Home  Print    

2006 nummer 2

15e jaargang No 2

zomer 2006

Van de Bestuurstafel.

Jaarvergadering.
MFC.
Het was even wennen om de Algemene Ledenvergadering van 20
maart j.l. niet te houden op de gebruikelijke locatie hotel
Boschlust, maar in de gymnastiekzaal van dorpshuis “It Klif”.
Misschien was deze traditiebreuk de reden dat een aantal trouwe
leden deze keer verstek lieten gaan. Toch was de belangstelling
voor de vergadering groot. Dat kwam waarschijnlijk door het
agendapunt “Presentatie Ontwerp MFC”. Aandachtig werd er naar
het duidelijke verhaal van Geerling Visch geluisterd en naar de
ondersteunende beelden van Huib Swets gekeken; de heren zijn
resp. voorzitter en secretaris van de Stichting “It Nije Klif”. De
meeste aanwezigen waren zo tevreden over het ontwerp, dat ze
het nieuwe gemeenschapshuis liever vandaag dan morgen gereali-
seerd zien.
Bestuursverkiezing.
Een ander agendapunt op de jaarvergadering was de bestuurs-
verkiezing. Die was deze keer extra belangrijk, omdat er meer
kandidaten nodig waren dan bij voorgaande verkiezingen. Zoals
bekend wil het bestuur al een tijd, wegens toename van de werk-
zaamheden, uitbreiding van haar ledental: van zeven naar negen.
Twee bestuursleden traden af, een rekensommetje leert dan dat
er vier nieuwe mensen nodig waren. Eigenlijk hadden we vijf
kandidaten moeten hebben, maar om de continuďteit van de
lopende bestuurszaken niet in gevaar te brengen was uw voorzit-
ter bereid nog een jaar bij te tekenen. De vergadering gaf daar-
voor het nodige fiat.
In eerste instantie waren er drie kandidaten: Gatze Bokma, Sikke
Roosma en Catharinus de Jong. Zij werden door de stem-
gerechtigde aanwezigen met grote cijfers in het bestuur gekozen.
Sikke Roosma, die op de jaarvergadering niet aanwezig kon zijn,
liet telefonisch weten dat hij er toch nog even over moest naden-
ken of hij de benoeming wel aan zou nemen, maar zijn beslissing
was gelukkig positief. Een dag na de jaarvergadering gaf Marianne
Visch te kennen dat ze het bestuur wel compleet wilde maken.
Mede namens u hebben wij haar aanbod met beide handen aange-
nomen. Nieuwe bestuursleden, we hebben alle vertrouwen in
jullie kunnen en inzet, ZEER WELKOM!
Scheiden doet Lijden.
We namen met moeite en pijn in ons hart afscheid van twee
voortreffelijke bestuursleden: Johannes Ruiter en Riemke
Agricola.
Johannes Ruiter heeft acht jaar tot volle tevredenheid meege-
draaid in het bestuur. In zijn periode werd de Enquęte gehouden
en kwam de zo richtinggevende Toekomstvisie tot stand. Hij was
altijd bereid zich voor 100% in te zetten. De Stichting Warme-
maaltijd Voorziening, beter bekend als Tafeltje Dekje, zit bij het
idee alleen al dat Johannes weggaat met de handen in het jaar.
Hij vertegenwoordigde onze vereniging vaak bij diverse gelegen-
heden. Het stembureau bijvoorbeeld kon nauwelijks doorgaan
zonder hem. Ook was hij elke keer, samen met zijn vrouw, druk
met het vouwen, nieten en bezorgen van It Pompeblęd. Ieder jaar
verwende hij met Riemke de kinderen van de avondvierdaagse.
Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, maar bij zo’n duizend-
poot lukt volledig zijn toch niet! Johannes, wij zullen je rust en
humor missen. Je was een constante factor in ons bestuur, HAR-
TELIJK BEDANKT!
Riemke Agricola hangt na vijf jaar actief meebesturen de lier aan
de wilgen. Ook zij maakte de afronding van de Enquęte mee en
zag de Toekomstvisie tot stand komen. Ze zorgde met Johannes
om de kinderen die meeliepen met de avondvierdaagse van een
versnapering te voorzien. Tafeltje Dekje en het stembureau kre-
gen ook haar aandacht. Als redactielid van It Pompeblęd droeg ze
een behoorlijke steen bij, soms schakelde Riemke zelfs haar
echtgenoot in. Gelukkig wil ze nog een poosje meedraaien in de
redactie en mogen de vergaderingen nog gepland worden in haar
gezellige keuken. Wij hebben Riemke leren kennen als zeer prin-
cipieel, ze verdedigde haar standpunten met verve. Er zijn nog
meer zaken te noemen, maar teveel loftuitingen zijn niet goed
voor een mens. Ik wil alleen nog even kwijt dat we je zullen mis-
sen in ons bestuur, HARTELIJK BEDANKT!


Gebiedsgebondenwerk.

Uw voorzitter en Piet Pietersma bezochten 4 april j.l. de altijd
nuttige halfjaarlijkse vergadering, o.l.v de heer Knobbe, op het
gemeentehuis. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
Vergunningenbeleid, Aanwijzingsborden Oorlogsmonument,
Oneffen Wandelpaden, Opknappen Trimbaan, Afwijken Vlag-
protocol op reünie van 20 mei a.s., Uitslag Enquęte Groenvisie,
Takenpakket Gebiedsgebondenwerkers, Bereikbaarheid voor
Brandweer en Ambulance Beukenlaan, Gepleegde Afwijkingen
Kapverbod, Weghalen Jeugdhonk en het inlichten daarover van
de Pers zonder ons medeweten.
Werkgroep MFC.
Plaatselijk Belang is ook vertegenwoordigd in die werkgroep. De
leden van deze groep zetten zich in om ideeën te ontwikkelen en
uit te voeren, of dat te laten doen, om het geld te verwerven dat
de burgerij op moet brengen voor de bouw van het gewenste
Multi Functionele Centrum. De aftrap voor de inzamelingsacties
vond 22 april j.l. plaats bij dorpshuis “It Klif” met de onthulling
van de financiële thermometer door Jeroen Hylkema en Nienke
Wierda. Op de door Geert Wiekel c.s. gemaakte thermometer zal
worden bijgehouden hoe de stand verloopt. Door de schenkingen
van een plaatselijke ondernemer en een bejaarde dame was de
stand van de thermometer aan het begin van de dag al 1050 euro,
aan het eind van deze eerste actiedag was er een stijging met
ruim 1000 euro. Op de middag van bevrijdingsdag stonden we in
de feesttent van de oranjevereniging op de vrijmarkt met boeken,
cd’s, lootjes en een grabbelton. In een paar uurtjes toch weer
ruim 300 euro binnengehaald voor ons goede doel. Verrast en blij
waren we met de gift van 538 euro van de Twee Musketiers; zij
organiseerden 538 dj’s on Tour 6 mei j.l. in Oudemirdum. Be-
dankt!

Dodenherdenking.

De Oranjevereniging, basisschool de Wâlikker en Plaatselijk Be-
lang organiseerden samen de “Stille Tocht” naar het oorlogs-
monument in het Fonteinbos. Er verzamelde zich rond halfacht
bij het dorpshuis een grote groep mensen, waarbij opvallend veel
jongeren. De stoet vertrok onder klokgelui om 19.40 uur naar het
monument. Daar werd de last post geblazen en twee minuten
stilte in acht genomen. Namens de gemeente legde wethouder
Zoodsma een krans en hield raadslid Hellemons een toespraak.
Hierna legden de schoolkinderen, de oranjevereniging en plaatse-
lijk belang hun kransen. De plechtigheid werd afgesloten met
passende gedichten.
Na afloop van het gebeuren in het bos was er in het dorpshuis
gelegenheid voor het drinken van een kop koffie.
Werkbezoek B.&W.
Het uitgestelde bezoek vond plaats op 9 mei j.l. in dorpshuis “It
Klif”. Aanwezig waren naast burgemeester drs. De Roos, secreta-
ris Lemstra en de wethouders Sprik en Zoodsma. Van uw bestuur
waren ze er bijna allemaal. De bijeenkomst werd ook bijgewoond
door voorzitter Schotanus van de C.V.T. en bestuurslid Wiekel
van de St. “It Nije Klif”, hij is in die club de vertegenwoordiger
van Plaatselijk Belang. Op dit moment krijgt u nog niet een gede-
tailleerde weergave van het overleg, want het toegezegde verslag
komt in juni en daar kan ons Pompeblęd niet op wachten.
Plaatselijk Belang had per brief een schriftelijke reactie gevraagd
op onze Toekomstvisie. Aan het begin van deze maand kwam die
reactie en deze hebben we besproken. Voor het gemeentebestuur
bevat ons rapport bouwstenen voor toekomstig beleid. Wij hopen
dan ook onze wensen terug te vinden op de begroting en in het
collegeprogramma. Het MFC heeft inmiddels de status gekregen
van project. Dit betekent dat het project prioriteit krijgt. Echter
voordat het verzoek van de St. “It Nije Klif” voor realisering van
het MFC door het college aan de raad wordt voorgelegd, vraagt
men eerst nog advies bij een ervaringsdeskundige op het gebied
van processen die moeten leiden tot realisatie van MFC’s en de
financiering daarvan. Uiteraard is er in zo’n belangrijke zaak een
grote rol voor het college weggelegd, maar we hebben laten weten
dat ook wij graag een deel van de regie willen en ook verwachten
die te krijgen. Verder is er gepraat over de ontwikkeling van een
totaalplan voor de ruimte achter de school en Lege Leane, wo-
ningbouw voor oud en jong, de staat van onderhoud van som-
mige huizen, bedrijventerrein, verkeersproblemen, het vlag-
protocol en op veler verzoek het vergunningenbeleid. De burge-
meester zei bezig te zijn met het ontwikkelen van beleid voor
het organiseren van tentfeesten, de horeca en andere zaken om
het uitgaansleven in goede banen te leiden. We hebben ook nog
gepraat over het reilen en zeilen van het gebiedsgebonden wer-
ken. De burgemeester stelde voor om in september met haar
“gevolg” naar Oudemirdum te komen voor een dorpsschouw in
de breedste zin van het woord. Wij stellen dat initiatief zeer op
prijs en zullen het gezelschap graag ontvangen.
Elan en ambitie zijn er nodig bij de burgers zei de burgemeester
in haar slotwoord. Wij zitten als het over ambitie gaat dus goed
met onze Toekomstvisie en wat elan betreft, ook dat is aanwezig
in Oudemirdum.
De reünie en het jubileumconcert op 20 mei 2006.
De reüniecommissie, bestaande uit de dames Lootsma, Tollenaar,
Veltman en de heren Ruiter en Veltman, is samen met uw be-
stuur bij het ter perse gaan van dit Pompeblędnummer, nog druk
bezig met de laatste loodjes voor het feest. Het is een hele klus,
maar wel dankbaar werk, want de gasten genieten enorm!
Veel leesplezier!
Een hartelijke groet van uw Bestuur.

Reünie 20 mei 2006 zeer geslaagd!
Toen de broodjessmeer-ploeg ‘s ochtends om zeven
uur bij dorpshuis “It Klif” kwam, was het weer bar
en boos. De voor de reünisten opgestelde welkomst-
poort hield het nauwelijks, maar bleef gelukkig staan.
Al om kwart voor tien arriveerden de eerste reünisten en huidige
Oudemirdumers, ook zij begeleid door harde wind en regen.
Onze gasten werden onder vrolijke accordeonmuziek van Titte op
de Hoek hartelijk ontvangen. In de hal kreeg men de
naambadges, consumptiebonnen en toegangskaarten voor het
concert uitgereikt. Daarna aan de koffie met oranjekoek in de
gezellig gemaakte gymnastiekzaal; het feest van bijpraten kon
beginnen.
In zijn openingswoord stond de voorzitter een ogenblik stil bij de
trouwe reünisten die zijn overleden in de afgelopen vijf jaar en
betuigde zijn medeleven aan de aanwezige families en vrienden.
Na nog wat zakelijke mededelingen werd de nu voor de zevende
keer georganiseerde vijfjaarlijkse reünie geopend met het voorle-
zen van een drietal aangepaste verzen van Otte Siebrens’ gedicht
“MARDUM”, met als ondertitel “Tiden foroarje”. Aan de stralende
gezichten van de aanwezigen was te zien dat de dichter gelijk
heeft: de tijden veranderen, maar de band met Oudemirdum

blijft bestaan.
Pompeb1.gif

Na de koffie nog een drankje en dan is het om halféén tijd voor
de lunch: de soep en broodjes gaan er duidelijk in als koek. Tegen
een uur of twee was het tijd voor het middagprogramma.
Buiten gekomen bleek tot ieders verrassing het
weer een stuk beter geworden, de zon brak zelfs
door; geweldig natuurlijk!
Met een nog beter humeur werden keuzes gemaakt uit de vele
mogelijkheden. Men kon een bezoek brengen aan kerk “De Fon-
tein”. Iedereen was ook welkom in de horecagelegenheden van
Oudemirdum hotel “Boschlust”, restaurant “De Brink”, café “Den
Nostalgie” en dorpshuis “It Klif”. In “Mar en Klif” was te genieten
van een tentoonstelling van onze plaatselijke amateur-schilders,
de meeste opgeleid door Rob Busquet. Piet Pietersma had hier
een foto-expositie ingericht en een album met mooie oude foto’s
ter inzage neergelegd. In het infocentrum was ook een door Broer
van Dijk gemaakte video en dvd te zien. In plaats van met huif-
karren konden de reünisten met busjes naar paviljoen
“De Hege Gerzen”, hier zorgde verteller Mindert
Wynstra voor lachsalvo’s. In opperbeste stemming
gingen veel mensen nagenieten binnen of buiten op de
terrassen van de aan onze karakteristieke Brink gele-
gen horeca, met uitzicht op de kerktoren met wapperende vlag en
die aan de vlaggenmast van Dorpsbelang bij de Zwerfkei.
De feestvreugde werd verhoogd door de gezellige muziek en zang
van Erika en Irmgard Schotanus, er werd meegezongen en ge-
klapt, een enkeling waagde zich zelfs aan een dansje.
Rond een uur of vijf kwamen onze gasten terug naar het dorps-
huis voor een aperitief. Het werd door de reünisten erg op prijs
gesteld dat er ook nu weer, net als ‘s ochtends bij de koffie,
dorpsbewoners van nu langs kwamen. Ook dit gebeuren weer met
op de achtergrond gezellige muziek van Titte.
Om zes uur begon het goed verzorgde buffet. Er was een over-
daad van heerlijke warme en koude gerechten, een drankje naar
keuze en fruit toe. Het was maar goed dat we ‘s ochtends met
elkaar hadden afgesproken deze dag niet aan de lijn te doen!
Tijdens het eten hield commissielid Johannes Ruiter
een humoristische speech met coryfee Pennewaard
van de Leeuwarder Courant als lijdend voorwerp.
Deze had de euvele moed gehad om kritiek te leve-
ren op ons infobord bij de kunstkoe en dat had de
beste man natuurlijk niet moeten doen. Wie de bal
kaatst, kan hem terug verwachten!
Na het eten een afscheidswoord van de voorzitter voor de
reünisten die naar huis moesten, hij wenste hun een goede reis
en een tot ziens in 2011.
Op 17 februari 2006 werd Dorpsbelang, officieel de Vereniging
voor Plaatselijk Belang Oudemirdum, tachtig jaar. Besloten werd
om dit jubileum te vieren met een concert op 20 mei 2006 in de
s.o.w.-kerk “De Fontein”, het kon dan immers meteen mooi die-
nen als afsluiting van de reünie.
In plaats van onze burgemeester mevrouw De Roos, zij was tot
haar spijt verhinderd, opende de voorzitter om acht uur het
concert met een woord van welkom voor iedereen en het lezen
van het eerste en vierde vers uit Prediker, hoofdstuk 3.
Als eerste was Durk Norbruis aan de beurt. Zijn pittige orgelspel
werd zeer gewaardeerd. Hij zorgde voor sfeer in de kerk en ver-
sterkte het gevoel van saamhorigheid met zijn potpourri van
Friese liederen. Het koor “Eigen Wize”, o.l.v. Jannie Kramer en op
een keyboard begeleid door Durk Norbruis, trad voor het eerst op
in “De Fontein”. Al snel had “Eigen Wize” het publiek voor zich
gewonnen met de volgende uitstekend klinkende en goed in het
gehoor liggende nummers “Lady if I through grief” van Thomas
Morley, “The long day closes” van Arthur Sullivan, “Think on
me” van Lady John Scott in een arrangement van Rob van Dijk,
“By the way” van Frank den Bakker, “Sing, sing, sing” van Louis
Prime gearrangeerd door Philip Kern, “The lion sleeps tonight””
van George David Weiss e.a. en tot slot van Elton John “Hakuna
Matata”. Het optreden van dit nog jonge koor was zeer aanspre-
kend en oogstte een warm applaus.
Het concert werd onderbroken door het ontroerende gedicht
“Hwat foarby is” van Otte Siebren Luinenburg, mooi voorgedra-
gen door reünie-commissielid Ieke Veltman.
Inmiddels had Martin de Jong plaats genomen achter het orgel.
Hij koos voor een heel ander genre dan organist Norbruis. Met
grote aandacht luisterden de aanwezigen naar het mooie orgels-
pel van Martin. Zijn fraaie bewerking van “Eens als de bazuinen
klinken” vormde een passende overgang naar het optreden van
het “Interkerkelijke Streekkoor Oudemirdum e.o.” o.l.v. Harm van
Zuiden. Het koor bracht de volgende nummers ten gehore:
“Kyrie” van Mozart, “Lift up your hearts” en “Lord tune our
hearts” van Martin, het “Laudate Dominum”van Voesten en van
Perry “You are my light”. Het publiek was onder de indruk van
het gekozen repertoire en het zingen van dit koor, op het orgel
begeleid door Martin de Jong en beloonde het optreden met een
welverdiend applaus.
De voorzitter bedankte alle medewerkers aan deze stijlvolle
avond en uiteraard werden onze koster Rintje Boersma, kerk-
beheerder Jappie Breimer c.s. en de vrijwilligers in het dankwoord
niet vergeten.
Met een “Tot ziens” en het zingen van het “Friese volkslied” werd
deze dag vol emoties afgesloten.
Namens de Reüniecommissie en het Bestuur van Dorpsbelang.
Jelle Twijnstra, vz.

Pompeb2.gif

Geerling Visch koninklijk onderscheiden
BALK. Op 28 april zijn door burgemeester Thea de Roos in de
gemeente Gaasterlân-Sleat vijf koninklijke onderscheidingen
uitgereikt aan: Klaaske Dijkstra-Posthumus, Tjebbe Hepkema, Jan
Leegstra, Geerling Visch en Durk Tuinier.
Koninklijke onderscheidingen hebben een betekenis gekregen in
onze democratische samenleving. Een versiersel als geschenk, als
blijk van waardering. Ongevraagd, onverplicht en onbetaald
spelen sommige mensen een belangrijke rol spelen in het onder-
wijs, in de sociale zorg, de politiek, de sport, de hulpverlening of
in andere waardevolle sectoren van onze samenleving.

Pompeb3.gif
Geerling Visch uit Oudemirdum (67) heeft een lange loopbaan als
bestuurder achter de rug bij een aantal organistaties en is eigen-
lijk nog steeds als zodanig actief. Op dit moment is zijn rol van
voorzitter van Stichting It Nije Klif het meest in het oog sprin-
gend. Deze stichting ijvert voor een multifunctionele accommo-
datie in Oudemirdum. Ook kennen velen van ons hem als be-
stuurslid en voorzitter Stichting Noorderbreedte (1993-2004).
Bestuurslid Stichting Welzijn, Cultuur en Sport, Stichting Partoer
1992-2004). Lid Provinciale Staten voor D66 (1986 -1995). Lid
(vanaf 2000) en later voorzitter Stichting Bibliotheekvoorziening
Lytse Sudwesthoeke (2002 - 2004) en als lid Raad van Bestuur
Stichting bibliotheken Sudwest Fryslân (2004 - heden).

Aktiedag werkgroep MFC op 22 april en op de
vrijmarkt 5 mei jl.

Op deze zaterdag is de start gemaakt van het traject, dat met de
hulp en inzet van de bevolking van Oudemirdum vooral, maar
ook van Nijemirdum, Sondel en Rijs moet resulteren in de
verwezelijking van het uiteindelijke doel, een nieuw MFC.
Om dit te kunnen verwezelijken is geld nodig, niet alleen voor de
bouw ervan, maar ook voor het maken van een definitief plan. In
het voorlopige plan is reeds melding gemaakt van het bedrag dat
door de bevolking bijeen moet worden gebracht. Dit moet door
zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid, maar ook door het houden
van financiële acties mogelijk worden gemaakt.
En de aftrap was dus op 22 april, met allereerst de onthulling van de
thermometer, die aan de voorkant van Dorpshuis ‘t Klif hangt en
waarop de stand van de financiële zaken zal worden bijgehouden.
Gedurende de rest van de dag waren er zoal: een boekenmarkt,
koemelk-, foto- en tekenwedstrijd met daaraan verbonden prijzen
en verder kon men meedoen aan diverse raadspelletjes en het
draaiend rad.
Omdat het altijd afwachten blijft wat de opkomst zo’n eerste keer
is, kunnen we spreken van een wat weifelachtig begin, dat deson-
danks qua opbrengst alleszins meeviel. Omdat er gelegenheid
was om op 5 mei nog deel te nemen aan de vrijmarkt, hebben we
besloten daar ook met een kraam te staan. Ook deze middag
heeft het nodige geld bijeen gebracht.
Hierbij willen we de mensen die ons hiermede financiëel ge-
steund hebben dan ook bedanken! Een gedeelte van de opbrengst
zal gebruikt worden voor het realiseren van een definitief plan.
Mede dankzij giften van sponsoren is de stand van de thermome-
ter op dit moment ca. 2.250,- euro.
We zijn er nog lang niet, maar dit is een mooi begin en we zou-
den tegen de bevolking dan ook willen zeggen, ga zo door, steun
ons bij onze acties, want met zijn allen geven we dan ook het
signaal af dat we dit heel graag gerealiseerd zien worden. Tot slot
maken we nog melding van de acties die we gedurende de
zomerbraderiën zullen houden.
Werkgroep MFC

le prijs NOK voor Vrijwilligersbeleid
OUDEMIRDUM. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel binnen het
sportgebeuren. Vrijwilligers zijn veelal het fundament á waarop een
vereniging zijn bestaansrecht heeft gebouwd. Verenigings-
bestuurders, maar ook de verenigingsleden, zijn zich dit terdege
bewust en weten ook datje op deze groep moet investeren.
Veel verenigingen hebben een s vrijwilligersbeleid. Bij anderen is
dit nog niet of nauwelijks van de grond gekomen. Daarom heeft
de overkoepelende organisatie Foarset, een samenwerking op
sportstimuleringsgebied tussen 7 gemeenten, de vrijwilligers-
planprijs uitgeschreven. Hiermee worden verenigingen uitge-
daagd om een visie te hebben omtrent haar vrijwilligersbeleid en
daarnaast start te maken met haar vrijwilligersbeleidsplan.
Deze vrijwillgersplanprijs 2005 is onlangs in Bolsward uitgereikt.
De (vak)jury heeft de vele inzendingen beoordeeld op vastge-
stelde criteria.
De eerste prijs, een bedrag van 500 euro, ging naar de SV Nok uit
Oudemirdum. Als tweede eindigde de kaatsvereniging Easterein.
SV NOK, is een vereniging met ruim 600 leden en heeft de be-
schikking over ruim 160 enthousiaste vrijwilligers.
De prijs werd uitgereikt door Karel Helder (oud) wethouder van
de gemeente Wunseradiel. Uit name van de SV NOK nam Coert
Winkel de le prijs in ontvangst en Klaas Pompstra van de
keatsvereniging de 2e prijs (foto).
Pompeb4.gif

Jubilerende damclub huldigt leden
OUDEMIRDUM. Damclub Oudemirdum bestaat 65 jaar. In het
kader daarvan werd onlangs een feestelijke bijeenkomst gehou-
den. Daar werd een aantal leden gehuldigd. Dit zijn (in willekeu-
rige volgorde): Jaap Keulen 65 jaar lid; Klaas Muizelaar 50 jaar
lid; Haring Osinga 35 jaar lid; Dooitze Walinga 35 jaar lid; Age
Smink 30 jaar lid; Johannes Ruiter 25 jaar lid; Jan Kuiper 25 jaar
lid en Theunis Stegenga 25 jaar lid. Op de foto de jubilarissen.

Pompeb5.gif
Pompeb6.gif

Doede de Vries onderscheiden met zilveren bondsspeld
OUDEMIRDUM. Op de voorjaarsvergadering NEVOBO-Rayon ZWH,
vorige week donderdag, Is Doede de Vries uit Oudemirdum on-
derscheiden met de zilver bondsspeld van NEVOBO.
Doede de Vries is jaren voorzitter geweest van de volleybal-
vereniging te Oudemirdum en bijna 40 jaar actief als scheidsrech-
ter, waarvan bijna 30 jaar in en op het niveau van het District
Friesland en de Regio IJssel-Wadden. Ook was hij voorzitter DSTJ
District Friesland van 1989 tot 1998 en van 1998 t/m 2000 Voor-
zitter RSO Regio IJssel-Wadden, waarbij hij op buitengewoon
actieve wijze betrokken is geweest bij beleid en uitvoering, als-
mede bij de omschakeling van district naar regio. Van 2000 tot
heden is De Vries voorzitter van de RSTJ, waarbij hij als initiator
en begeleider van mini- volleybaltournooien en Rayonselectie-
trainingen C-jeugd zijn sporen verdiende.
Ook op rayonniveau is De Vries vele jaren actief geweest als
cursuscoördinator en was hij bijna 40 jaar lang kaderlid op
verenigings-, rayon-,district en regioniveau binnen de NEVOBO.
Op de foto krijgt De Vries de versierselen opgespeld.

Pompeb7.gif

Merenpost.

Na 4 1/2 jaar de Merenpost bij u bezorgt te hebben, zijn wij
—Fam. Hoogland, Ikebosker 23—gestopt.
Sinds 1 april 2006 wordt de regionale post bij u bezorgd door de
familie Wierda, De Grintfisker 36 te Oudemirdum. Bij hen kunt u
tevens ook postzegels verkrijgen a 0,28 cent per stuk Ook kunt u
bij hen uw regiepost inleveren. Zij verzorgen dan de verzending.
Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen
(tel. nr. 572075).
Jubilea
Dhr. en Mevr. De Vries-Tuinier van de Aldebourren vierden op
5 april hun veertige jarige huwelijksfeest.
Op 2 mei waren de
Heer en Mevrouw Bangma-Akkerman
van de Grintfisker maar liefst
zestig jaar getrouwd!
Ook veertig jaar getrouwd waren op 25 mei
Dhr. en Mevr. V/d Zee- Wiersma
van de Flechtreed.
Alle bruidsparen -ook die we niet noemen— of die
pas getrouwd zijn: Van Harte Gefeliciteerd!

Bęste minsken fan doarpsbelang,
De Afűk is ‘it institút yn Fryslân
dęr ‘tjo węze moatte foar
It folgjen fan in kursus Frysk.
Al mear dan 75 jier fersoargje wy kursussen Frysk foar
Frysktaligen en net-Frysktaligen rűnom yn de provinsje.
Jierliks ferwolkomje wy sa’n 1000 kursisten.
Njonken ús wiidweidige, féste oanbod fan kursussen, is it ek
mooglik om in kursus yn eigen doarp of buert te organisearjen:
learsum, gesellich en ticht by hűs.
Kursus Frysk Skriuwen
Hoe skriuwe jo in ferslach yn It Frysk?
Hoe meitsje jo útnoeging yn It Frysk foar in gearkomste?
Hoe skriuwe jo in stikje yn It Frysk yn de doarpskrante?
Lit de Afűk in koarte kursus Frysk skriuwen yn jo eigen doarp of
stęd organisearje! Yn tsien lessen fan twa oeren wurdt oandacht
bestege oan skriuwen, stavering, tiidwurden en saken dy’t yn It
ferieningslibben fan in doarp praktysk binne om te learen.
Foarich jier is yn Eastermar sa’n kursus organisearre:
“Ik ha nea witten dat myn Frysk sa min wie. No ‘t ik de kursus
dien ha hoech ik net eltse kear in oar-te freegjen om myn Fryske
teksten te korrizjearjen.” Gepke Hamstra fan Eastermar
Kursusjild: € 53,50 de man/frou
Learmiddels: € 20,- de man/frou
Hawwe jim belangstelling, fragen of opmerkings?
Nim dan kontakt op mei de kursusorganisaasje fan de Afűk.
058-2343070 of ynfo@afuk.nl
Der moatte minimaal 8 dielnimmers węze. Dus freegje net
allinne de leden fan doarpsbelang, mar ek doarpsgenoaten en
skriuwers fan oare ferienings binnen it doarp!

Wedstrijd: De Mooiste Kaart
Op zaterdag 21 oktober 2006 organiseert bazaarcommissie “De
Fontein” weer een bazaar. Aan deze bazaar is ook een wedstrijd
verbonden. Namelijk deze.....
Wie maakt de mooiste, eigenhandig gemaakte kaart??
Sommigen zeer enthousiaste mensen hebben het thuis middagen
en avonden aaneen heel druk met het maken van allerlei kaarten:
kaarten voor verjaardagen, voor geboortes, voor huwelijksfeesten,
voor zomaar-een-gelegenheid, enz. Maar wie maakt nu de mooiste
kaart voor welke gelegenheid dan ook??
De bazaarcommissie roept daarom ‘kaarten-makers’ op om mee
te doen aan de wedstrijd:
“De mooiste, eigenhandig gemaakte kaart”
Een jury, die zal bestaan uit onafhankelijke deskundigen, zal de
inzendingen beoordelen. Dit oordeel en dus de uitslag wordt
bekend gemaakt op de middag van de 21ste oktober. De mooiste,
eigenhandig gemaakte kaarten worden beloond met een prijs. U
kunt uw inzending voor deze wedstrijd inleveren bij een van de
commissieleden, maar dan wel voor 14 oktober 2006.
Inleveradressen,
Joke Bosma, Kerkstraat 42
Pietsje Hospes, De Bűgel 23
Rinke Koopmans, Beukenlaan 1
Jannie Poorte, Wyldpaed 3
Sietske Osinga, De Stobberoeier 7


Muziek aan de Luts
De Commissie Muziek aan de Luts is verheugd u weer een zomer-
programma aan te kunnen bieden, mede dankzij de steun van de
Gemeente Gaasterlân-Sleat en de sponsors.
Vrijdag 9 juni, 20.30 uur
Trio Verano
Trio Verano bestaat uit 3 enthousiaste jonge musici die al sinds
hun conservatoriumtijd samen musiceren: Eva van den Dool
(piano), llsje Merk (cello) en Elske Krijnen (viool). Op hun reper-
toire staan werken van o.a. Haydn, Shostakovich, Lalo en
Debussy, maar ook opzwepende tango’s, licht klassieke werken
en sfeervolle salonmuziek.
Vrijdag 7 juli, 20.30 uur
Barokensemble Ad Libitum
Het Barokensemble ‘Ad Libitum’ bestaat uit Netty Otter (zang,
mezzosopraan), Siep de Groot (viool), Cora Nijenhuis (blokfluit),
Jaap Noorman (viola da gamba), Freek Koster (orgel en klavecim-
bel). Op het repertoire staat muziek uit de Baroktijd maar ook
worden uitstapjes gemaakt naar werken van componisten uit de
periode daarvoor.
Vrijdag 28 juli, 20.30 uur
Orgelconcert door IJsbrand ter Haar
IJsbrand ter Haar zal werken van Mozart en Bach vertolken. Het
is bekend dat J. S. Bach veel orgelwerken heeft geschreven;
Mozart schreef er ook enkele, al zijn deze op twee handen te
tellen. In dit concert kunt u, als u goed luistert, overeenkomsten
en verschillen horen tussen Í de muziek van J.S. Bach en W.A.
Mozart. Dit zal toegelicht worden door de organist.
Vrijdag 15 september, 20.30 uur Ja.... een
reisje langs
Johan Keus
de Luts
De ons welbekende gitarist Johan Keus zal -
samen met nog andere musici van zijn keuze-
ons met een bijzonder programma verrassen.


Hoi Piepelepoi !!!
Wat veel kleurplaten hingen er bij Bakkerij Twijstra!
Het was een vrolijke boel.
De prijswinnaars zijn:
leeftijd 2-4 jaar Jurjan Deinum
5-7 jaar Hanna de Vries
8-10 jaar Marrit de Boer
Iedereen bedankt voor het meedoen.
De volgende kleurplaat kunnen jullie inleveren bij onze
nieuwe bloemenzaak: Bloem en Kunst


Zomerprogramma A.C.O 2006 Oudemirdum
Zaterdag 1 juli Diverse blaaskorpsen Aanvang 19.00 uur
Zaterdag 8 juli De 6 jeugdkorpsen uit de regio Aanvang: 18.45 uur
Woensdag 19 juli Braderie met nadien karaoke Aanvang: 13.00 uur


Feestweek van 26 juli t/m 29 juli met Luna Park


Woensdag 26 juli Jaarmarkt en disco Moonwalker + demonstratie Streetdance Aanvang: 13.00 uur
Zaterdag 29 juli Zuiderzeeavond met Eelder Shantykoor Aanvang: 20.00 uur
Woensdag 2 aug Braderie met nadien kuipjesteken + disco Silver Aanvang: 13.00 uur
Zaterdag 5 aug. Hollandse hits avond met Ben Steneker en de Vrijbuiters Aanvang: 20.00 uur
Woensdag 9 aug. Braderie met nadien westernavond Aanvang: 13.00 uur
Woensdag 16 aug. Ringrijderij om de Zilveren Zweep met nadien Griet Wiersma Aanvang: 19.15 uur

Puzzelcompetitie 2006.
Dit is de eerste puzzel van onze competitie. Elke goede inzending
wordt beloond met 5 punten. In totaal zijn er 20 punten te ver-
dienen, want u krijgt immers vier keer de kans om een goede
oplossing in te leveren.
Oplossing Lentepuzzel: “Dorpsbelang Tachtig Jaar.”
Er waren opnieuw fraai versierde inzendingen bij. Ook hadden
een aantal deelnemers weer een mooie kaart gebruikt voor hun
oplossing, deze keer vergezeld van een felicitatie voor het jarige
dorpsbelang. Wij als redactie van het Pompeblęd stellen uw
creativiteit zo op prijs, dat we aan het eind van deze puzzel-
competitie voor de meest fraaie inzending een prijsje uitloven!
De stand na de eerste ronde: 5 punten
Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1
Mevr. J. v. Delden - Vlastuin , de Bűgel 20 (nieuw, welkom)...
Mevr. N. Draaijer - Boersma, de Grintfisker 9
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 (nieuw, welkom)
Mevr. T. op de Hoek - Damstra, Gaestdyk 76, Tjerkgaast
Mevr. H. v.d. Hoek - Vonk, J. Schotanuswei 36a
Mevr. W. Hoogland, de Ikebosker 23
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Mevr. L. Schilstra, Liemdobben 6
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4
Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Sc hotanuswei 56a
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, de Snipfanger 5
Dhr. H.F. Zweed, Kerkstraat 44


Bloem & Kunst opent nieuwe winkel
Vrijdag 21 april was de feestelijke opening van Bloem & Kunst in
Oudemirdum. We kenden de winkel al onder de naam ‘Het
Bloemencafe’. Toen de Rabobank te koop kwam heeft Willy
Smink de kans benut om in een eigen pand verder te groeien,
samen met haar dochter Immie. Deze verhuizing vroeg ook om
een nieuwe naam voor hun winkel en omdat Willy haar kuns-
zinnige kanten meer aandacht wil schenken, ontstond Bloem &
Kunst. Er is nu ruimte om naast de snijbloemen, vaste planten,
accessoires en cadeauartikelen ook schilderijen te presenteren.
Willy schildert in diverse stijlen, zowel realistisch als ook
aboriginal (Australische schilderstijl). Daarnaast is de collectie
aangevuld met een tassencollectie van Liz&Co. Ontzettend vro-
lijke, bijzondere en grappige tassen, handgemaakt door Coby
Bokma en haar dochter Lisette. Elke tas is weer een uniek item.
Alles tezamen maakt het de nieuwe winkel tot een zeer kleurrijk
en verrassend geheel vol (creatieve) inspiratie!
Maar u kunt er natuurlijk ook nog steeds prima terecht voor een
bloemetje, van het wekelijkse bosje tot een bruidsboeket. Mocht
u door Woudsend komen, 50 meter voor de brug aan de rechter-
kant hangen enkele fraaie foto’s van Immie mét haar boeket.

Pompeb8.gif
Vol trots voor het nieuwe winkelpand in Oudemirdum:
Coby Bokma, Willy en Immie Smink. (Foto: Siska Kroondijk)


Met Mar en Klif actief de natuur in
OUDEMIRDUM - Water bos, heuvels, kliffen, weiland, dorpen en
steden, Zuidwest Friesland heeft het allemaal. Informatie over al
deze zaken is te vinden in informatiecentrum Mar en Klif aan de
Brink in Oudemirdum.
Mar en Klif organiseert wisseltentoon-Pompeb9.gif
stellingen, doet mee aan enkele nationale
evenementen en heeft verschillende eigen
activiteiten op het programma staan zoals
wandelingen, fietstochten en kinder-
activiteiten. Ook is er de vaste expositie
over het Nationaal Landschap Zuidwest-
Friesland te bezichtigen en een heemtuin.
Van 12 juni tot 11 september is bij Mar en Klif de expositie: “Ge-
zicht op Gaasterland” te zien. In november vorig jaar is het boek
‘Gaasterland historisch land tussen Mar en Klif’ verschenen.
Dit boek geeft een breed overzicht van de geschiedenis van dit
gebied. Een groot aantal van afbeeldingen uit dat boek zijn te zien
in deze bijzondere expositie. Er hangt werk van Ids Wiersma, Eelke
Jelles Eelkema, Willem Jans Dijk, D. Cannegieter, Justus Halbertsma
en Hendrik Tavenier. De schilderijen zijn afkomstig uit onder meer
het Fries Museum en het Fries Scheepvaart Museum.
In de vaste expositie is er aandacht voor de landschapselementen
bos, water en weide en de verbindende factor tussen dit alles: de
das. Het spoor van dit dier loopt letterlijk door de tentoonstel-
ling. Ook kan de bezoeker er een diapresentatie en een film over
de das in Gaasterland bezichtigen. In de maanden juni, juli er
augustus kan men elke woensdag onder begeleid van een gids een
fietstocht een wandeling maken. Elk keer is er een ander thema
aan deze reeks zijn nu ook Fietsroutes met een thema toege-
voegd, bijvoorbeeld Kliffenroute. Dit is een gecombineerde wan-
del-fiets route langs de kliffen. Begin juni verschijnt ook de
IJstijdenroute, een tocht langs zwerfstenen in het gebied.
Naast deze nieuwe initiatieven blijven ook de bekend ontdek-
kingstochtjes voor kinderen mogelijk. Zo kunnen zij in een
avonturenroute op zoek gaan naar het Geheim van Elfbergen, het
Kabouter pad of het Spechtenpad volgen of op pad gaan met een
rugzakje met instrumenten en opdrachten vanuit Mar Klif.
Mar en Klif op de Brink in Oudemirdum is geopend van 1 april
tot 1 november, maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
op zon- en feestdagen is het infocentrum gesloten.

Pompeb10.gif
Pompeb11.gif
Fietsen Voor Woord & Daad
Het comité Gaasterlân - Sleat van de stichting Woord en Daad is
al weer langer dan een jaar actief. Ook deze zomer staan er weer
activiteiten te wachten. Ook u bent weer van harte welkom!
Deze zomer wil het comité twee schitterende fietspuzzeltochten
uitzetten door Gaasterland. De opbrengst zal naar de stichting
Woord & Daad gaan, die vanuit christelijk perspectief armoede
wil bestrijden in Afrika, Azië en Midden - Amerika.
De twee verschillende fietstochten zijn op D.V. dinsdagavond: 25
juli en 8 augustus. We stappen dan op bij het verenigingsgebouw
van de kerk aan de Huningspaed 3, te Oudemirdum.
Vanaf 18:00 uur tot 19:30 uur kunt u starten en de fietstocht is
ca. 25 km. lang. De tocht gaat door ons mooie Gaasterland en is
zeker de moeite waard om te fietsen, ook al woont u hier!
De kosten zijn: kind t/m 12 jaar: € 1,-
                            vanaf 12 jaar € 2,50
                                       Gezin: € 8,-
Er is bij de start en eindpunt een verkooptafel aanwezig met aller-
hande artikelen. Ook heeft u onderweg de gelegenheid iets te kopen
o.a. fris, cake en een appel. Bij terugkomst is er ijs te koop en kunt u
gratis koffie of thee krijgen. Jong en oud: van harte welkom! We
hopen dat u de twee data al vast reserveert in uw agenda!
Ook willen we er u nogmaals op wijzen, dat u lege inkt cartridges,
lege toners, oude postzegels en telefoonkaarten bij ons kunt
inleveren aan de Star Numanwei 6 te Oudemirdum.
Hier krijgt Woord & Daad een bonus voor van IT Netherlands en
dit is ook beter voor het milieu! Ook kunt u bij dit bovenstaande
adres postzegels kopen of bestellen. Als u een velletje van 10
postzegels van 3,90 koopt, zorgt u er voor dat een kind een
warme maaltijd kan ontvangen. Voor meer informatie of vragen
kunt u bellen met de secretaresse. Tel: 0514- 605015
Met vriendelijke groeten, het bestuur comité
Woord & Daad Gaasterlân - Sleat

Koerswijziging Roemenië Roept.
Kleding inzameling stopt, maar ondersteuning gaat door!!
Sinds jaren zet de stichting Roemenië Roept zich in voor humani-
taire hulp aan Roemenië door het organiseren van hulp-
transporten naar Roemenië. Het accent van deze acties lag voor
een groot deel op het inzamelen van kleding en het aankopen van
voedsel in Roemenië. Naast kleding kwam er steeds meer aan-
dacht voor structurele ondersteuning. Zo heeft de stichting o.a.
bijgedragen in de realisatie van waterprojecten en hulp aan parti-
culiere initiatieven.
Voor scholen is er altijd speciale aandacht..
In de negentiger jaren was de nood hoog in de kindertehuizen en
psychiatrische ziekenhuizen. Met kleding, medicijnen, levens-
middelen e.d. is hier ondersteuning geboden. De huidige situatie
in de tehuizen is momenteel zodanig dat deze hulpvraag (geluk-
kig) geminimaliseerd is.
Het wordt steeds moeilijker om aan de steeds strenger wordende
regel- en wetgeving t.a.v. invoeren van hulpgoederen te voldoen.
Wordt er in een transport iets aangetroffen wat niet mag worden
ingevoerd, bijvoorbeeld ondergoed of sokken, dan heeft dit tot
gevolg dat de vrachtwagens terug gestuurd worden of in het
ergste geval de totale lading vernietigd wordt. Aangezien Roeme-
nië Roept altijd zeer grote hoeveelheden kleding krijgt aangebo-
den blijft dit een risico, ook al wordt er kritisch gesorteerd. Daar-
naast neemt de behoefte aan kleding af.
Door de stijgende brandstofkosten en de diverse tolheffingen zijn
de transportkosten enorm gestegen.
Na al deze jaren is het nu noodzakelijk geworden om nu de ba-
kens te verzetten. De stichting Roemenië Roept heeft altijd hoog
in het vaandel gehad dat ingezamelde goederen, giften enz. zo
doeltreffend mogelijk benut dienen te worden. Aangezien de
omstandigheden veranderen is een aanpassing in de werkwijze
en doelstelling noodzakelijk
Voor de toekomst wil de stichting Roemenië Roept zich blijven
inzetten voor Roemenië. De accenten zullen worden verlegd naar
structurele projecten. Kleding zal dus niet meer worden ingezameld.
Aangezien de situatie in de psychiatrische ziekenhuizen nog
schrijnend is, zal hulp aan deze ziekenhuizen een belangrijk
aandachtspunt blijven.
Ook de contacten die er zijn met de scholen zijn, worden onder-
houden. Waar nodig zal ondersteuning worden aangeboden.
De schoolpakketten die gemaakt worden door de kinderen hier,
voor de Roemeense schoolkinderen zal, gezien het grote succes,
zeker worden voortgezet. De Roemeense kinderen kijken er al-
weer naar uit.
Ook al verzet de stichting Roemenië Roept de bakens en zal er
geen kleding meer worden ingezameld, uw steun blijft nodig.
Om structurele ondersteuning te bieden en uit te breiden is de
stichting afhankelijk van uw financiële ondersteuning. De groot-
ste bron van inkomsten is de verkoop van loten voor de grote
verloting, die ook dit jaar weer georganiseerd gaat worden.
Specifieke goederen worden nog wel ingezameld, bijvoorbeeld
schoolmeubels, ziekenhuisbenodigdheden. Mocht er voor een
speciaal project zaken nodig zijn welke in Roemenië niet verkrijg-
baar zijn dan zal de stichting dit via de media kenbaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Auke van der Veen

Ouderenhulp 2006
De verkoop van kaarten, verjaarskalenders en
postzegels heeft het mooie bedrag van €2621,61
plus €61,64 aan giften opgebracht.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van onze
vrijwilligers. Iedereen hartelijk bedankt!
Aagje Klompmaker
Inzameling voor Fibrosekinderen stopt
De inzameling actie voor Fibrose kinderen is al bijna 25 jaar in
handen van Mevr T Schotanus-van Dijk. Helaas moet ze er van-
wege gezondheid problemen mee stoppen
Haar inzet was geweldig volgens fam. H ter Meulen uit Sneek en
namens hen willen haar hiervoor heel hartelijk bedanken.
En ook namens mevr. Schotanus iedereen die geholpen
heeft om te verzamelen bedankt.
Opbrengst Collecte Astma Fonds 2006
Onder het motto ‘Lucht Voor Het Leven’ collecteerden ruim
55.000 Astma Fonds collectanten voor mensen met astma en
COPD. De opbrengst van de collecte in Oudemirdum en Rijs
bedroeg € 867,00.
‘Dit jaar richten we ons veel op bewegen. Bewegen verbetert de
conditie en leidt tot vermindering van klachten. Veel mensen met
luchtwegklachten ervaren een extra drempel om te gaan bewegen:
is het wel veilig? Wat gebeurt er als ik benauwd word? Toch wil-
len de meeste mensen niet in een apart groepje sporten. Het
Astma Fonds helpt mensen over de drempel heen’, aldus Carine
Alders, hoofd Voorlichting van het Astma Fonds.


Wat is Oikocrediet ? deel 2.
In een vorig artikel hebben we u al iets over deze oecumenische
ontwikkelingsbank verteld. Deze keer willen we het over het
ontstaan hebben. In de vergadering van de Wereldraad van Ker-
ken in 1968 in Uppsala (Zweden) stelden jongeren de vraag hoe
gaan kerken om met het beleggen in ondernemingen. Moeten de
kerken niet ethisch verantwoord omgaan met geld, op een manier
die past bij de boodschap van het Evangelie?
Men werd het er over eens dat het beleid anders moest. Na het
overwinnen van vele problemen werd door diezelfde Wereldraad
en de Nederlandse Raad van Kerken op 4 november 1975 de
voorloper van Oikocredit opgericht.
Inmiddels staat het hoofdkantoor in Amersfoort en zijn er over
de wereld verspreid 14 regiokantoren. Dit geheel, beheert door de
kerken, diaconieën enz. en particulieren omvat een belegd vermo-
gen van ca € 225 miljoen. Met dit geld wordt mensen geld geleend
voor het uitvoeren van een economisch haalbaar project, waar de
plaatselijke banken geen geld in willen steken. De reden is
meestal dat men geen onderpand heeft of de gevraagd hoge rente
niet kan worden betaald.
De missie van Oiko-credit is het werven van kapitaal om leningen
te geven aan arme mensen voor het opzetten van levensvatbare
productieve ondernemingen, die werken volgens rechtvaardige
principes.
Belangstelling?
De regio-werkgroep Fryslân-Zuid wil graag meer vertellen. U
kunt contact opnemen met:
E.Atsma,
Stiendollen 28,
8567 HT Oudemirdum
Tel.: 0514-571939)
E-mail: fam.atsma@12move.nl

De pen doorkrijgen
Hierbij een stukje uit het leven van L. Post-
huma en Nelly Palsma, zuster van mijn vrouw
(helaas is die overleden).
Zelf ben ik geboren in Burgwerd, een dorpje bij Bolsward en Nelly
komt uit Tins bij Sneek. We wonen nu al ruim 25 jaar in Gaaster-
land en dit met veel plezier. Eerst hebben we in Sondel gewoond
aan de Noorderreed en hebben daar een manege gehad. Maar
helaas is deze gestopt vanwege de vele milieueisen, wel hebben
we daar nog een paardenpension.
Zelf woon ik met Nelly al weer 17 jaar in Oude-
mirdum, ook met plezier. Het is een leuk dorp
bij de bossen en het water en vriendelijke
buren. Zoals de meesten in Oudemirdum wel
weten, ben ik de man van de huifkarren, wat ik
altijd graag doe: je hebt met vele verschillende
soorten mensen te doen.
Dit alles is zo’n beetje het verhaal van L. Post-
huma en Nelly Palsma.
Hierbij geeft ik de pen aan Rudie en Liesbeth Palsma.