Home  Print    

2008 nummer 1

Van de bestuurstafel
We hadden het afgelopen jaar niet een “echte voorzitter”. De zoektocht voor een vervanger

van J.Twijnstra slaagde helaas niet. Daarom heeft J.Twijnstra ons het afgelopen jaar op

de vergaderingen bij gestaan door het voorzitterschap nog uit te oefenen. In de loop van

het jaar heeft vice-voorzitter M.Visch dit overgenomen. Ook is J.Twijnstra actief gebleven

in het bezoeken van onze vergaderingen, de functies naast P.B.bestuur oefent hij ook nog uit.
J. Twijnstra wij willen u erg bedanken voor uw steun en inzet voor ons bestuur.

Wij hebben dit erg gewaardeerd.

Gelukkig, we kunnen u nu meedelen dat we nieuwe kandidaten gevonden hebben

die plaats willen nemen in het bestuur en de schouders er onder durven te zetten.

Dit jaar zijn er twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar.

We hebben vier enthousiaste personen benaderd die na goedkeuring van onze leden,

op de algemene ledenvergadering, mee willen besturen. Daarna zou het bestuur weer

voltallig kunnen draaien. Zie voor een overzicht op onze agenda elders in dit blad.

Oud en Nieuw viering
De oudejaarscommissie had het prima geregeld. Het was gezellig rond en in het Dorpshuis.
Onder het genot van een drankje, het gezellige geknetter van de vuurkorven en heel veel

geknal konden we elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe wensen.
Jammer dat we door nare zaken in de vroege ochtenduren weer minder positief in de media

kwamen. Zouden we hier met z’n allen niet wat aan kunnen doen? We zijn toch samen met

elkaar één dus ook samen met elkaar één dorp. Oud en jong. Zeg niet : onze kinderen doen

zoiets niet maar wijs ze er gewoon op! Een onvergetelijke oudejaarsviering daar is iedereen

voor in natuurlijk . Hebt u suggesties of ideeën voor een spetterde jaarwisseling

voor 2008-2009 kom er mee naar onze ledenvergadering. Ouders vooral u hebben

we hier bij nodig. Samen één, samen één dorp.

Wonen.
Tot 2010 mogen er geen woningen in ons dorp bijgebouwd worden. In onze dorpsvisie

wordt aangegeven dat een gestadige groei gewenst is.
Er is een groep samengesteld uit bestuursleden en leden van de woonvisie groep die zich

bezighouden met woonplannen in de toekomst. Zoveel mogelijk rekening houdend met

ouderen en starters. Zodat we voor 2010 een concreet plan kunnen presenteren.

MFA.
Geduld en flexibel. Deze twee eigenschappen moet je bezitten wanneer je een MFA wilt

realiseren. Er zijn weer enkele kleine openingen om door te gaan. Oké, het is een grote

investering maar er zijn zoveel groepen in onze samenleving, dorp en buurdorpen,

die hier een stukje meerwaarde van krijgen.
Onze vertegenwoordiger in het MFA bestuur , G.Wiekel, is gestopt. Wij vinden dit

erg jammer hij heeft veel werk verzet en met name om het MFA te realiseren.

Wel is er respect en begrip voor zijn keuze. Naast het MFA bestuur is G.Wiekel

ook heel actief als vrijwilliger in ons dorp. Wij willen hem ook langs deze weg erg

bedanken voor zijn enthousiaste betrokkenheid bij diverse zaken voor wat betreft Oudemirdum.

 

Notulen Ledenvergadering 12 maart 2007

1.Opening.
Iedereen wordt welkom geheten door onze voorzitter. Een speciaal welkom voor

onze ereleden de heer I.Veltman, de heer J.de Jong en mevr.F.Lootsma,

onze buurtagent de heer Hofstra en de heer Pennewaard, journalist van de Leeuwarder courant.

2. Mededelingen.
* M.k. afwezig de heer R.Koopmans en de heer H.Swets.
* De heer Vollers is gevraagd voor een bestuursfunctie.
* Bij goed vinden van de aanwezige leden worden de notulen en het jaarverslag niet voorgelezen.

3. Ingekomen stukken.
* Kern met Pit. Leefbaarheidswedstrijd voor dorpen en steden.
Geschikt voor buurtverenigingen, doormiddel van aanmelden en actief
meewerken kan er een geld prijs gewonnen worden. Georganiseerd door de
Koninklijke Nederlandse Heidemij.

4. Notulen jaarvergadering 2006.
Er zijn geen op of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2006-2007.
Er zijn geen vragen of aanvullingen.

6. Financieel verslag 2006.
Er zijn geen vragen.
Afgelopen week is de Oudjaarssubsidie van 2006 en 2005 van de gemeente binnengekomen.

7. Kascommissie.
De kascommissie bestond uit H.Kramer en A.Oosting.
Ze hebben ieder afzonderlijk de boeken gecontroleerd. H.Kramer wist te vertellen

dat het er keurig uit zag. Er wordt decharge verleend aan onze penningmeester.8. Benoemen nieuw lid kascommissie.
De heer Koning meldt zich spontaan voor volgend jaar. De heer Oosting doet voor de tweede keer mee.

9. De heer Hofstra, buurtagent.
De heer Hofstra stelt zich voor als nieuwe buurtagent voor Oudemirdum.
Hij vertelt hoe Oudemirdum het laatste jaar in het nieuws kwam bij de politie.
Enkele vergelijkingen met andere dorpen in onze gemeente:
* Mishandelingen gemeente 26 Oudemirdum 4
* Brand gemeente 19 Oudemirdum 6
* Vernielingen gemeente 150 Oudemirdum 23
* Woninginbraken gemeente 6 Oudemirdum 0
Enz.enz.
Vraag vanuit de zaal: Welk beleid wordt hier op toegepast?
Antwoord : proberen iets duidelijkheid te krijgen in samenwerking met de burgers.

10. MFC, stand van zaken ,door G.Visch.
De planning is één miljoen voor 2009. 15 maart 2007 is er gemeenteraadsvergadering

waarin wordt besloten of dit doorgaat ja of nee. 13 maart a.s heeft het bestuur MFC

een onderhoud met de wethouders. 19 maart is er een bestuursvergadering van It \Nije Klif,

daarna met alle besturen evalueren en afspreken wat te doen voor in de toekomst.
Vanuit de aanwezige leden komen enkele vragen en tips.
O.a. let op samenwerken met Mar en Klif. En wat voor invloed heeft campus

Wyldemerk op het MFC.
De gele actiekaarten worden ingevuld en G.Visch neemt deze morgen mee naar Balk.

Er worden nog een kleine honderd verzameld.

11. Bestuursverkiezing.
M.Visch en G.Bokma zijn in het afgelopen jaar in ons bestuur gekomen.

De aanwezige leden kunnen d.m.v. een stembriefje hier mee instemmen.
J.Twijnstra en H.Andela zijn aftredend en niet herkiesbaar. Wij hebben geen tegenkandidaten.
Het wordt een vrije stemming.
M.Visch en G.Bokma krijgen ieder 71 stemmen.
D.Jaarsma krijgt 15 stemmen , E.Dankert 10 stemmen, de heer Vollers 7 stemmen,

C.Winkel, de heer Tijsma, H.Kramer elk 4 stemmen.

En nog enkele leden met 1 en 2 stemmen. Niemand is bereid in het bestuur plaats te nemen.

12. Pauze.
Tijdens de pauze worden de lootjes getrokken door erelid I.Veltman.

De prijsjes zijn deels beschikbaar gesteld door onze middenstanders.

13. Mindert Wijnstra.
M.Wijnstra is een Friese verhalenverteller. Hij vertelt een viertal verhalen

en neemt ons mee naar vroegere tijden.
14. Rondvraag.
J.Douma: hoe zit het met het hotelplan naast de fam. Winkel?
C.Winkel weet te vertellen dat de bestemming er nog steeds op zit maar dat
Coert en Jelly het niet meer trekken.
Komt er ja of nee weer een VVV in Oudemirdum?
Volgens de laatste berichten wel.

15. Afscheid bestuursleden.
P.Pietersma bedankt J.Twijnstra voor zijn inzet voor ons bestuur.

J.Twijnstra is zes jaar voorzitter geweest en heeft nooit één keer gemist.

Hij krijgt een boek en een bos bloemen.
Ook H.Andela wordt bedankt voor zijn inzet. H.Andela is ook zes jaar actief geweest

als bestuurslid in ons bestuur. Hij wordt bedankt met een kadobon en een bos bloemen.

16.Sluiting.
J.Twijnstra bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en bijdrage en wenst iedereen wel thuis.

Notuliste, A.Westra

 

 

JAARVERSLAG 2007-2008

Het bestuurrsjaar 2007-2008 zijn we gestart zonder officiële voorzitter.

Op de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van H.Andela (bestuurslid)

en J.Twijnstra (voorzitter). Er waren op dat moment geen nieuwe kandidaten.

In de loop van het jaar is J.Stegenga bereid gevonden om mee te besturen.

J.Twijnstra heeft de bestuursvergaderingen bijgewoond en de functie van voorzitter

nog een aantal keren op zich genomen. In de loop van het jaar is M.Visch vice voorzitter

geworden en heeft zij bij de bestuursvergaderingen als voorzitter gefunctioneerd.

Wij hebben dit jaar dus met een bestuurslid te weinig gewerkt.
Voorlopig blijft J.Twijnstra als vertegenwoordiger voor P.B. in de werkgroep MFC

en ook blijft hij in de redactie van het Pompeblęd en bestuurslid bij Tafeltje Dekje .
W.Limburg is de redactie van Het Pompeblęd komen versterken en S.Roosma en

M.Visch maken deel uit van het Tafeltje Dekje bestuur.
C.de Jong maakt deel uit van de ACO commissie en A.Westra is vertegenwoordiger

in het stichtingsbestuur van de Hege Gerzen.

Ons Pompeblęd komt vier keer per jaar uit. Wij proberen zoveel mogelijk zaken hierin

te vermelden zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in ons dorp.
In de redactie zitten van ons bestuur: J.Twijnstra, C.de Jong, W.Limburg en als

vrijwilligers H.Oosterveld en Alie Visser . Het vouwen en nieten en het bezorgen

wordt ook merendeels gedaan door vrijwilligers. Onze hartelijke dank.
De website van Oudemirdum wordt verzorgd en actueel gehouden door

C.de Jong en ook ons Pompeblęd wordt hier geplaatst. ( www.oudemirdum.nl).

In maart 2007 hebben we onze jaarlijkse gezamenlijke vergadering gehad met

alle Plaatselijke Belangen uit onze gemeente. Dit wordt bij tourbeurt georganiseerd

in alle dorpen. Gezamenlijke zaken worden vergeleken en besproken.

Er is overleg geweest met Staatsbosbeheer over het te vieren feest op 30 april.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en ook uitgevoerd.

Op 4 mei was de traditionele dodenherdenking waaraan we hebben deelgenomen

samen met velen. P.B. heeft een krans gelegd samen met de Oranjever.
We hebben gepleit voor aanwijzingsborden naar het monument en deze zijn gerealiseerd
Ook een gepast informatiepaneel wordt nog geplaatst .

Er is overleg geweest met de CVTcomm. Over de voortgang dorpsvisie.

Hoe gaan we verder met onze prachtige visie en wat kan de CVTcomm meer betekenen in de voortgang.

B&W bezoek hebben we dit jaar op 30 oktober gehad en wel in dorpshuis

It Klif. Met als thema de dorpsvisie. Enkele leden van de CVT comm waren

ook present. In de maand september hebben we in ontspannen sfeer kennis

gemaakt met onze nieuwe burgemeester de heer Hoornstra, locatie “de Hege Gerzen.
Op een bijeenkomst in de burgerzaal in Balk is ons de uitslag van de enquęte

over de groenvisie uitgereikt. Voor ons dorp betekende dit , in het dorp en

op het sportterrein intensief- en buiten de bebouwde kom extensief onderhoud.

We hebben enkele bijeenkomsten KaderRichtlijnWater (KWR) bijgewoond

in Lelystad en het overleg platform Friese IJsselmeerkust .
We zijn present geweest bij :
> De jaarlijkse bijeenkomst van de Bűkenůten
> Uitleg plannen Wyldemerk
> Symposium bio energie op de betonpleats
> Enkele gemeenteraadsvergaderingen voor wat betreft MFA.
> Extra vergadering Oranjevereniging
> Klankbordgroep vervoersplan
> De lopers van de avondvierdaagse hebben we getrakteerd.
> Vergadering Doarpswurk over woningbouw


Samen met Dorpshuis “It Klif”en de oudjaarscommissie ( een aantal vrijwillige

dorpsgenoten) hebben we geprobeerd iets leuks voor de oudjaarsavond te organiseren.
Er was een drankje en muziek en vuurkorven bij en rond het dorpshuis.

Ook was er georganiseerd carbidschieten voor de jongeren. De vrijwilligers

hebben veel werk verzet Bedankt hiervoor!

In de loop van het jaar 2007 hebben we gebrainstormd over woningbouw

voor in de toekomst in ons dorp. Volgens onze visie is de wens een langzame groei.
We proberen voor 2010 een compleet plan klaar te hebben voor ons dorp.

Enkele leden van ons bestuur en de leden van de visiegroep “wonen” zijn hier

druk mee bezig. Er is contact geweest met de heer Huisman van de woningstichting.

Ook is er een gesprek met de heer Dijkstra, woningbouw, geweest.

En hebben we ons voor laten lichten via het plan van Nijemirdum.

Zo zijn er enkele zaken gerealiseerd en staan er nog veel te doen in de toekomst.

Fijn dat er altijd zoveel spontane hulp uit het dorp aanwezig is.

Bedankt voor het afgelopen jaar en voor het komend jaar kunnen we niet zonder u en jullie.

 

 

Nieuws van de Oranjevereniging Oudemirdum

Zoals u ondertussen waarschijnlijk wel bekend is, viert de Oranjevereniging Oudemirdum

dit jaar haar 60-jarig bestaan. Maar, wij gaan niet met pensioen! We gaan vol gas

door met het organiseren van een gezellige Koninginnedag.

Dit jaar zal de optocht, op verzoek van een aantal leden, niet om 9.00 uur,

maar om 9.30 uur van start gaan. Nog even tijd voor een bakje koffie, voordat de optocht begint.
Wij hopen dat er dit jaar weer een geweldige optocht zal zijn,

waar u met veel plezier naar kunt kijken. Wij willen alle bouwers van de

buurtverenigingen en andere deelnemende groepen en families veel succes

wensen met het bouwen van de wagens.

Omdat er dit jaar geen vaststaand thema is, zijn ook wij van het bestuur erg

benieuwd naar alle onderwerpen die er langs zullen komen. En u weet,

hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus schroom niet en meldt u aan als

deelnemer van de optocht!!
Voor alle deelnemers ligt er startgeld te wachten, als tegemoetkoming voor

de onkosten. Even voor u op een rijtje:
Lopers: € 10,- per opgave
Kleine wagen: € 35,- per opgave
Grote wagen: € 100,- per opgave.

De voorwaarden waaraan een kleine of grote wagen hoort te voldoen

kunt u navragen bij de Oranjevereniging.

Het bestuur van de Oranjevereniging doet ieder jaar weer hun uiterste best

om er een geslaagde Koninginnedag van te maken. Maar we komen

best wel eens wat handen te kort.
Graag willen wij u vragen om ons op die dag een handje te helpen.

Al is het maar een uurtje of een half uurtje, wij zijn erg blij met

alle hulp die we kunnen krijgen!!!

’s Avonds in de tent speelt de Top-40 band Dakkeraf .

Omdat wij dit jaar ons jubileum vieren hebben wij een extra

avond voor u georganiseerd.
Vrijdagavond 2 mei vanaf 20.00 uur zal voor ons optreden in

Dorpshuis If Klif het Friese cabaret-duo Klún en Knoffelhakke,

met de voorstelling: “It is de boer allikefolle”.
Dit is alweer het 5e programma van dit duo dat al vanaf 1994 met veel

succes optreedt. Ze zijn bijna alle weken op diverse Friese podia te vinden.

Het programma staat garant voor een avond lekker lachen met

Hendrik van der Heide en Broer Douma uit Hantum.

Tot slot is het zaterdagavond weer feest in de tent met de bekende band Sesam.

Uiteraard is er op 4 mei (Nationale Dodenherdenking) een stille tocht naar het

oorlogsmonument, waar een gedicht zal worden voorgelezen en kransen

zullen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.

Wij nodigen u van harte uit om deze herdenking bij te wonen en na afloop een kopje koffie te drinken in het Dorpshuis.

Begin april zullen wij het programma van dit jaar huis aan huis verspreiden

zodat u alle informatie nogmaals kunt nalezen. Ook de Balkster Courant

zal in april aandacht besteden aan het 60-jarig jubileum van de Oranjevereniging.

De tentfeesten van 30 april en 3 mei en de Fryske Kabaret-jűn op vrijdag 2 mei

wordt georganiseerd in samenwerking met Dorpshuis It Klif dat dit jaar 35 jaar bestaat.

Heeft u nog vragen, wilt u zich aanmelden als deelnemer van de optocht of als

 vrijwilliger, dan horen wij dat graag van u!!

Aanmeldingen voor de optocht graag (bij voorkeur vóór 1 april a.s.) bij Jaap Ovelgönne.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum:
Botsy Stegenga (voorzitter): 571884
Anneke Witteveen (secretaris): 572240
Sietse Schilstra (penningmeester): 571817
Age Witteveen: 571825
Jaap Ovelgönne: 571151
Monique Samplonius: 572133

 

 

 VOORLOPIG PROGRAMMA ORANJEFEEST OUDEMIRDUM
30 APRIL, 2,3 & 4 MEI 2008


De beide feestavonden 30 april en 3 mei, zullen plaatsvinden in de feesttent op het

NOK terrein. Alle andere activiteiten worden in en rond dorpshuis It Klif gehouden.

30 april

9.00 uur Opstellen van de optochtwagens op NOK terrein aan de Fonteinwei.

9.30 uur Optocht met
Route: Fonteinwei-Gaestwei-Lysterfanger-Ikebosker-Kerkstraat-

Grintfisker-Bűgel-Flechtreed-Kwikkebei-Brink-Alde Buorren-
Jan Schotanuswei-Brink-Alde Buorren-Jan Schotanuswei-Lege Leâne

11.00 uur Spelletjes voor de peuters, kleuters en groep 3 & 4.
Voor groep 5 & 6 + 7 & 8 is er een verrassend programma.
“Ballon wedstrijd”

“Matinee” in dorpshuis It Klif

14.00 uur Fietspuzzeltocht. Start bij het Dorpshuis.
Inschrijven tot 14.30 uur ( inschrijfkosten € 1,50 )

16.30 uur Uitslag van de optocht, spelletjes en de fietspuzzeltocht in het Dorpshuis.
Na de prijsuitreiking kan er nog iets gedronken worden in het brűn café

en rond de klok van 18 uur wordt het Dorpshuis gesloten.

19.00 uur Herhaling optocht met

21.00 uur Feestavond met live muziek van “Dakkeraf”

Onderwerpen optocht (ook kleine wagens en lopers) opgeven voor 20 april bij
Jaap Ovelgönne, tel: 571151. Het thema dit jaar is vrije keus

2 mei Cabaret “Klűn en Knoffelhakke”
20.00 uur www.klun-knoffelhakke.nl

3 mei
21.00 uur Feestavond met live muziek van Sesam

4 mei
19.30 uur Dodenherdenking in samenwerking met het Plaatselijk Belang en de
Basisschool. Om 19.30 uur verzamelen bij het Dorpshuis voor een stille
tocht naar het monument. Hier vindt de kranslegging plaats. Na afloop
kan er een kopje koffie/thee gedronken worden in het Dorpshuis.

Het bestuur van de Oranjevereniging en Dorpshuis It Klif

 

HENK DOELEMAN (1927 – 2007)

In zijn huidige woonplaats Schagen overleed Henk Doeleman. Hij was een aantal

jaren voorzitter van Plaatselijk Belang Oudemirdum. Henk en zijn vrouw Leny

vestigden zich in 1985 aan de Kwikkebei in Oudemirdum. Doeleman verdiepte

zich in de plaatselijke geschiedenis en er ontstond een uitgebreid archief.

Hij organiseerde toen Plaatselijk Belang 65 jaar bestond in Mar en Klif een

tentoonstelling over deze vereniging. Ook verzorgde hij een overzichtstentoonstelling

van de Oudemirdumer kunstschilder Sieger Baukema. Geen wonder dat hij werd

gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van ons dorpsbelang.

Zijn boek “De geschiedenis van Oudemirdum in vogelvlucht” was,

tot de voorraad was uitgeput, jarenlang een welkomstcadeau voor nieuwe leden.

Ook zijn bijdrage in het boek “75 Jaar Christelijk Onderwijs in Oudemirdum” werd gewaardeerd.
Niet alleen Oudemirdum had de interesse van Doeleman. Het wel en wee van

heel Gaasterland had zijn belangstelling. Hij dook in de geschiedenis en schreef

boeken en artikelen. Zo bewerkte hij het archief van meester Twerda, publiceerde

over het doen en laten van de adellijke familie Van Swinderen en schreef het verhaal

over de geschiedenis van onze gemeente “Het leven op en om de gaasten”.
Wij wensen mevrouw Doeleman en de verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Het Bestuur.

 

JOUKE GIJZEN, al 20 jaar bezorger.

Tijdens het kerstetentje dat het bestuur van Tafeltje Dekje op 19 december j.l.

organiseerde voor haar klanten en vaste bezorgers in dorpshuis “It Klif”, ook de koks,

gastvrouw en bestuursleden schoven aan, werd een smakelijke en feestelijke bijeenkomst.

Is het met elkaar eten op zichzelf al een feest, deze keer werd de vreugde verhoogd

door de huldiging van Jouke Gijzen. Als vaste bezorger brengt hij al 20 jaar de warme

maaltijden naar zijn klanten. Hij heeft een eigen route en weet precies wat de mensen

van hem verwachten. Voorzitter Sikke Roosma zwaaide hem dank en lof toe.

Hij sprak er tevens zijn bewondering over uit dat iemand zo’n trouwe en nauwgezette

taakopvatting heeft en dat allemaal als vrijwilliger. Na een welgemeend applaus

overhandigde bestuurslid Corrie Schotanus de jubilaris een cadeaubon.
Ook het bestuur van Dorpsbelang Oudemirdum en de redachtie van het

Pompeblęd feliciteren en bedanken Jouke Gijzen van harte!

Collecte Alzheimer Nederland succesvol
Alzheimer. Dementie. De ziekte kan iedereen treffen, oud en jong.

Of u het nu hebt of niet. Slechts één ding is zeker: u zult er mee moeten leren leven.

Alzheimer Nederland helpt daarbij. Van 5 tot en met 10 november 2007

collecteerden ruim 25.000 collectanten in het hele land om het werk van

Alzheimer Nederland mogelijk te maken. De collecte inOudemirdum, Nijemirdum

en Rijs heeft dit jaar €985,30 opgebracht. Hartelijk dank voor bijdrage.

U bent Alzheimer Nederland niet vergeten!

Alzheimer Nederland komt op voor de gezamenlijke belangen van mensen met

dementie en hun familie. Alzheimer Nederland stimuleert de overheid, verzekeraars

en instellingen om de juiste voorzieningen te treffen. Door financiering van wetenschappelijk

onderzoek hopen we dementie en de ernstige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.

Kijk voor meer informatie over ons werk op www.alzheimer-nederland.nl.

Wij hopen ook volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen. Alzheimer Nederland

is er voor u en zal ook u niet vergeten. Heeft u de collectant gemist en wilt u ons werk

graag steunen? Dan kunt u alsnog uw gift overmaken

naar giro 2502 t.n.v. Alzheimer Nederland te Bunnik.

Wilt u helpen met collecteren voor Alzheimer Nederland in uw wijk?

Uw hulp is hard nodig!
Het kost u maar één avond of middag per jaar! Als iedereen een stukje

loopt en iedereen een beetje geeft kunnen we samen heel veel doen!

U kunt zich opgeven bij:
Addy Schreppers , Tel 572234

 


Informatiecentrum
MAR EN KLIF
OUDEMIRDUM


Tijdens Paasweekeinde en 31 maart is Mar en Klif geopend!

OUDEMIRDUM –Op zaterdag 22 en maandag 31 maart a.s. is de balie van

Gaasterland Promotion en het bezoekerscentrum van MAR EN KLIF in

Oudemirdum geopend voor publiek.
Tijdens het Paasweekeinde is er van alles te beleven in en de omgeving van

het bezoekerscentrum van Mar en Klif.
In het bezoekerscentrum Mar en Klif vindt u uitgebreide informatie over de natuur,

het landschap en de cultuurhistorie van Zuidwest Friesland. In de vaste expositie is

er aandacht voor de landschapselementen: bos, water en weide en de verbindende

factor tussen dit alles: de Das. Het spoor van dit dier loopt letterlijk door de tentoonstelling.

Ook kan de bezoeker verschillende films, waaronder ‘de Das in Gaasterland’, bekijken.
Recreanten kunnen zich wegwijs laten maken in het gebied Gaasterland en omgeving

en kunnen zelf op verkenningstocht gaan met onder andere de thema fiets– en wandelroutes

van Mar en Klif. De Kliffen- en Vreemdelingenroute zijn voorbeelden van prachtige tochten,

die kennis over het gebied geven en de geschiedenis weer tot leven brengen.
Voor gezinnen met kinderen zijn er voor alle leeftijden spannende kinderroutes.

Actief de natuur in en allerlei nieuwe dingen ontdekken! Met ‘het Paddestoelenpad’

in het Rijsterbos en ‘het Kabouterpad’ in bos Elfbergen valt ervoor de kleuters van

alles te ontdekken! ‘Het Spechtenpad’ in bos Elfbergen is voor zes- en zevenjarigen

heel uitdagend en ‘de Midden in het bos route’ ook in bos Elfbergen is voor acht- en

negenjarigen heel geschikt. Voor tien- en elfjarigen zijn er veel verschillende

natuur-ontdekroutes in een aantal natuurgebieden van Gaasterland.

Voor deze groep is er er ook de avonturenroute: ‘Het geheim van Elfbergen’.
Kortom: In Mar en Klif is van alles te zien en te beleven en vanuit

Mar en Klif is vanalles te doen in het paasweekeinde!

Het bezoekerscentrum Mar en Klif en de balie van Gaasterland Promotion

is op beide dagen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Van 1 april tot en met 31 oktober

is Mar en Klif van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Het Informatiecentrum is gratis toegankelijk voor individuele bezoekers en groepen tot 10 personen.
 

(Schade) Jaarwisseling 2007-2008

Allereerst de complimenten aan de burgers en de jongeren die wel de

vuurwerkresten hebben opgeruimd hebben na het afsteken van het vuurwerk

de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna opgeruimd. Hierdoor lag er minder

afval op straat en dit heeft de gemeenschap veel geld bespaard doordat medewerkers

van de buitendienst de vuurwerkresten niet hoefden op te ruimen.

Ondanks de berichten in de media is op één uitzondering na de jaarwisseling in de

Gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen. Al ligt de jaarwisseling al weer een tijdje

achter ons de gemeente ondervindt nog steeds de gevolgen van de schades die

tot nu toe al ongeveer € 18.470,-- bedragen. De afgelopen weken is de balans

opgemaakt van vernielingen en schades aan gemeentelijke eigendommen.

Wat opviel is dat er meer, 53 gemeentelijke, verkeersborden waren vernield

(opgeblazen door vuurwerk) voor een totaal bedrag van € 4577,--.

Voor dit bedrag kunnen ook veel ander leuke dingen gedaan worden in onze gemeen.

In Bakhuizen waren op diverse locaties brandbaar afval op straat in brand

gestoken en moest de brandweer er aan te pas komen om de branden te blussen.

Verbrande autobanden, met name in Wijckel, zorgden voor zeer vuile wegen en

daardoor voor veel overlast voor de burgers. Verder leverden de restanten op

het wegdek gevaar op voor weggebruikers en moesten deze afgevoerd worden.

Het opruimen, schoonmaken en afvoeren heeft gezorgd voor de nodige kosten.

Verder werden in Bakhuizen een flink aantal verkeersborden vernield. Totale schade € 4150,--

Een paar dagen voor de jaarwisseling werden de ramen van de schuifdeuren

van het Oude Raadhuis door een vuurwerkbom opgeblazen, een schadepost

voor de gemeenschap van € 1000,--. Verder werden er veel verkeersborden

vernield en enkele rioolputten opgeblazen. Totale schade Balk € 4500,--

Ook in Wijckel moest de brandweer een brandje blussen.

Op de beruchte hoek bij de kerk waren auto en trekkenbanden in brand gestoken,

met als gevolg weer schade aan het wegdek.

Verder waren er enkele verkeersborden vernield, totale schade € 3250,--

Ondanks dat plaatselijk Belang Oudemirdum iets had georganiseerd in het

Dorpshuis Het Klif ging het toch mis. In het centrum van Oudemirdum werd

een caravan in brand gestoken. De brandweer heeft de brand geblust en

medewerkers van de gemeente moesten de restanten afvoeren.

Tijdens het afvoeren werden de medewerkers van de gemeente,

door jongelui uitgescholden, beledigd en gehinderd bij hun werkzaamheden.

De medewerkers hebben dit als zeer bedreigend en negatief ervaren en zijn

teleurgesteld in het gedrag van de jeugd van Oudemirdum. Verder werd het

bushokje aan de Jan Schotanuswei en verkeersborden vernield en werden

verkeersborden met witkalk besmeurd. Totale schade Oudemirdurm € 2275,--

Helaas was er een brandje voor de toren in Nijemirdum.

Jammer dat jongeren denken dat tijdens oud en nieuw alles moet kunnen terwijl

Plaatselijk Belang van alles heeft georganiseerd. Zowel de gemeente als Pl. Belang

hoopt dat dit geen gewoonte wordt maar bij een incident blijft. In Sondel werden

enkele verkeersborden vernield als ook in Elahuizen en Oudega was ook witkalk gebruikt.

In Rijs moesten de restanten van een brandbult worden opgeruimd en werden een

aantal verkeersborden vernield en de ramen van een bushokje beschadigd.

In Harich moest een brandbult worden opgeruimd wat kosten met zich mee bracht.

Alle kosten bij elkaar opgeteld kunnen wij het volgende schade staatje opmaken.
Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.
Bakhuizen             4150.--
Balk                     4525.--
Harich                    225.--
Oudega                  235.--
Sloten                    195.--
Wijckel                3250.--
Oudemirdum        2275.--
Rijs                        970.--
Nijemirdum            380.--
Sondel                   410.--
Elahuizen               640.--
                         ---------
Totaal                17255.--

Helaas een groot bedrag, vooral ook omdat het schade betreft van vernielingen

en branden wat voorkomen had kunne worden. Als Plaatselijke Verder worden

er ook kosten gemaakt om te voorkomen dat zaken worden vernield. Zo worden

de glascontainers, bushokjes en afvalcontainers voor de jaarwisseling weggehaald

en na afloop weer teruggeplaatst. Ook hier zijn kosten mee gemoeid,

deze bedragen ongeveer 1240,--€.
Alles met elkaar bedroegen de kosten van de jaarwisseling 2007-2008 voor

de Gemeente Gaasterlân-Sleat totaal ongeveer € 18495.-- Waarschijnlijk wordt

het totaal bedrag nog hoger omdat de ervaring leert dat er de komende weken

nog een aantal schade posten aan het licht zullen komen.

Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Contactfunctionaris

 

Textielcontainers in Oudemirdum.

ReSchare van de Stichting Leger des Heils Dienstverlening heeft afgelopen dinsdag

één bovengrondse textielcontainer geplaatst naast de glasbak op de hoek Lege Leane/Jan Schotanuswei.

In deze containers mag gratis textiel en schoeisel worden gedeponeerd. Onder textiel wordt

verstaan kleding, hand- en theedoeken, lakens, dekens, gordijnstoffen, schoeisel, riemen,

tassen, pluche knuffels etc. maar geen vodden. Het textiel en schoeisel moet in plastic

zakken verpakt worden en kan vervolgens gedeponeerd worden in de genoemde container.
Omdat de kleding inzameling van Roemenie veel minder geworden is en toch veel textiel

in de grijze container wordt gegooid heeft de gemeente besloten ook een kleding container

te plaatsen in Oudemirdum. De gemeente hoopt dat veel burgers van Oudemirdum maar

ook van Bakhuizen, Rijs Mirns en misschien ook van Nijemiredum gebruik maken van

deze container. Door meer gebruik te maken van de textielcontainers van het Leger des Heils

wordt het textiel en schoeisel weer hergebruikt en geeft dat ook een besparing van

de reinigingskosten voor de burgers in onze gemeente. 

Nabij het Haskeplein in Balk, naast de glasbakken, staan ook 2 bovengrondse textielcontainers.

Ook op het kringloop station van de gemeente, op Eigen Haard 11 te Balk, staat een textiel

container van het Leger des Heils en tijdens de openingstijden kan ook daar textiel en

schoeisel gebracht worden. Maak er gebruik van.


Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Contactfunctionaris
 

 

Hoofd "problemen"

A.l.s Dementie
A.d.h.d Depressie
Angststoornissen Dyslexie
Autisme Hersenbloeding
Bordeline Stress , overspannenheid
Enz,enz.

De collecte hoofdproblemen 2008 heeft het mooie bedrag van €. 906.68 opgebracht.

Dank aan alle collectanten, en gevers van Oudemirdum e,o.
Wie de bus heeft gemist kan nog terecht op giro 950. t.n.v. Hoofdcollecte Nederland
Hartelijk dank voor U hulp en bijdrage,
R.K. Agricola v.d. Werf.

 

 

LS,

Vanwege mijn vertrek uit de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat verzoek

ik u post voor de fractie van de ChristenUnie voortaan te sturen naar:

J.J. Hoefnagel
Gaaikemastraat 48
8561 AM Balk
Vriendelijke groet,
Ynze de Boer
 

 

Beste Mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het sturen van de vele kaarten,

tekeningen en andere attenties die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis in Groningen.

Het was geweldig.
Groeten van Gonnie Witteveen

 

 

BOERINNENGROEP ZUIDWESTFRIESLAND

Woensdag 26 maart is de laatste thema-avond van het seizoen 2007-2008 alweer.
Deze avond hebben we Klaas Ybema uit Workum uitgenodigd.
Hij weet veel, zoniet alles over het weer. Hij heeft er zelfs een boek overgeschreven.
Aan de hand van dia's over het weer en de klimaatsverandering zal hij ons vast weten
te boeien.
Niks verandelijker dan het weer. Toch?!?!?!
26 april staat er een bedrijfsexcursie op het programma.

Donderdag 3 april gaan een 15-tal leden met nog veel meer vrouwen van verenigingen
uit Friesland naar Den Haag.
Mevr. Lutz Jacobi, lid van de 2e kamer voor de PVDA, heeft ook alle Friese agrarische vrouwen,
via hun verenigingen, uitgenodigd voor een ontmoeting met alle vrouwelijke 2e kamerleden.
Om 9.00 uur vertrekken we met een bus naar de Hofstad.
Om 12.00 uur staat er een statenlunch in het restaurant van de 2e kamer op het programma.
Daarna krijgen we een rondleiding, een filmpje te zien, kunnen we op de publieke tribune
plaatsnemen en een gesprekje aangaan met vrouwelijke bewindslieden die agrarische zaken
in hun portefeuille hebben.
En als er tijd overblijft kunnen we alles laten bezinken tijdens een bezoekje aan Den Haag zelf.
Om 17.00 wordt er ergens in Den Haag gedineerd, waarna we waarschijnlijk moe en voldaan
van het grijpen van deze kans om een vinger in de pap te krijgen op welk terrein dan ook om
21.00 uur weer in Joure zullen zijn.

Durkje
 

 

Puzzelcompetitie 2007.

Dit was de vierde en dus laatste puzzel van onze competitie.

Elke goede inzending werd beloond met 5 punten. In totaal waren er

dus 20 punten te verdienen, want u kreeg immers vier keer de kans om

een goede oplossing in te leveren. Mocht u niet elke keer hebben meegespeeld

of geen punten hebben gescoord, dan was dat, net als in de competitie van 2006,

geen ramp, want ook zij die eindigden met een score van 15, 10,

of eventueel 5 punten hebben kans op een prijsje!

Oplossing Kerstpuzzel 2007: Een tenor die jodelt met de Kerst komt uit
Zwitserland.

Helaas was bij de opgave een cijfer weggelaten en ontbrak er een spatie.

Dat leverde telefoontjes op en ook kregen we via de inzendingen commentaar.

Onze excuses!! Uiteraard werd ook de “verkeerde” oplossing goed gerekend.

De stand na de laatste ronde:
10 Punten
Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4
15 Punten
Mevr. R. Bovee - Luinenburg, De Brink 11
Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
Mevr. L. Schilstra - Boomsma, Liemdobben 6
Mevr. J. Stegenga – Ruiter, Lege Leane 9
Mevr. K. Visser – Folkertsma, J. Schotanuswei 56a
Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, De Snipfanger 5
20 Punten
Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. E. Dankert, de Stobberoeier 1
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bűgel 20
Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, de Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. S. Veninga, Lege Leane 19
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23

Sudoku
De stand na de laatste Sudoku-ronde.
1 Punt:
Mevr. L. Hamoen, Fonteinwei 12
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
2 Punten:
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27
3 Punten:
Dhr. G.J. Bovee, De Brink 11
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
Mevr. L. Schilstra - Boomsma, Liemdobben 6
Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
4 Punten:
Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17

Prijswinnaars, na loting, van de puzzelcompetitie 2007.
In de categorie 20 punten:
1e prijs dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
2e prijs dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z 22
3e prijs mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
In de categorie 15 punten:
Mevr. J. Zeldenrust - Bosch, De Snipfanger 5
In de categorie 10 punten:
Mevr. A. v.d. Veer, Fonteinwei 4Prijswinnaars Sudoku puzzelcompetitie 2007.
De Sudoku-kalender, verloot onder de 4-punters, gaat naar

mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17
Het Sudoku-puzzelboek, verloot onder de inzenders die minstens 3 punten scoorden,

is gewonnen door mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9

De prijsjes voor de twee leukste inzendingen, het was moeilijk kiezen, gaan dit jaar

naar mevr. T. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 en mevr. R. Bovee - Luinenburg, De Brink 11.


De deelnemers aan de puzzelcompetities 2007 die niet in de prijzen vielen krijgen,

zoals beloofd, een kleine verrassing!

Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd!

Nabericht:

De puzzelrubriek wordt m.i.v. het Lentenummer 2008 verzorgd door

bestuurslid C.S. de Jong, Alde Buorren 24, 8567 LG Oudemirdum (tel.0514-571219).

De oplossingen moeten dus in het vervolg bij hem worden ingeleverd!
Ik heb de “puzzelcontacten” met u als zeer prettig ervaren, bedankt.

Catharinus veel succes!

Een vriendelijke groet van Jelle Twijnstra.
 

EigenWize, een feest en een beetje geschiedenis.

Op een koude ochtend in het begin van 1998 reden Jan Zwerver en Fekke van Dijk

samen naar hun werk. In de auto ontstond het plan om een koor op te richten

met als motto: puur zingen om het zingen. Een paar weken later lagen er

200 flyers bij Oudemirdemers en Nijemirdemers op de deurmat en hingen

er posters in de winkels.
In mei dat jaar was de eerste vergadering in het bovenzaaltje van het

Doarpshűs in Nijemirdum. Er waren zo'n dertig mensen aanwezig.

Een groot succes! Zelfs een dirigente bood zich aan. Toen begin september het

zingen begon, was het Hiltsje Feenstra, die met haar klarinet het koor de eerste liedjes leerde.
Dat was het begin van EigenWize. Een naam die uitstekend past bij het (enigszins eigenwijze) koor.
In oktober 2005 namen wij voorgoed afscheid van Fekke. Hij overleed op nog

jonge leeftijd. Het koor eert hem voor wat hij voor EigenWize heeft gedaan.

Hoe ging het verder met het koor?
De afgelopen jaren is het repertoire groter geworden en ook gevarieerder.

Koortraining, stemtraining en optredens hebben het koor op een hoger peil gebracht.

Het plezier in het zingen is altijd gebleven. De “sound”, waar het koor om bekend

staat, is er nog altijd en als, tijdens optredens, Durk Norbruis begeleidt op de piano,

komt er een enthousiasme en muzikaliteit tevoorschijn, dat het podium te klein wordt!
Na Hiltsje Feenstra zijn er andere dirigenten gevolgd: Froukje de Wit, Bob Bekema

en nu sinds twee jaar Janny Kramer uit Koudum. Het koor kocht een keyboard in

1999 en dat nu is vervangen door een prachtig nieuw keyboard.
Waarom dit verhaal?? Wel, misschien heeft u het al geraden. EigenWize bestaat

 22 september 2008 TIEN jaar! Die heuglijke feit zal worden gevierd met een bijzonder

optreden in de tweede helft van dit jaar. U hoort meer van ons!!

namens EigenWize,
Rietje Smit en Jan Zwerver

 

Precies twintig jaar -Radio Gasterlân

Op 1 maart 1988 overhandigde minister Nely Smit-Kroes de zendmachtiging aan

vertegenwoordigers van Radio' Gasterlân. Dat, is zaterdag twintig jaar geleden en

dus reden voor feest. Ook, het feit dat de club nog springlevend ,is, over studioruimte

en apparatuur beschikt is reden voor vreugde.
Een flinke groep vrijwilligers werkt elke week aan radioprogramma's die via de ether

of de kabel bij de luisteraars terecht komen. Door de jaren heen is er veel veranderd,

Vroeger gingen de radiomakers op stap met bandrecorder en cassettebandjes.

Maar nu de computer meer mogelijkheden kent, zijn de radioprogramma's via

internet over de hele wereld te horen.
Radio Gasterlán brengt programma's in verschillende genres, zoals Pjutteskoft voor

kinderen of Gaastnijs over het regionale nieuws. In het programma Ut de Dűbelstrjitte

worden raads- en commissievergaderingen rechtstreeks uitgezonden. Blaasmuziek

staat centraal- in HAFABRA,; in FOET, Is dat wekelijks een Friese kerkdienst.

En dan zijn er natuurlijk veel muziekprogramma's, met nummers vol of zonder boodschap,

al dan niet op verzoek gedraaid.

Zie ook; www.radiogasterlan.nl