Home  Print    

2005 nummer 2

14e jaargang No 2

Zomer 2005

 


 

Van de Bestuurstafel.

Toekomstvisie.
Wij zijn blij dat Uw bestuur geen roepende in de woestijn was, toen het mensen zocht die mee wilden denken en praten over de toekomst van Oudemirdum. In goede harmonie en met veel enthousiasme zijn inmiddels tegen de twee honderd personen bezig geweest, of nog aan de slag, om het beleid uit te stippelen waar het bestuur van Plaatselijk Belang de komende tien tot vijftien jaar mee uit de voeten kan. Uiteraard zullen er in de loop van tijd zaken bijgesteld moeten worden, maar in grote lijnen weet je waar je naar toe moet en wilt. Wat fantastisch dat we met z'n allen door middel van nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden met de stand van zaken. Een prestatie op zich is het feit dat stuurgroep en werkgroepen helemaal op schema zitten met hun werkzaamheden. Dank en waardering zwoegers en sterkte voor de laatste loodjes!

Tafeltje Dekje
Tafeltje Dekje loopt uitstekend. De klanten zijn meer dan tevreden en vol lof over de keukenprinsessen Grouwstra en Kok en de bezorgers Strikwerda en Gijzen. Jammer dat laatstgenoemde z'n grijze kenteken is ingetrokken. Eigenlijk zou er voor mensen die zulk belangrijk vrijwilligerswerk doen een uitzondering gemaakt moeten worden. Een verzoek daartoe door het bestuur van de St. Warmemaaltijdvoorziening werd afgewezen. Opvallend dat tijdens de rondetafelgesprekken in het kader van de Toekomstvisie ook deze vorm van zorg vaak in zeer positieve zin werd genoemd. Door ons is verwezen naar de toekomstige Wet Maatschappelijke Ondersteuning die meer eigen verantwoordelijkheid voor iedereen verlangt. Eerst gebruik maken van je eigen netwerk. Is Tafeltje Dekje daarvan geen prachtig voorbeeld?!

Jeugdhonk
Het jeugdhonk is op zoek naar vrijwilligers die op zaterdagavond van 20.00 uur tot 24.00 uur achter de bar willen staan en toezicht houden. U kunt zich opgeven bij bestuurslid Hans Andela, tel. 0514-571982.

Gebiedsgebonden Werken
Het hoofd van de sector Ontwikkeling en Beheer, de heer Th.M. Bosma nodigde ons uit voor de voorjaarsvergadering op 12 mei j.l. in de kantine van de Brandweerkazerne in Bakhuizen. De gemeente stuurde gebiedscoordinator Knobbe, de heren Veenstra en Haarsma, en mevrouw Van Houwelingen. Naast de gebruikelijke onderwerpen als de algehele verzorging van ons dorp, het aanleveren van afval, dat uiteraard gescheiden moet gebeuren, bespraken bestuurslid Joh. Ruiter en uw voorzitter met de gemeentelijke afvaardiging de volgende zaken: verfraaiing van de groenstrook tussen Liemdobben en Kerkstraat, uiteraard in overleg met de omwonenden; de kapotgereden bermen; de te fel schijnende straatlantaarns bij ingang Oudemirdum, kant Star Numanwei; verplaatsen verkeersbord "einde fietspad", t.o. familie Wierda, Star Numanwei, het nu abrupte einde van het fietspad is gevaarlijk; plaatsen bladerafvalbak aan de Alde Buorren; begin Fonteinwei, tussen bestrating en hek familie Hibma keien leggen; hondenpoepprobleem; gladheidbestrijding en sneeuwruimen; WA-verzekering voor vrijwilligers; ontbrekende nadere informatie over herzieningen bestemmingsplan; vergunningenstelsel voor feesten, inrichten terrassen en houden van markten; het autoluw maken van gedeelten Fonteinbos; geruchten over rooien van bomen langs de Kwikkebei en Flechtreed; Groenvisie Gaasterlân-Sleat, de gemeente wil nl. voor 1 october a.s. graag van ons weten hoe het openbare groen binnen de bebouwde kom van Oudemirdum er nu en in de toekomst uit moet zien. Het is de bedoeling dat wij hierover binnenkort contact opnemen met de besturen van de buurtverenigingen.
Aan het einde van het onderhoud hebben onze dank uitgesproken voor de goede samenwerking.
Voor het feit dat ze ons dorp zo netjes onderhouden, natuurlijk een extra bedankje voor Haarsma en zijn collega's!

Oranjevereniging
De Oranjevereniging heeft veel werk verzet om voor ons een feestweek te organiseren rond het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix en de viering van de 60e Bevrijdingsdag. Geweldig dat er altijd nog mensen te vinden zijn die zich zo willen inzetten! Het is een feest geworden met een programma voor jong en oud: de Optocht "Typisch Holland", Teake v.d. Meer en Griet Wiersma vermaakten de ouderen en theater "Flater" de kinderen, er was Country-line dansen, een Playbackshow, een Zeskamp voor de oudere jeugd, een Vrijmarkt, een Fietspuzzeltocht en disco Silver. Aansprekend was de kerkdienst die op Bevrijdingsdag in de feesttent werd gehouden. Het thema van de dienst was "Dromen van ...", voorgangers waren ds.Osinga en ds.Jans, muzikale medewerking verleende Concordia uit Balk, o.l.v. Thijs Oud. Na afloop gaf de genoemde streekharmonie nog een koffieconcert.

De dodenherdenking op de avond van 4 mei trok veel belangstellenden. Rond half acht vertrok de stille tocht vanaf het dorpshuis naar het herdenkingsmonument in het Fonteinbos. Namens de Oranjevereniging, Plaatselijk Belang, de School en de Gemeente, werden kransen gelegd. Het werd op prijs gesteld dat de gemeente onze dorpsgenoot wethouder Y. de Boer had afgevaardigd. Na een minuut van serene stilte, met op de achtergrond indrukwekkend klokgelui, volgden toespraken en een gedicht.
Ons oorlogsmonument is voor mensen die hier niet vandaan komen moeilijk te vinden. Plaatselijk Belang zal bij onze oud-gemeentesecretaris De Groot borden laten maken en die dan plaatsen.

Naast de Oranjeverening ook alle vrijwilligers namens Plaatselijk Belang veel dank. Graag hadden we dat gedaan op de laatste avond van de feestweek, maar door miscommunicatie is dat niet gebeurd. Wees ervan overtuigd dat wij bewondering hebben voor alles wat jullie hebben gepresteerd, nogmaals HARTELIJK BEDANKT!

Zoals U in de Balkster hebt kunnen lezen vierde de jeugd een eigen feestje op de middag van 30 april bij de vijver. Om het ook daar goed te laten verlopen is er dit jaar overleg geweest met Plaatselijk Belang, de Oranjevereniging, de Jongerenorganisatie en Staatsbosbeheer. Gelukkig was dat overleg niet voor niets, want de afspraak om het "feestterrein" netjes op te leveren is nagekomen!

Klachten
Regelmatig krijgen wij van een aantal leden klachten over allerlei zaken. Dit gaat van lawaaioverlast, stank, tot slecht gevonden optochtonderwerpen en een heleboel daartussen. Wij nemen de op- en aanmerkingen zeer serieus, bespreken ze in het dagelijks bestuur en ondernemen als we dat nodig vinden actie. U zult begrijpen dat wij niet in staat zijn om alles voor U te regelen en zeker kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Maar ..... gelukkig is er maar weinig kommer en kwel in ons dorp, want de overgrote meerderheid van de dorpsgemeenschap vindt het hier goed toeven zo bleek uit de Enquête van 2001 en de Recente Rondetafelgesprekken.

Allemaal een hartelijke groet.
Het Bestuur.

 

Van de Redactietafel.


We hebben van enkele dorpsgenoten een paar fraaie, oude ansichtkaarten gekregen en ook nog de hand weten te leggen op een aantal afbeeldingen uit boeken over Gaasterland. Hiervoor onze hartelijke dank, deze beelden van vroeger worden door heel veel lezers bijzonder op prijs gesteld. Ook als illustraties bij allerlei artikelen komen ze erg goed van pas! Denk eens aan ons als u nog oude foto’s of ansichtkaarten van het dorp of de omgeving heeft.

Dit zomernummer valt aan het eind van de lente door uw brievenbus en in allerlei artikelen kunnen we even terugblikken op wat er dit voorjaar allemaal gebeurt is. U vindt iets over de jaarvergadering, een revue en over onze nieuwe burgemeester, die aan de digitale weg timmert. Ons eigen Catharinus zit op het digitale dorpsplein echter ook niet stil en houdt u hiervan op de hoogte.

En dan komt toch de zomer in zicht... het programma van de activiteiten in het dorp ziet er weer veelbelovend uit. Ook komt er een musical in Nijemirdum en in oktober een optreden van Tomke en is er een uitnodiging zelf te komen zingen bij een koor.

Maar natuurlijk is de zomer er vooral om lekker te wandelen, de boswachter doet alvast een suggestie. Of lekker genieten op de Hege Gerzen, maar daar hoef ik u vast niet meer te wijzen, welk ander dorp heeft zó ‘n mooi strand met paviljoen?

Om eventuele brandnetelprikken of ander zomerleed te kunnen verzachten is er een recept voor een prima zalf van het kruidenvrouwtje. Wist u dat zij in Balk allerlei cursussen geeft op dit gebied? Een aanrader! Kijk maar eens op haar website.
Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst!

Henk

Beste dorpgenoten,

Nu ik ongeveer een maand in Zwitserland ben, even een berichtje uit Davos. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de post, die ik tot nog toe ontvangen heb. Het is erg leuk, als de mensen aan je denken. Met de kaarten kan ik mooi de witte muren op mijn kamer "behangen".
Mijn behandeling is nu begonnen.
De eerste tijd, was voor observatie. Ik zal hier zeker nog enkele maanden moeten blijven. Ik hoop dat jullie ook in de komende tijd, nog eens aan mij zullen denken.

Met een groet uit Davos van
Rinze Pietersma

 

Jubileumrevue Bosk en Greide.

De Jubileumsrevue van Vereniging Bosk en Greide zal ons nog lang bij blijven! De gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar werden op originele wijze geschilderd. Vier avonden lang heeft heel Gaasterland -maar ook velen van buiten de streek- genoten van de op muzikale en uiterst humorvolle wijze gepresenteerde geschiedenis van een uniek project. En zoals U de afgelopen tijd in diverse kranten heeft kunnen lezen is men niet alleen op de planken actief, ook met de verwezenlijking van de gestelde doelen oogst men al groot succes.
U kunt hierover meer lezen in het prima verzorgde en informatieve jaarverslag 2004 dat in april j.l. verschenen is. Als U zich wilt opgeven als lid of donateur kunt U contact opnemen met Dhr. Bokma, Hoitebuorren 13, tel: 571328

 

De pen doorkrijgen.

Tot onze schrik lazen we in het stukje van de familie Stabel dat de pen werd doorgegeven aan de familie van Dorp, dat zijn wij dus. Niet kinderachtig doen, we lezen het blaadje altijd met veel plezier, dus even gaan zitten en de schouders eronder.

Ik heet Jan van Dorp en ben geboren in Schipluiden, een klein, mooi dorp onder de rook van Delft. Ik heb een Friese moeder en een vader uit het Westland en ben getrouwd met Nellie van der Meer uit Honselerdijk. In Schipluiden hadden we een aannemersbedrijf en een tuinmaterialen zaak. Deze bedrijven heb ik verkocht en nu worden de schuren, met een oppervlakte van een kleine hectare, gebruikt als caravanstalling, wat gerund wordt door mijn zoon Danny en dochter Lisette.
Door de Friese paarden en de familie kwamen we vaak in Friesland. Kunstmatige inseminatie bestond nog niet, dus hebben we wat afgereden met de merries. Zo ook naar de familie Smink in Oudemirdum, want daar stond de hengst Ygram, waarvan we zelfs een goedgekeurde dekhengst hebben gefokt. En op Rinia State bij de familie Bouma stond de hengst Tjalling.
Op een ochtend in februari 1991 was het weer zover, de wereld was bedekt met een dik pak sneeuw en Friesland lag er sprookjesachtig bij. Misschien was dat één van de redenen dat we de volgende dag in het bezit waren van Rinia State. Een hectische tijd brak aan, het is een oud huis uit 1843 en van het 'een kwam het ander. We hebben 7 jaar gebouwd, verbouwd en geschilderd, maar toen stónd er wel wat. De tuin werd onder handen genomen en toen konden we heerlijk genieten.
De jaren gaan inmiddels wel door, we zijn beide 66 jaar en wilden het wat rustiger aan gaan doen. We waren inmiddels gewend aan het Friese leven, de rust en de ruimte en toen we wat kleiner wilden gaan wonen hebben we besloten in Friesland te blijven.
We hebben een huis laten bouwen aan de Sminkewei, waar we in de kelder mijn rijtuigenverzameling hebben ondergebracht. We hebben het hier erg naar ons zin. We fokken nog steeds Friese paarden met succes en hebben vier Friese ruinen waar we trouwerij- en gelegenheidsritjes mee rijden of gewoon een heerlijk ritje door het bos. We fietsen een tochtje, wandelen wat of zitten heerlijk te genieten op het terras, wat wil een mens nog meer!
We geven de pen door aan familie P. Hoogenboom van de Bûgel.

Hartelijke groeten, familie Van Dorp.
 

Website.
Beste dorpsgenoten;
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de pagina al zo'n 2100 keer bekeken!
Best wel een redelijk aantal vind ik zelf, en aan de hand van de berichten in het gastenboek kan ik wel zeggen, dat de inhoud van de website door de meeste bezoekers wel gewaardeerd word.

Zoals de voorzitter tijdens de jaarlijkse ledenvergadering al zei; de pagina is nog steeds in ontwikkeling.
Zo heb ik een paar pagina's opnieuw ingedeeld zodat ze wat makkelijker te lezen zijn en zijn er twee nieuwe pagina's bijgekomen waar u als dorpsgenoot actief aan kunt deelnemen.
Ten eersten is er "it Tsjerkebankje" een forum-achtige pagina waar u, nadat u zich geregistreerd hebt, (wat niet zo moeilijk en wel gratis is) diverse zaken kunt inbrengen.
Op de pagina "it Tsjerkebankje" vind u onder andere een item “zieken”.
Het lijkt mij leuk en informatief dat, wanneer u weet dat er iemand uit uw omgeving in het ziekenhuis (of andere zorginstelling) verblijft, er een melding van wordt gedaan in deze rubriek zodat mensen die daar idee bij hebben een kaartje of een bezoekje kunnen brengen.
Verder kun je daar gewoon een boom opzetten over dingen welke je waardeert of mist aan Oudemirdum.
Of gewoon even kletsen en een discussie opzetten over wat dan ook maar.
Mocht u idee hebben over nog een speciaal item dan hoor ik het graag, zodat we dat alsnog kunnen toevoegen.

Ook nieuw is de pagina “de Brink” een virtuele vrijmarkt voor dorpsgenoten die wat te koop, weg te geven hebben of op zoek zijn naar bepaalde zaken.
Ook hier geldt dat u zich eerst moet registreren (dit doe je op de pagina zelf en gaat volautomatisch) waarna u de advertentie kunt aanbieden.
De aangeboden advertentie komt eerst bij mij zodat ik niet gepaste zaken er uit kan filteren en indien geschikt wordt de advertentie door mij op de pagina gezet, waarna ik er geen bemoeienis meer met hebt, u wordt benaderd via uw eigen email adres of eigen telefoonnummer welk u bij registratie hebt opgegeven.
Ik hoop dat we veel plezier zullen beleven aan bovenstaande twee pagina’s.
Gegroet, Catharinus de Jong

EHBO

EHBO vereniging Oudemirdum start per oktober 2005 een nieuwe cursus EHBO. (incl. reanimatie en verbandleer)

De cursusavond is op donderdag van
20.00 uur tot 22.00 uur (16 lessen)
Locatie: Dorpshuis 't Klif te Oudemirdum

Mocht u informatie willen of belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met:

Jappie Stegenga, Roune Leane 9 (571852) of
Jannie de Vries, Fonteinwei 13 (571568)

 

Kapotte knieën zalf

Het is weer vlierbloesem tijd en dat is precies ook de tijd voor buitenactiviteiten en buurtvolleybal. En dat op zich is natuurlijk weer een garantie voor kapotte knieën, rode armen en verbrande schouders. Maar dit keer laten we dat niet zomaar over onze kant gaan. We zorgen dat we de EHBO voor dat soort gevallen bij de hand hebben: een potje vlierbloesem zalf! Dat werkt verzachtend, wondhelend en trekt de (zonne)brand eruit.

Wat we nodig hebben is het volgende: 1 potje gewone vaseline; een kopje vlierbloesems met zo weinig mogelijk groene steeltjes; 2 pannen die in elkaar passen; 1 papieren theefilter; een scheutje zonnebloemolie.

De werkwijze is eenvoudig. Schep de vaseline in het kleinste pannetje en voeg de bloesems toe. Doe water in de grote pan en zet het kleine pannetje in de grote pan (au-bain-marie). De hele handel op een klein pitje verwarmen en 12 uur (of 2x6 uur of 3x4 uur, al naar gelang het u uitkomt) laten trekken zonder deksel. Dit laatste is belangrijk omdat dan het water uit de bloesem kan verdampen zodat de zalf niet bederft. Zorg wel dat er steeds voldoende water in de buitenste pan blijft staan (voorzichtig bijvullen). Na het trekken kan de zalf worden gezeefd door een papieren theefilter (een koffiefilter loopt te snel dicht). Laat de zalf afkoelen en voeg op het laatst wat zonnebloemolie toe tot de zalf mooi smeerbaar is. U heeft vast nog wel een leeg schoon potje waar de zalf in kan. Etiketje erop en klaar is uw EHBO wonderzalf, precies op tijd voor de volleyballers......

Succes,
't Kruidenvrouwtje
 

Jubileum voor Dhr. en Mevr. Folkertsma.

Op 1 maart jongstleden vierden Bouke en Coba Folkertsma hun 25 jarig jubileum als kosterechtpaar van de Gereformeerde Gemeente aan het Huningspaad te Oudemirdum.

Van harte gelukgewenst!

 

Spullen voor de KRINGLOOPWINKEL.

In een eerder artikel hebben we geschreven over afval wat niet in de grijze of groene container thuis hoort. Echter in de grijze container maar ook op het kringloopstation op Eigen Haard komt "afval" wat voor de kringloopwinkel De Ringh in Bolsward nog heel goed te gebruiken is. Maar ook "afval" wat als grofvuil wordt aangeboden is vaak voor de kringloopwinkel nog goed bruikbaar.

Wat kan de Kringloopwinkel allemaal gebruiken.
Kopjes, schoteltjes, vazen, bloempotten, lampen, tafels, stoelen, matrassen, vloerplaten, doosjes, potten, pannen, speelgoed, snuisterijen, fotolijstjes, gereedschap, doosjes met schroefjes, boutjes, spijkers, etc. etc. Eigenlijk alles als het maar niet te stuk of te erg versleten is. Als het gemakkelijk te vervangen is of te herstellen kunnen ze het ook gebruiken. Het is een goede zaak dat spullen die wij niet meer kunnen gebruiken ergens anders nog wel bruikbaar zijn en daarmee het hergebruik wordt gestimuleerd.
Mocht u verhuizen of een huis leeg moeten halen dan kunt u Kringloopwinkel de Ringh bellen 0515-576483. De Ringh maakt met u een afspraak dat ze het op komen halen. Meestal is dat binnen 2 dagen. Voorwaarde is wel dat het materiaal, wat voor u niet meer bruikbaar is, op de begane grond staat. De spullen moeten ook niet buiten staan want dan kan het nat en smerig worden.
Op het Kringloopstaion van de gemeente, op Eigen Haard 11 te Balk, staat ook een grote zeecontainer waar bruikbaar materiaal voor de Kringloopwinkel De Ringh ingezet kan worden.

Grofvuil
De Gemeente Gaasterlân-Sleat heeft met De Ringh de afspraak gemaakt dat De Ringh voortaan het grofvuil ophaalt, m.a.w. burgers hoeven niet meer met de gemeente te bellen maar kunnen rechtstreeks contact opnemen met De Ringh, 0515-576483. Zij maken een afspraak wanneer ze het komen ophalen. Met de Ringh is de afspraak gemaakt dat zij alleen grof huishoudelijk afval en klein huishoudelijke spullen mee mogen nemen.
Onder geen voorwaarde mogen ze KGA (Klein Gevaarlijk Afval) meenemen, dit moeten burgers afvoeren via de chemokar of brengen op het Kringloopstation Eigen Haard 11 te Balk.
Ook takken, bouw en sloopafval, caravans, boten en automaterialen etc. mag de Ringh niet meenemen. Burgers moeten bouw en sloopafval, zoals puin, hout, palen, schuttingen, dakpannen, gipsplaten, isolatiemateriaal, PVC etc. brengen op het Kringloopstation te Balk. Hetgeen tegen betaling in ontvangst wordt genomen.

Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Gebiedscöordinator

 

MERENPOST

U heeft ze vast wel zien fietsen, de bezorgers van de Merenpost. Ook bij u
brengen ze regelmatig post. Maar weet u dat u ook post via de Merenpost
kunt verzenden. Als u regelmatig een kaartje stuurt dan kunt u ook
overwegen om uw post via de Merenpost te laten verzenden. Deze post is
iets langer onderweg maar ook goedkoper. Via de Merenpost kunt u uw
post voor de drie noordelijke provincies laten verzorgen. De postzegels
zijn 0,28 eurocent per stuk. Via onderstaand adres kunt u postzegels
bestellen of informatie vragen.

Wiepkje Hoogland
De Ikebosker 23
tel.nr 571787

 

Musical Geldkoorts!

Eindelijk is het weer zover, er wordt door kinderkoor Prelude een musical ingestudeerd. Iedereen is erg enthousiast bezig en dan hopen wij natuurlijk op heel veel publiek. Ouders, Pake's en Beppe's, broertjes en zusjes, ooms en tantes, buurtgenoten en dorpsgenoten kortom iedereen is welkom! Deze musical wordt op 17 juni om 20.00 uur in het dorpshuis van Nijemirdum ten tonele gebracht. Wij rekenen op een volle zaal dus komt allen. De toegang is vrij, maar we hebben er wel een verloting bij.

Bestuur Prelude.
 

Natuurpad "Diep in het bos"

Op 13 april is het natuurpad "Diep in het bos" geopend door de burgemeester
Thea de Roos van Roden. Dit is een educatieve pad, welke bestaat uit 10
dierenfiguren en 1 boswachter, die gemaakt zijn uit houten boomstammen door
beeldhouwer Gerard Fock.

'Onder grote belangstelling van o.a. 30 kinderen van de basisschool uit
lemmer, heeft de burgemeester het houten beeld van een Das onthuld. Dit
beeld krijgt een plaatsje in het infocentrum "Mar en Klif". Hiermee was het
pad officieel geopend en konden de kinderen bezig met de opdrachten.
Gezamenlijk met infocentrum "Mar en Klif" en Staatsbosbeheer is dit
educatief natuurpad ontworpen voor de groepen 5 en 6. Hier met dit pad is er
nu voor elke leeftijdsgroep van de basisschool een educatief pad in het bos
bij Oudemirdum "Elfbergen" van Staatsbosbeheer. Voor de kleintjes is er,
voor de meeste van jullie, het wel bekende kabouterpad, voor de bovenbouw
is er het Spjochtepaad en voor de oudere kinderen leeftijd 11, 12 de rugzak
route. Met dit nieuwe pad is er nu eindelijk voldaan aan de vraag van
middenbouw om ook voor deze groep een educatief pad te maken.
De dieren zijn ontworpen en gemaakt door Gerard Fock die het beeldhouwen als
hobby beoefend en dit doet op therapeutische basis. Gerard die uit
Noordholland komt heeft zijn regelmatig onderkomen (1 week in de maand) bij
boer Ekke Atsma in Elahuizen. Hier maakte hij de beelden uit Amerikaans
eiken welke afkomstig zijn uit de bossen van Gaasterlân. Hij heeft er bijna
een jaar lang werk mee gehad.

De paden zijn niet alleen geschikt voor de scholen maar ook voor individuele
mensen met kinderen maar ook voor groepjes kinderen o.a.
verjaardagpartijtjes enz. Voor inlichtingen en opdrachten boekjes kunt u
terecht bij Infocentrum "Mar en Klif" tel: 0514-571777

Voor het onderhoud van de kabouters, spjochten en dan nu de dierenfiguren,
zijn wij op zoek naar een paar vrijwilligers, die er aardigheid in hebben om
deze beelden en figuren bij te houden. Daarnaast misschien hier en daar
aanvullingen te doen o.a. op het kabouterpad om er een echt kabouterbos van
te maken. vrijwilligers kunnen zich melden bij boswachter Goasse Hylkema
tel; 0514-571600 of bij Henk Dijkstra van Mar en Klif tel; 0514-571777

mei groetnis en alfést betankt foar it pleatsen,
Goasse Hylkema,
boswachter, Staatsbosbeheer, Oudemirdum

 

Collecte NFGV 2005.

In de week van 27 febr tm 5 maart vond de Nationale collecte Hersenziekten en Psychische ziekten plaats. 12 collectanten zijn ondanks hevige sneeuwval in die week in Oudemirdum en omgeving de straat op gegaan om huis aan huis te collecteren En als resultaat het mooie bedrag van €715.50 collectanten en gulle gevers BEDANKT

R Agricola

De verkoop van kaarten, verjaardagskalenders en postzegels hebben het mooie bedrag van €2771,74 opgebracht. Dit is mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van de vrijwilligers.
Iedereen hartelijk bedankt!

Aagje Klompmaker.

 

Rolstoeldei op 21 maaie 2005 yn Aldemardum.

Trije kear Hoera foar Bakkerij Twijnstra, Blommecafé Willy, Meermarkt Klaas
Hamstra en Doarpshûs It Klif, dy't sûnder eigen belang stipe jûn ha oan it
slagjen fan de rolstoeldei. Wat sille wy sizze oer alle frijwilligers dy't
wer klear styngen om wer't dat ek mar nedich wie de helpende hân te bieden?
Geweldich! Dan dat skipfol Grintfiskers. Wat in flair en fleur! Mei út namme
fan de dielnimmers en de ynisjatyfgroep "Lopers voor Rollers" tige tank foar
alles. Annie de Kleine.

 

Sjongkoor EigenWize.

Wij doen een oproep aan enthousiaste zangers -vooral bassen en tenoren- maar ook alten en sopranen, om ons koor aan te komen vullen!
Wij zingen pop, evergreens, volksliedjes, ballades, enz. in verschillende talen en houden twee keer per jaar een consert.

Lijkt het U wat om 's maandagsavonds van 20.00 tot 22.00 uur ontspannen en enthousiast te zingen, geef U dan op bij:
R. Boosten, tel. 571742
A. Smink tel. 571925

We repeteren in het Dorpshuis van Nijemirdum. Kom eens langs om te zien of 't wat lijkt, U bent van harte welkom!

 

Thea de Roos van Gaasterlân-Sleat eerste Friese burgemeester met website

Burgemeester tweetalig on line:
De communicatie tussen de inwoners en de gemeente staat bij burgemeester Thea de Roos-van Rooden hoog in het vaandel. Een burgemeester moet vanzelfsprekend benaderbaar en toegankelijk zijn. De inwoners moeten rechtstreeks en in hun eigen taal kunnen communiceren met hun burgemeester. Sinds kort kan dat ook via de eigen website van de burgemeester. Sinds 1 mei 2005 is www.burgemeesterderoos.nl definitief online. De site is tweetalig. De informatie is te lezen en te raadplegen in zowel de Friese als de Nederlandse taal.

Opzet van de website:
Na een persoonlijk welkomstwoord vindt u op de homepage het interactieve gedeelte van haar site. Dat wil zeggen dat de inwoners hun klachten, opmerkingen en ideeën kunnen doorgeven. Via de signaalbon kunnen bijvoorbeeld klachten en opmerkingen worden gemeld over vernielingen, zwerfvuil of kapotte straatverlichting.
De inwoners kunnen bovendien meedoen aan de meningspeiling over een actueel onderwerp. Zo luidt de vraag voor de komende twee weken: Moet de gemeente regels stellen aan de jeugdcaravans?
Het binnenkort te verschijnen burgerjaarverslag 2004 is op deze website te raadplegen en te downloaden.

Aandacht voor kinderen:
Tijdens haar bezoeken aan de verschillende scholen viel het haar op hoe vanzelfsprekend kinderen gebruik maken van internet. Op een speciaal voor hen ontworpen pagina kunnen zij schrijven met de burgemeester.

Agenda en op pad
Wat een burgemeester dagelijks doet is te lezen op deze twee onderdelen van de site. Dat is uiteraard een beperkte selectie uit haar dagelijkse afspraken. Het geeft u meer inzicht in de taken en de verantwoordelijkheden van de burgemeester.

Primeur voor Friesland:
Burgemeester de Roos heeft met haar site een Friese primeur. In geen van de overige 30 gemeenten is een dergelijke website in de lucht.
De website is ontworpen door Henk van Mierlo uit Sloten en de technische realisatie was in handen van Mattheo van Rijs van TTT Software uit Balk.

Balk, 14 mei 2005

Meer info: www.burgemeesterderoos.nl