Home  Print    

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Velen hebben deze zomer weer kunnen genieten van de diverse activiteiten

die er georganiseerd waren in ons dorp. Met name het Eeldershantykoor

was een succes. Menig toerist en dorpsbewoners wisten die avond

Oudemirdum te vinden. Liet het weer ons deze zomer wel eens in de

steek deze avond beslist niet. We kunnen terug kijken op een gezellig

zomerseizoen. Iedereen die in de organisatie commissie zaten , hartelijk bedankt voor jullie inzet.

N.a.v. een enquête verleden jaar over de groenvisie is er gemeentelijk een

beleid uitgestippeld. Dit is gepresenteerd in mei jl.. in de burgerzaal van ons

gemeentehuis. Uitgenodigd waren alle Plaatselijk Belang besturen van onze

gemeente. Intensief en extensief beheer zullen afgewisseld worden. In grote

lijnen komt het hier op neer dat de centra van de dorpen intensief onderhouden

zullen worden en de buitengebieden extensief. Bij kleinigheden kunnen we onze

gebiedsgebonden medewerkers persoonlijk aan de jas trekken.

Er zijn aanwijzingsborden naar het oorlogsmonument geplaatst zoals u in ons

vorig blad hebt kunnen lezen. Ook willen we graag een informatiebord plaatsen

bij het monument. Hier wordt aan gewerkt en dit wordt binnenkort gerealiseerd.

Helaas is onze vacature voor voorzitter nog open!

De vermoeiende tocht over het realiseren van een MFA in ons dorp is nog

niet ten einde. 18 juni was er een presentatie in het dorpshuis door mevr. De Booy.

Ook onze wethouders waren aanwezig. In principe heeft de gemeente € 1 miljoen

gereserveerd voor Oudemirdum. De mogelijkheden die voor Oudemirdum realistisch zijn ,

volgens mevr. De Booy, werden gepresenteerd. Deze presentatie staat inmiddels op de

website van onze gemeente. Het ontwerp wat in januari 2006 gepresenteerd is door

bestuur het Nije Klif werd doodgezwegen. , dit was erg teleurstellend.
Toch wordt er afgesproken weer creatief aan het werk te gaan om toch een MFA te

kunnen realiseren.
25 september a.s. staat er een bijeenkomst met B&W op het programma.

Ook dan komt het MFA weer ter sprake naast onze dorpsvisie.

 

Goed Nieuws!
Na de Algemene Ledenvergadering in maart jl.. verlieten Hans Andela en

Jelle Twijnstra het bestuur van dorpsbelang, volgens het rooster van aftreden

zat hun periode er op. Het wilde aanvankelijk maar niet lukken om vervangers

te vinden. Wat zijn we daarom blij dat Jappie Stegenga, na lang wikken en wegen,

heeft besloten zitting te nemen in het bestuur. Heel hartelijk welkom Jappie,

we hopen dat je je gauw thuis zult voelen en je plek en taak weet te vinden

om je in te zetten voor de dorpsgemeenschap van Oudemirdum!
Er verlieten ons twee personen en dus hebben we nog iemand nodig.

Jappie Stegenga heeft het goede voorbeeld gegeven, schroom niet net zo'n positieve

beslissing te nemen als hij heeft gedaan. Spijt krijg je meestal niet van zo'n besluit,

want je een tijdje verdienstelijk maken voor de gemeenschap geeft een goed gevoel!

 

 

Berichten uit het Dorpshuis It Klif

Bestuur.
Als bestuur dachten we in mei een rustige zomer tegemoet te gaan.

Uit het volgende blijkt, dat niets minder waar was.

Vertrek beheerder.
In juni deelde de heer D. Norbruis ons mee, dat bij op zoek was naar een andere functie.

De onzekere toekomst van het Dorpshuis en de onduidelijke situatie rond het MFC waren

voor hem de belangrijkste redenen. In juli accepteerde hij de functie van chauffeur bij

Connexxion en verzocht hij ons hem per 15 augustus 2007 ontslag te verlenen.

Hoe kort dag ook, we vonden dat we daar mee in moesten stemmen. We zeggen hem

dank voor alles wat hij de voorbije jaren voor het Dorpshuis heeft gedaan en we wensen

hem alle goeds in zijn nieuwe functie.

Financiële situatie.
Behalve bovengenoemd bericht kregen we in juli de jaarcijfers over 2006 van de

boekhouder. We zijn erg geschrokken, daar willen we niet omheen draaien.

Een behoorlijk nadelig saldo evenals in voorgaande jaren.
Omdat we op deze manier bezig zijn onze reserve `op te eten' voelt het bestuur zich

genoodzaakt ingrijpende maatregelen te treffen.
Uit gesprekken met gebruikers blijkt steeds weer dat het Dorpshuis niet meer aan de

eisen van deze tijd voldoet Er zijn gedoogvergunningen voor de keuken en de

peuterspeelzaal en ook de omzet loopt terug. Daar tegenover Maat dat de kosten

voor de inkoop en gas en licht omhoog zijn gegaan
Als eerste besluit is genomen, dat de nieuwe beheerder voor ten hoogste 20 uur in

de week benoemd kan worden en vooreerst tot 31 december a.s. In die tijd willen

we duidelijk zicht hebben op alle posten van de begroting, spreken we met de bank,

maar ook zullen we B&W erop aanspreken dat hun besluiteloosheid rond het MFC

ons verhindert een goed beleid voor het Dorpshuis uit te zetten.

Nieuwe beheerder.
We proberen dus een nieuwe beheerder voor 20 uur per week aan te trekken.

Er zijn gelukkig enkele kandidaten waar gesprekken mee gevoerd worden.

Op dit moment van schrijven (half augustus) is het nog te vroeg om daar

mededelingen over te doen. Dit betekent wel, dat we voor de overige uren

een groot beroep moeten doen op vrijwilligers. Tijdens een bijeenkomst met

de vrijwilligers bleek dat ze graag een extrasteentje bij willen dragen,

want het Dorpshuis gaat hen zeer ter harte. We zijn hen daar heel dankbaar

voor. (Voor nieuwe vrijwilligers houden we ons aanbevolen!!)

Tot slot.
Hoe onzeker de situatie rond het Dorpshuis op dit moment ook is, alle

activiteiten gaan de komende tijd gewoon door. Als bestuur zullen we er,

samen met de nieuwe beheerder en alle vrijwilligers alles aan doen om

het Dorpshuis draaiende te houden. Want wat is nou een dorp zonder Dorpshuis??!!

Namens het bestuur, Piet Jan Schotanus.

 

 

Het Bruin café in het Dorpshuis is iedere vrijdag van 17.30 tot 01.00 uur geopend.

Verder is er iedere maandag, woensdag, en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

iemand aanwezig in het Dorpshuis. Voor afspraken e.d. ook kunt U op die

dagen bellen met het Dorpshuis 0514-571424.
Alleen in noodgevallen kunt U bellen met 0514-571937 of 0514-1970.

Grietje Andela

 

 

Activiteiten Commissie Oudemirdum (ACO)

Mensen wat hebben wij het getroffen met het weer op de avonden dat er een

activiteit op de Brink was, hoewel ik het van de laatste twee avonden niet weet,

want toen was ik op vakantie.
We kunnen terugkijken op een geslaagd zomerprogramma, zeker met de toppers

als het ringrijden en natuurlijk het “Eelder Shantykoor”, dit jaar versterkt door

de welbekende Piet Veerman (wat een toeschouwers waren er op die avond!!).
Ook het verzetten van de braderieën van de woensdag naar de zaterdag is een

succes gebleken. We kunnen gerust stellen dat we Oudemirdum weer goed

op de kaart hebben gezet met z’n allen.
Wij willen dan ook nogmaals onze sponsors en de vele vrijwilligers bedanken

voor hun inzet, zonder hen zouden we een programma zoals we dit jaar gehad

hebben niet rond kunnen krijgen, we hopen dat we volgend jaar weer een beroep

op jullie mogen doen.


Catharinus de Jong, secretaris ACO.
E-mail; aco@cdejong.nl

 

 

Beste dorpsgenoten,

Zoals u tijdens de afgelopen Koninginnedagoptocht zult hebben gemerkt,

was het aantal optochtwagens dit jaar minimaal. Wij als bestuur van

Oranjevereniging Oudemirdum vinden dat heel erg jammer. Wèl moet er

worden gemeld, dat de deelnemende wagens en lopers prachtig verzorgd waren dit jaar!!
Graag zouden wij willen weten hoe een ieder denkt over de optocht tijdens

Koninginnedag: gaan we gewoon door en organiseren we volgend jaar weer

een optocht (en kunnen we rekenen op een groter aantal aanmeldingen),

slaan we het een jaartje over of wachten we nog langer en organiseren we

bijvoorbeeld één keer per 5 jaar een optocht? Of is het probleem de thema's

die ieder jaar worden bedacht en geeft u de voorkeur aan een vrij onderwerp?
Om te horen hoe onze leden hierover denken en om gezamenlijk een besluit

hierover te kunnen nemen, hebben we besloten om een extra ledenvergadering

te organiseren op disdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis It Klif.
Hierbij uitnodigen wij al onze leden uit om deze vergadering bij te wonen en

uw mening te geven!! In het bijzonder vragen wij de besturen van alle

buurtverenigingen in ons dorp om aanwezig te zijn.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten bij deze speciale ledenvergadering!

Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum

 

 

Nieuws van Gaasterlandpromotion
(voorheen VVV)


De toeristische informatiepunten van Gaasterlandpromotion zijn nu 5 maanden

open en we mogen met opgeheven hoofd luidop zeggen, dat het bijzonder goed gaat.

Er zijn inmiddels plm. 7500 bezoekers aan de diverse balie’s in Oudemirdum,

Balk en Sloten geweest en dat stemt tot volle tevredenheid.
De meeste buitenlandse gasten komen uit: België, Duitsland en Italië.

En daarbij zijn de digitale bezoekers op de website www.gaasterlandpromotion.nl

nog niet eens bij gerekend!
De ledenwerving moest natuurlijk geheel opnieuw opgestart worden,

maar we zien de toekomst weer positief in. De werving is nog steeds in

volle gang en we mogen steeds meer bedrijven en ondernemers welkom heten.

Ook willen we graag alle ondernemers van Oudemirdum met logo op

bovengenoemde website plaatsen onder de bijbehorende rubriek.

Staat uw bedrijf er nog niet op en wilt u wel dat uw naam meer bekendheid krijgt?

Vraag vrijblijvend naar de speciale actie welke we t/m 31 december 2007 hebben.

De voorwaarden zullen u meevallen.
De evenementenlijst wordt, zo nodig per dag, aangepast op de website.

Eens per maand krijgen de leden een lijst toegestuurd, zodat zij het op hun

mededelingenbord kunnen plaatsen voor hun gasten of klanten. Ook werd deze

lijst in het hoogseizoen iedere zaterdag live, om plm. 12.45 uur, bij radio Gasterlân uitgezonden.
Alle leden cq. recreatieondernemers staan met foto en overige gegevens inmiddels op de

website onder de bijbehorende rubriek. Zij, die een eigen website hebben, kunnen

door gelinkt worden. De gast kan zo gelijk met de ondernemer contact opnemen over

de huur van accommodatie voor een bepaalde periode, voor het huren van een fiets

of het reserveren van een diner.
Er is een oude fietsroute van 25/35 km. dit voorjaar in een nieuw jasje gestoken.

Drie ondernemers, tw. camping “De Verborgen Hoek” uit Harich,

fietsverhuur “ ’t Fietshoekje” en ijsboerderij “De Bûterkamp”, beiden uit

Oudemirdum, waren bereid om deze route te sponsoren. Vanaf Pinksteren

kon gebruik worden gemaakt van de “Knooppunten fietsnetwerk routekaarten”.

Hiervoor is grote belangstelling. Ook in Oudemirdum staat o.a. op de hoek

Aldebuorren/Fonteinwei/De Brink een bord van dit netwerk.

Er is in juli en augustus veel gebruik gemaakt van de huifkartochten in en om

Oudemirdum, de skûtsjetochten met de beurtveer Heeg-Balk-Heeg,

de beurtveer Stavoren-Koudum-Kippenburg-Rijs-Stavoren met de praam

De Simmermoarn of een rondvaart cq. skûtsjetocht op de Fluessen of het

Slotermeer. De Amerikaanse schoolbus, de GaasterlandExpress werd meer

door groepen gereserveerd.

Voor een huifkartocht en de GaasterlandExpress zijn arrangementen samengesteld

voor bijvoorbeeld familie-reünies, schoolreisjes, personeelsuitstapjes.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of stuur even een emailtje en u hoort

zo spoedig mogelijk van ons (adres staat onderaan). De beurtveer Heeg-Balk-Heeg

zeilt alleen nog in september en kan individueel gereserveerd worden.

Op zaterdag 8 september as. werd de landelijke Open monumentendag gehouden

en door ons team gecoördineerd. Vele monumenten in onze gemeente deden weer

mee en er was een speciale folder gemaakt waarop de route stond afgebeeld.

Deze monumentenroute werd dit jaar gesponsord door architectenbureau Zijlstra

uit Bakhuizen. Het thema was dit jaar: “Monumenten uit de 20e eeuw”.
Ook de Fonteinkerk en de Luchtwachttoren deden hieraan mee en waren speciaal

geopend van 10.00-17.00 uur.

In het informatiecentrum “Mar en Klif” was deze dag van 13.00-17.00 uur een

ruilbeurs van prentenbriefkaarten .

De 3 toeristische informatiepunten in onze gemeente zijn:
Gaasterland Promotion,
kantoor Oudemirdum.
De Brink 4, tel. 0514-571777.
email: info@gaasterlandpromotion.nl
www.gaasterlandpromotion.nl

agentschap Sloten,
p.a. museum Stedhûs Sleat,
Heerenwal 48, tel. 0514-531541,
email: info@stedhussleat.nl

agentschap Balk,
p.a. fa. Haantjes,
Van Swinderenstraat 51-54,
tel. 0514-602395

Tenslotte delen wij u nog mee, dat het personeel van GP bestaat uit de

dames Marijke Fleur, Fransje Smit, Klaske Visser en Klaartje Lubach.

 

 

Herinneringen aan vroeger.

Van de week ben ik wezen thee drinken bij een wat oudere dame.

En, heel bijzonder, een echte Oudemirdumse. Ze is geboren en

getogen in het dorp en heeft hier ook altijd gewoond.
De verhalen die ze me vertelde schetsten een heel ander beeld van

Oudemirdum dan ik ken.
Ze is geboren als boerendochter en elke dag moest de melk met de

kruiwagen naar de Alde Buorren gebracht worden want daar woonde de

melkrijder. Een hele sjouw want de wegen rondom Oudemirdum waren

allemaal van zand en lang niet zo breed als nu. Dit was de taak van de boerenvrouw.

Vanaf de Alde Buorren bracht de melkrijder met

paard en wagen de melk dan naar de melkfabriek in Sloten.

In haar leven heeft ze Oudemirdum zien groeien tot het dorp dat het nu is.

Ze herinnert zich nog dat Oudemirdum alleen nog maar bestond uit

de Brink en de Alde Buorren. Op de hoek van de Brink, naast wat nu

Hotel Boschlust is, stond de smidse van het dorp. Naast de smid waren

er nog een aantal huizen en natuurlijk de kerk. Verder stonden er wat

boerderijen op wat nu de Jan Schotanuswei, Star Numanwei, Fonteinwei

en het Huningspaed zijn. Verder was het allemaal land.

Toch heeft Oudemirdum altijd heel wat middenstand gehad. Het pand wat nu

de Fa. Bokma is was toen een kruidenierswinkel met foerage, ze hadden ook

een paard met wagen om alles mee te vervoeren. Een andere winkel zat op

de Alde Buorren, wat voorheen het Bloemen café en de kroeg van Tiny was.

Dit was een grote kruidenierswinkel met foerage en brandstof. Verder waren

er nog voornamelijk dames die met koffie en thee ´sutteljen´. Later kwam er

nog een kruidenierswinkel waar Meta Kramer nu de drogisterij heeft.

De familie van een weduwvrouw zette daar een winkelpand met huis neer zo

dat zij hiermee de kost kon verdienen. Tja, weduwen pensioen bestond toen nog niet.

Weer iets later kwam aan de Jan Schotanuswei nog een kruidenierszaak met ernaast

een slager, waar nu de thuiszorg zit. Deze slager zat eerst aan de Kerkstraat waar

nu de kapper zit. Slagerij de Vries bestond toen ook al en zat op dezelfde plek

waar de slagerij nu nog zit.
Natuurlijk was er ook een bakker in het dorp. Zelfs twee, Faber en Twijnstra.

Twijnstra is er nu nog en nog steeds op dezelfde plaats. Faber zat ook op

de Brink waar nu de Nostalgie zit. Veel later is dit een ijssalon geworden.

Dat weet ik zelfs nog. Als kind was dit natuurlijk mijn favoriete winkel!
Zelfs vroeger was Oudemirdum dus al een ‘bedrijvig’ dorp.

Scholen waren er ook. De openbare school stond op de hoek van de Brink,

waar nu de VVV zit. Een aantal jaren later kwam de christelijke lagere school

op de plek waar de ‘Walikker’ nu nog zit. Voordat de christelijke lagere school

er was gingen een aantal kinderen op school naar Nijemirdum. Lopend,

want fietsen waren er toen nog niet zoveel en brengen met de auto was er al helemaal niet bij.

Al pratend over vroeger vloog de tijd voorbij. Voor mij was het heel bijzonder

om een middag herinneringen aan vroeger te horen van iemand die haar hele

leven in ons mooie dorp heeft gewoond. Heel hartelijk bedankt hiervoor.

 

 

Symposium op de Betonpleats.

De familie Westra organiseerde op 7 september 2007 een symposium met als thema

"Duurzame energie - Politieke energie", op hun prachtige melkveebedrijf de Betonpleats

aan de Liemerigewei 6 in Oudemirdum. Dit naar aanleiding van de officiële

ingebruikname van een vergistinginstallatie voor het opwekken van energie.

Bij het gistingsproces van mest, maïs en een mengsel van groente en fruit (ecofrit)

wordt dagelijks 5000 m3 gas geproduceerd. De daarbij ook vrijkomende

schadelijke gassen worden in een motor verbrand, die daaruit vervolgens weer

elektriciteit (stroom) opwekt, wel 12.000 kWh.! Deze installatie kan 1500 huishoudens

van energie voorzien. Naast deze mestvergister levert de Betonpleats ook al sinds 1995

windenergie. De in het oog springende windmolen genereert 220.000 kWh stroom

per jaar! Jammer dat de grote bedrijven als Nuon bijvoorbeeld bewust een niet

proactief investeringsbeleid voeren, aan netverzwaring doen ze pas achteraf.

Er gaat daardoor veel energie onnodig verloren. Een gevolg is ook dat de nieuwe

aanbieders van energie hun dure installaties maar op halve kracht kunnen laten werken.

Helaas gaat er ook er veel warmte verloren.
Dagvoorzitter, dhr. Frans Debets, kon om 10.00 u. een groot gezelschap welkom heten.

Hij gaf direct het woord aan de melkveehouder van de Betonpleats Jan Westra.

Na zijn welkomstwoord verzorgde hij een videopresentatie van de vergistinginstallatie.

Een waarderend applaus van de aanwezigen was de positieve reactie voor

deze initiatiefvolle ondernemer. Wethouder Meint Jelsma van onze Gemeente was

vol bewondering en prees dit voorbeeldige initiatief. Hij hoopt dat er binnenkort

meer bedrijven met zulke goede ideeën bij hem op de stoep staan. Een snelle afhandeling

zal aan hem niet liggen. Dhr. Arjan Wierda, van het Ministerie van Economische Zaken,

vertelde de nieuwe doelstellingen van onze overheid. In 2020 moet

20 tot 30% broeikasreductie tot stand zijn gekomen, 20% duurzame energie

beschikbaar zijn en 10% biobrandstoffen geleverd kunnen worden.

Dat betekent 2% energiebesparing per jaar. Dit wordt een hele klus.

Een uitdaging ook voor de nieuwkomers op de energiemarkt. Wat deze laatste

groep betreft vraagt dat wel om een betrouwbaar beleid van de overheid.

Veel ondernemers hebben nog een slechte smaak in de mond van het onverwachte

stopzetten van de MEP-regeling. Dit moest door een oneigenlijk gebruik van een

beroepsprocedure op Texel. De minister van E.Z., mevr. Maria Verhoeven,

ziet de noodzaak van een consistent beleid in en werkt met haar ambtenaren

aan de SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Ook dhr. Douwe Faber,

van E-kwadraat advies, benadrukte een stabiel overheidsbeleid en gaf Zweden als

lichtend voorbeeld op dit terrein. De overheid moet ook hier een voorname rol

spelen bij de kansen en financierbaarheid van duurzame energie. Je moet je uiteraard

steeds de vraag stellen of de opgewekte energie echt duurzaam is en of het niet meer

kost dan het oplevert. P.v.d.A.-kamerlid Harm Waalkens feliciteerde de familie Westra

en zei bewondering te hebben voor ondernemers die risico's durven te nemen.

Ook hij laakte het vertragende beleid van de grote energieleveranciers, de beperkte

transportcapaciteit van het hoogspanningsnet. Waalkens vindt dat dit soort ontwikkelingen

als op de Betonpleats kleinschalig moeten blijven. Om meer rendement te behalen zou

dit soort bedrijven moeten clusteren. Hij suggereerde dit te doen op landschappelijk

ingepaste bedrijventerreinen. Naar zijn mening is ons land te klein om voor de opwekking

van energie alleen gebruik te maken van bestaande gewassen. Het is heel goed mogelijk

om gebruik te maken van afval in de breedste zin van het woord, dat gebeurt elders al.
Het symposium werd besloten met korte beschouwingen over de marktwerking en politiek.

Aan het woord kwamen dhr. Jan From, CDA-lid Provinciale Staten en voorzitter

Duurzame Energie Fryslân, dhr. René Buwalda van Eneco Milieu, dhr. K. Lindeboom,

Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland. In grote lijnen waren ze het eens met wat in

de loop van de dag was besproken. Lindeboom van de Rabobank beloofde een

soepele opstelling bij het aanvragen van leningen voor het opstarten van dit soort

bedrijven. Uiteraard van Buwalda een benadrukking van het belang van schone

energie voor het milieu. From werd er vanuit de zaal nog eens op gewezen dat

de provincie als aandeelhouder van een grote energieleverancier op haar

verantwoordelijkheid wordt gewezen via de aandeelhoudersvergaderingen.
Dagvoorzitter Frans Debets sloot het symposium af met het formuleren van de

"Verklaring van Oudemirdum" voor onze overheid. Het werden 11 punten,

met als belangrijkste "Overheid wees consistent!"

Na afloop van het symposium was iedereen welkom op de "Open Dag".

Ook hiervoor was veel belangstelling.

Namens Dorpsbelang nogmaals gefeliciteerd familie Westra met

deze nieuwe poot aan jullie bedrijf.

 

 

 

 

 

Op it tsjerkebankje van Aldemardum

Foto makke op 9-6-1992, instjûrd troch R. de Jong-Faber ut Warkum.

Fan links nei rjochts;

Jappie Visser, Lize Veer-Twijnstra †, Renske de Jong-Faber, Harmen de Jong,

Jelte de Jong en Hisse Zeldenrust.

 

 

Op 12 septimber hawwe Meindert de Groot

en Saakje Sijbranda fan de Gaestwei

harren gouden howlijksfeest fiert.

Fan herte lokwinske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snypsnarennijs

Hallo toneelvrienden en anderen,
Hier weer een berichtje van toneelvereniging 'De Snypsnaren' uit Oudemirdum.
Ons toneelseizoen is weer begonnen! De leescommissie heeft een stuk uitgezocht,

de rollen zijn bekend en begin september zijn we met de repetities ervan begonnen.
Het toneelstuk wat we in februari voor u gaan opvoeren is 'Groeten fan 'e Veluwe'.

Dit is een blijspel geschreven door Carl Slotboom en naar het Fries vertaald door Abele Kist.
Ook dit jaar zullen wij geregisseerd worden door Marre van Steinvoorn.

We hebben er ontzettend veel zin in en houden u op de hoogte!
Namens de p.r. commissie van de Snypsnaren
P.S. We zijn natuurlijk ook dit jaar weer op zoek naar donateurs.

Voor maar 5 euro per jaar levert u voor ons een grote bijdrage!

Ook donateur worden? Bel Tjalina (571395) of mail even naar g.bokma@planet.nl.

Alvast bedankt!

 

 

Nieuws van Sjongkoar EigenWize.


Maandag 3 september start Sjongkoar EigenWize weer met haar repetities in

het Doarpshus in Nijemirdum onder leiding van dirigente Jannie Kramer.

Iedere maandag van 20.00 tot 22.00 uur zijn we present en werken er met

veel plezier aan de verdere opbouw van ons repertoire en aan de voorbereiding

van onze uitvoeringen. Ons eerste optreden van het seizoen is op zondag 7 oktober

om 16.00 uur in de kerk in Folsgeare. In december zijn we te beluisteren in

de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. U bent bij beide optredens van harte welkom.

Tzt zullen we meer details bekend maken.
Overweegt u lid te worden van ons koor, kom dan vrijblijvend op een maandagavond

een kijkje nemen. Maar ook als u graag toehoorder bent bij de repetities, bent u welkom.
Namens Sjongkoar EigenWize,
Rimke Boosten, Voorzitter, tel.: 0514-571742
Gerke Walinga, Secretaris, tel.: 0514-571530

 

 

De pen doorkrijgen

Van je vrienden moet je het maar hebben, zeggen ze toch altijd! Nou dat merk ik als ik

de laatste bladzijde van it Pompeblêd nummer 2 lees. De pen wordt namelijk doorgegeven aan ons.
ik zal proberen er een mooi stukje proza van te maken.
Wij zijn Robin, Bart, Marianne en Dirk van Leeuwen en wonen op de Bûgel 7.
Robin (11) gaat deze maand voor het eerst naar het CSG te Balk, zijn wens is

om sportleraar te worden. Op dit moment zijn z’n voornaamste bezigheden de

computer, muziek en voetballen.
Bart (14) gaat deze maand alweer voor het derde jaar naar het CSG te Balk, zijn

wens is om via het CIOS uiteindelijk iets met sport te gaan doen. Zijn voornaamste

bezigheden zijn voetballen, tennis en de computer.
Marianne (44) komt van oorsprong uit Hazerswoude-dorp en is thuis gastouder van

verschillende kinderen uit Oudemirdum en op de vrijdagmiddag knutselmoeder op “De Wâlikker”.

Haar hobby’s zijn wandelen met Storm onze labrador als 2 avonden per week met

vriendinnen uit de buurt.
Ik (44) ben geboren in Benthuizen een klein plaatsje 4 kilometer bij Zoetermeer vandaan.

Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht, zijn Marianne en ik na ons trouwen gaan wonen

en ook onze jongens zijn er geboren.
Vanaf 1988 ben ik werkzaam bij de Douane en via de Rotterdamse haven – Luchthaven Schiphol

sinds 2001 in Leeuwarden. Ook ik heb nog wat hobby’s te weten; muziek, hardlopen,

mouintainbiken en ik mag graag computeren.

Vraag is natuurlijk, hoe komen die nou in Oudmirdum terecht!

Voorjaar 1997
Zomaar een woensdag 06:30 uur het begin van een normale werkdag op Schiphol,

bakje koffie en een blik in de telegraaf. De blik blijft hangen op een advertentie in

de woonkrant “KAVELS TE KOOP” Oudemirdum. Waar ligt dat !! Hoever is

dat rijden vanaf Schiphol ?? Routeplanner erbij, tsja het zou kunnen!!!!
Op tweede paasdag maar eens naar Oudemirdum afgereisd alwaar we in de stromende

regen op een markt terecht kwamen. Desondanks zei de vrouw, dit lijkt mij wel wat.
Zoals velen wel weten is met zo’n reactie de beslissing al voor 75% genomen en was

het oktober 1998 zover dat we vanuit de Randstad verhuisden (voor sommige emigreerden)

naar Oudemirdum.

Zoals Wilco de vorige aflevering al schreef ging de integratie als vanzelf. Marianne via school

en het gastouderschap, de jongens via school en de sport en ikzelf via de besturen van de

buurtvereniging, het dorpshuis, tegenwoordig het bestuur van de tennisvereniging en niet te

vergeten het biljarten 1 keer in de maand met de “ouwe rammers” in het dorpshuis.
Nu zomer 2007 terugkijkend is dit voor ons hele gezin nog steeds een fijne beslissing geweest.

We wonen in een fijne buurt, in een mooi dorp, op loopafstand van zowel bos als

het strand, wat wensen we nog meer’.
Ik geef de pen door aan familie Durk en Wieke Haarsma

Dirk van Leeuwen

 

 

Een buitenmens in hart en nieren

Bauke Vlink ken ik als een man die het liefst in de buitenlucht is, een echte Fjildmân.

Aaisiekjen en Fûgelkastkes ophangen, strúnen en túnkjen. Het enige wat hij volgens

mij binnenshuis echt leuk vindt is biljarten (specialist op lastige driebanders).

Vorig jaar had hij nog een flinke, mooie tuin op de Dollen, dit jaar zit hij op een

nieuwe tuin aan de Liemerige Wei op een nog mooier plekje. Het IJsselmeer is

hier nét niet te zien, maar wel Gaasterlân op z'n mooist. Een baalg mei wurk, zo'n

nieuwe tuin. Voordat je het onkruid weer een béétje de baas bent kost veel zweet

en tijd. Maar de bonen staan er geweldig bij, de aardappelen hebben het best gedaan

en afgelopen week is de boerenkool de grond in gegaan.Zelfs ik kan zien dat hij zich

een slag in de rondte moet hebben gewerkt de afgelopen maanden.

Bauke bestrijdt niet onnodig beestjes of planteziektes, hij vertroetelt zijn planten en zijn

grond. Hij is geen Eko-tuinder maar beslist ook geen gifspuiter, want dat is slecht voor

de vogels op zijn tuin. Hij is wel een vakman, heeft een baan bij een plantsoenendienst

in de Randstad en wil daar graag vanaf. Waarom? Vooral ergernis over collegaas

die liever in de schaftkeet zitten dan werken. Bauke is liever bezig in de buitenlucht.

En ook de urenlangen rit er naar toe speelt natuurlijk een rol. De uren achter het

stuur zijn eigenlijk verloren uren. Het liefst zou hij kunnen bestaan van zijn tuin,

lekker bezig zijn op zijn eigen plekje.

Bauke verkoopt ook vanaf de tuin (en bij zijn ouders) zijn groentes. Gewoon op

de bekende manier van goed vertrouwen: meenemen en zelf betalen. De nieuwe

tuin is door de ligging aan een drukkere weg dan ook een hele verbetering, meer klanten!
Wat maakt nou zijn groente speciaal? De prijs? Ik denk het niet. De aandacht en

liefde die hij er aan besteedt is eerder iets dat opvalt. En pas als je met hem een

poosje praat komt het écht bijzondere boven: Bauke tuiniert met de natuur, lééft voor

die natuur. Enthausiast verteld hij over een 'pearke strânljippen' dat op zijn tuin zat,

maar het nest was helaas door een roek leeggeroofd. Je merkt dat hij het zich

kwalijk neemt dat hij die scholeksters niet beter heeft kunnen beschermen.

Dat zijn groente met diezelfde liefde voor al wat leeft geteeld wordt zal ongetwijfeld

een deel van het geheim zijn waardoor hij zijn waar binnen enkele uren verkocht heeft.

En de prijs? Ikzelf haal mijn groente bij een biologische boer en krab me dan toch wel

even achter de oren... Even naar Baukes tuin fietsen bespaart me een flink bedrag!

Tuinmannetje

 

 

Simavi

 

Vervuild drinkwater veroorzaakt 80% van alle ziektes in ontwikkelingsanden.

Vooral kinderen zijn slachtoffer van watergerelateerde ziektes als cholera en tyfus.

Met als gevolg dat in ontwikkelingslanden elke 15 seconden een kind sterft aan

uitdroging door diarree. In samenwerking met de lokale bevolking zoekt Simavi naar

concrete en duurzame oplossingen, zoals het aanleggen van waterpompen,
latrines en het geven van voorlichting over het belang van hygiëne. Zo krijgen mensen

toegang tot veilig drinkwater. Dankzij veilig drinkwater neemt de kindersterfte af.

Bovendien hoeven kinderen minder ver te lopen om water te halen, waardoor er

tijd is voor school. Ook ouders hebben meer tijd voor de huishouding, de opvoeding en om te werken.
Voorbeeldproject: water en gezondheid in Malawi
In Malawi steunt Simavi de organisatie COYIDA (Community Youth in Development Activities).

Een jonge organisatie die werkt in een afgelegen onderontwikkeld district in het noorden van Malawi.
Het projectgebied omvat 214 dorpen in het zuiden van het Mzimba district, Mabilabo.

Daar wonen ruim 48.000 mensen. Er zijn maar twee gezondheidscentra en slechts drie

waterputten. Overduidelijk is dus dat niet alle mensen genoeg drinkwater hebben.
Het project helpt 5.480 mensen van de Tumbuka stam in dit gebied.
COYIDA gaat zorgen voor betere gezondheid door:
- de bestaande watervoorzieningen (5 pompen, in 2 dorpen en bij 3 scholen) te repareren;
- de waterbron te beschermen en handpompen te installeren;
- voorlichting te geven over hygiëne en sanitaire voorzieningen o.a. door middel van

   toneel- en uziekvoorstellingen;
- watercomités op te richten en de leden te trainen zodat de voorzieningen goed

  onderhouden en op tijd gerepareerd worden.
Het beoogde resultaat is ziektes die hoge kindersterfte veroorzaken zoals cholera,

tyfus en andere watergerelateerde ziektes uit te bannen.
De totale projectkosten voor dit éénjarige project zijn € 30.764. Het is één van de

100 nieuwe projecten die Simavi in 2007 wil financieren. Projecten met een looptijd van 1 tot 3 jaar.
Dankzij uw inzet tijdens de collecteweek kunnen we dit mogelijk maken.

De collecte in Oudemirdum heeft het geweldige bedrag van €590,42 opgebracht!

Yewo chomene!! (Dank u wel in het Tumbaka)

 

 

Over mest enzo

Je zou het zo niet zeggen maar een bezoekje aan de Betonpleats is goed voor de

gezondheid. En dat komt niet door de kilometers die je daar af kunt leggen maar

door de koeien én door het nieuwste speeltje van Jan Westra. We beginnen met

de koeien. Daar kan Jan prachtig over vertellen getuige dit verhaal: als een koe

meer dan 10% van z’n voer krijgt in de vorm van makkelijk verteerbare koolhydraten

dan gaat het maagzuur van de rails. Gevolg daarvan is dat de eiwitten en de mineralen

niet goed verteerd worden en dat de darmfunctie terugloopt. Bovendien wordt de koe

erg onrustig en de ogen gaan ‘m verkeerd in de kop staan (kan koppijn zijn, kan

ook wat anders zijn maar vraag dat maar aan die koe). Als je in de poep kijkt zie

je ook precies wat de koe gehad heeft. Het eiwitgehalte in de melk loopt terug en

de zuurgraad veranderd en dát is natuurlijk slecht voor de handel. De oplossing die

Jan heeft is simpel: ander voer met minder geconcentreerde koolhydraten en de

koe is zo weer in orde.

Nu kan ik dit verhaal zó vertellen aan patiënten die veel geraffineerde koolhydraten

eten (suiker, snoepjes, koekjes, frisdrank, kant- en klaar spullen). En ik roer natuurlijk

niet zelf in de poep maar laat dit door een laboratorium doen. En wat blijkt: er zitten

onverteerde etensresten en eiwitten in en ook het maagzuur en de mineralenhuishouding

vertonen kuren. Ik gebruik ook altijd de oplossing van Jan: minder suiker in het eten.

Goed voor de gezondheid dus: voor de patiënt net als voor de koeien van Jan.

En dan nu naar het speeltje: de mestvergister. Ook dat lijkt simpel: poep in de bak,

deksel erop en vergisten maar. Maar dat valt in de praktijk nog goed tegen.

Er zitten hele bacteriestammen in en die zijn érg kieskeurig wat hun eten betreft.

Er mag niet te veel drijfmest in, ook niet te veel droge bijmenging. Bovendien moet

er een beetje van dit en een snufje van dat bij anders gaan ze protesteren.

Ze leggen het werk er zomaar bij neer en dan heeft het milieu er niks aan, het Nuon niet

en Jan zéker niet. Het proces heeft voortdurend controle en bijsturing nodig anders

komt het niet goed. Nou: ook dat verhaal kan ik zo gebruiken.
In onze darm leven ook hele bacteriestammen en die zijn óók kieskeurig wat het eten betreft.

Die willen ook niet te veel van het één en zéker niet te weinig van het ander.

Die willen ook een snufje zus en een mespuntje zo. En die leggen ook het werk

erbij neer als het ze al te bont wordt. En daar kunt u zelf goed last van krijgen.

Die bacteriestammen in uw darm zetten namelijk voedsel om en maken hormonen

(onder andere serotonine- het gelukshormoon), pijnstillers (GABA), vitamines en

afweerstoffen aan. Bovendien zijn ze in staat gifstoffen te binden en af te voeren.

En als dat allemaal van de rails loopt dan zijn de rapen goed gaar, dat snapt u.

Uw eigen privé ‘biovergasser’ kan net zoals de vergasser van Jan gecontroleerd

worden maar ook daar hebben we weer een laboratorium voor nodig. Op de

valreep verzin ik nog een overeenkomst: het bijmengen van een flesje bacteriën

uit het koelvak (Yakult en dergelijke) heeft in de biovergasser van Jan nét zoveel

effect als het heeft in uw darmen. Het lost het probleem niet op en is met name

goed voor de doorstroming van uw portemonnee.....
Het kruidenvrouwtje.

Het Kruidenvrouwtje organiseert op woensdagavond 26 september een lezing over

darmklachten. De lezing begint om 19.30 uur en wordt gegeven op

de Houitebuorren 31 in Nijemirdum (het voormalige kantoor van Buma).

De toegang is 5 euro. Reserveren via 0514-572461 is noodzakelijk want vol=vol.
(zie ook http://www.kruidenvrouwtje.nl )

 

 

Open dag op de Betonpleats

Wat een naam, je denkt dan aan iets kils en kouds. Maar wat me bij een

bezoek vooral opvalt is de warmte die er van het bedrijf van de familie Westra uitgaat.

Ook niet pats boem, een nieuwe dikke stal, maar telkens een stukje gegroeid.

Een beetje rommelig, een menselijke maat en dus diervriendelijk. En toch dit is

een bedrijf dat voorop loopt, al jaren lang. Mooier is er niet denkbaar!

Iedereen zal Jan en Anneke —als aktieve inwoners van ons dorp— wel kennen.

Lucas (hun zoon) is hét voorbeeld van een boer “nieuwe stijl” die het bedrijf met

een mooie website presenteert, op de hoogte is van allerlei nieuwe ontwikkelingen

en dan ook nog eens héél kritisch is. Dingen durft te zeggen die mij aan het denken zetten.

Een opmerkingen van Lucas riep bij mij de vraag op: waarom niet die motoren naast

het MFC gezet, een dorpshuis en sporthal verwarmen met energie die we hier zelf

opwekken? Kost niks. Restwarmte. Ons aller gemeentebestuurders denken niet erg

creatief na over het MFC. Toekomstvisie is bij onze wethouder blijkbaar iets voor

een verre toekomst.
 
Het was niet alleen een open dag, nee, het was tevens een moment om een

landelijk belangrijk symposium te houden over duurzame energie. Zelfs het

Nuon was er. De firma die geen netcapaciteit genoeg aanlegt. Ze “hadden

geen opdracht gekregen” was hun verweer. Tja.... wat moet je dan zeggen?

Dat je de wereld niet opbouwt met zitten slapen en smoesjes verzinnen?

Schande vind ik het wel dat Jan en Anneke héél veel schone stroom kunnen

leveren en het gewoon niet bij u en mij in het stopkontakt komt. Slecht voor

het milieu, slecht voor de enorme investering die zij gedaan hebben, slecht

omdat andere boeren nu toch een beetje kopschuw worden. Dit nog even

los van de manier waarop onze regering omgaat met deze initiatieven. Wel

subsidie, geen subsidie, geklets dit, geklets dat.... We kunnen trots zijn op

de familie Westra, die dit gewoon van de grond heeft gekregen ondanks alle

(schijn)beloftes, vanuit het besef dat zij iets konden dóén. Schone stroom l

everen en ook betere mest voor het land, dus minder vervuiling en opwarming

van deze aarde.
Tjonge jonge, wat een feestverhaal. En het landschap? Staat daar nu een halve fabriek?

Zoiets moet volgens de regering naar een industrieterrein! Nou, het viel mij mee,

een paar boompjes hier en daar en je ziet er niets meer van. Een voedersilo is

hoger, een paar klimopplanten of een leipeer er tegen zou al een hoop schelen.

Op de open dag liepen veel mensen rond in T-shirts met een opdruk van de Betonpleats.

Geen wethouders, maar stamhouders, als u begrijpt wat ik bedoel. Allemaal wisten

ze me dingen te vertellen die ik niet wist en allemaal met een eindeloos geduld en

even vriendelijk. In de tent stonden allerlei bedrijven waar ik een boeiend gesprek

mee aan kon knopen. Niks oppervlakkig, geen verkoop praat. Wel samen

nadenken over hoe het verder moet met duurzame energie. Er heerste een sfeer

van samen een stap voorwaarts willen maken. Het zou me niets verbazen als dat

te maken heeft met die unieke plek: de Betonpleats.

Op de website van Oudemirdum staan nog meer foto’s dan we in het Pompeblêd

kunnen plaatsen. U ziet er ook iets van de prachtige omgeving van de Betonpleats

en snapt dan waarom het zo belangrijk is dat één van hun wensen uitkomt: een

openbaar wandelpad langs het IJsselmeer. Vanaf de dijk zie je de droogten op de

Steile Bank met honderden aalscholvers, maar ook de ondiepe plekken waarop

flamingo’s en lepelaars voorkomen. Dit stuk van de Friese Kust is bijna niet

toegankelijk en een wandelweg op deze plek zou een enorme aanwinst zijn voor

Zuidwest-Fryslân.
Ook ‘s winters is hier veel te zien, ganzen tot aan de horizon!

Dit buitendijksgebeid is uniek op de wereld en kenmerkend voor Fryslân!

Maar helaas bijna nergens toegankelijk, dus als we een boer hebben

die....... eh... mijnheer de wethouder, wakker worden!.

Bekijk ook eens de website van dit bedrijf, maar ik moet U wel waarschuwen,

het kost U méér dan de gebruikelijke vijf minuten. www.betonpleats.nl biedt

echt een schat aan informatie.

Jan, Anneke, Lucas, Hanneke en alle andere Westra’s, bedankt voor

deze prachtige dag en jullie inzet voor een betere wereld.

Henk Oosterveld