Home  Print    

2006 nummer 3

15e jaargang No 3

Herfst 2006


 

Van de Bestuurstafel.

De vakanties zijn gevierd. Helaas was het weer niet voor

iedereen even geweldig: juli trakteerde ons op warm

zomerweer en zelfs een hittegolf, maar augustus was

om te huilen, te koud voor de tijd van het jaar en heel

veel regen! In welke periode u er ook op uit trok of

lekker thuis bleef, we hopen dat u heeft genoten!

Activiteiten Commissie Oudemirdum en Dorpshuis "It Klif".

Ook deze zomer, om precies te zijn in de periode

van 1 juli tot en met 16 augustus, heeft de ACO weer

veel werk verzet om op onze fraaie Brink voor

gasten en inwoners van Oudemirdum van alles

en nog wat te organiseren. Zo konden jong en

oud genieten van een aantal muziekkorpsen,

het Eelder shantykoor, een Hollandse hitavond

met Ben Steneker en de Vrijbuiters,

zangeres Griet Wiersma, discomuziek van  Moonwalker en Silver,

karaoke, een westernavond met linedance,

demonstraties streetdance, kuipjesteken,

een lunapark, drie braderieŽn en een jaarmarkt.

Als uitsmijter van de festiviteiten was er weer

de druk bezochte traditionele Ringrijderij om de Zilveren zweep.
Dorpsbelang bedankt de commissie voor

het organiseren van de gezellige feesten.

Ook het bestuur van ons dorpshuis organiseerde,

zoals vorig jaar, voor recreanten en dorpsgenoten

disco- en bingoavonden. Ook veel dank!

Geweldig dat er altijd nog mensen te vinden

zijn die wat voor anderen over hebben.

Zowel in het dorpshuisbestuur als in de

activiteitencommissie is Hans Andela onze contactpersoon.

Fijn dat je dat wilt doen!

Dorpsschouw.

Bij het werkbezoek van B&W dit voorjaar had de

burgemeester een Schouw voorgesteld, deze vond

dinsdagmiddag 12 september plaats. Naast onze

Burgemeester, mevrouw Thea de Roos, de

Wethouders Willem Sprik en Hans Zoodsma, en

Gemeentesecretaris Jelle Lemstra, waren ook

enkele leden van de Raad aanwezig. Het CDA

werd vertegenwoordigd door Frans Veltman,

Gemeentebelangen door Johan Oldenhage,

en de FNP door Jeltsje Piersma. Van de Commissie

Voortgang Toekomstvisie waren er Piet Jan Schotanus,

Wim Smit en Pietsje Stellingwerf. Het Bestuur van

Dorpsbelang kwam met Anneke Westra, Wieke Limburg,

Marianne Visch, Gatze Bokma, Sikke Roosma,

Catharinus de Jong, Piet Pietersma en Jelle Twijnstra.

Helaas was Hans Andela verhinderd.

Uw voorzitter hield een korte inleiding. Hij maakte van de

gelegenheid gebruik om de Bestuurders nog eens te

wijzen op onze verlangens en verwachtingen die in de

Toekomstvisie zijn verwoord en somde daarbij ook een

aantal klachten en wensen op die burgers hem per brief

hadden gevraagd over te brengen. Ze hadden te maken

met het toekomstige MFC, verkeerstechnische zaken en

het volgens een van de inzenders tekortschietend

onderhoud van ons mooie dorp. Aanvankelijk vreesde

de burgemeester voor een herhaling van de discussie

van 9 mei j.l., maar dat viel haar mee, want uw bestuur

kent immers inhoud en doel van een dorpsschouw.

Dat laat natuurlijk onverlet dat toch elke keer,

geforceerd of niet, de gelegenheid te baat wordt

genomen bij de bestuurders van onze gemeente

voor ons belangrijke zaken te spuien. Na over en

weer wat stekelige opmerkingen en reacties op

het verslag van het werkbezoek van 9 mei en

de "radiostilte" rond MFC en andere items uit

de Toekomstvisie, werd er daarna gelukkig in

goede harmonie, maar wel stevig, met elkaar gesproken.
Na een kop koffie maakten we een wandeling

door Oudemirdum. De minpunten werden getoond

en besproken: het nodige onderhoud van wegdek

Lege Leane en de verkeerssituatie daar, het gevaar

van de afbrokkelende wegranden, de verzorging

van de bermen, parkeerproblemen bij school en

elders, de nodige visuele versmalling van de

Star Numanwei en de Jan Schotanuswei om de

verkeerssituatie veiliger te maken, aandacht voor

de fietspaden, het aanzien van De Brink, de

verkeersproblemen en verzorging van de Alde Buorren,

het leggen van "bolstenen" langs hek van de familie Hibma zijde Fonteinwei.

Tijdens de Schouw hebben we het ook nog gehad over huidige

en eventueel toekomstige ontsierende nieuwbouw. Wij hebben

er op gewezen dat het vergunningenstelsel voor de burger

vaak nog erg onduidelijk is.
Na de Schouw werd er een drankje gedronken in het

dorpshuis. Hier ontwikkelde zich op de valreep opnieuw

een pittige discussie tussen het jongste CVT-lid Pietsje Stellingwerf,

de Burgemeester, Piet Jan Schotanus, Wim Smit en Marianne Visch.
Rond half zes bedankte uw voorzitter voor aanwezigheid en inbreng,

het was een zinvol samenzijn, zeker voor herhaling vatbaar.

MFC.

Binnenkort heeft het dagelijks bestuur van de

Stichting "It Nije Klif" weer een onderhoud met

wethouder Sprik. Nu het MFC tot "prioritair project"

is verklaard, mogen we aannemen dat de neuzen van

alle betrokkenen wel naar dezelfde kant wijzen!

De financiering is uiteraard het grootste probleem.

De werkgroep van het MFC doet haar best om acties

te bedenken en uit te voeren. Zo was er al een

actiedag op 22 april, gooiden ze de overgebleven

spullen van die dag op de vrijmarkt van 5 mei,

loopt er de lege flessenactie en stonden werkgroepsleden

en veel vrijwilligers in de MFC-kraam op de braderieŽn

en jaarmarkt. Geweldig dat er altijd weer mensen te

vinden zijn die bereid zijn hun kostbare tijd te steken

in dit soort projecten van de werkgroep, HEEL VEEL DANK!

De genoemde acties leverden tot nu toe toch NETTO

het leuke bedrag op van 1817,52 euro. Voor het winterseizoen

staan nog een schaak- en damtoernooi op het programma en

worden er zo mogelijk biljartwedstrijden georganiseerd.

Als in Balk alles in kannen en kruiken is, start de werkgroep

met grotere acties die meer geld kunnen en moeten opbrengen.

Overlast.

Regelmatig komen er bij het bestuur klachten binnen van leden.

Die gaan dan meestal over irritant hondengeblaf, katten die tuinen

bederven en de beruchte uitwerpselen van genoemde diersoorten

overal en nergens "gedeponeerd", behalve op de plek waar het hoort.

Ook zijn er mensen die last hebben van lawaai, te hard

scheurende auto's en onwelriekende geuren, m.a.w. stank.

Het is opvallend dat de laatste tijd ook door een enkeling

geklaagd wordt over het achterstallig onderhoud van

andermans huis en tuin.
Hoewel we ons best doen voor de dorpsgemeenschap,

zal de lezer begrijpen dat wij niet aan alles iets kunnen doen.

Wij vragen u wel naar vermogen rekening te houden met elkaar.

Veel leesplezier. Een hartelijke groet namens uw bestuur!
Jelle Twijnstra, vz.

 

 

De collecte in Oudemirdum heeft mede door de inzet van de collectantes een bedrag van
Ä 637.62 op gebracht. Allen hartelijke dank daarvoor. Graag tot volgend jaar.
Uw collectecontactpersoon,
Conny Hibma

 


 

Belangrijk nieuws van Dorpshuis It Klif

Hierbij willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen rond ons Dorpshuis.

Bestuur
In verband met de verhuizing naar Balk heeft Harmen Akkerman

 zijn bestuurslidmaatschap moeten beŽindigen. Dit is erg jammer,

maar uiteraard is er alle begrip voor zijn besluit. Harmen,

van harte bedankt voor jouw inzet en wij hopen jou en

jouw gezin hier nog vaak te zien.
Door dit vertrek was het aantal bestuursleden teruggelopen tot drie.

Dit is wel erg weinig voor een zo belangrijke activiteit als het Dorpshuis

en er is intensief gezocht naar uitbreiding.
Gelukkig zijn wij hierin geslaagd en Rinke Koopmans, Beukenlaan 1 en

Piet Jan Schotanus, Flechtreed 29, hebben zich bereid verklaard het

bestuur te komen versterken. Binnenkort zullen wij intern overleggen

hoe wij de functies en werklast op redelijke wijze kunnen verdelen.
Er is afgesproken dat Rinke het voorzitterschap op zich zal nemen.
Verdere uitbreiding met bestuursleden blijft uiteraard bijzonder welkom.

Aanpak
Omdat het toch wel lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden

hebben wij nagedacht over een iets andere aanpak.

Bij het benaderen van nieuwe bestuursleden hoor je vaak de

opmerking dat de bereidheid om mee te werken zeker aanwezig is,

maar dat men bepaald niet verlegen zit om al die vergaderingen

mee te moeten maken.
Wij bekijken nu of wij de werkzaamheden in en rond het

Dorpshuis op een andere manier kunnen organiseren.
Het aantal bestuursleden blijft in deze aanpak getalsmatig op

ongeveer hetzelfde niveau. Daar omheen worden namelijk

een aantal kernactiviteiten benoemd, die aangestuurd

worden door een vaste persoon die dan rechtstreeks

wordt gekoppeld aan ťťn van de bestuursleden,

in het geval van noodzakelijk overleg. Dit heeft als voordeel

dat wij mensen kunnen vragen een aandachtsgebied op

zich te nemen wat past bij hun interesse. Zij kunnen

dan bij de uitvoering weer een beroep doen op vrijwilligers.
Voorbeeld: wij hebben reeds iemand gevraagd om het

onderhoud van de gebouwen, zowel binnen als buiten,

onder zijn hoede te nemen. Hij is in principe bereid

hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen en zal zo nodig

een beroep doen op vrijwilligers. Aan welk bestuurslid hij

gekoppeld zal worden moeten wij nog afspreken,

maar het voordeel is dat er meer rechtstreeks en ook

sneller kan worden gecommuniceerd. Bovendien kan

het bestuur zich meer concentreren op haar bestuurlijke taken.
Graag willen wij een dringend beroep op u doen als u

benaderd wordt om een aandachtsgebied voor uw

verantwoording te nemen, of om als vrijwilliger mee te doen,

positief te reageren. Op deze manier maken meerdere

handen het werk veel lichter en houden wij een goed

functionerend dorpshuis in Oudemirdum.

Inrichting van het Dorpshuis
Het bestuur heeft eerder reeds besloten om de inrichting

van het Dorpshuis op goed niveau te houden of weer te brengen.

Degene die wat vaker in het Dorpshuis komt zal het

ongetwijfeld zijn opgevallen dat de voorzaal er weer

piekfijn uitziet. De oude vloerbedekking is verwijderd

en er ligt nu een prachtige nieuwe vloer in. Ook zijn er

nieuwe gordijnen opgehangen en het geheel ziet er

nu weer mooi, gezellig en verzorgd uit.
Kortom: zeer geschikt om hier uw verjaardag of

een andere gelegenheid te vieren. En u weet het,

dit alles tegen een zeer concurrerend tarief.
Wilt u bij de keuze ook ons Dorpshuis in uw afweging meenemen?

Wij doen ons best er voor, doet u mee?

Namens het bestuur,

Rinke Koopmans.

 

Dorp004.jpg

Deze prachtige huisjes stonden aan de voormalige Starnumanwei tegenwoordig de Brink van links naar rechts
Fam.Stoelinga de werkzaamheden waren niet mis n.l kapper /kleermaker en het postkantoor
Fam.Beuckens waarschijnlijk rentenierboer
Fam.ten Woude helaas is de boerderij afgebrand een dorpsgenoot kwam zelf vertellen dat hij een leuk vuurtje in de schuur gemaakt had dit was niet best de vlammen sloegen toe er was geen blussen aan. De boerderij is in 1905 weer opgebouwd,waar mevr,E Pietersma ten Woude heden ten dage nog kan genieten op het mooie fam,stee
 

 

 

 CONCERT
Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum

Het traditionele najaarsconcert van het Streekkoor
zal worden gehouden op
Zaterdag, 28 oktober a.s., 's avonds 8 uur
in de "Paadwizer" te Balk
onder leiding van dirigent Harm van Zuiden.

Nadere bijzonderheden kunt U t.z.t. lezen in de
Balkster Courant en op de raambiljetten.

 


De Pen doorkrijgen.
 

Op zoek naar een stukje grond kwamen wij in 1999 in Oudemirdum terecht.

Hier vonden wij aan de Flechtreed een mooie kavel die precies aan onze

wensen voldeed om ons droomhuis op te laten zetten.

Wij hebben voordat wij naar Oudemirdum kwamen altijd in Sneek gewoond.

Natuurlijk waren wij wel op de hoogte van al het moois wat Oudemirdum

ons had te bieden, het bos op loopafstand en het strand op fietsafstand.

Ondertussen wonen wij al weer 6 jaar met veel plezier in Oudemirdum.

Onze dochter Chantal is hier geboren en wij genieten elke dag.

Ik ben werkzaam in Sneek bij Accent Automatisering en Telecom.

Hier ben ik (mede) verantwoordelijk voor de in en verkoop van

netwerkapparatuur en toebehoren. Deze rit maak ik regelmatig op de fiets.

Als ik 's avonds weer naar huis fiets en voorbij Balk in de bossen kom,

is het net of ik met vakantie ben.

Mijn vrouw Elisabeth is jaren werkzaam geweest bij

Woudsend Verzekeringen op de buitendienstadministratie.

Sinds 1,5 jaar is zij zelfstandig ondernemer,

samen met haar nicht hebben ze een bedrijf genaamd Stilmace

dienstverlening.

Een vestiging in Sneek en ťťn in Oudemirdum aan de Flechtreed nr 53.

Zij bieden o.a. Administratieve ondersteuning voor het MKB,

en op het gebied van ISO en VCA certificering kan men ook bij hen terecht.

Daarnaast is ze vrijwilliger bij de SV NOK. Hier zit ze o.a. in het

Tennisbestuur en is ze voor deze afdeling Vrijwilligerscoordinator.

Wij hebben in de 6 jaar dat wij hier wonen al veel nieuwe kennissen

en vrienden ontmoet en hebben nog nooit spijt gehad dat wij

van de stad naar het platteland zijn gegaan. Je merkt toch dat het

dorpsleven nogal wat gemoedelijker is dan het leven in de stad.

Men is veel vriendelijker voor elkaar en is veel meer bereid om wat voor elkaar te doen.

We hopen dat we hier nog vele jaren met plezier wonen en

geven de pen door aan Maarten en Sjanneke Vollers.

Rudie, Elisabeth en Chantal Palsma
De Flechtreed 53
 

Jubilea;

Dhr. en mevr. V.d. Zee-Hendriks van de Jan Schotanuswei 53 vierden op 18 mei hun 45 jarig huwelijksfeest,
Dhr. en mevr. Haga-Boomsma van de Fonteinwei 6 waren op 25 juli maar liefst 60 jaar getrouwd!

Van Harte Gefeliciteerd

 

 

Website www.oudemirdum.nl,

Sinds kort is het gastenboek op de website van Oudemirdum

vervangen door een versie welke een extra beveiliging heeft tegen spam.

Bijkomend voordeel van dit nieuwe gastenboek is dat,

wanneer u een leuke digitale foto hebt die u wil laten zien aan

meerdere mensen, deze bij kunt voegen in uw bericht.

Ik hoop dat veel mensen gebruik gaan maken van deze

mogelijkheid en dat we vele foto's (van bijv. stratenvolleybal o.i.d) tegemoet kunnen zien.
Groeten, Catharinus de Jong

 

 

Bioflavonensoep

Bioflavonen soep is eigenlijk een mooi woord voor luie-wijvensoep

maar dat moeten we maar niet aan de grote klok gaan hangen.

Bioflavonen zijn stoffen die in en net onder de schil van

groente en fruit zitten. Zouden ze daar niet zitten dan zouden

deze voedingsmiddelen heel snel bederven. Ze beschermen

de plant tegen 'aftakelen' en daar zijn ze hťťl erg goed in.

Een wortel blijft per slot van rekening veel langer vers dan een broodje.

En wat bioflavonen voor een wortel, een kool of een appel doen

kunnen ze natuurlijk ook voor de mens doen.

Maar dan moet je ze wťl eten, zolang ze bij Klaas in het schap

liggen heeft ķ er nog niks aan. Er zijn zo'n 4000 verschillende

bioflavonen beschreven. Als groep zijn ze in verband

gebracht met de preventie van hart- en vaatziekten,

kanker, overgevoeligheidsreacties en osteoporose.

Ze werken antibacterieel, antiviraal, ontstekingsremmend,

anti-allergisch, antitrombotisch (tegen trombose) en als antioxidant.

Alles bij elkaar dus niet een beetje gezond maar super gezond.

De basis van onze soep zijn groenten. Wat voor groenten is

in wezen niet van belang, al is het ťťn meer geschikt dan

het ander en bepaald het 'hoofdingrediŽnt' voor een deel

de smaak. Minder geschikt zijn aardappels, sla, andijvie,

boerenkool en rode kool. Erg geschikt is witte kool, spitskool,

groene kool, bloemkool, pompoen, wortel, rode bieten,

sperciebonen, schorseneren, spinazie, doperwten, pastinaken,

rettich, knolselderij, koolrabie enz. En een ui,

knoflook en prei kan er eigenlijk altijd wel door.

De werkzaamheden zijn als volgt: u neemt een grote pan.

Daar gaat een flinke bodem water in. Vervolgens maakt u

de groenten (bijvoorbeeld een spitskool, een ui en een wortel)

schoon en snijdt deze in een paar grote stukken.

De hele bups in de pan, deksel erop, op het gas en

koken tot de groenten gaar zijn (meestal is een kwartierje voldoende).

Dan neemt u de staafmixer en zet deze op de gare groenten

totdat er een mooie gladde en goed gebonden maar erg dikke

soep ontstaat. Wat water erbij doet wonderen! Zout (of een bouillonblokje)

een klein beetje peper en een scheutje ketjap erdoor.

Voor de versiering kan er dun gesneden prei, een garnaaltje,

wat champignons, taugť of andere gezellige dingen door.

Tot slot het allerbelangrijkste: een flinke scheut olijfolie.

Daar zitten de juiste vetten (omega 9) in die goed zijn voor

hart en bloedvaten en bovendien de werking van de

bioflavonen versterken. De soep wordt ook ineens 'voller' van smaak.

Bewezen goed smakende variatietips: wortelsoep met flink

veel pesto; spitskoolsoep met kerrie en een scheutje room;

pompoensoep met vogelmuur (u weet wel, dat onkruid uit de tuin);

rettich of pastinaak met gerookte forel (de forel natuurlijk pas op het laatst toevoegen);

witte kool met garnalen; rode bieten met prei;

en alles wat u zelf nog kunt verzinnen.

U ziet, de soep doet haar naam eer aan - het lijkt heel wat en

het staat in een mum van tijd op tafel. Eet smakelijk en gezond.

't Kruidenvrouwtje

 

 

 

 

VEMO-elftal.jpg

Voorloper van de v. v. NOK.

Ook vroeger vierde Oudemirdum uitbundig Koninginnefeest!

De junioren van de voetbalvereniging VEMO (vlug en met overleg)

liepen mee in de optocht die niet lang na WO 11 werd gehouden.

Op het gazon voor Rinia State, destijds bewoond door de familie Alta,

kregen de voetballers een traktatie.
Op de foto staan van links naar rechts:

Boven: Dommie Visser (overl.), Jan groenhof, en Betje Dijkstra (overl.), zij was destijds in dienst op het toen zo genoemde "It slot".

Midden: Ids de Vries, Anne v.d.Zee, Joop Postma, Rinke v.d.Veen, Keimpe Renema (overl.)

Onder Jan v.d.Goot, Otte v.d.Goot (overl.), Jelle Twijnstra, Jan van Dijk (overl.)

 

 

 

Collecte Kankerbestrijding (KWF). sept. 2006.

Iedereen heel erg bedankt voor de giften die er weer in de collectebussen zijn geschoven.

Dit jaar bedroeg de opbrengst in Oudemirdum Ä 917,50 wat zelfs weer iets meer was dan vorig jaar.

Geweldig zo'n resultaat voor een dorp als Oudemirdum.

Alle 13 dames die weer op pad zijn gegaan wil ik uiteraard van harte bedanken voor hun inzet!!!

Dit was de laatste keer dat ik dit werk in Oudemirdum heb gedaan.

Alweer 12 jaar heb ik de bussen uitgedeeld en daarvoor al een aantal

jaren gecollecteerd voor de KWF. Wij gaan verhuizen naar Balk en

dat zal zo rond begin december gebeuren. Overigens ga ik hetzelfde

werk in Balk voortzetten, samen met mw. R.Sinnema.

Zij kan mijn hulp wel gebruiken in zo'n grote plaats en ik doe dit graag voor de KWF.

Daarom een oproep. Wie wil het werk van mij overnemen? Het is echt niet veel werk (wel
heel erg dankbaar) en maar 1 x per jaar. Man of vrouw, jong of oud, het maakt helemaal niets
uit. Iedereen kan dit doen.
Heb je interesse of vragen hierover, dan kun je contact met mij opnemen.
Graag voor 1 november.

Iedereen nogmaals bedankt en graag tot ziens (in Balk). Johanna Akkerman
De Lysterfanger 1 Oudemirdum Tel: 571886

 

 

Puzzelcompetitie 2006.

Dit is de tweede puzzel van onze competitie.

Elke goede inzending wordt beloond met 5 punten.

In totaal zijn er 20 punten te verdienen,

want u krijgt immers vier keer de kans om een

goede oplossing in te leveren. Mocht u niet elke

keer mee kunnen puzzelen of een foute oplossing

hebben ingeleverd, dan is dat geen ramp, ook zij die

eindigen met een score van 15, 10, of 5 punten

hebben kans op een aardigheidje!


Oplossing Zomerpuzzel 2006: "Bouw mee aan het MFC".


De stand na de tweede ronde:

10 Punten
Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1
Mevr. N. Draaijer - Boersma, de Grintfisker 9
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 (nieuw, welkom)
Mevr. W. Hoogland, de Ikebosker 23
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Sc hotanuswei 56a
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, de Snipfanger 5
Dhr. H.F. Zweed, Lemmer

5 Punten
Mevr. J.v.Delden - Vlastuin, de BŻgel 20
Mevr, T. op de Hoek - Damstra, Gaestdyk 76, Tjerkgaast
Mevr. H. v.d. Hoek - Vonk, J. Schotanuswei 36a
Mevr. L. Schilstra, Liemdobben 6
Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4
Mevr. S. Veninga, Lege Leane 19J. Twijnstra, J. Schotanuswei 11, 8567 LA Oudemirdum.

Succes!

 

 

 Rolstoeldei 2006 yn Aldemardum.

Guon minsken seagen der al lang nei ķt en op 10 juny wie it wer safier:
De doar fan it doarpshŻs stiet wagewiid iepen en de kofje is klear,
blomkes fan Willy fan de Kunst en Co. op 'e tafel....
Wurden fan wolkom oan alle dielnimmers, mei blide gesichten.
Ek wer nije gesichten, Űfwachtsjend wat de dei bringe sil, en it wersjen fan
bekenden.
Mmmmm...wat rŻkt it hjir lekker nei gebak fan Douwe en Geeske, it is noch
waarm!
In praatsje en in lekker slokje by in fleurich sankje. Guon krije der in
kleur fan...
Dan mei elkoar ite. Geselliger kin it net wurde fansels.
En der wurdt iten ... as in slotter! De riemen moatte in gatsje rommer.
Dan de jassen oan (of soe dat te waarm wÍze?) en it prachtige waar yn. Ho,
earst noch mar efkes nei it hķske?
De bannen fan de rolstuollen binne oppompt en de skowers en de paadwizers
steane al klear.
Wat binnen de bosken fan Aldemardum moai en Staatsboskbehear sit hjoed net
op kantoar, mar fertelt fan alles, wylst it wetteriis oer de kinnen en de
klean rint. Wat kin it ek skele.. en mar prate. De tiid fljocht!
It giet wer op it doarpshŻs ta. Noch in lekker bakje, in lyts kadootsje foar
de skowers, in blomke foar de dielnimmers. Wurden fan tank foar alles en it
hie sa gek net hoegd fansels, mar it koe allegear wol.
Want ek Klaas en Richtsje dyngen harren duit wer yn it ponkje en dan is it
Troef op sa'n dei. Och hea, de taksys stean al klear en dan giet it wer op
hŻs oan. De gesichten fan de dielnimmers, ek fan de nije, striele grutte
tankberens ķt: Oant oare jier Aldemardum? Ja no?

Ut namme fan de ynisjatyfgroep "Lopers voor Rollers" tank foar alle help.

Annie de Kleine.

 

 

Thuiszorg ook in Oudemirdum.


Thuiszorg Zuid-west Friesland is per 1 augustus ook te bereiken in Oudemirdum.
De wijkverpleegkundige heeft elke middag telefonisch spreekuur en inloopspreekuur,

van 13.00 tot 14.00 uur aan de Jan Schotanuswei 25 in Oudemirdum.

Een locaal servicepunt waar mensen al hun vragen kwijt kunnen op het gebied van wonen,

zorg en welzijn. Een steunpunt ook voor de 30 medewerkers van het team Oudemirdum,

die rondom Balk de zorg bij de cliŽnten thuis verzorgen.
Men kan het servicepunt Oudemirdum tijdens het telefonisch spreekuur bereiken

op telefoonnummer 0514-572335, tussen 13.00 en 14.00 uur. Vanzelfsprekend

blijft de locatie Balk van Thuiszorg Zuidwest Friesland ook bereikbaar, elke werkdag,

tijdens kantooruren op telefoonnummer 0514-608 840.