Home  Print    

2006 nummer 4

15e jaargang No 4

Winter 2006

 

Van de Bestuurstafel.

Al weer bijna een jaar voorbij. Sinterklaas is met zijn Pieten

gearriveerd in ons land en dan is de laatste maand van het jaar

nabij. De decembermaand is voor iedereen, ook voor uw bestuur,

altijd erg druk. Toch hoop ik dat we met zijn allen niet vergeten

om in de Adventsperiode tijd vrij te maken en rust weten te

vinden om na te denken over het wel en wee van de wereld en die

van ons zelf!

Dorpsschouw.

Na het bezoek van B.&W., de gemeentesecretaris en enkele raadsleden

op 12 september j.l., het verslag daarvan stond in het

vorige nummer van "It Pompeblęd", kwamen wethouder

Zoodsma en hoofd beheer Veenstra op 27 september langs om

nog eens een aantal zaken in ogenschouw te nemen. Het ging

deze keer vooral over verkeerstechnische problemen en achterstallig

onderhoud van het "groen", wegen, trottoirs en paden.

Inmiddels is de strook van de Fonteinwei, langs het hek van de

familie Hibma, voorzien van keitjes en een trottoirband, staat een

stuk netter. Men is ook begonnen met het onderhoud van het

"groen", er wordt druk gemaaid en gesnoeid. De besproken verkeerstechnische

zaken en het genoemde nodige onderhoud worden

ingebracht bij de daarvoor bestaande gemeentelijke commissies

en afdelingen. De heren Zoodsma en Veenstra hadden begrip

voor onze klachten en verlangens, maar zij zeiden helaas ook

geen ijzer met handen te kunnen breken.

MFC.

In verschillende kranten heeft u het verslag van de raadsvergadering

van 7 november j.l. kunnen lezen. De begroting van

de gemeente Gaasterlân-Sleat voor het komende jaar werd besproken

en vastgesteld. Onze zeer actieve Stichting "It Nije Klif" had

40.000 euro gevraagd om de bouw van de nieuwe functionele

accommodatie voor Oudemirdum e.o. verder voor te bereiden,

maar B.&W., gesteund door een grote meerderheid van de raad,

haalde een streep door het prachtige bestaande plan. Het college

wil, indien mogelijk, de bouw van het zo nodige centrum combineren

met de nieuwbouw van de christelijke basisschool "De

Wâlikker". Voor een haalbaarheidsonderzoek vroeg en kreeg het

college 5000 euro van onze gemeenteraad. In februari 2007 zal

nu de beslissing vallen: een MFC met of zonder school! Uit

Oudemirdum e.o. zat er een flink aantal mensen op de publieke

tribune, zij waren zeer teleurgesteld en boos!!

Bezoek

Op de maandelijkse bestuursvergadering van 6 november j.l.

stelde onze nieuwe buurtagent Hofstra zich voor. Hij komt in de

plaats van de heer Lubach. Met de laatstgenoemde hebben we

altijd heel prettig samengewerkt. Wij bedanken Lubach heel

hartelijk en wensen hem voor de toekomst alle goeds. Wij zijn er

van overtuigd dat het met Hofstra ook goed kersen eten zal zijn.

Ons eerste gesprek was open, eerlijk en ontspannen. Zeer welkom

dus! Elders in dit Pompeblęd vindt u een artikel van zijn hand.

Blij waren we ook met het bezoek van de heer Huisman van de

woningbouwvereniging Zuidwest Friesland. In onze Toekomstvisie

had u gevraagd eens een onderhoud met hem te hebben

over de eventuele toekomstige nieuwbouw voor Oudemirdum.

Hij gaf de raad met concrete plannen en locaties te komen, deze

met hem bespreken en dan daarmee naar "Balk" te gaan. Met

Huisman hadden we het uiteraard ook over het MFC en dan

vooral over het kostenplaatje daarvan, hij had best aardige suggesties

voor ons!

Jaarwisseling

Uw bestuur hoopt dat voor jong en oud de overgang van 2006

naar 2007 feestelijk wordt. Dat kan uiteraard alleen als we ons

houden aan de regel ELKAAR GEEN OVERLAST TE BEZORGEN. Dit

jaar zal er door Dorpsbelang geen oudejaarsvuur worden georganiseerd.

De laatste keer was het geen succes. Veel rook en weinig

vlammen, geen grote belangstelling, wekenlang rook-en stank-

overlast en zeer hoge afhaalkosten van de restanten. In de plaats

van het oudejaarsvuur is het onze bedoeling om samen met het

dorpshuisbestuur een ontmoetingsplek te maken, om elkaar een

GELUKKIG NIEUWJAAR te wensen, tegenover dorpshuis "It Klif".

De weg en de parkeerplaats daar zullen in overleg met de gemeente

autovrij zijn, er worden vuurkorven geplaatst en er is

gelegenheid om een drankje te drinken. Wij beginnen 1 januari

2007 om 0.30 uur en eindigen om 1.30 uur. Het wordt vast een

gezellig samenzijn! Daarna is uiteraard, zoals elk jaar, het dorpshuis

open voor iedereen!

Veel leesplezier.

Het Bestuur.

 

Oproep

Het bestuur van ons fraaie paviljoen "De Hege Gerzen" is op zoek

naar historisch materiaal van voor de huidige nieuwbouw. Zij

willen graag foto’s, tekeningen, kaarten en wat er maar meer in

omloop is, vanaf het prille begin. De ouderen onder ons weten

vast nog dat Luinenburg daar de scepter zwaaide. Ook uit die

eerste tijd zullen er nog wel zaken zijn te vinden. Mocht u spullen

hebben en die willen afstaan, dan kunt u deze inleveren bij:

Anneke Westra, Liemerigewei 6, Oudemirdum.

 

Berichten uit het Dorpshuis It Klif

In het vorige nummer van It Pompeblęd heeft een berichtje gestaan

over ontwikkelingen rond ons Dorpshuis. We willen daar

met enige regelmaat mee doorgaan. Als inwoners van Oudemirdum

heeft u er toch recht op te weten wat er zoal in en rond ons

Dorpshuis speelt.

Bestuur.

We zijn blij u te kunnen melden, dat Jouke Dijkstra, Sminkewei 3,

ons bestuur is komen versterken. Hij zal binnen het bestuur

aanspreekpunt zijn voor het onderhoud e.d.

Samen met Jelte de Jong zal hij het onderhoud van de gebouwen

voor zijn rekening nemen.

Tot onze teleurstelling hebben we moeten constateren dat B&W

en Gemeenteraad nog altijd geen beslissing hebben (durven?)

nemen om verder te gaan met de uitwerking van de plannen van

het MFC. Dat is erg jammer, omdat steeds meer blijkt dat ons

goede oude Dorpshuis niet meer voldoet aan de eisen van de tijd.

Dit zal in het komend jaar een belangrijk aandachtspunt zijn

voor ons als bestuur.

Zaalhuur.

Bij de bespreking van onze begroting voor 2007 is gebleken dat

de energierekening de afgelopen jaren flink gestegen is. Hoe

jammer ook, dat zal verrekend moeten worden. Op een volgende

vergadering zal er dan ook over het al of niet verhogen van de

zaalhuur gesproken moeten worden. Het is helaas niet anders.

Activiteiten.

Voor de maand december zijn extra activiteiten georganiseerd.

Eveneens wordt bekeken of het haalbaar is op enkele zaterdagavonden

in de wintermaanden een gezellig programma aan te

bieden. Let op de aankondigingen en weet dat u welkom bent!!!

Vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers is het Dorpshuis nergens. Een 30-tal mensen

zet zich enthousiast in voor verschillende taken. Ze geven er een

deel van hun vrije tijd aan, maar beleven er ook plezier aan.

Misschien iets voor u om mee te doen?

Tot slot.

Hoe kan het anders zo tegen het einde van het jaar. Voor 2007

wensen we u:

Folle Lok en Seine yn it Nije Jier!

Namens het bestuur, Piet Jan Schotanus.

 

 

 

klif001.jpg

Bovenstaande foto is ook terug te vinden in het boek "Het schrale eind"

van Bas Sleeuwenhoek. (hier de orginele ansichtkaart ! ).

Dit boek wijdt een aantal hoofdstukken aan de geschiedenis van Gaasterland

die velen ongetwijfeld zullen aanspreken. Een aanrader!

Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Meta Kramer aan de Schotanusweg.

 

 

Kerst 2006

Uw bestuur wenst u Goede Kerstdagen en eenkekkerstgedicht.bmp

Gelukkig Nieuwjaar met het volgende gedicht:

DE LAATSTE DAGEN

De laatste dagen

en de laatste vragen

van het geleden jaar

staan voor de deur,

de bomen kouder

en de dromen ouder

maar de verwachting

nog vol gloed en kleur

want wij geloven:

het licht van boven

is niet te doven,

stelt niet teleur

voor alle vragen

van alle dagen

achter de einder,

achter de deur.

Anton van Wilderode.

 

Jubileum

Op woensdag 1 november waren

Cornelis Vlink en Jeltje Vlink-v.d.Meer

van De Alde Buorren 28

50 jaar getrouwd

Van Harte Gefeliciteerd !

 

Van Harte Beterschap

Door een erg ongelukkige val, dwars door het dak van de stal, is

Jan Westra van de Betonplaats in het ziekenhuis beland. Jan heeft

wel erg veel pech dit jaar, want dit is al de tweede keer dat hij

ernstig gevallen is. Bleef de schade bij de eerste val

beperkt tot zijn arm, nu is Jan er

veel minder goed vanaf gekomen en heeft overal

botbreuken.

Ons bestuurslid Catharinus de Jong is enige weken aan het bed

gekluisterd vanwege een rug operatie. Ook zoiets is beslist geen pretje!

We wensen hen beiden van harte beterschap toe

en wensen hen en hun familie veel sterkte de komende tijd !

 

Even voorstellen......

Mijn naam is Alie Visser en sinds dit nummer ben ik één van de nieuwe

redactie leden van het Pompeblęd. Ik woon nu zo’n 11 jaar in Oudemirdum

maar kom hier al vanaf mijn

vierde jaar. Mijn ouders zijn namelijk Friezen en gingen elk jaar op

vakantie in Oudemirdum. Eerst in een huisje aan de Beukenlaan en

later kregen we een heuse caravan op Camping Zonneheuvel.

Nadat mijn vader in de VUT gegaan was, wilde hij graag terug

naar Friesland. Mijn moeder wilde alleen maar mee wanneer ze in

Oudemirdum zouden gaan wonen. Dus.. werd het Oudemirdum

natuurlijk. Na wat omzwervingen zijn alle kinderen (we zijn met

zijn vieren) uiteindelijk allemaal hier in de buurt terecht gekomen.

Mijn jongste broer, Jan, woont in Woudsend, mijn zus,

Froukje, in Rijs. Alleen mijn oudste broer, Atte, is wat afvallig. Hij

woont namelijk in Opende, net over de grens in Groningen.

Werken doe ik bij P&O Ferries op de veerboot van Rotterdam

naar Hull. Ik werk steeds 2 weken en dan ben ik 2 weken vrij. In

dit verlof heb ik dan lekker veel tijd om me bezig te houden met

het Pompeblęd.

Dus mensen, alle kopij, wetenswaardigheden over ons mooie

dorp, oproepen enzovoort. Zorg ervoor dat het bij de redactie

terecht komt. Ik heb er zin in!

Alie

 

Puzzelcompetitie 2006.

Dit was de derde, niet al te moeilijke, puzzel

van onze competitie. Elke goede inzending

wordt, zoals u inmiddels weet, beloond met 5 punten. In totaal

zijn er dus 20 punten te verdienen, want u krijgt immers vier

keer de kans om een goede oplossing in te leveren. Mocht u niet

elke keer mee kunnen puzzelen of een foute oplossing hebben

ingeleverd, dan is dat geen ramp, ook zij die eindigen met een

score van 15, 10, of 5 punten hebben kans op een aardigheidje!

Oplossing Herfstpuzzel 2006: "Oost West, Thuis Best".

 

De stand na de derde ronde:

15 Punten

Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17

Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4

Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1

Mevr. N. Draaijer - Boersma, de Grintfisker 9

Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1

Mevr. W. Hoogland, de Ikebosker 23

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8

Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27

Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10

Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58

Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19

Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26

Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Sc hotanuswei 56a

Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23

Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, de Snipfanger 5

 

10 Punten

Mevr. J.v.Delden - Vlastuin, de Bűgel 20

Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4

Mevr. S. Veninga, Lege Leane 19

Dhr. H.F. Zweed, Lemmer

5 Punten

Mevr. T. op de Hoek - Damstra, Gaestdyk 76, Tjerkgaest

Mevr. H. v.d. Hoek - Vonk, vh. J. Schotanuswei 36a

Mevr. L. Schilstra, Liemdobben 6

Oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 februari 2007 bij:

J. Twijnstra, J. Schotanuswei 11, 8567 LA Oudemirdum.

Succes!

 

DE PEN DOORKRIJGEN.

Wij zijn Gerard en Ruurdje Bovee-Luinenburg

en wonen met onze zonen Willem Jan, Rene,

Dennis en Niek op de Brink l l.

Gerard is geboren in de polder in het plaatsje Creil. Hij woonde

daar met zijn ouders en 6 broers en 2 zussen op een boerderij, ze

hadden naast een landbouwbedrijf ook mest- en legkippen. Ik ben

geboren op het Hunigspaed in het huisje na de luchtwacht toren

in Oudemirdum. Daar heb ik gewoond tot mijn 12de daarna zijn

we verhuist naar de boerderij van mijn pake en beppe in de

Marderhoek (later heette deze straat de Dollen) Pake en beppe

gingen naar het dorp te wonen namelijk in het huis waar wij nu

in wonen. Ik heb nog een zus en een zusje.

Gerard heeft werk gevonden als monteur in de polder bij verschillende

bedrijven, nu is hij in Lemmer werkzaam. Na school ben ik

gaan werken in het bejaardentehuis TalmaHiem in Balk. Daarna

bij familie in de bloemen en nu alweer enkele jaren als interieurverzorgster

bij verschillende bedrijven.

In Gerards vrije tijd houd hij zich bezig met de sport als trainer/

leider van een voetbalteam. Ook mag hij graag biljarten en

computeren. Mijn hobby’s zijn wandelen, in de tuin werken,

quilten en nog veel meer op creatief gebied. Ook zijn we nog

actief in verschillende besturen.

Zo nu weten jullie al heel wat van ons. Zelfs dat ik een rasechte

Oudemidurmer ben en nog lang hier wil blijven wonen, zodat wij

nog vaak een blokje om kunnen lopen. We willen de pen door

geven aan Pier en Durkje Gijzen.

Groeten Gerard en Ruurdje Bovee

GerEnRuur.jpg

Gerard  en Ruurdje aan de wandel                                                               foto csj

 

Hoi Piepelepoi !

Wat was dat nou ? Er zijn maar vijf kleurplaten

ingeleverd!

Alle inzenders mogen hun prijsje af komen halen bij

Kapsalon Grytsje:

Boukelien Westra 10 jaar

Anna v.d. Veen 8 jaar

Anja Drenth 8 jaar

Rinke v.d. Veen 5 jaar

Marije Hoogland 5 jaar

Kapper Grytsje, bedankt voor de medewerking en het

beschikbaar stellen van deze leuke prijsjes!

De Kerstkleurplaat kan je inleveren bij

supermarkt Hamstra.

Verras die meneer,

en doe allemaal mee deze keer!

kleurplaatkl.jpg

klik op de kleurplaat om een exemplaar te downloaden

 

Roemenië Roept verzet de bakens.

Sinds 1990 zet de organisatie "Roemenië Roept" zich in voor humanitaire

hulp aan diverse instellingen en dorpjes in Roemenië.

Metname kindertehuizen hadden in de beginjaren de prioriteit.

Daarnaast werd de hulp geleidelijk aan uitgebreid. Psychiatrische

ziekenhuizen kwamen in beeld maar ook een aantal plattelandsdorpjes.

Gezien de bekendheid van de organisatie in Roemenië,

komen ook persoonlijke hulpvragen binnen bij de stichting Roemenië

Roept. Eén van de doelstellingen van de stichting is dat alle

middelen zo doeltreffend mogelijk benut dienen te worden.

Gezien de veranderde omstandigheden heeft men nu besloten om

de inzameling van goederen en de transporten te stoppen. Dit

houdt echter niet in dat de hulp aan Roemenië gestopt gaat worden.

Integendeel! De primaire ondersteuning wordt afgebouwd en

hierdoor komt er meer ruimte voor structurele ondersteuning.

Om dit te kunnen realiseren heeft de stichting veel geld nodig.

Evenals voorgaande jaren hoopt men dan ook dat de betrokkenheid

van de bevolking in de Zuidwesthoek weer groot zal zijn.

Een delegatie van de werkgroep is onlangs naar Roemenië geweest

om deze koerswijziging te bespreken. In Roemenië was

begrip voor de wijzigingen, wel zijn er nog situaties waar primaire

ondersteuning gewenst is. Op de dorpjes wordt al weer

reikhalzend uitgekeken naar de levensmiddelen pakketten. Ook

in de psychiatrische ziekenhuizen is de situatie nog schrijnend.

Veel zaken die nodig zijn maar waar de psychiatrische ziekenhuizen

niet voldoende budget voor hebben zijn in Roemenië nu wel

te koop. De werkgroep RR wil hier geld voor reserveren om ter

plaatse op deze hulpvragen te kunnen inspelen.

De Roemeense schoolkinderen zijn ieder jaar weer erg blij met de

schoolpakketten die ze krijgen van de schoolkinderen hier. Een

klein lichtpuntje voor de kinderen. Gezien het succes van deze

pakketten zullen de scholen hier weer gevraagd worden om hun

medewerking.

Daarnaast lopen er nog persoonlijke hulpvragen zoals het verstrekken

van elektrische rolstoelen. Ook werd de werkgroep tijdens

haar laatste bezoek aan Roemenië geconfronteerd met de

situatie van een jonge vrouw die door een nonchalante behandeling

in het ziekenhuis door verlamming aan het bed gekluisterd

is. Haar ouders hebben onvoldoende middelen om voor haar een

goede behandeling te realiseren.

Eén van de grotere projecten waar ondersteuning voor gevraagd

wordt is het opzetten van een bejaardenhuis. Samen met een

organisatie in Sneek zal bekeken worden op welke wijze hier op

ingespeeld kan worden.

Voor een van de plattelandsdorpjes is dit jaar een waterleidingproject

afgesloten. Door het vervangen van oude leidingen heeft

het dorp nu beschikking over schoon en voldoende water.

Om door te kunnen gaan met het bieden van met name structurele

ondersteuning is de stichting RR afhankelijk van uw financiële

ondersteuning.

Eén van de peilers van de begroting is de grote verloting die ook

dit jaar weer georganiseerd gaat worden. Daarnaast is er een

speciaal gironummer 7477 en bankrekeningnummer

33.35.06.383 waar giften op gestort kunnen worden.

Op 19 januari 2007 wordt er in het dorpshuis van Oudemirdum

een informatieavond georganiseerd waar verslag gedaan zal

worden van de actie. Tevens is dan de trekking van de verloting.

Auke van der Veen,

Grintfisker 34,

8567 LP Oudemirdum,

tel: 0514-571909.

 

MFC.

Na een half jaar hard werken door de vier werkgroepen, de stuurgroep

en ons Plaatselijk Belang was het dan op 7 november 2005

zover: Oudemirdum presenteerde haar Toekomstvisie vol trots

aan onze burgermoeder (L.C 25.11.06) Thea de Roos!!

Een breed gedragen toekomstvisie waar onverwacht veel

Oudemirdummers (keurig per doelgroep benaderd) hun bijdrage

aan gegeven hadden. Een langgekoesterde wens, een MFC, stond

prominent op 1 van de "verlanglijst".

Mevrouw de Roos deelde in het volle dorpshuis mede dat ook zij

onder de indruk was van het gepresenteerde, en zegde toe dat dit

document zéker niet in een lade zou belanden!! Uit de lauwe

reacties uit de zaal maakte mevrouw de Roos vervolgens op dat

het vertrouwen hierin niet bijster groot was, en kernachtig en

krachtdadig werden de agenda’s getrokken: We mochten haar in

maart 2006 wel ter verantwoording roepen!

Helaas....dat kwam er niet van.

Groot was dan ook de schrik, toen onlangs in de media duidelijk

werd dat éérst maar eens moest worden bekeken of het MFC met

de toevoeging van een basisschool niet beter af was!

Dat riekt naar snode vertragingstactieken!

Al die Oudemirdummers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming

van de toekomstvisie vragen zich nu vertwijfeld af wat

daarna dan moet worden toegevoegd: Een politiebureau, een

ambulance-en brandweerpost??

Kortom....Oudemirdummers laat u horen! De tijd dringt!

Mail uw sympathiebetuiging naar:

mfcschotinderoos@hotmail.com

of, als u geen computer heeft, naar:

Werkgroep Toekomstvisie,

p/a Lege Leane 4,

8567LJ Oudemirdum,

UITERLIJK 16 DECEMBER 2006.

Dan kunnen we onze burgermoeder deze reacties overhandigen,

zodat ze weet dat Oudemirdum geen slapend dorp is dat zich

zachtkens in slaap laat houden.

Het MFC is een Schot in de Roos!!

Nu nog zien dat we schot in De Roos krijgen!!!!

R. Visser,

R.H. De Boer en

H. Landsheer.

 

Natuurwerkdag 2006: De wandelpaden in

het Rijsterbos op knappen.

Het Rijsterbos was op zaterdag 4 november één van de 270 plekken

waar gewerkt werd op de Landelijke Natuurwerkdag. Er werd

gewerkt aan het opknappen van wandelpaden in het zeer bijzondere

meer dan 300 jaar oude bos.

Duizenden deelnemers gaan op deze dag in heel Nederland actief

aan de slag in bos en natuurgebieden.

De organisatie was in handen van de gezamenlijke natuurorganisaties

in Gaasterlân: Natuurmonumenten, It Fryske Gea,

Staatsbosbeheer, IVN afd: Súdwest Fryslân, NME-steunpunt

"De Spjochtebeam", Stichting "Gasterlân natoerlân" en

Info centrum "Mar en Klif" .

Meer info en aanmelden (voor volgend jaar) via internet:

www.natuurwerkdag.nl of bij de locatieleider Goasse Hylkema

tel: 0514-571600 of 06-53767459 of e-mail

g.hylkema@staatsbosbeheer.nl

Wees er snel bij, want er kunnen 25 personen deelnemen!

 

Rijsterbos

In 1676 kocht een Amsterdamse regent Hiob de Wildt 3000 ha

woeste grond in Gaasterland. Op de grond die hij bij Rijs had

gekocht legde de Wildt een landgoed aan. Hier werd ook het

statige "Huize Rijs", in de volksmond ook wel ‘het slot’ genoemd

gebouwd. De eerste beplanting in het tegenwoordige Rijsterbos is

aangebracht in de omgeving van Huize Rijs. De beuken die er

destijds zijn geplant staan er nog steeds. Het oudste deel van het

Rijsterbos is aangelegd in barokstijl. Die stijl wordt gekenmerkt

door de symmetrie. Midden in het barokke deel van het bos vinden

we nog meer oude beuken die al in een vroeg stadium door

de familie de Wildt zijn aangeplant.

In het oudste deel van het bos zijn de patronen uit het barokperiode

nog goed herkenbaar. De brede evenwijdige aan elkaar

lopende paden worden diagonaal gekruist door smallere dwars

lanen. De stukken die bekend staan als het rondeel zijn pas in de

tweede helft van de 18de eeuw aangelegd. Het jonge deel van het

bos kenmerkt zich door ronde vormen en slingerende paden.

Het Rijsterbos is in heel Fryslân bekend. Op een mooie zondagse

herfstdag lopen er honderden mensen. De tegenwoordige eigenaar

It Fryske Gea die het bos in 1941 kocht, Heeft op basis van

onderzoek berekend dat er op jaarbasis meer dan 100.000 mensen

het Rijsterbos bezoeken.

Doel van de werkzaamheden.

De brede paden in het bos zijn makkelijk te onderhouden door machines,

anders is het gesteld met de spannende slingerende smalle

paden. Door het vele wandelen over de paden zijn deze behoorlijk

uitgesleten en met een hevige regenbui lijken het soms net greppels.

In een natte periode zijn deze paden bijna onbegaanbaar.

We hebben de kleinere wandelpaden beter begaanbaar gemaakt

op locaties waar het grotere materieel niet kan komen. Er moest

gesnoeid worden , extra zand worden aangebracht en de vogelkers

werd ook aangepakt. Dit om ervoor te zorgen dat dit prachtige

mooie bos goed bereikbaar blijft voor de wandelaar.

Goasse Hylkema [tekst door redactie aangepast]

 

Wandelgroepje Oudemirdum van start

Op maandag 3 november ging onder leiding van Adrie Koppenol

uit Oudemirdum weer een wandelgroepje van start. Tweemaal per

week kan er worden gewandeld, steeds met de Brink in Oudemirdum

als vertrekplaats. Op maandagmiddag is de start om 14.00

uur, op donderdagochtend om 10.00 uur.

Adrie Koppenol kwam vijf jaar geleden naar Gaasterland en begon

haar wandelingen door de Gaasterlandse natuur. Het was ook

het moment waarop het idee ontstond om wandelingen te organiseren

met als doel "met elkaar van de natuur te genieten".

De eerste wandeling ging bij de pomp op de Brink van start. Dat

is nog steeds het geval. Deze groep bestaat in november al één

jaar! Een jaar geleden bestond de groep uit elf vrouwen. Sindsdien

werden er verschillende tochten gelopen en bestond de groep uit

verschillenden aantallen deelnemers. Mannen waren er een enkele

keer ook bij maar hun aandeel bleef gering.

Af en toe worden ook uitstapjes gemaakt om vervolgens langere

tochten te lopen. Het gaat dan om afstanden tot negen kilometer.

De heenreis gaat met de bus, deelnemers wandelen terug. "Nu in

het najaar is het volop genieten van de natuur", vertelt Adrie

Koppenol. Wie meer wil weten kan haar bellen: 0514-572407.

 

Dorpssuper Hamstra beter toegankelijk.

Klaas Hamstra is de afgelopen jaren erg vindingrijk geweest in

het verbeteren van onze supermarkt. Uitbreiding waar bijna

niemand het voor mogelijk had gehouden en nu een aanpassing

van het front. Door een slimme aanpak is de toegankelijkheid

enorm verbeterd, een brede hellingbaan en automatische schuifdeur

maken de winkel nu ook voor rolstoelen en rollators goed

toegankelijk, je kunt je fiets er prima kwijt en ook de winkelkarretjes

staan prettig bij de hand en kun je nu ook makkelijk

naast de auto zetten om over te laden. Dat de boodschappen

desgewenst ook aan huis gebracht worden maakt dat we allemaal

met een gerust hart oud en minder goed ter been kunnen zijn

—of worden— in Oudemirdum! Nu is alleen het wachten nog op

toestemming voor de fraaie luifel die de Hamstra’s gepland hebben.

In Balk neemt men blijkbaar niet overhaast een beslissing.....

Klaas en Richtsje hopen in januari met gepaste trots het resultaat

aan U te presenteren.

 

Alzheimer Nederland, vergeet niemand.

In de week van 6 tot en met 11 november zijn er in Nederland

ruim 20.000 collectanten langs vele deuren geweest om geld

bijeen te brengen voor Alzheimer Nederland. De collecte in Nijeen

Oudemirdum heeft dit jaar 894,- euro opgebracht. U heeft

Alzheimer Nederland niet vergeten.

Wij bedanken hierbij alle collectanten, gevers en iedereen die zich

voor deze collecte heeft ingezet voor hun hulp! Mede dankzij hun

inzet en bijdrage kunnen wij mensen met dementie een beter

leven geven. Hebt u de collectant gemist en wilt u het werk van

Alzheimer Nederland alsnog steunen, dan kunt u een bijdrage

overmaken op giro 2502.

Wilt u ons volgend jaar ook helpen met de collecte in uw wijk/

dorp, dan kunt u contact opnemen en met: Addie Schreppers,

0514 - 572234

of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte.

Wij hopen ook volgend jaar weer op uw hulp te mogen rekenen.

Alzheimer Nederland is er voor u en zal ook u niet vergeten.

Voor meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl

 

Nierstichting

Sinds september 2006 biedt de Nierstichting

alle volwassen Nederlanders de mogelijkheid

een gratis Niercheck, aan te vragen. Dit is

onderdeel van het project ‘PREVEND naar de Praktijk’. Dit project

brengt de inzichten uit de door de Nierstichting gesubsidieerde

PREVEND studie in de praktijk. Uit dit onderzoek bleek dat mensen

met nierschade al in een vroeg stadium opgespoord kunnen

worden door te kijken naar het voorkomen van eiwit in de urine.

Door vroege opsporing van nierschade is het mogelijk om via

leefstijladvies en behandeling nierfunctieverlies te beperken of te

voorkomen. De campagne ‘STOP beginnende nierziekte’ richt zich

op mensen met veel eiwit in de urine (macro-albuminurie). In de

PREVEND studie is ook gekeken naar mensen met spoortjes eiwit

in de urine (micro-albuminurie).

Samenwerking

Mensen met hart- en vaatziekten en diabetes lopen een groter

risico op het krijgen van een nierziekte. Daarom werkt de Nierstichting

samen met o.a. Hartstichting en Diabetesfonds om de

preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten in

Nederland gezamenlijk beter op de agenda te krijgen. Dat is de

eerste stap om te bereiken dat in Nederland de preventie van chronische

ziekten structureel en met vereende krachten wordt aangepakt.

Een dergelijke samenwerking tussen gezondheidsfondsen

voor de preventie van chronische ziekten is uniek voor Nederland.

LifeLines

De Nierstichting steunt een bijzonder onderzoeksprogramma van

de Universiteit Groningen, dat zich volledig richt op het voorkómen

van chronische ziekten: LifeLines. Gedurende dertig jaar

worden 165.000 mensen uit Groningen, Friesland en Drenthe

gevolgd om meer te weten te komen over het ontstaan van chronische

ziekten, waaronder nierziekten. Pas wanneer we meer

daarover weten, kunnen we het optreden van die ziekten nog

beter eerder herkennen en (verergering ervan) voorkomen.

MASTERPLAN

Bij patiënten met chronisch niertalen dreigt de nierfunctie steeds

verder achteruit te gaan. Bovendien lopen zij een grotere kans op

het krijgen van hart- en vaatziekten. Steeds duidelijker wordt dat

vroegtijdige en optimale behandeling bij deze patiënten extra

problemen kan voorkomen. Daarbij is de inzet van een gespecialiseerde

verpleegkundige - een nurse practitioner - noodzakelijk.

Daarom zijn via het project MASTERPLAN met steun van de

Nierstichting in 9 ziekenhuizen nurse practitioners aangesteld.

Samen met de behandelaar zijn zij verantwoordelijk voor de

afgesproken aanpak gericht op het voorkomen van verder nier-

functieverlies en andere complicaties, zoals hart- of herseninfarct.

De nurse practitioner betrekt de patiënten bij de behandeling;

helpt hem/haar bij het naleven van leefregels; geeft steun; licht

voor en heeft een signalerende functie voor de behandelend

neuroloog, bijvoorbeeld als het gaat om het bereiken van de juiste

bloeddruk. Verwacht wordt dat de inzet van nurse practitioners zal

leiden tot een aanzienlijke reductie van cardiovasculaire ziekten

en sterfte én tot vertraging van van nierfunctieachteruitgang en

dus een verbetering van de kwaliteit van leven. Inmiddels zijn

bijna 800 patiënten bij dit onderzoek betrokken. De resultaten

worden zorgvuldig gevolgd en zullen in 2012 gepubliceerd.

Richtlijnen

Artsen werken volgens onderling vastgestelde regels, zogenaamde

richtlijnen. Via het programma Preventie ondersteunt de Nierstichting

de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van preventie

van nierziekten. Zo zijn onlangs drie richtlijnen voor

glomerulaire nierziekten ontwikkeld. Deze zullen landelijk worden

ingevoerd. Verder heeft de Nierstichting in het kader van haar

campagne ‘STOP beginnende nierziekte’ samen met de beroepsorganisatie

van huisartsen een voorlopig advies opgesteld over de

behandelrichtlijn bij mensen met eiwit in de urine, een serieuze

indicatie van nierschade. Voor 2007 is afgesproken dat de NHG

(Nederlands Huisartsen Genootschap), samen met de landelijke

beroepsverenigingen van internisten en neurologen, zal zorgen dat

zo snel mogelijk officiële en landelijk erkende richtlijnen worden

ontwikkeld met betrekking tot mensen met eiwit in de urine.

De Nierstichting zet zich sinds 1968 in voor het verbeteren van de

kwaliteit van leven van nierpatiënten. Aan de realisering van deze

doelstelling werken nu meer dan 75.000 vrijwilligers, 8 (onbetaalde)

bestuurders en vijftig vaste medewerkers. De Nierstichting

financiert ruim 50% van het nieronderzoek in Nederland.

De collecte in Oudemirdum heeft mede door de inzet van de

collectantes een bedrag van • 637.62 op gebracht. Allen hartelijke

dank daarvoor. Graag tot volgend jaar.

Uw collectecontactpersoon

Conny Hibma

 

 

Politiewerk bij u in de buurt.

In onderstaand stuk wil ik u graag uitleggen hoe de politie in

Fryslân georganiseerd is en wat de rol is van de buurtagent.

Politie Fryslân is sinds 1 januari 2006 onderverdeeld in 11 teams.

De gemeente Gaasterlân-Sleat valt onder team 11, ook wel team

"Iselmarkust" genoemd. Team Iselmarkust omvat verder de gemeenten:

Littenseradiel; Nijefurd; Wunseradiel en Bolsward. Het

hoofdbureau van ons team is gevestigd in Bolsward. Vanuit dit

bureau werken de teamchef, 2 groepschefs, de buurtagenten van

Bolsward, Wunseradiel en Littenseradiel en nog een 25-tal politiemensen.

Vanuit het bureau Koudum, werken er 12 collega’s, waaronder

de buurtagenten van Gaasterlân-Sleat en van Nijefurd.

Vanuit het politiebureau Balk wordt niet gewerkt. Dit bureau is

voor het publiek geopend op werkdagen van 9 uur tot 11.45 uur.

In de middag van 13.30 tot 16.30 is het bureau Koudum op werkdagen

geopend.

 

Oproep

Mijn naam is Romke Zwerver uit Nijemirdum en volg sinds afgelopen

september een opleiding draaien/frezen bij Philips in

Drachten. Ik moet daar om kwart voor acht zijn en dat is het

probleem. Met het openbaar vervoer lukt dat dus niet. Ik alles al

geprobeerd om daar met de bus op tijd te komen maar dat is dus

niet mogelijk. Nu heb ik iemand gevonden waarmee ik mee kan

rijden vanaf Lemmer. Alleen nu zoek ik nog een lift vanaf "Loonbedrijf

Faber" in Sondel naar Lemmer.

Mijn vraag is dus: Is er iemand bereid om mij (eventueel tegen

een vergoeding) mee te nemen naar Lemmer. Ik moet daar ‘s

morgens om ongeveer 5 min voor 7 bij de carpool staan.

Kan en wil U mij helpen neem dan even contact op via onderstaand

telefoon nummer.

Wie helpt mij

Romke Zwerver Tel. 0514-604157

 

De Buurtagent

Sinds 1 april van dit jaar zijn er in Fryslân 69 buurtagenten aangesteld.

In team Iselmarkust zijn 5 buurtagenten werkzaam. Dat

wil in ons team zeggen: iedere gemeente heeft 1 buurtagent. Deze

buurtagent is het aanspreekpunt voor de Burgers / organisaties in

zijn buurt en kan bijvoorbeeld bemiddelen in langslepende kwesties

en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties zoals

bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Van de buurtagent wordt

verwacht dat hij samen met andere instellingen problemen oplost.

De buurtagent doet natuurlijk niet alles alleen. Er is immers

een team politieagenten werkzaam vanuit het bureau in Koudum.

De buurtagent doet ten behoeve van zijn buurt avond-, nacht- en

weekenddiensten maar niet ten behoeve van bijvoorbeeld geroosterde

incidentafhandeling. Incidentafhandeling kan voor zaken

zijn zoals: aanrijdingen, diefstallen, inbraken, vernielingen etc.

Ondergetekende is sinds 1 september aangesteld als buurtagent

voor de gemeente Gaasterlân-Sleat.

Als buurtagent heb ik o.a. regelmatig contact met ambtenaren

van de gemeente Gaasterlân-Sleat. De bestuurlijke verantwoordelijkheid

voor gebiedsgerichte politiezorg ligt bij de gemeente. Zij

schrijven de lokale veiligheids programma’s en maken resultaatafspraken.

In het verleden was het vaak zo dat de politie allerlei

werkzaamheden deed die niet tot de politietaak behoorden. Tegenwoordig

wordt er gekeken wiens verantwoordelijkheid het is

om een bepaald probleem op te pakken.

Ervaring leert dat de burger denkt dat hij voor alle politiezaken

bij de buurtagent moet zijn. Dat is niet juist. Heeft u de politie

nodig voor een inbraak, een vernieling, vermissing fiets etc. dan

belt u de politie. Zijn er structurele problemen in de buurt etc.

dan kunt u kontakt opnemen met de buurtagent.

Dit kan via het algemeen politienr. 0900-8844 of via mijn

e-mailadres tjeerd.hofstra@friesland.politie.nl

U kunt mij ook vragen om over een bepaald

onderwerp iets te schrijven in het dorpskrantje.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Hofstra, buurtagent Gaasterlân-Sleat.

 

Van de redactietafel

Zo, er gebeurt heel wat in het dorp in een jaar tijd. Het bestuur van

Plaatselijk Belang is verjongd en uitgebreid, de redactie van het

Pompeblęd heeft een nieuw lid erbij, op de Brink speelt zich zo het

één en ander af en de door velen al verwachte strijd om het MFC

begint nu zich toch wel af te tekenen.

Een jaar geleden leek het gepresenteerde plan zo mooi, maar in de

wandelgangen werd er al wat geroezemoesd over Balkster Centjes

en zelfs over Balkster Belangetjes. Dat het pad niet over rozen zou

gaan.... Tja, je hoort zo eens wat en onthoudt zo eens wat.

In ieder geval was het een jaar wat niet snel als "en het kabbelde

voort" in onze herinneringen zal verdwijnen, al was het alleen al

maar vanwege het rare weer! Ons dorpje op de rand van de oude Zee

en de beboste Gaasten is vol aktiviteit en vol leven.

De bakker bouwt, de slager haalt de krant met zijn echte eikenhout

gerookte worst en de supermarkt pakt ook de zaak flink aan. De bank

is weg, maar je kunt daar nu temidden van kunst je rozen kopen!

Oudemirdum is alles behalve een Doornroosje zonder Prins!

 

Nagekomen bericht van de VVV (staat niet in de reguliere uitgave)

 

Laatste (VVV)-nieuws.

 

Beste inwoners,

Helaas zijn we aan het einde gekomen van plm. 16 jaar VVV in Oudemirdum.

 Zoals u wellicht in de media heeft vernomen,

is helaas de Regio-VVV Friese Kust failliet en ook kantoor

Oudemirdum en de agentschappen in Balk en Sloten vallen hieronder.

We kunnen terug zien op vele goede jaren in samenwerking met

de collega’s van informatiecentrum Mar en Klif en voorheen

ook met de collega’s van de PTT.

 

Vele toeristen konden de weg naar onze gemeente en

in het bijzonder naar Oudemirdum vinden. We konden merken,

dat ons gebied steeds meer op de kaart werd gezet. Vooral fietsen

en wandelen was en is nog zeer in trek, met name de

”lange afstand wandelaars” kom je steeds vaker tegen in onze omgeving.

Maar ja, wat wil je ook. Het Friese Kustpad en het Zuiderzeepad lopen hier

letterlijk en figuurlijk langs. Ook de Nordic-walkers kunnen

goed uit de voeten in onze mooie Gaasterlân-Sleat.

 

De accommodatiemogelijkheden zijn er volop, van camping, appartement,

vakantiebungalow, logies en ontbijt-adres tot hotel. Oudemirdum had

en heeft het nog steeds allemaal!

Ook werd er veel geďnvesteerd in onze regio. Velen kochten een

vakantiebungalow in  het Fonteinbos of op het park “”De Sondeler Gaast”

in Sondel. Campings werden aangepast aan de moderne

eisen van deze tijd en ga zo maar door. 

Niet alleen toeristen, ook de inwoners van Oudemirdum kwamen

even bij ons binnen voor een vakantie te boeken, een wegenkaart,

een cadeautje, de irischeques of gewoon even een praatje.

En dat zullen we allemaal verschrikkelijk missen.

Vandaar dat wij als personeel het nog steeds niet kunnen begrijpen dat,

de VVV- winkel haar deur moest sluiten!

 

De laatste week van oktober kwamen er nog een aantal donateurs

langs om ons te bedanken voor de inzet en dat deed ons bijzonder

goed. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

En dan komt zo’n laatste dag. De nog aanwezige voorraad inpakken

en dan sluit je de deur af met toch wel een bijzonder gevoel in je maag. 

Gelukkig blijft informatiecentrum Mar en Klif wel bestaan en gaat hun

deur volgend voorjaar weer open.

Namens de personeelsleden Durkje Roskam en Jacob van der Veen

wil ik alle donateurs en inwoners heel hartelijk bedanken voor het

gestelde vertrouwen in ons.

Ook de buren van de gehele Brink willen we hierbij hartelijk groeten.

 

Namens (ex)collega’s

van de regio-VVV Friese Kust,

kantoor Oudemirdum

 

Klaartje Lubach.