* contacten met de gemeente,
* jeugdbeleid enz.
Hans Andela lid van ons bestuur heeft ook zitting genomen in het bestuur van dorpshuis It Klif. Jelle Twijnstra en Anneke Westra zitten namens Plaatselijk Belang in het bestuur van de Hege Gerzen.
Elk jaar doen we mee met de dodenherdenking op 4 mei en zijn we actief met de avondvierdaagse. Johannes Ruiter en Riemke Agricola doen mee aan de bemensing van het stembureau.
De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente is door ons bezocht.
Bij het overlegplatform Friese IJsselmeerkust waren wij vertegenwoordigd. Anneke Westra is hierbij nu vertegenwoordiger van alle Plaatselijke Belangen van onze gemeente.
Regelmatig is er een overleg met de mannen van gebiedsgebonden werken .
Onze burgemeester met de fractieleden zijn dit jaar niet op werkbezoek geweest vanwege een verkeerde planning van het secretariaat van de burgemeester.
Dit jaar zijn wij aanwezig geweest met enkele bestuursleden bij:
* De opening van de Manege in Kippenburg.
* Het 25 jarige bestaan van peuterspeelzaal "de Pösk".
* De opening van het Fonteinbos.
* Het afscheid van de heer Kroes en de heer de Vries beide werkzaam bij de gemeente.
* Bij het presenteren van het landschapsbeleidsplan in Koudum.
* Workshop vaarbaarheid van de Luts.
* De revue van Bosk en Greide.
* Een vergadering met Staatsbosbeheer.
* De jaarvergadering van de Bûkenùten.
* Het 60 jarig bestaan van dorpsbelang Wyckel.

  Toekomstvisie
Het opzetten van een toekomstvisie voor Oudemirdum en omgeving heeft ons en menig bewoner van ons dorp het afgelopen jaar bezig gehouden. Door middel van ronde tafel gesprekken met jong en oud, waar veel ideeën naar voren kwamen, en brainstormen door de stuur- en werkgroepen is er een prachtige visie neergezet. Iedereen werd op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en het Pompeblêd. Het is samengebundeld door mevr.E.Janssens en op 17 oktober 2005 werd het gepresenteerd aan onze leden. Er werd unaniem mee ingestemd. Op 27 oktober 2005 heeft de stuurgroep het tijdens een gezellig samenzijn aan ons bestuur aangeboden. Wij zijn er erg tevreden mee en hebben bewondering voor de daadkrachtige aanpak van de stuurgroep. Het plan van aanpak hebben ze makkelijk kunnen realiseren. Heel veel dank aan al die harde werkers die deze klus geklaard hebben.
Graag willen we dat de politiek hier nu ook notitie van neemt en er daadwerkelijk iets mee doet. Daarom hebben we onze burgemeester mevr. De Roos samen met alle fracties en de griffier uitgenodigd op 7 november 2005. Trots konden wij onze mooie toekomstvisie aanbieden. Dit hebben we gedaan in de sfeer van een politiek café. Onze burgemeester kon het wel waarderen en maakte gelijk een vervolg afspraak met ons en wel op 18 april a.s.
Vanuit de stuurgroepen is er een nieuwe commissie geinstalleerd de "Commissie Voortgang Toekomstvisie", de CVT. Deze commissie ondersteunt Plaatselijk Belang en zal de voortgang kritisch volgen.

  Jeugdhonk
De jeugd van Oudemirdum heeft het afgelopen jaar laten blijken geen belang meer te hebben bij het jeugdhonk. Door vernielingen is het enige tijd gesloten geweest. Daarna zijn verschillende pogingen gedaan om de jeugd weer enthousiast te maken. Via uitnodigingen in de vorm van flyers en persoonlijke uitnodigingen. Weinig respons. Er is een darttoernooi georganiseerd en een gezellig kletsavondje door onze jeugdwerkers. Maar de jeugd laat zich niet zien. Wij als plaatselijk belang en bestuur jeugdhonk hebben afgesproken er nu geen energie meer in te steken. We hebben een gesprek gehad met wethouder de Boer en de heer Rietberg van de gemeente. Er is besloten het jeugdhonk op te ruimen.

  Projecten.
Het project van de Bugel is nog opgesierd met een minidoel. Het speeltoestel is nog niet omgeruild. Dit houdt onze aandacht.
Het informatiebord en de sierbestrating bij de kuntskoe zijn ook gerealiseerd. Het moet nog wat opgefleurd worden met een bloembak hier en daar. Deze projecten zijn nu afgehandeld ook financieel . Er zat een stukje leefbaarheidsubsidie op en de gemeente had een bedrag toegezegd.

  MFC
Geert Wiekel is onze vertegenwoordiger in het bestuur van het Nije Klif. Hij houdt ons op de hoogte van wat er gaande is en wij geven onze adviezen aan hem door. Onze voorzitter Jelle Twijnstra is aanwezig bij de voorzittersvergaderingen en de werkgroepvergaderingen. De heer Rinke Koopmans is door ons gevraagd te bemiddelen tussen het bestuur van het Nije Klif en dorpshuisbestuur. Deze heeft dit aangenomen. Het ontwerp van het nieuw te bouwen MFC is door Onix gemaakt. Dit is op 10 januari in de gemeenteraad gepresenteerd en op 11 januari voor de gebruikers hier in het dorpshuis. Het is een prachtig ontwerp met een goed verhaal.

  Tafeltje Dekje.
De vaste kok is Petronella Grouwstra en de vervangende kok is Marina Kok. J.Gijzen en Strikwerda zijn onze bezorgers. Johannes Ruiter heeft de Stichting Warme Maaltijdvoorzieningen in zijn portefeuille, Jelle Twijnstra is secretaris en Corrie Schotanus is penningmeester. Riemke Agricola draait mee als bestuurslid. Siny Kuiper vertegenwoordigt het dorpshuisbestuur na het aftreden van Bert Sijbesma .
Er is dit jaar een nieuwe bakplaat aangeschaft.


  Jaarwisseling 2005-2006
Met de commissie van afgelopen jaar hebben we weer een wensenlijstje gemaakt. Graag een vuur en carbid schieten. De vergunning hebben we aangevraagd en ook gekregen. Foeke de Jong stelde zijn land weer beschikbaar en hield een oogje in het zeil. Bij D.Haarsma mocht er met carbid geschoten worden dit met een gedoogvergunning. Het dorpshuis was de hele nacht open zodat wij als Oudmirdummers elkaar "folle lok en seine" kon wensen. Er is subsidie aangevraagd voor Oudejaarsnacht voor het dorpshuis.
Het vuur brandde niet echt goed door en er was veel rookontwikkeling wat neersloeg op de bebouwde kom van ons dorp. Op de Buorrenhoeke toch een caravan in brand gegaan en er is ook weer gewitkalkt. Het vuur heeft nog dagen nagesmeuld en de rest is toen opgeruimd door de oudejaarscommissie. Volgens de gemeente waren er nog heel wat tonnen afval overgebleven waar een aardig kostenplaatje aan hangt. Willen we dit volgend jaar weer?

  It Pompeblêd.
Ons kwartaalblad waarin we onze leden proberen op de hoogte te houden van alles wat betrekking heeft op ons dorp.
In de redactie zitten Jelle Twijnstra, Riemke Agricola, Siety de Jong en Henk Oosterveld. De laatsgenoemde doet op voortreffelijke wijze de opmaak.
We hebben dit jaar een ledenwerfactie gedaan door een inlegvel in het Pompeblêd waarop men zich kon aanmelden. Hier zijn een twintigtal reacties op binnen gekomen.
Aan de puzzel en de kleurplaten wordt volop deelgenomen.
Het Pompeblêd wordt ook elke keer op onze website geplaatst. Catharinus de Jong houdt onze website bij. http://www.oudemirdum.nl/.

  Reünie 2006.
Plaatselijk Belang bestaat 80 jaar en het is vijf jaar geleden dat er een reünie plaats vond. Dus wordt er op 20 mei 2006 een reünie georganiseerd voor oud-Oudemirdumers. Dit brengt veel extra werk met zich mee, daarom is hiervoor een reüniecommissie benoemd die bestaat uit de heer en mevr. Ine en YkeVeltman, mevr.Petra Tollenaar en mevr. Fetsje Lootsma.
Er is een draaiboek van vorige reünies. De reunie commisie houdt zich bezig met het actualiseren van de namen en adressen, het opstellen van het programma en verzorgen van uitnodigingen .
Samen, bestuur en commissie, hebben we een leuk programma opgezet. Er zijn veel dorpsgenoten die mee willen werken die dag op een creatieve manier. De reüniedag zal afgesloten worden met een concert in de kerk.
De reünie begint 's morgens om 10.00 uur waarbij ook alle Oudemirdumers van nu welkom zijn. We hopen op een geslaagde dag waar iedereen met plezier aan terug denkt.

Zo zien we met een voldaan gevoel terug op een actief jaar. De toekomstvisie is gerealiseerd, het MFC krijgt steeds meer handen en voeten, er is een reünie georganiseerd en de projecten zijn afgesloten . Deze klussen hadden wij als bestuur allemaal niet kunnen klaren zonder de helpende hand van jullie als dorpelingen. Wij willen jullie dan ook heel hartelijk bedanken voor de inzet die is getoond het afgelopen jaar bij welk onderdeel dan ook. En het komend jaar kunnen we weer niet zonder, dus we rekenen weer op jullie.

Anneke Westra, secretaresse.
 


Notulen ledenvergadering 21 maart 2005.

De voorzitter opent deze vergadering om 20.00 uur met een woord van welkom.
En bijzonder welkom aan onze drie ereleden, onze dorpsagent de heer Lubach en de journalisten van de Balkster courant en de Leeuwarder courant.
Afwezig m.k. G.Wiekel, F.de Jong en fam.Bokma.
We staan nog even stil bij onze twee oude bestuursleden die het afgelopen jaar overleden zijn, de heer R.Dijkstra en G.Oostendorp.

  Mededelingen.
* We hebben een serie dia's gekregen uit de erfenis van D.Visser.
* Voor de dorpsvisie komen er nog twee ronde tafel gesprekken. Men kan zich hier nog voor opgeven.
* De onderhandelingen voor het nieuwe MFC staan stil. Stichting "It Nije Klif" en het dorpshuisbestuur zitten niet op één lijn. Graag willen we toch door. O.a. is er een brief van de werkgroep MFC binnen gekomen die voorgelezen wordt door onze voorzitter.
* Op verzoek van de gemeente hebben twee van onze bestuursleden (J.Twijnstra en A.Westra) zitting genomen in het Stichtingsbestuur van de "Hege Gerzen". W.Huizinga is voor 20 uren aangesteld bij de Hege Gerzen en is uit het bestuur gegaan. G.Schra is ook voor 20 uren aangesteld.
* H.Andela zit namens Plaatselijk Belang in de Stichting Recreatie.
* 17 februari 2006 bestaat onze vereniging 80 jaar! Voor in mei zal er een reünie worden georganiseerd. Hiervoor hebben zich al vier personen spontaan aangemeld voor een reüniecommissie. De heer en mevr.Veltman, F.Lootsma en P.Tollenaar.
* In het Friese merenproject is het bevaarbaar maken van de vaart langs de Sminkewei meegenomen.
* Het jeugdhonk is tijdelijk dicht vanwege vernielingen door eigen gebruikers.
* M.v.d.Hoeve (student geografie Utrecht) heeft een onderzoek gedaan naar nieuwkomers in Oudemirdum. Een scriptie hiervan is ons aangeboden.
* Cath.de Jong heeft een website over Oudemirdum gemaakt en houdt deze actueel.
* Er is een leefbaarheidwedstrijd voor dorpen en buurten "kern met pit". Hiermee kan men een prijs winnen die kan variëren van  €1000.- tot € 2500.-.

  Notulen jaarvergadering 29 maart 2004.
Deze worden voorgelezen en na een opmerking van G.Schra (geen Schraa maar Schra) herstelt en goedgekeurd.

  Jaarverslag 2004-2005
Het jaarverslag wordt voorgelezen.
De heer Oosting merkt op niet beheerder maar eigenaar te zijn van Bos en Meerzicht.

  Financieel overzicht 2004.
W.Limburg licht het een en ander toe. O.a. de vergaderkosten zijn dit jaar hoger vanwege de dorpsvisie voorbereidingen. De electriciteitsrek. was enkele jaren te hoog ingeschat, en de subsidie van het jeugdhonk is ontvangen.
Namens de kascommissie vertelt E.Algra dat de boeken er keurig uitzagen en dat alles klopte. De penningmeester krijgt applaus en wordt decharge verleend.
Voor volgende keer gaan H.Oosterveld en H.Kramer de boeken controleren.

  MFC.
Er wordt gelegenheid gegeven om vragen te stellen of iets te vertellen over het reilen en zeilen van ons toekomstig MFC.
Vanuit de leden komen er enkele opmerkingen en vragen.
Kort samengevoegd men wil graag het haalbaarheidsonderzoek door laten gaan. We zitten te springen om een betere accommodatie.
I.Osinga van dorpshuis It Klif weet te vertellen dat zijn bestuur eerst meer zekerheid wil over de in te vullen sporturen.
Ook wordt opgemerkt dat er weinig inspraak is door de dorpsbewoners voor wat betreft het dorpshuis "It Klif".
K.Hamsta merkt op dat hij niet meer mee mag doen in het MFC gebeuren zonder dat iemand hem daar persoonlijk van op de hoogte gebracht heeft. Volgens de voorzitter van St."It Nije Klif "is dit niet waar.
Wij, plaatselijk belang, hebben voorgesteld te bemiddelen of een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen. Ook hebben we aangegeven mee te willen besturen met dorpshuis "It Klif".

  Bestuursverkiezing.
W.Limburg is herkiesbaar. Zij is in 2003 S.Mulder opgevolgd die tussentijds gestopt is.
Ze is met handopsteken herkozen voor 5 jaar.

  Pauze met verloting.
De prijsjes waren door onze middenstanders verzorgd. Door een basisbedrag aan te vullen tot iets leuks. Ook waren er enkele middenstanders die het helemaal gratis deden.

  Dialezing door E.de Leeuw.
De heer de Leeuw nam ons mee naar de natuur bij de achterdeur. Het was een boeiende dialezing met gewone, bijzondere stukjes natuur.

  Rondvraag.
* T.Witteveen : kunnen kinderen van 12 jaar alcohol krijgen in het jeugdhonk? Joh.Haga reageert hier op.
* H.Oosterveld : voortaan ook een microfoon in de achterzaal. (is al afgesproken).
* R.Bovee : op de Brink is veel overlast van hondenpoep. Het is toch vanzelfsprekend dat een ieder zijn eigen rommel opruimt!

  Sluiting.
Onze voorzitter sluit de vergadering met het bedanken voor ieder zijn aanwezigheid en positieve bijdrage voor deze avond en voor iedereen wel thuis.

Notuliste A.Westra

 

Commissie Voortgang Toekomstvisie

Met gepaste trots heeft het bestuur van Plaatselijk Belang het rapport over de toekomstvisie van Oudemirdum "Aldemardum, in doarp mei takomst foar eltsenien" in november 2005 aangeboden aan de burgemeester en de raadsleden van onze gemeente.
Om nu te voorkomen dat dit rapport in de bekende bureaula verdwijnt (zoals helaas is gebeurd met de uitslag van de enquête in 2002) is een van de aanbevelingen van het rapport een werkgroep in het leven te roepen die nauwlettend de verdere gang van zaken volgt.
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft deze aanbeveling overgenomen. Ze hebben aan de coördinatoren en de voorzitter van de oude "Stuur-en Werkgroepen Toekomstvisie Oudemirdum" gevraagd samen deze nieuwe "Commissie Voortgang Toekomstvisie" te vormen. Ze zullen de komende tijd aan Plaatselijk Belang rapporteren over de voortgang van de uitwerking van de in het genoemde rapport geformuleerde voorstellen. Zij zullen vooral volgen hoe "de politiek"met deze voorstellen omgaat. Eventueel zullen zij voorstellen doen om te voorkomen dat Balk (= B&W en de politieke partijen) vergeet wat Oudemirdum in de komende 10 jaar graag tot stand ziet komen.
De burgemeester heeft bij het aanbieden van het rapport toegezegd hier in april op terug te zullen komen. Wij wachten af met welk plan van aanpak zij komt.
De leden van deze commissie zijn: Richtsje Visser, Pietsje Stellingwerff, Geert Wiekel, Wim Smit, Rinke Koopmans en Piet Jan Schotanus.

Piet Jan Schotanus.
 

In memoriam  Fekke van Dijk

Na een moeilijke tijd overleed 9 oktober 2005, naar onze maatstaven op te jonge leeftijd, in zijn woning, ons oud-bestuurslid Fekke van Dijk. Zonder ophef heeft hij veel voor de gemeenschap betekend. Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan. Ook Plaatselijk Belang mocht dankbaar profiteren van zijn talenten.
Met zijn vriendelijke uitstraling heeft Fekke tijdens zijn leven veel vrienden gemaakt. Dat was te merken bij de crematieplechtigheid in Schoterhof te Heerenveen. Veel mensen bewezen hem daar de laatste eer. Het was een bijzondere en indrukwekkende afscheidsdienst, o.l.v. Lienke Landsheer-Boot. Naar de wens van de overledene bevatte de liturgie, die in het teken stond van "Elts ein is in nij begjin", veel Indiaanse elementen. Iedereen was aangedaan toen Fekke onder het muzieknummer "stoomtrein" vertrok voor zijn laatste reis.
In het columbarium op het kerkhof van Oudemirdum is de urn van Fekke bijgezet.
Wij wensen zijn vrouw Geartsje, zijn kinderen Theunie, Marieke en Tryntsje, schoonzoon Johan en kleinzoon Jorren Fekke sterkte om dit grote verlies te verwerken. Ook gaat ons medeleven uit naar Fekke zijn Moeder en overige familieleden.

Het Bestuur.

 

HEGE GERZEN

Op maandag 27 maart is om 20.00 uur de jaarlijkse
ledenvergadering van de Hege Gerzen.
De uitnodiging en agenda worden nog aan de leden
toegestuurd.

Theunie Zijlstra
secretaris Hege Gerzen
571217 / theuniezijlstra@xs4all.nl

 

De jeugd van Oudemirdum 1957.

Eelkaar eerst even op de foto zetten en dan naar het dorpsfeest achter de kerk van de Gereformeerde Gemeente. Van links naar rechts:

Liekele Koopman, Frrek Smink, Boy Schotanus, Tjalling de Vries en Yke Roelevink.

Jeugd001.jpg

 

Reünie 2006

Op 20 mei a.s. is het weer zover.
De Vereniging voor Plaatselijk Belang viert haar 80-ste verjaardag
met een reünie voor de inwoners en voor de oud-inwoners van
Oudemirdum van 40 jaar en ouder.
De vereniging heeft in samenwerking met de reüniecommissie een
gevarieerd programma samengesteld.

Een programma voor elk wat wils.
* 10.00 - 10.30: Ontvangst reünisten.
Hierbij zijn de dorpsgenoten ook hartelijk welkom!
Oudemirdumers kunnen de hele dag bijwonen voor € 35,-**
* 12.30: lunch
* 14.00 - 17.30 vrije keuze: met de huifkar naar De Hege Gerzen;
* in het Info Centrum Mar & Klif hangen schilderijen en foto's van Oudemirdumers. Er is een DVD van Oudemirdum; of gewoon bijpraten.
* 17.30 De reünisten worden terugverwacht in het dorpshuis voor het diner.
* 19.00 De dag wordt afgesloten, maar om 19.30 is er nog een concert in de SOW -kerk 'De Fontein', m.m.v. diverse koren.
Voor dit concert kunnen de Oudemirdumers na 1 mei a.s. gratis een
toegangskaart halen bij de drogisterij M. Kramer en elektr. G. Bokma
(op is op).

Wij hopen er met zijn allen een gezellige dag van te maken. Voor een extra feestelijk tintje roepen we alle Oudemirdumers op om deze dag de vlag uit te hangen!
We hebben geprobeerd zo veel mogelijk de adressen van oud-Oudemirdumers te achterhalen. Toch zullen er adressen ontbreken. Maak daarom familie, vrienden en studiegenoten attent op de reüniedatum. Heeft u familie of kennissen waarvan u weet dat ze in de afgelopen vijf jaar verhuisd zijn, laat het ons, bestuursleden en leden van de reüniecommissie, zo spoedig mogelijk weten.
reüniecommissie: Ine en Ieke Veltman, tel. 571369
Fetsje Lootsma tel. 571610
Petra Tollenaar tel. 571505

** U kunt ook kiezen voor:
* De hele dag, inclusief lunch en diner en ook 's avonds naar het concert:
   u maakt dan € 35- per persoon over met vermelding: concert.
* De hele dag, uitgezonderd het concert:
   u maakt dan € 35,- per persoon over.
* De halve dag, inclusief lunch:
   u maakt dan € 20.- per persoon over.
Maak vóór 1 april 2006 één van bovengenoemde bedragen over op:
bankrekeningnummer: 114678170, t.n.v. W. Limburg
onder vermelding van Reünie Plaatselijk Belang Oudemirdum.
U wordt verzocht bij de overschrijving duidelijk te vermelden voor welke persoon of personen de betaling geldt. Graag uw volledige naam (dames hun meisjesnaam) vermelden.
Zodra uw overschrijving binnen is, wordt u als deelnemer ingeschreven en wordt het programmaboekje met een lijst van deelnemers aan u toegezonden. Uw naambadge en de nodige consumptiebonnen krijgt u bij ontvangst.
Graag tot ziens op 20 mei 2006!

bestuur Plaatselijk Belang en reüniecommissie

 

Van wie??

Er is een bruine jas, maat XL, blijven hangen bij drogisterij Kramer-Zeldenrust. mist u uw jas, neem even contact op!

 

Oudemirdum 7 october 1857. Uit het schrift van meester J.Baukema.
De hoofdbuurt of dorpskom van Oudemirdum is Amerikaanch breed,de weg zandig. De herberg alhier (Boschlust) staat in schaduwrijk lommer verscholen,doch de leerplaats der jeugd, recht er tegenover, in de felle zon. De wanden van deze school zijn beschilderd:een Artis in het klein staat er op afgebeeld. Deze zoowel fraaie als nuttige versiering der kale muren met allerlei dieren is te danken aan den beminnelijken man, die een halve eeuw de meester van 't dorp is geweest. Er wonen in het dorp nog vijf visschersgezinnen, die bij 't voorjaar en in den herfst hun bedrijf uitoefenen en 's winters bij ,,minhear" in dienst zijn of hun netten herstellen. Men vangt er aal,bot en gibben. Ook gaat men er 's zomers grindvisschen, een arbeid met ruime verdienst, maar kwalijk vol te houden. Oudemirdum heeft eene uitgestrektheid van drie-vierde uur gaans in de lengte en in de breedte en is gelegen in een der schoonste. zoo niet het schoonste oord van Friesland. De buurt ligt lager dan de omgeving. Zuidelijk vindt men de verlengde hooge rug van 't Joldrenbosch eindigend in 't Oudemirder Klif aan zee. Het dorp is in zes buurten verdeeld. De buurt met kerk en school(Dorpskom) telt 19 huizen,meest in de laatste jaren gebouwd en 4 boerderijen, samen 29 gezinnen; Huiteburen heeft 7 boerenplaatsen, 3 werkmanswoningen:en 1 buitenplaats ,samen 13 gezinnen; Oudemirder-hoek met 4 boerderijen en 3 arbeiderswoningen, 7 huisgezinnen;Spitsbergen 1 boerderij en 1 burgerhuis, samen 3 gezinnen; vier huizen(bij R.Groen) 4 boerderijen en 4 werkmans woningen; 10 gezinnen.Elburgen (Elfbergen), de zesde buurt, 2 boerderijen van ouds en 1 nieuwe op( Zwart-school. camping Zonneheuvel).Summa 57 huizen, waarvan 23 boerenplaatsen,tellende 381 zielen, waarvan 313 Hv, 60 R.K en 8 Dgz. Ter school gaan 60 kinderen. Het dorp tel voorts 1 bakker, 2 timmerplaatsen, 1 klok-maker, 2 schoenmakers en een aalschuitmakerij. De toestand der bewoners is moreel en stoffelijk gunstig. Uiterlijk kent men geen armoede.

Het wel en wee van Oudemirdum, bijna 150 jaar geleden.
Ik vond het boeiend,misschien U ook

Douwe Jaarsma. Kippenburg.
 

Van: "Hendrik Walstra"
Datum: zaterdag 17 december 2005 9:27

Na een goede vlucht. Ben ik in Zuid Afrika geland.Daar heeft oom Jappie (een kennis van mij)mij op gehaald. En terug gereden
naar Roodepoort. Dat is een stad dicht bij Johannesburg. Snel uitgepakt en naar Hartbeespoordam om te eten en te drinken.
Oom Ben (broer van oom Jappie) zou mij opgaan halen en dan naar Kathu in de Kalahariwoestijn gaan.Wat ik niet wist is dat er in de Kalahari een brandstof te kort is, dus oom Ben kon mij niet halen. Ik heb toen de bus genomen. In mijn achterhoofd wist ik dat met de bus een gevaarlijk iets is en dat is gebleken. Tot 2keer toe is de luchtvering van de bus gesprongen; muurvast op het wegdek. In Delaryville roken we een brandlucht en de bus stond vol rook. De buschauffeur stopte de bus en we konden er snel uitkomen. De aanhanger snel ontkoppeld. Daar zat de meeste bagage in. De bus stond binnen 10 minuten in lichterlaaie. Wij allen waren erg geschrokken en moesten wachten op een andere bus. Die reis ging beter. Nu ben ik in Kathu en verblijf bij vrienden. De diesel is nog steeds op.  En ik kan mijn plannen om te vissen in Douglas en Kakamas, wel even vergeten. Maar zo gaat het leven hier. Alles word met de dag corrupter en  gevaarlijker. Zuid Afrika is een mooi land om met een tour te gaan. Maar om als blanke ver van de toeristen wereld te zijn is geen pretje. Dat ondervind ik elke dag. Hier leeft de apartheid nog in volle glorie. Niet alleen tegen de zwarten  maar ook tegen de blanken. Maar om net als afgelopen nacht in Sishenwildreservaat in een slaapzak onder
de sterrenhemel te slapen,maakt mijn reis de moeite waard en vergeet je de negatieve kant. Ik vier mijn kerstfeest met 45gr. Ik hoop voor jullie een witte kerst en een goed uit einde

Hendrik Walstra

 

Wat is Oikocredit?

In een reeks artikelen willen we u wat vertellen over dit voor u misschien nog niet bekende instituut.
Oikocredit is een internationale ontwikkelingsorganisatie, die al 30 jaar met succes krediet verleent aan groepen mensen, die elders geen krediet kunnen krijgen. Dit omdat ze te arm zijn en geen of weinig onderpand kunnen bieden. Met de leningen die Oikocredit verstrekt, krijgen deze mensen de kans een eigen onderneming op te bouwen en op die manier hun levensomstandigheden te verbeteren.
Een project moet economisch haalbaar zijn en uitstraling naar de omgeving hebben.Mensen geld lenen is hun vertrouwen geven en daardoor mens te laten zijn, zoals het is bedoeld.
Er is, verspreid over 65 landen, geld geleend aan bijvoorbeeld koffieboeren, een cacaofabriek, een naaiatelier en bouwprojecten. Omdat het steeds om relatief kleine bedragen gaat wordt het ook microkrediet genoemd. Iets waarvoor ook prinses Maxima zich inzet.
De naam Oikocredit is de vlag die de lading van het " schip" dekt: Oiko staat voor oecumenisch en credit voor vertrouwen/ geloof in mensen.
Het kapitaal dat Oikocredit uitleent is afkomstig van kerken, instellingen en particulieren die investeren in kansen voor kansarme mensen. Inmiddels bedraagt het uitgeleende kapitaal ongeveer 215 miljoen euro. Ook in Nederland zijn vele certificaathouders met ruim 50 miljoen euro.
Deelname in Oikocredit is een maatschappelijk verantwoorde manier van beleggen en geeft een financieel rendement van 2%. Het rendement van "investeren in mensen" is echter veel belangrijker, maar onmeetbaar in een percentage!
In Nederland worden de activiteiten gebundeld door de steunvereniging Oikocredit-Nederland waarvan kerken, diaconieën en particulieren lid zijn. Lid kunt u worden door een of meer participaties van € 200,- te kopen en voor € 20,- per jaar kunt u ook donateur worden.
Het laatste jaar is de deelname van particulieren, zowel binnen als buiten de kerken, enorm toegenomen.
Nieuwsgierig geworden? Als lid van de regiowerkgroep Oikocredit wil ik u graag meer vertellen. U kunt daarvoor contact opnemen met : E. Atsma, Stiendollen 28, 8567 HT Oudemirdum, telefoon 0515-571939. e-mail fam.atsma@12move.nl
 

 

Thuiszorg in Oudemirdum en omgeving
Geachte lezer,
Wellicht kent u woonzorgvoorziening Bos- en Meerzicht te Oudemirdum. Evenals anderen
meent u misschien dat er uitsluitend zorg wordt verleend aan de bewoners die in ons
Huis verblijven. Onze medewerkers zijn evenwel bevoegd en bekwaam om ook zorg te leveren
bij oudere mensen thuis. Bijvoorbeeld bij u zelf!
Voor de zorgverlening in Bos- en Meerzicht en bij u thuis, hebben wij ons verzekerd van een
sterke samenwerking met Thuiszorg Diensten Centrale (TDC). Deze erkende thuiszorgaanbieder
heeft haar hoofdvestiging in Steenwijk (Overijssel). Sinds kort heeft de TDC echter ook een
regionale vestiging in Friesland, en wel in ons eigen dorp in Bos-en Meerzicht.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die wij bieden, dan kunt u contact opnemen via (0514)572040 met:
Tiny Wildschut-Pelsma, hoofd zorg
Albert Oosting, directeur.
Wij bezoeken u graag en geheel vrijblijvend, teneinde uw wensen op het gebied van activiteiten, voeding, wonen en zorg in kaart te brengen.
 

BEDANKT BEDANKT BEDANKT

Bedankbriefje_geboorte_Klaas-Jan.jpg
Langs deze weg willen wij een ieder

heel hartelijk bedanken voor de vele

kaarten en cadeautjes die we mochten

ontvangen na de geboorte van:
Klaas-Jan
Het is overweldigend en hartverwarmend

om zoveel felicitaties te ontvangen.

Haring Muizelaar en Aaltje de Boer
en de broers Hendrik, Jelko en Wytze

 

Beste Dorpsgenoten,

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u wel eens het gevoel dat er in Oudemirdum weinig voor u te doen is als ontspanning?
Zou het dan geen goed idee zijn om de SOOS weer nieuw leven in te blazen?
Want dat waren altijd gezellige middagen, waarop we met elkaar spelletjes deden, zoals rummicub, triomino en scrabble, maar waar ook gebiljart kon worden.
Er werd gezellig gepraat en veel gelachen. Ook waren er sjoelwedstrijden en hielden we bingomiddagen.
Met meer, en ook jongere, leden is er vast ook plaats voor een eigen inbreng in de activiteiten.
Lijkt het u leuk, laat dan even iets van u horen.
Dorpsbelangen staat ook met het opzetten van een nieuwe SOOS voor u klaar!

Vr. gr.,
Clari de Roo.

 

Beste mensen;

Bij deze wil ik graag Dorpsbelang (en mezelf ook wel een beetje) feliciteren,
op 21 januari ’06 zijn we de 10.000 bezoekers op de webpagina www.oudemirdum.nl
gepasseerd. Een respectabel aantal in een periode van 14 maanden, en als je dan de berichten in het gastenboek leest vind ik dat een teken, dat er inderdaad behoefte is aan een centraal punt waar o.a. toeristen, oud-inwoners, en zeker niet op de laatste plaats, de huidige inwoners van ons dorp, de nodige informatie kunnen halen.

Voor wat betreft toeristen, er komen regelmatig E-mailtjes via de pagina binnen waarin men verzoekt om aanvullende informatie, en zie je berichten in het gastenboek van gasten die hier een geweldige vakantie of weekend hebben doorgebracht.
Voor wat betreft oud-inwoners, je komt regelmatig berichtjes tegen in het gastenboek van oud inwoners van Oudemirdum die nu over de gehele wereld verspreidt wonen, zo zie ik in de statistieken een regelmatige hit vanaf het eiland Niue in de buurt van Nieuw Zeeland.
Voor de huidige inwoners is er ook veel te vinden aangaande Oudemirdum, zo zijn op de pagina de complete Toekomstvisie en de notitie van het nieuwe dorpshuis “’t Nije Klif” te lezen en te downloaden.

Ik zou zo zeggen, als u niet al een regelmatige bezoeker van de site bent, kom dan zeker eens lang op de pagina, laat een berichtje achter in het gastenboek, en dan gaan we op naar de 20.000 bezoekers.

Groeten, Catharinus de Jong

 

Volleybal volleybal volleybal volleybal volleybal volleybal volleybal volleybal.

Beste sportvrienden wij zij opzoek naar nieuwe leden voor de afdeling NOK-Volleybal.
Er is weer ruimte op de woensdag morgen voor onze senioren ouder dan 50 jaar, om een lekker balletje te slaan met leeftijdgenoten tussen 9 en 11 uur onder leiding van een goede trainer.
Ook kunnen we nog wel wedstrijd spelende mensen gebruiken in alle leeftijdscategorieën.
Dus voel je er wat voor, neem dan contact op met W. Vis van Heemst
Flechtreed 48
Oudemirdum
Telefoon; 0514571264.

 

KAPVERGUNNINGEN NIET AFGESCHAFT.De afgelopen maanden is het wel of niet afschaffen van de kapvergunningen in de Gemeente Gaasterlân-Sleat regelmatig in de publiciteit geweest. Hierdoor is er bij de inwoners van de gemeente veel onduidelijkheid ontstaan. Door middel van dit schrijven willen wij de inwoners van de gemeente een stukje voorlichting geven en informeren over de kapvergunning.De Gemeente Gaasterlân-Sleat is een bosrijke gemeente en het is van belang dit landschap in deze ***** gemeente in stand te houden of zelfs te versterken. Bomen zijn door hun omvang, levensduur en ecologie van essentieel belang en geven de gemeente haar groene kwaliteit en daardoor ook haar aantrekkingskracht en imago. Bomen vervullen een belangrijke functie en geven kwaliteit aan onze leefomgeving.  

In de afgelopen Raadsvergaderingen van de gemeente Gaasterlân-Sleat is het onderwerp kapvergunningen regelmatig besproken. In het kader van deregulering (vermindering van regels) was de gemeente Raad in eerste instantie van mening dat kapvergunningen voor bomen binnen de bebouwde kom, van de stad en dorpen in onze gemeente, afgeschaft zouden kunnen worden. Inwoners van Gaasterlân-Sleat zouden echter dan ook monumentale en beeldbepalende bomen, toekomstige monumentale en beeldbepalende bomen, en bijzonder soorten bomen binnen de bebouwde kom zonder kapvergunning mogen kappen.

Bij nader inzien ging dit de gemeente Raad te ver. De gemeente Raad was van mening dat hierdoor de kans bestond dat monumentale en beeldbepalende bomen op termijn zouden verdwijnen. Bij afschaffen van de kapvergunning was er ook niet meer de mogelijkheid de gekapte bomen te compenseren door middel van een herplantplicht. De kans was aanwezig dat er in de toekomst helemaal geen grote (monumentale en beeldbepalende) bomen meer zouden staan binnen de bebouwde kom van onze gemeente. De gemeente Raad was verder van mening dat zij geen onderscheid zouden mogen maken tussen de aanvraag van een kapvergunning van een inwoner van buiten de bebouwde kom en van een inwoner van binnen de bebouwde kom. Ook is er veel onduidelijkheid over de komgrenzen, wat is binnen en wat buiten de bebouwde kom. Dit zou verwarring geven bij de burgers maar ook bij de handhavers. 

Om met betrekking tot de kapvergunningen het aantal regels te verminderen en het voor de burgers toch te vereenvoudigen heeft de gemeente Raad in de vergadering van 14 februari 2006 het volgende besloten.

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Gaasterlân-Sleat geldt dat er geen kapvergunning meer nodig is voor:

·        coniferen

·        en bomen die op 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek hebben van minder dan 35cm.

 

De gemeente Raad was verder van mening dat er meer voorlichting gegeven zou moeten worden aan de inwoners van de gemeente over het onderhoud van bomen. Hierbij kan gedacht worden aan snoeien, verplanten of vervangen van bomen. Welke bomen eventueel gekapt zouden kunnen worden, advies over onderhoud aan hout- en bossingels etc.

Vaak kunnen bomen, die overlast veroorzaken, door simpele ingrepen, blijven staan waardoor het aanzien van het landschap of het straatbeeld behouden kan blijven. Hierdoor kunnen mooie bomen blijven staan en uitgroeien tot beeldbepalende en eventuele monumentale bomen.

Bij en kapaanvraag krijgt de aanvrager eventueel ook advies over de snoei- en kapwerkzaamheden en de eventuele herplant. Tevens wordt de aanvrager gewezen over het hoe en wanneer het beste de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden. Verder wordt de aanvrager gewezen op de Flora en Fauna wet, en de overige wettelijke eisen van plantafstand tot de erf afscheiding, overhangende takken, doorgroeien van wortels etc.

  

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de afdeling; Het bewaren van houtopstanden opgenomen. Met deze verordening wil de gemeente bomen en houtopstanden beschermen. Een boom (bomen) of houtopstand(en) is een overblijvend gewas met een stamomtrek van minimaal 35cm op 1 meter hoogte boven het maaiveld. Bij houtopstanden kunnen we denken aan bomen, houtwal, hout- en bossingels, meerstammige boom of forse struik. In geval van meerstammigheid geldt de stamomtrek van minimaal 35cm gemeten op 1 m boven het maaiveld van de dikste stam. Voor het kappen van bomen is in de meeste gevallen een kapvergunning noodzakelijk. Alleen de eigenaar van de grond kan een kapvergunning aanvragen. Woont u in een huurhuis, dan kunt u wel een kapvergunning aanvragen maar moet u wel een handtekening / toestemming van de verhuurder hebben.

Indien de gemeente constateert dat een burger zonder kapvergunning een boom of bomen heeft gekapt dan heeft de gemeente de mogelijkheid proces verbaal te laten opmaken en een zware herplantplicht op te leggen. Het halveren, knotten, kadalaberen of verplanten van bomen is geen onderhoud maar is een vorm van kappen ook hiervoor is een kapvergunning nodig. Ook het (fors) opsnoeien van bomen, bijna alle takken van de stam verwijderen (opscheren), wordt beschouwd als (illegaal)kappen. Voor het kappen van dode bomen moet ook een kapvergunning worden aangevraagd.

Het is daarom raadzaam voordat er gekapt gaat worden eerst informatie in te winnen of er ook een kapvergunning nodig is. Een kapvergunning kan aangevraagd worden bij K. Knobbe, medewerker beheer tel.0514-608162 of per e-mail k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl.  Het is van belang de aanvraag te motiveren. In sommige gevallen kan er als compensatie voor de gekapte bomen (boom) ook een herplantplicht worden opgelegd. Voor kapvergunning die is verleend worden leges (15,--€ per aanvraag/vergunning) in rekening gebracht. Verder wordt de vergunning gepubliceerd in de Balkster Courant. Zijn er geen bezwaren ingebracht dan kunt u na 6 weken na publicatie kappen.

Indien gemeentelijke bomen zonder toestemming worden gesnoeid of beschadigd dan wordt er proces verbaal opgemaakt en de schade op de veroorzaker verhaald.

 

K. Knobbe

Gebiedscoördinator

Gemeente Gaasterlân-Sleat

 

(Schade) Jaarwisseling 2005-2006

Allereerst onze complimenten naar de burger. Veel burgers hebben namelijk na het afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna opgeruimd. Hierdoor lag er minder afval op straat en heeft de gemeenschap geld bespaard doordat medewerkers van de buitendienst de vuurwerkresten niet hoefden op te ruimen.

In het algemeen is de jaarwisseling in de Gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen. Er waren minder vernielingen aan straat-en verkeersborden dan voorgaande jaren. Wel waren er meer illegale branden op wegen en straten dan voorgaande jaren waardoor er meer afval op straat achter bleef dat moest worden opgeruimd. In Bakhuizen, Mr. Dollestraat, Nagelhoutlaan en Hollewei en Balk op het Haskeplein waren brandjes gesticht in de nabijheid van bomen. Bomen kunnen zeer slecht tegen hitte en we verwachten dat de bomen deze branden niet zullen overleven en als verloren beschouwd moeten worden. De schade aan de bomen hebben we laten taxeren en voor Bakhuizen komt de schade op € 9100,-- en voor Balk € 3500,--.

In Bakhuizen waren op diverse locaties brandbaar afval op straat in brand gestoken. Ondanks dat er in de Gearte dingen georganiseerd waren vinden sommige jongeren het nodig dat er brand gesticht moet worden. Bijzonder jammer dat deze branden dicht in de nabijheid van bomen worden gedaan met alle gevolgen van dien. De schade voor Bakhuizen is hoog, voor het opruimen van de brandbulten en het afvoeren bedraagt de schade € 890,-- en met de schade aan de bomen wordt de totale schade zelfs. 9990,--€.
In Balk waren er ook enkele brandjes, deze moesten worden opgeruimd en verder werd er een verkeersbord ontvreemd. Bij elkaar opgeteld hebben we toch nog te maken met een van schade bedrag van € 497,-met de schade van de boom aan het Haskeplein erbij wordt de totale schade zelfs 3997,--€

In Wijckel, Oudemirdum en Oudega waren dit jaar vergunde oudejaarsvuren. In Oudega vraagt de jeugd zelf een vergunning aan. Verder heeft de jeugd zelf overleg met de gemeente over de locatie en met de eigenaar van de grond. Evenals voorgaande jaren was alles goed geregeld. Een minpuntje is dat dit jaar, tegenover de de locatie waar het oudjaarsvuur was, ook een brand in de berm is geweest. Hierdoor zijn weer enkele bomen verbrand schade € 250,--. De rommel die achterbleef moest opgeruimd en afgevoerd worden, kosten €120,--.
In samenwerking met de jeugd, Plaatselijk Belang, grondeigenaren, omwonenden en gemeente waren er ook dit jaar weer oudejaarsvuren georganiseerd in Oudemirdum en Wijckel. Ook hier is alles redelijk verlopen. Het is alleen jammer dat sommige burgers en bedrijven denken dat ze daar dan hun bouw en sloop afval kwijt kunnen. De burgers en bedrijven hebben niet door dat ze daardoor grote problemen veroorzaken voor de organisatoren (aanvragers van de vergunning) zoals de jeugd, Plaatselijk Belang en grondeigenaren.
Helaas is er ook nog jeugd die ondanks dat er een oudjaarsvuur is georganiseerd denkt dat ze ook zelf nog een brandje moeten stichten, zoals op De Brink in Oudemirdum en bij de kerk in Wijckel. Daarbij zijn autobanden gebruikt wat veel rommel wat veel overlast veroorzaakt in de omgeving. Verder is er in Wijckel een caravan opgeruimd waarin ongeveer 20 autobanden lagen. In Oudemirdum waren een aantal verkeersborden omgedraaid en bekalt. Alles met elkaar heeft de gemeente kosten gemaakt van het opruimen en afvoeren, Oudemirdum €250,-- en voor Wijckel zelfs €764,--

In de berm aan de Delbuurtsterwei te Sondel werd materiaal in brand gestoken en er werd een verkeersbord vernield. De kosten voor het opruimen, afvoeren van de brandbult en het herstel van het verkeersbord bedroegen totaal €375,--.
In Nijemirdum moest alleen en klein brandbultje worden opgeruimd en afgevoerd, kosten €37,--.
In Harich is een verkeersbord ontvreemd en was er een illegale brandbult. De kosten voor het opruimen van de restanten van de brandbult en het herstel van het bord bedroegen € 375,--. Het is te hopen dat volgend jaar hier geen branden meer komen omdat op deze locatie bomen worden geplant.
Elahuizen moest een verkeersbord missen, kosten €97,-- en in Rijs moesten de restanten van een brandbult worden opgeruimd wat €35,-- heeft gekost. Alleen de stad Sloten bleef schade en kostenvrij.

Over de gehele Gemeente Gaasterlân-Sleat bedroeg de schade voor herstel en opruimen € 16303,-- waarvan €12850,-- voor schade aan bomen en €3453,--  aan opruimen en afvoeren van brandbulten en schade aan verkeersborden. Helaas een groot bedrag, vooral ook omdat het schade betreft van vernielingen en branden wat niet noodzakelijk was geweest. Vorig jaar was de (vermijdbare) schade ongeveer €5500,-- . Verder ruimt de gemeente de restanten van het vuurwerk waarmee, ondanks dat de burgers al veel hebben opgeruimd, ongeveer 37 manuren heeft gevraagd wat €1500,--  heeft gekost. Verder wordt door de gemeente de restanten van de oudejaarsbranden van Wijckel, Oudemirdum en Oudega afgevoerd en gestort. De kosten hiervan bedragen ongeveer €3900,--. Ook worden er kosten gemaakt om te voorkomen dat zaken worden vernield. Zo worden de glascontainers, bushokjes en afvalcontainers voor de jaarwisseling weggehaald en na afloop weer teruggeplaatst. Ook hier zijn kosten mee gemoeid en deze bedragen ongeveer €750,--.
Alles met elkaar bedroegen de kosten van de jaarwisseling 2005-2006 voor de Gemeente Gaasterlân-Sleat totaal ongeveer €22.500, --. Als inwoners van de gemeente zullen we deze kosten weer met elkaar moeten betalen. Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar een voorspoedig nieuw jaar toe, het duurt nog lang voordat we weer een jaarwisseling hebben maar ik hoop dat de komende jaarwisseling zonder vernielingen en de daarmee samenhangende kosten voorkomen kunnen worden.

Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Gebiedscöordinator

 Jeugd003.jpg

Het felbegeerde Elfstedentocht Kruisje .
Ging deze winter aan onze neus voorbij, daarom even terug naar de Jaarvergadering van het Pl. Belang van 1986.
Voorzitter Gerit Oostendorp spreekt de drie van de vier elfsteden rijders toe.
Van links naar rechts: de 23 jarige Durk Agricola, de 33 jarige Tjeerd Bosma en de 40 jarige Geert Lootsma. Eelko Kooiman was niet aanwezig wegens militaire dienstplicht.
We wachten tot volgend jaar en hopen dat Jelle Twijnstra vele Elfstedentocht bedwingers dan mag toespreken .

 

Vandalisme

Eerste kerstdag liepen mijn vrouw en ik door het Jolderenbos, en toen we aan de rand aangekomen waren t/o Huniningspaed 7 waar ik ben geboren, zag ik wat
in het bos liggen, een groen krat van een bekent biermerk. Dus even gaan kijken, maar opgepast, dit leek wel werk van gestoorden, hier was niet
gewoon een flesje bier gedronken, het was er bezaait met kapot geslagen flesjes. Is dit nu gepresteerd door inwoners? Wat een respect voor dit soort volk.
Ja wij dronken vroeger ook een potje bier en ook wij waren geen lieverdjes, maar vernielen en flesjes kapot slaan, nee!! Dat deden wij niet.
Dit moest ik even kwijt.

Met vriendelijke groeten, Gerard Samplonius, Sondel.
 

Jubilea
Boy en Griet Schotanus-Albeda van de Gaestwei vierden op 23 december j.l. hun 40 jarig huwelijksfeest
Eise en Baukje Boonstra-Tuinier vierden op 30 december hun 40 jarif huwelijksfeest.
Van harte gefeliciteerd!

 

De pen door krijgen

Doe't Jan en Anneke de pinne krigen, sei'k no komt hy wol ticht yn 'e buert. En jawol, hy foar ús. No wurde it wol tiid omt ik yn 2001 skrean hie "it is noch te gau om te sizzen oft wy ús Aldemardummers fiele. Oar jier mar werris sjen in it Pompeblêd." Ik wie it wier fan doel en skreau nochris in stikje mar it kealle swier. Mar hawar it is der dus dochs fan kommen.
En om fuortendadeliks mei de fraach fan doe te beginnen; wy fiele ús Aldemardummers mar wy binne it net en sille it ek nea wurde. Dat kin allinne as jo hjir hikke en tein binne. Dat is net slim, wy hawwe ús plak fûn. En it sil in hiele put wurde om ús hjir wer wei te krijen.
Wy hawwe der foar keazen om yn ín doarp te wenjen dus wy krimmenearre net as it heale doarp de oare deis wit dat it let wurden is yn 't kafee; of dat jarre stonkt of dat it stil is yn de winter. As jo jo der by jouwe dan is der fan alles te dwaan; foar de buert, de skoalle, it doarp of de natuer.
Neist it ferienigslibben binne wy drok mei hynders. Wy sitte derop en derefter; gean mei de kapwein op paad of nei de koersen yn Wolvegea en mjuksje wat ôf. Sels hawwe wy in hynder dat hjit fan Frits. Der binne wy tige wiis mei; ek al is hy wat âlder, mist hy fiif kiezzen en naait hy der jûns let yn 't tsjuster wolris út. Hy stiet yn Sondel bei de hynders fan Posthumus yn 't lan. Fan him en tante Nelly leare wy in hiel soad oar hynders.
Fierders hat Welmoed har kammeraatske op in pleats fûn en wol se letter pikeur of boer wurde. Anouk hat har twadde taal leart mar praat it allinne mei oaren. Letter wol sy hynstedokter wurde. Dick hat sûnt twa jier syn eigen advysburo, Gaastadvies, foar alles wat mei wetter te krijen hat. Sels gean ik hast alle moarnsskoften nei de hynders. Tiisdeitejûn gean ik te dûnsjen yn Nijemardum. Dat is goed foar it liif mar ek wichtich is de tige noflike neisit. Sa bliuwe jo op de hichte fan it doarpsnijs.
Wy binne al mei al net faak op 'e dyk te finen. En as wy der al binne dan bart it wolris dat wy telâne komme tusken in keppel pinken of skiep of biten wurde troch in mol. No kom der marris om yn 'e stêd.
Ta beslút kin ik as skriuwer fan de Hege Gerzen it net nei litte en wiis jimme op in unyk stikje Gaasterlân. Alle tiden fan it jier, waar as gjin waar it is der altyd like prachtich. Jo hoege net plat op it liif op it stran te lizzen mar jo kinne ek op it terras sitte en lit Tinie in bakje ynjitte.
Sa ik leau dat dit it wol wie. Dan jou ik de pinne troch oan Posthumus en tante Nelly.

Theunie Zijlstra, Dick, Anouk en Welmoed Sprong.
 

De Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische ziekten
heeft in Oudemirdum het bedrag van Euro 729,71 opgeleverd.
Dank zij de hulp van alle collectanten en de gulle giften van de dorpsgenoten kan de Hersenstichting Nederland en het Nationaal
Fonds Geestelijke Volksgezondheid met deze opbrengst de strijd
aanbinden tegen hersenziekten en psychische ziekten. Wie geen
collectant aan de deur heeft gehad en toch zijn bijdrage wil stor-
ten, kan dat doen op giro 950 van de Nationale Collecte.
Wie volgend jaar mee wil helpen met de collecte kan zich aanmel-
den op tel.nr. 571872
Met dank aan alle collectanten!

Hersenstichting Nederland

 

 Natuurwerkdag.

Wij hebben in Gaasterlân een geweldige mooie natuurwerkdag gehad, 25 vrijwilligers waren er actief waarvan 4 vrouwen, 1 kind en de rest mannen de jongste was 10 jaar en de oudste 83. Er is 37 meter túnwal opgezet. Om half 3 was de klus geklaard. Aannemersbedrijf Tatenhove van Texel waren gekomen met 3 man met trekker en ploeg, om de zoden los te snijden. Voor de vrijwilligers was het zaak deze zoden op aanwijzing van een Texelaar goed op te stapelen en op te vullen met zand. Als wij het over Texel hebben, hebben we het ook over Piet Postma v/h districthoofd bij Staatsbosbeheer in Súdwest Fryslân en afkomstig van Texel. Deze had vorig jaar al één en ander geregeld met de aannemer ook de aannemer zelf en 2 werknemers van het bedrijf waren vrijwilligers. Zelf was Piet ook weer meegekomen als vrijwilliger. Op Texel hebben ze nog túnwallen en deze worden daar ook nog veelvuldig opnieuw opgezet. In Gaasterland zijn nog restanten túnwallen te vinden, waarschijnlijk waren ze van een zelfde soort als op Texel.
De natuurwerkdag werd in Gaasterlân georganiseerd door de gezamenlijke natuurorganisaties ook dit jaar was ik locatieleider en werd er voor het 2de achtervolgende jaar gewerkt aan deze túnwal. De wal is opgezet langs een stukje grasland aan de Beukenlaan te Elfbergen. Hier staat nu een ca: 70 meter túnwal, nog 80 meter moet er opgezet worden om het hele stuk langs de beukenlaan in de wal te zetten, t.z.t zal er wel eens een oproep komen om met vrijwilligers de túnwâl af te maken. De bedoeling is, om volgend jaar het stukje weiland om te vormen in bouwland en in te zaaien met Haver. Tevens zal er een klein beetje bloemzaad mee gezaaid worden met een mengsel wat hier vroeger van nature voorkwam.
Volgend jaar is de natuurwerkdag bij It Fryske Gea of bij Natuurmonumenten, ergens op een locatie in Gaasterlân. De datum is zaterdag 4 november 2006, zet de datum al vast in uw agenda u bent daar ook van harte welkom.

Goasse Hylkema

Over het zandpad, wat nu verhard is, hadden jaren lang gewone
mensen gelopen, in de berm gewone bloemen gebloeid en er stonden
gewone bomen langs.
Héle grote bomen, heel oud met enorme takken en een enorme dikke bast.
Bomen die wel tweehonderd jaar geschiedenis kenden, die
tweehonderd jaar op één plaats lief en leed gezien en gehoord hadden.
Bomen met een verhaal. Bomen met een historie. Bomen met levenswijsheid.

Bomen waar naar je kunt luisteren.
Velen gesprekken had hij gehoord.
Gesprekken van blijdschap en verdriet, van radeloosheid en haat,
maar ook woorden van liefde en troost.
In de Meimaand toen zijn takken het groen tevoorschijn toverden en
het diffuse schijnsel van de ochtendzon de subtiele bladeren op
deden lichten, had hij vrijelijk zijn takken beschikbaar gesteld voor
de nestplaatsen van vogels.
De Swarte krie de Skelfink en het nest van de Höfdou die zo'n
moeite had om er iets goeds van te maken.
Hij had uitgezien naar de Gielgou die zijn groene bladertop op
kwam vrolijken met zijn scherpgele tenue.
Mensen waren stil blijven staan bij zijn dikke stam en hadden staan
luisteren naar de meest harmonieuze klanken van de Bunte Lyster.
En in het grote gat van een vroeger afgerukte tak, had hij de Waldüle
onderdak gegeven en had de jonge vogels zien uitvliegen.
In de herfst had regen en hevige wind zijn bladeren afgerukt en de
bliksem had enkele grote takken meedogenloos van zijn bast
gescheurd en de stompen staken 's avonds spookachtig aftegen de
geelgrijze roze lucht.

De donder had de grond om hem heen doen trillen en het had maar
weinig gescheeld, of hij was in vlammen opgegaan en als verkoolde
stomp achtergebleven.
's Winters waren zijn kale takken diep doorgebogen door de zware
sneeuwlast en er waren oude takken zelfs afgebroken die het
gewicht niet meer konden dragen.
Gehavend, met gaten in zijn stam en afgerukte takken staat hij er
nog steeds, fier en diep geworteld.
Een boom, oud van aanzien, met enorme wijsheid en elk jaar nog
bloeiend groen en fris.

Frou_Mollema-kl.jpg Beppe_Schotanus-kl.jpg
Beppe Mollema                   & Beppe Schotanus
Oude bomen zijn net oude mensen;
'Die niet wijs waren, maar wijs werden'

 

PERSBERICHT EKH FRIESLAND
FRIESE GASTOUDERS BODEN EUROPESE KINDEREN GASTVRIJHEID
Ruim 2000 kinderen zijn dit jaar via STICHTING EUROPA KINDERHULP in Nederland op vakantie geweest. Hiervan kwamen 170 kinderen in Friesland. Jaarlijks moet de stichting zorgen voor genoeg gastgezinnen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het hele gezin moet er achter staan.
Voor de kinderen die met Europa Kinderhulp op vakantie gaan, is het een hele
belevenis om bij een gastgezin te logeren.
In sommige landen woont het hele gezin in één kamer. Zonder badkamer. Die vinden
ze hier geweldig. Hoe meer schuim in het bad, des te meer pret.
Speelgoed is hier meestal in overvloed aanwezig, waar de vakantiekinderen vaak
heel veel moeite mee hebben. Zij hebben thuis niets of zeer weinig. Hierbij is het de
kunst om je eigen kinderen te leren delen en te laten begrijpen dat ze meer hebben
dan de vakantiekinderen, aldus een gastouder.
Andere kinderen komen in juist materieel opzicht niets tekort. Zij hebben genoeg kleren en speelgoed. Hen ontbreekt het echter aan voldoende aandacht en liefde. Voor deze kinderen is het heel belangrijk om aandacht te krijgen en onbezorgd mee te kunnen draaien in een ander gezin.
Voor al deze kinderen zoeken wij gastgezinnen die in de zomervakantie drie weken gastvrijheid willen bieden. Europa Kinderhulp is ook blij met gastouders die zich als reserve gastgezin aanmelden. Bij deze gastouders kan EKH aankloppen als het in een ander gezin om wat voor reden dan ook niet goed gaat.
Tijdens deze vakantieperiode wordt altijd een contactmoment georganiseerd, de familiedagen. Dit jaar vonden deze dagen plaats in Aeolus in Sexbierum. Hiervoor worden gastouders met hun eigen en vakantiekinderen uitgenodigd. Gastouders kunnen zo ervaringen met elkaar uitwisselen en de kinderen vinden het leuk hun broertjes, zusjes en vriendjes weer te zien.
Begrip en geduld van gastouders zorgen ervoor dat de kinderen een fantastische tijd hebben in een omgeving waar ze weer even kind kunnen zijn en waaraan zij mooie herinneringen overhouden.
Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met Joke de Vries, telefoon 058-2573612 of friesland@europakinderhulp.nl
DE VAKANTIEWEKEN VOOR 2006 ZIJN:
AMSTERDAM                                                 24 JULI-11 AUGUSTUS
FRANKRIJK CR                                             05 JULI-25 JULI
FRANKRIJK SPF                                            22 JULI-12 AUGUSTUS
DUITSLAND HANNOVER                            24 JULI-12 AUGUSTUS
DUITSLAND SCHNEEBERG/DELITZSCH   31 JULI-18 AUGUSTUS
DUITSLAND OLDENBURG                          21 JULI-11 AUGUSTUS.
PROJECT BOSNIë                                          17 JULI- 4 AUGUSTUS