Home  Print    

2005 nummer 4

14e jaargang No 4

Winter 2005

 


 

Van de Bestuurstafel.

De tijd gaat snel. Voor ons gevoel is de drukte van de toekomstvisie nog maar net voorbij en nu moeten we al weer aan de slag met het kerstnummer van ons Pompeblęd.

Toekomstvisie.
Op de druk bezochte bijzondere vergadering voor leden en niet-leden van 17 oktober j.l. in dorpshuis It Klif, kreeg uw Bestuur van Plaatselijk Belang het goedgekeurde eindrapport "Aldemardum in doarp mei takomst foar eltsenien, toekomstvisie 2005-2015", uitgereikt door de voorzitter van de stuurgroep Piet Jan Schotanus. Wij op onze beurt overhandigden op 7 november 2005 met trots de toekomstvisie van de bevolking van Oudemirdum voor de komende tien jaar aan mevr. drs. Th.C.M. de Roos-van Rooden, burgemeester van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Elders in dit blad vindt u van deze gebeurtenis een duidelijk verslag van onze secretaresse Anneke Westra.
Rest het bestuur nog om ALLE MENSEN die zich hebben ingezet te bedanken, het was meer dan geweldig!


Jeugdhonk.
Ons jeugdhonk was een tijdje gesloten, zoals we weten liep het allemaal niet zo lekker. Na informeel overleg en een aantal vergaderingen met het jeugdhonkbestuur, wordt nu een nieuwe poging gedaan om de jongeren hun eigen plek te hergeven. Het is de bedoeling dat de bijeenkomsten wat strakker worden georganiseerd en daardoor zinvoller en leuker zullen zijn. Wij wensen de leiding, die uiteraard altijd een beroep kan doen op de vertegenwoordigers van Profiel, sterkte en wijsheid. Mochten er ouders zijn die af en toe willen bijspringen ZEER WELKOM!

Reünie.
De voorbereidingen voor 20 mei 2006 zijn in volle gang. De leden van de reüniecommissie, Petra Tollenaar, Fetsje Lootsma, Ike en Ine Veltman, zitten achter de adressen aan van oud-dorpsgenoten. Zij willen daarbij graag hulp van onze lezers. Kent u dus naam en woonplaats van voormalige Oudemirdumers van 40 jaar en ouder geef die dan s.v.p. door.
Hoe bij-de-tijd kun je zijn: nieuws over de reünie en andere zaken van onze vereniging is voor bezitters van een computer te vinden op de door Catharinus de Jong ontwikkelde website: www.Oudemirdum.nl, en nu surfen maar!

Jubilea en Opening.
Op 1 oktober 2005 vierde het bestuur, samen met uiteraard de ouders en de kindertjes, het 25-jarig bestaan van hun peuterzaal "de Pösk". Heel hartelijk gefeliciteerd! Wij bezochten de gezellige receptie en boden een door Ytje Osinga gemaakte tekening aan.
Op 22 oktober j.l. vierde de afdeling voetbal van onze sportvereniging NOK haar 40-jarig bestaan. Van harte! De officiële receptie en feestavond werd wegens verdrietige omstandigheden afgelast.
Op 1 oktober j.l. werden de ruiterpaden geopend door de gedeputeerden Andriessen, Mulder en onze burgemeester De Roos. Er was in de manege op Kippenburg een feestelijke bijeenkomst met een beamer-presentatie en veel toespraken. Wij hebben Klaas Witteveen en de andere bestuursleden een fles Beerenburg aangeboden. De genodigden mochten ter afsluiting van het officiële gedeelte in rijtuigen een gedeelte van de ruiterpaden verkennen.

Jaarwisseling.
We hopen dat voor jong en oud de overgang van 2005 naar 2006 feestelijk wordt. Dat kan als we ons houden aan de regel ELKAAR GEEN OVERLAST TE BEZORGEN. Als we het voor elkaar krijgen zal er een oudejaarsvuur zijn! Ook gaan we met het bestuur van dorpshuis It Klif in conclaaf om een leuk programma op poten te zetten. Met de gemeente gaan we praten over een plek voor het carbid-schieten. Kortom we zijn er druk mee bezig. Mochten er nog lezers zijn met aardige en uitvoerbare ideeën voor de jaarwisseling, laat het ons weten. Vrijwilligers die ons willen helpen om alles goed te laten verlopen zeer welkom!

Kerstmis.
Uw bestuur wenst u goede kerstdagen met het gedichtje DIT IS 'T VERTELSEL VAN HET KIND van Dingeman van der Stoep:
Steek al de rode kaarsen aan
En laat de kind'ren bij mij staan,
Opdat ik hen vertel van 't kind,
Dat Jezus heet en de mensen mint.
Hij mint de mensen groot en klein
Als zij weer kind'ren willen zijn.
Steek dus de rode kaarsen aan
En komt als kind'ren bij mij staan.

Lok en Seine. Allemaal een hartelijke groet.
Het Bestuur.KERSTCONCERT

Het traditionele kerstconcert vindt dit jaar plaats op
Zondag, 18 december as. om 20.00 uur
in kerkgebouw de Fontein te Oudemirdum.

Medewerkenden zijn:
- zangeres/harpiste Martine Dubois
- organist Martin de Jong.
Algehele leiding: Harm van Zuiden.
Toegang gratis. Bij uitgang collecte voor bestrijding onkosten.

 

 

Verslag van 7 november 2005 aanbieden toekomstvisie.

"Aldemardum in doarp mei takomst foar eltsenien"

Hoe de toekomstvisie tot stand is gekomen en wat de visie inhoudt werd enthousiast gepresenteerd op 7 november 2005 in dorpshuis It Klif. De toekomstvisie met als titel "Aldemardum in doarp mei takomst foar eltsenien".
Onze voorzitter Jelle Twijnstra had de leiding over deze avond. Hij opende deze feestelijke bijeenkomst door de 40 aanwezigen welkom te heten. Een bijzonder welkom aan mevr.de Roos onze burgemeester, de griffier, de gemeenteraadsleden en de maatschappelijke organisaties.
Anderhalf jaar na start is onze toekomstvisie gerealiseerd dankzij de inzet van vele inwoners van Oudemirdum.
Er werd getrakteerd op een kop koffie met oranjekoek en ondertussen werd de voorzitter van de stuurgroep, Piet Jan Schotanus, geďnterviewd door ons Plaatselijk Belang bestuurslid Johannes Ruiter. Volgens Piet Jan was het een boeiende periode. Hij leerde veel mensen kennen met al hun kwaliteiten. Er werd na een rommelige eerste bijeenkomst vrij gauw structuur in gebracht. Wat leidde tot vier werkgroepen met ieder een andere opdracht. Er werd een stappenplan opgezet en eind november moest de klus geklaard zijn. En zie daar. Een compliment voor al die positieve duwers en werkers van de stuur- en werkgroepen.
Johannes Ruiter ontplooide zich als een ras interviewer en nam de coördinatoren van elke groep onder vuur. Zo kwam eerst Henk Landsheer van werkgroep A over welzijn, zorg, wonen en saamhorigheid aan beurt. Volgens Henk is er op een positieve manier samengewerkt. Zij hebben gekozen voor de moderne communicatie methode en zelfs hiervoor een eigen email adres geopend. Woningen geschikt voor de starters als ook voor senioren is o.a. een prioriteit van deze werkgroep.
De voorzitter van werkgroep B waren de Wim en Riekje Smit. Dit ging over ruimtelijke ordening, verkeer, parkeren en openbaar vervoer. Graag willen zij de kern van ons dorp iets ontzien voor wat betreft het verkeer. Dit zou dan gerealiseerd kunnen worden wanneer de Sminkewei doorgetrokken wordt naar Hoitebuorren. De entree van de Kerkstraat zou iets verfraaid kunnen worden en het parkeren moet meer geregeld worden.
De jeugdige voorzitter van werkgroep C, Pietsje Stellingwerff, heeft op een positieve maar ook fanatieke manier duidelijk gemaakt hoe belangrijk het toekomstige MFC voor Oudemirdum is. "Wij zitten te popelen, wij kunnen niet zonder". Het MFC viel onder hun opdracht van sport en ontspanning, recreatie, toerisme en cultuur. Ook op cultureel gebied valt er volgens Pietsje nog heel veel te verbeteren.
Als voorzitter van groep D kwam Rinke Koopmans aan beurt. Hij heeft samen met zijn werkgroep gediscussieerd over bedrijven, werkgelegenheid en voorzieningen .
Zij maken zich sterk de werkgelegenheid te stimuleren. Inwoners/ondernemers kansen te bieden door ze positief te benaderen met duidelijkheid over vergunningbeleid, voorschriften verruimen en procedures te versnellen. Eventueel een bedrijventerrein stichten.
Volgens Johannes heeft Oudemirdum nogal wat ambities voor de komende jaren De vraag aan Piet Jan is dan ook: hoe kunnen we dit realiseren de komende tien jaar te denken aan de enquęte van 2001 waar weinig mee gedaan is. Hoe kunnen we voorkomen dat dit rapport niet in de bureaula verdwijnt?
Dit mag niet gebeuren volgens Piet Jan. Daar is iedereen er te actief mee bezig geweest en zijn de zaken te belangrijk om er niet mee verder te gaan. De toekomst voor Oudemirdum is hier mee gekoppeld. Er zal een groep geformeerd worden die Plaatselijk Belang aanstuurt waar dat nodig is om zo de visie te realiseren. En ook werkelijk dat bereiken zoals het verwoord is in punt 5, Oudemirdum anno 2015, in de uitwerking toekomstvisie.
Jelle biedt samen met Pietsje het eerste exemplaar aan burgemeester de Roos aan.
Mevr.de Roos is erg onder de indruk van alle wensen en de activiteiten van onze inwoners. Ze heeft ook bewondering voor de manier waarop onze middenstanders zich weten te handhaven in deze tijd van grote supermarkten e.d. Ook de startende ondernemers zouden een kans moeten krijgen. En dat het punt saamhorigheid als onderdeel van een werkgroep toegevoegd is vond ze het overwegen waard mee te nemen op gemeentelijk niveau. Dat het MFC erg belangrijk is voor ons dorp heeft zij goed begrepen. Ze zei "ik zou graag iets voor jullie willen doen, maar ja de tijd leent zich er niet voor om hier cadeautjes uit te delen".
Volgens haar is er een duidelijke visie opgezet wat zeker niet in de la zal verdwijnen. Om dit te bevestigen wordt er gelijk een datum afgesproken voor verder overleg. En wel 19 april 2006.
De gemeenteraadsleden krijgen allemaal een exemplaar uitgereikt ook voor de achterban. De aanwezige raadsleden waren een beetje stilletjes. Toch verwachten we begin van het jaar 2006 wel reactie van hun.

 

VVV-nieuws.

Beste inwoners,
Helaas zijn we al weer aan het einde van het toeristenseizoen. We kunnen terug zien op
een goed voorjaar, een "herfstachtige" zomer en een "zomerse" herfst.
Vele toeristen konden de weg naar onze gemeente en in het bijzonder naar Oudemirdum vinden. We kunnen merken, dat ons gebied steeds meer op de kaart wordt gezet.
Vooral fietsen en wandelen is zeer in trek, met name de "lange afstand-wandelaars" kom je steeds vaker tegen in onze omgeving. Maar ja, wat wil je ook. Het "Friese Kustpad" en het "Zuiderzeepad" lopen hier letterlijk en figuurlijks langs. Ook de vele fietspaden zijn van een goede kwaliteit en voeren de toeristen langs de prachtige plekjes.

De accommodatiemogelijkheden zijn er volop, van camping, appartement, vakantiebungalow, logies en ontbijt-adres tot hotel. Oudemirdum heeft het allemaal!
Ook wordt er veel geďnvesteerd in onze regio. Velen kopen een vakantiebungalow in het Fonteinbos of op het park "De Sondeler Gaast" in Sondel. Een groot aantal daarvan wordt verhuurd via onze VVV-bemiddelingscentrale (bc) en we gaan ervan uit dat er nog meer zullen volgen. Ook de eigenaren van de bestaande vakantiewoningen gaan steeds meer over tot het verhuren van hun woning via de bemiddelingscentrale.
Niet alleen toeristen, ook de inwoners van Oudemirdum komen steeds vaker even bij ons binnen voor een cadeautje of een VVV-irischeque. Maar wist u eigenlijk wel dat wij hier nu het nog enige reisbureau van Oudemirdum zijn. Dus waarom zou u niet voortaan uw vakantie of familie-weekend in Nederland, bij ons kantoor boeken in plaats van naar een naburig groot dorp. Wij hebben diverse leuke arrangementen.

Tenslotte willen wij u nog meedelen, dat ons kantoor vanaf 31 oktober gesloten is tot april volgend jaar. Gelukkig is drogisterij Kramer aan de Jan Schotanuswei, weer bereid gevonden om vanaf genoemde datum, de VVV-irischeques voor ons te gaan verkopen.
Voor boekingen van de voorjaarsvakantie of andere (toeristische) zaken kunt u tot april terecht op ons regio-kantoor. Ook grotere aantallen souvenirs voor bv. Sinterklaas-cadeautjes of voor aanvullingen van uw kerstpakketten kunnen voor u geregeld worden. Ons regio-kantoor staat in het centrum van Workum, Noard 5.
Dit kantoor is de gehele winter wel geopend.
Vanaf april staan wij dan weer voor u klaar in Oudemirdum.
Bezoek ook eens onze website www.friesekust.nl , hierop vindt u de evenementen, welke in de regio plaatsvinden.
Met elkaar hopen we op een winter met veel ijs en sneeuw, zodat we niet alleen de schaatsen uit het vet kunnen halen, maar ook de (langlauf)ski's in de wax kunnen zetten.
Want, niet alleen zomers, maar ook 's winters heeft Gaasterland haar charme.

Namens de Regio-VVV Friese Kust,
Kantoor Oudemirdum,

Klaartje Lubach


 

Puzzelcompetitie 2005.

Dit was de derde puzzel van competitie 2005. Zoals U inmiddels weet, wordt elke goede inzending beloond met 5 punten. Bij een goede oplossing nu en voor de derde keer meegespeeld, zit u dus op 15 punten.
Oplossing Herfstpuzzel:

de letter L kwam 14x voor in het diagram.

Van onze trouwe deelnemers kwamen er twee met een foute oplossing, jammer!

De stand is:

15 punten
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1
Mevr. N. Draaijer - Boersma, de Grintfisker 9
Mevr. H. v.d. Hoek - Vonk, J. Schotanuswei 36a
Mevr. W. Hoogland, de Ikebosker 23
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27
Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. S. Veninga, Lege Leane 19
Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Sc hotanuswei 56a
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
Dhr. H.F. Zweed, Kerkstraat 44

10 punten
Dhr. G. Schotanus, Hoitebuorren 9
Mevr. J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, K. 005
Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, de Snipfanger 5

5 punten
Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4


Opgave bij de Kerstpuzzel 2005:
Hoe vaak komt de letter K voor in het diagram?
Oplossingen inleveren voor 1 februari 2006 bij:
J. Twijnstra, J. Schotanuswei 11, 8567 LA Oudemirdum.

Succes toegewenst!Overhangende beplanting.

De gemeente krijgt regelmatig vragen, opmerkingen en klachten van burgers, weggebruikers over overhangende beplanting. Vooral hagen en struiken, die vlak langs het trottoir of de straat staan, veroorzaken soms overlast. Burgers die gebruik maken van het trottoir, vooral bejaarden met scootmobils en rollators en ouders met kinder-, en wandelwagens, moeten soms van het trottoir af omdat overhangende beplanting doorlopen onmogelijk maakt. Op sommige plaatsen hangt beplanting dusdanig over dat bussen, vuilniswagen, campers en verhuiswagens moeten uitwijken om schade aan voertuigen en beplanting te voorkomen.
Daarom wil de gemeente burgers verzoeken aandacht aan de beplanting van hun tuin te geven welke langs openbare voetpaden en wegen staan. Mocht de beplanting door overhangen overlast veroorzaken wilt u de beplanting dan dusdanig snoeien dat weggebruikers daar geen last meer van kunnen ondervinden ?. Tevens willen wij u vragen hier in de toekomst ook rekening mee te houden.

Mocht u vragen hebben over het snoeien van beplanting langs het trottoir of langs de straat dan kunt u advies vragen bij de medewerkers van de gebiedsploegen die bij u in de buurt werkzaam zijn.

K. Knobbe
Gebiedscoördinator
Gemeente Gaasterlân-Sleat


 

ALZHEIMER NEDERLAND
In de week van 7 tot en met 12 november gingen in heel Nederland ruim 20.000 collectanten langs de deuren om geld bijeen te brengen voor Alzheimer Nederland. De collecte in Oude- en Nijemirdumheeft dit jaar € 662,26 opgebracht.
Namens Alzheimer Nederland willen wij de gulle gevers, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen bedanken voor hun inzet. Zonder hun hulp was het niet mogelijk deze collecte te organiseren. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog Alzheimer Nederland steunen? U kunt uw gift overmaken op giro 2502 ten name van Alzheimer Nederland te Bunnik. Wilt u zich aanmelden als nieuwe collectant of organisator in uw wijk/dorp dan kunt u contact opnemen met
Addy Schreppers,
Tel. : 0514 - 572234

Bedankt lieve mensen,
voor de steun en het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn lange en moeilijke tijd in Bloemkamp. En voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, ook bij mijn thuiskomst.
Heel veel dank
Ete Muizelaar de Jong,
Roune Leane 7
Oudemirdum

 

 

De Nierstichting

Een nierpatiënt die moet spoelen kan soms letterlijk geen kant op. De kunstmatige manier om het bloed te zuiveren is belastend en tijdrovend. De Nierstichting doet er alles aan om de situatie van nierpatiënten te verbeteren. Met acties om de wachtlijsten voor donoren te verkorten en door de dialysebehandeling te verbeteren. Op dit front heeft de Nierstichting al veel bereikt, maar om de kwaliteit van het leven van nierpatiënten te verbeteren is veel meer nodig.
In dit kader vond in de derde week van september de jaarlijkse collecte van de Nierstichting plaats. Alleen al in Oudemirdum namen bijna twintig vrijwillige collectanten deze taak bereidwillig op zich. Sommige collectanten lopen zelfs al zo'n vijf of tien jaar voor de Nierstichting. De totale opbrengst bedroeg € 668,=. Langs deze weg willen wij namens de Nierstichting iedereen die een bijdrage heeft geleverd en alle collectanten nogmaals heel hartelijk bedanken. De Nierstichting kan niet zonder uw steun.
Als u volgend jaar ook voor de Nierstichting wilt collecteren kunt u contact opnemen met
Connie Hibma, telefoon 572306 of Yvonne Geertsma, telefoon 572791.

Namens de Nierstichting,
Connie Hibma en Yvonne Geertsma

 

 

Bedankt,

Na twee operaties en een jaar verder mag ik mijn werk weer helemaal hervatten, waar we erg dankbaar vor zijn. Graag willen we iedereen bedanken voor het vele medeleven, in welke vorm dan ook.
Het was hartverwarmend,
ontzettend bedankt!

Jan Muizelaar,
ook namens Gerrie en de kinderen.

 

 

Excursie Vogelwacht Oude- en Nijemirdum

Elk jaar organiseert de vogelwacht een excursie. Vaste organisator van dit gebeuren was de laatste jaren Johannes Ruiter, die echter had aangegeven te willen stoppen met de organisatie. Op de jaarvergadering was er helaas niemand die zich aanmeldde om deze taak over te nemen, zodat het dan ook een verrassing was dat er een paar weken geleden een briefje in de bus lag met als opschrift: Excursie Vogelwacht op 19 november. Het initiatief hiertoe was genomen door Fedde Visser, Martien Visser en Hans Ploum, die in samenwerking met Johannes toch een excursie georganiseerd hebben.

Het reisdoel was dit jaar Nationaal Park "De Alde Feanen" rond Eernewoude. Dit gebied is bijna 2200 hectare groot en bestaat uit grote plassen, petgaten, rietvelden, trilvenen, schaalgraslanden, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden. In het jaar 2000 kreeg het gebied de status Nationaal Park in Oprichting. Het beheer van het gebied is in handen van It Fryske Gea. Zij heeft ook een groot deel van de grond in eigendom, maar daarnaast zijn er een heleboel particuliere eigenaren die een zomerhuisje met een stuk rietland, een petgat of een poldertje hebben. Het gebied is ontstaan vanaf de tweede helft van de 17-e eeuw, toen begonnen werd met de vervening van de laagveenlanden, een proces dat doorging tot in de 19-e eeuw. Het resultaat was een vergraven en geschonden landschap, waar pas na verloop van jaren weer een (in onze ogen) aantrekkelijk landschap ontstond.

Het is lange tijd een geďsoleerd gebied geweest waar mensen met veel moeite geboerd hebben op schrale grond of een sober bestaan als visser of rietsnijder hadden. In de Alde Feanen komt ook nu nog vrij veel rietcultuurland voor, waar elk jaar een gedeelte van wordt geoogst, de boeren zijn er allen vertrokken. Het gebied herbergt een enorme rijkdom aan planten en dieren, door de verscheidenheid van biotopen is het gebied vooral rijk aan vogels. Zowel watervogels, roofvogels en weidevogels zijn er te vinden, daarnaast is het gebied belangrijk voor vogels uit Noord-Europa die hier komen overwinteren. Bovendien neemt de Alde Feanen als watersport gebied ook een belangrijke plaats in.

Onder de deskundige -en humoristische- leiding van Albert Wester maakten we 's morgens een een rondvaart door het gebied met de zonne-energieboot de "Blaustirns". Het aantal en de soorten vogels die we gezien hebben viel wat tegen, wel heel bijzonder was dat we twee Grote Zilverreigers te zien kregen. Ook het uitzicht vanaf het bovendek van de boot over de plassen en rietvelden onder een fraaie wolkenlucht was niet te versmaden. Na de boottocht trokken we naar café-restaurant 'Vischlust' voor een drankje en snert met roggebrood.

's Middags maakten we een stevige wandeling door een ander deel van het natuurgebied. Ook hier viel het aantal vogels een beetje tegen, maar dat valt nu eenmaal niet te regelen. Weer en wind spelen daarin een rol en je moet ook wat geluk hebben. Het met humor doorspekte commentaar van Albert Wester maakte echter veel goed. Net voor een dikke regenbui uit waren we om vier uur terug bij 'Vischlust', waar we ons het bier en de schnitzel of scholfilé goed hebben laten smaken.

Namens het bestuur van de Vogelwacht én de deelnemers aan de excursie willen we Fedde, Martien, Hans en Johannes ontzettend bedanken dat zij het initiatief hebben genomen om deze dag te organiseren. Ook Jacob Folkertsma mag niet onvermeld blijven: hij heeft bij alle leden van de wacht een briefje thuis bezorgt. Het was wat alle deelnemers betreft absoluut voor herhaling vatbaar.... bedankt!

B. Vlink, Vogelwacht Oude/Nijemirdum.

 

 

Roemenië roept nieuws

De afgelopen actie is in Oudemirdum ook dit jaar weer een groot succes geworden. Met behulp van vele vrijwilligers is er op 15 november j.l. weer heel veel werk verzet. De opbrengst was dit jaar ruim 130 dozen. Dit is circa 30 dozen meer dan vorige jaar. Geweldig. Ook word er door een grote groep vrijwilligers loten verkocht. Op het moment dat u dit leest worden waarschijnlijk de laatste loten aan de man gebracht. In de tweede week van december is het de bedoeling dat er 3 vrachtwagencombinaties vertrekken richting Roemenië.

Wilt u meer weten over het verloop van de actie, zowel hier als in Roemenië dan bent u van harte welkom op de informatie avond. Deze avond wordt gehouden op vrijdag 13 januari 2006 in Dorpshuis it Klif. Ook zal daar de trekking van de verloting worden verricht. Iedereen die heeft mee geholpen om deze actie tot een succes te maken, hartelijk bedankt!

Ook de schoolkinderen die schoolpakketjes hebben gemaakt voor de kinderen in Roemenië heel hartelijk bedankt. Het is voor de Roemeense kinderen altijd een grote verrassing.

Namens werkgroep Roemenië Roept
Auke van der Veen en Siety de Jong


 

Geachte weggebruiker,

Bij de gemeente, Plaatselijk Belang en de politie komen regelmatig klachten binnen over geparkeerde auto's die bij andere weggebruikers hinder en overlast veroorzaken. Auto's worden dan geheel of gedeeltelijk op het trottoir en of stoep geparkeerd.

U bent zich er misschien niet van bewust maar door het parkeren op de stoep en of trottoir kunnen rolstoelgebruikers, gezinnen met kinderwagens en ouderen met rollaters er moeilijk langs. Als automobilist gaat u er van uit dat de straat zoveel mogelijk vrij moet zijn. Echter dit heeft tot gevolg dat er daardoor nog veel harder in de desbetreffende straat gereden wordt. Om de snelheid in de straten terug te brengen is het veel beter als de auto gewoon op straat geparkeerd wordt waardoor andere weggebruikers hun snelheid moeten verlagen. Binnen de bebouwde kom is het toegestaan op de rijbaan te parkeren, geheel of gedeeltelijk parkeren op de stoep of trottoir is niet toegestaan.
Een ander gevolg van het regelmatig parkeren op dezelfde plaats op de stoep is, dat er schade aan de bestrating kan ontstaan. Door verzakkingen kan er op die plaatsen water blijven staan of wandelaars kunnen zich verstappen met alle gevolgen van dien.

Daarom het vriendelijke verzoek voortaan uw auto niet meer te parkeren op de stoep. Bij voorbaad onze dank. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met tel.0514-608162.

K. Knobbe
Gebiedscoordinator
Gemeente Gaasterlân-Sleat


 

HELP MENSEN IN NOOD!

GESTART: COMITÉ WOORD & DAAD GAASTERLÂN – SLEAT

In de gemeente Gaasterlân – Sleat is een nieuw comité opgericht voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad is een stichting die vanuit christelijk perspectief armoede wil bestrijden in Afrika, Azië en Midden – Amerika.

Wel eens erge dorst gehad? Wel eens de kasten leeg gehad, zodat u niets meer te eten had? Kunnen uw kinderen van armoede niet naar school? Gelukkig kennen we dit hier in Nederland niet. In veel werelddelen is dat helaas anders. Kunnen we er iets aan doen? Heel moeilijk, maar alle kleine beetjes helpen. Dat vinden wij ook als nieuw comité in Gaasterlân – Sleat. Met verschillende activiteiten hopen we een steentje bij te dragen voor het bouwen van bijvoorbeeld een waterput…

Woord en Daad werkt structureel samen met christelijke partnerorganisaties. Ze werken met hen aan: Onderwijs, Arbeid en Inkomen (vaktraining, arbeidsplaatsbemiddeling en opzetten van bedrijfjes) en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw). U kunt ook via Woord en Daad een kind financieel adopteren.
Al 30 jaar is Woord en Daad actief op het gebied van ontwikkelingshulp.
De stichting heeft een CBF – keur ontvangen, omdat het geld op een goede manier besteed wordt en omdat ze kwaliteit willen leveren.

Maar wat te doen in Gaasterlân – Sleat?
Dit seizoen zijn we begonnen met het organiseren van een fietspuzzeltocht. De opbrengst van de fietstocht was voor de “aidsbestrijding”. We kunnen terug zien op een mooie, gezellige en geslaagde fietstocht, waar veel mensen enthousiast aan deel namen.
Het is de bedoeling om nog meer verschillende activiteiten op te zetten.
24 februari houden we een dia-avond, waarbij een voorlichter van Woord en Daad het één en ander ons zal laten zien en vertellen. De avond begint om 19:45 uur en we mogen daarvoor het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Huningspaed 3, te Oudemirdum gebruiken.
Er zal een collecte gehouden worden en er is ook een verkooptafel aanwezig met allerhande artikelen. Koffie, thee of fris wordt gratis geschonken.
ALLEN HARTELIJK WELKOM!!

Ook kunt u lege inkt cartridges, lege toners, oude postzegels en telefoonkaarten bij ons inleveren aan de Star Numanwei 6 te Oudemirdum.
Hier krijgt Woord & Daad een bonus voor van IT Netherlands en dit is ook beter voor het milieu! Ook kunt u bij dit bovenstaande adres postzegels kopen of bestellen. Als u een velletje van 10 postzegels van 3,90 koopt, zorgt u er voor dat een kind een warme maaltijd kan ontvangen.
Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met de secretaresse. Tel: 0514- 605015

Met vriendelijke groeten, het bestuur comité Woord & Daad Gaasterlân – Sleat

 

 

Snoeicursus Vruchtbomen in Koudum

 

Vruchtbomen zijn waardevolle elementen in het landschap.

Het onderhoud ervan blijkt steeds meer in het vergeethoekje terecht te komen.

Landschapsbeheer friesland heeft ploegen vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding uw boom(gaard) vakkundig kunnen snoeien.

 

Daarnaast organiseert zij cursussen erfbeplanting en in samenwerking met De Griene Hân komend voorjaar weer een praktische snoeicursus.

De cursus bestaat uit twee donderdagavonden (26 januari en 2 februari) en een praktijkdag op 4 februari 2006.

€ 60,- en wordt gegeven in dorpshuis De Klink in Koudum

Informatie over onderhoud of aanmelden voor een cursus: 0512-383800 ef email: friesland@landschapsbeheer.nl .

 

 

 

troubadourstekst.jpg
troubadours.jpg
 

Van links naar rechts, bovenste rij:Jan de Vries, Jaap Mulder, Jantje de Jong, Fedde van Dijk,

Janny Westra, Johannes Wagenaar, Margje Sinnema

Middelste rij: Coby Mulder, Lies Bokma, Theun Stoker, Jelle Twijnstra

Voorste rij: Meine Hoekstra, Tietie de Jong, Sjoukje de Weert, Jan Aukema.

 

In de Vijftiger jaren was de Fleurige Troubadours als gezelschap voortgekomen

uit een groot aantal ensembles en orkesten. Men trad op met de Reveu: "Lit se mar komme"

waarmee men een groot succes had en prima recensies kreeg.

 

om ook kleinere verenigingen en plaatsen de kans te geven eens een groot

gezelschap (18 mensen) in huis te halen, bood men aan om deze revue

voor eigen rekening te komen spelen. De organiserende vereniging kreeg

zelfs een vergoeding voor de zaalhuur. Men was klaarblijkelijk niet alleen

fleurig maar blaakte ook van zelfvertrouwen!


 

Beste dorpsgenoten,
Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de vele blijken van meeleven.
Tijdens mijn verblijf in Zwitserland mocht ik vele honderden kaarten en brieven ontvangen, maar ook toen ik thuis kwam kreeg ik veel kaarten, gaven en giften. Vooral als je vijf maanden ver van huis bent, doet het goed als de mensen je niet vergeten. Nogmaals iedereen BEDANKT.
Ook wil ik iedereen alvast Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2006 toewensen.
Met vriendelijke groeten
Rinze Pietersma

 

Even in het zonnetje...

 

We willen even de onderstaande mensen in het zonnetje zetten

voor het vele werk dat ze elke keer weer doen voor het verschijnen van

dit blad: vouwen, nieten en rondbrengen van 't Pompeblęd in weer en wind!

Siep Mulder, Gré Visser, Tjitske Ruiter, Johannes Ruiter, Geert Wiekel en Niesje Pietersma

 

Mensen, Geweldig!!


 

De Betonpleats is aan zet!

Jan en Anneke boeren met veel plezier aan de Liemerigewei 6.
Even voorstellen: Jan: "Mijn hele leven gewoond in Oudemirdum en daarmee ook is de zorg en de betrokkenheid met ons dorp gegroeid, zoals bijvoorbeeld vereniging en kerk maar ook vooral de zorg om de werkgelegenheid, want de leefbaarheid van een dorp staat en valt met een stukje economie".
Anneke, geboren Nijemirdumer en getogen Oudemirdumer, is moeder van drie zoons en drie dochters. Een oude buurvrouw zei eens tegen mij : Wat een voorrecht voor kinderen om hier op te kunnen groeien". Wij vullen het dan aan met: en hier je kost te kunnen verdienen op dit stukje natuur. Leven en werken in en met de natuur, dieren, wind, water seizoenen: wat is er boeiender of uitdagender?
Boeren een bedreigde soort? ABSOLUUT NIET! Wij zijn dagelijks bezig met een van onze eerste levensbehoeften >>>VOEDSEL<<<, wie kan er zonder?
En dat dit geproduceerd moet worden op een zo hygiënische en milieuvriendelijk mogelijke manier? NATUURLIJK! Neem bijvoorbeeld de melk, onze belangrijkste tak van het bedrijf, daar komt geen mensenhand aan te pas. Kom maar eens langs om het met eigen ogen te zien. Ook kunnen we dan even een kijkje nemen op de zeedijk. Wanneer je richting Steile Bank kijkt waan je je in het buitenland en tel je er zo 30 mooie roze flamingo's.

Onze kinderen hebben we ook een beetje besmet met de passie voor boeren. Johannes, onze oudste zoon heeft gekozen voor de studie landbouwtechniek in Wageningen met als afstudeervak agrarisch natuurbeheer en mechanisatie. Hij ontdekte toen ook dat er meer mooie plekjes op onze aardbodem zijn. Op dit moment woont hij met zijn vrouw in Ierland en volgend jaar gaan ze voor enkele jaren naar Botswana.
Onze tweede zoon is echt besmet met het boerenvirus. Lucas en Hanneke wonen nu in hartje Oudemirdum maar staan te popelen om op de boerderij te komen wonen.
Edze, nummer drie, is 2e jaars student in Wageningen. Wil hij ook gaan boeren?
Het mannelijk geslacht woont zelfstandig, dus Jan heeft het nu zwaar te verduren in het vrouwenhuis waar de parfum en deo lucht soms van boven tot beneden hangt.
Jacoba is 1e jaar student PABO in Leeuwarden. Reinouw zit in 4VWO op het Bogerman in Sneek en onze benjamin, Baukelien gaat nog lekker elke dag op de fiets naar de Walikker bij juf Jolly en juf Tjitske in groep 6.

Naast ons melkveebedrijf houden we ons ook intensief bezig met schone energie. Sinds 1995 is ons bedrijf versierd met een windmolen en zijn wij heel blij met veel wind. Nu zijn we bezig om een mestvergister te bouwen, waarmee wij over een jaar hopen veel mensen van groene stroom te kunnen voorzien. De windmolen produceert nu al (en het is een kleintje) genoeg stroom voor ± 60 huishoudens. Wanneer de mestvergister straks goed draait zou die wel 5 tot 7 keer zoveel stroom kunnen leveren, ook als het niet waait. Nieuwsgierig? Oke, kom eens even aan op de Liemerigewei nummer 6. Heb je interesse in ons melkveebedrijf kijk dan op onze website www.betonpleats.nl .

Wij geven de pen door aan Dick en Theunie van de Flechtreed nr.28.
 

Het zit in een potje.....

De ene Wil (die van dat leuke bloemencafé) verkoopt het, de andere Wil (die van dat heerlijke volleybal eten) maakt het en m'n schoonmoeder komt helemaal uit Enschede om het te bemachtigen. Kunt u het nog volgen? Nou, ik wel. Het zit in een potje en het is 'onmeundug' gezond. Op het etiket staat: tomaten-gember jam home-made by Wil.

Om te beginnen zitten er natuurlijk tomaten in die supergezonde jam. Een vrucht die al veel onderzoekers onder de loep hebben genomen. In Harvard (jazeker, de universiteit) is men tot de conclusie gekomen dat tomaten het risico van kanker effectief doet dalen. Meest opvallend was het effect op prostaat, long- en maagkanker. Het stofje lycopeen is verantwoordelijk voor dit anti-tumor effect. Lycopeen kan goed tegen verhitting waardoor hetzelfde effect ook te bereiken is met sap, puree, saus of ketchup. Maar lycopeen doet nog meer goede dingen voor de mens. Het gaat oxidatie van LDL cholesterol tegen waardoor het gevaar op arteriosclerose, hartinfarct, beroerte of trombose duidelijk afneemt. Wat wel handig is om te weten is het feit dat tomaten uit de volle grond meer lycopeen bevatten dan tomaten uit de kas.

Maar laten we vooral de werking van gember niet vergeten. Verse gember bevat veel etherische oliën o.a terpenen en zingiberen. De hete smaak wordt veroorzaakt door gingerol. Al deze stoffen samen zorgen ervoor dat gember sterk geneeskrachtig werkt. Haar belangrijkste eigenschappen: ontstekingsremmend, krampstillend, bloeddrukverlagend en anti-thrombotisch. En alsof dat nog niet voldoende is zorgt gember er ook nog voor dat het lichaam minder cholesterol aanmaakt en meer cholesterol uitscheidt. Kortom, hét middel ter voorkoming van hart en vaatklachten.

En dat zat allemaal bij elkaar in één potje. Ik ga er nog snel wat halen want zolang Wil die jam maakt hoef ik over mijn schoonmoeder niet in te zitten, die haalt de 100 op haar sloffen.

Het KruidenvrouwtjeReünie 2006

Volgend jaar, 20 mei 2006, is het weer zover.
De Vereniging voor Plaatselijk Belang houdt dan weer haar vijf
jaarlijkse reünie voor de inwoners en voor de voormalige inwoners
van Oudemirdum van 40 jaar en ouder.
De reüniecommissie is druk bezig met het programma voor
deze dag. Het belooft een leuk programma te worden, voor
elk wat wils.

Graag zouden we als commissie de adressen door krijgen van
degenen waarvan men weet dat die oud-inwoners van Oudemirdum van adres zijn veranderd.

U kunt de adressen ook doorgeven op het aangegeven formulier op de website van de vereniging
www.oudemirdum.nl.

We hopen dat u spoedig reageert op bovenstaande oproep,
zodat we de persoonlijke uitnodiging naar het juiste adres kunnen sturen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de leden van de
de reüniecommissie:

Ine en Ieke Veltman, tel. 571369
Fetsje Lootsma tel. 571610
Petra Tollenaar tel. 571505