Home  Print    

2007 nummer 1

16e jaargang No 1

Winter 2007

Van de Bestuurstafel.

Jaarvergadering
In dit eerste nummer van de 16e jaargang van het Pompebled vindt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
onze Vereniging voor Plaatselijk Belang. Deze wordt gehouden op maandag 12 maart 2007 om 20.00 uur in hotel Boschlust.

Bestuursverkiezing
Het afgelopen jaar is ons bestuur versterkt met mevr. M. Visch en dhr. G. Bokma. Zij zijn na de jaarvergadering van 20
maart 2006 toegetreden. Formeel moeten de leden dat nog goedkeuren. We vragen uw accoord op de komende vergadering van
12 maart.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren H.Andela en J. Twijnstra.
Op dit moment hebben we nog geen vervangers kunnen vinden, wel staan er een paar mensen op ons lijstje die we
enthousiast proberen te maken om zich kandidaat te stellen.
Als u belangstelling heeft om in het bestuur van dorpsbelang zitting te nemen, dan kunt u zich tot 10 maart a.s.
aanmelden bij onze secretaresse mevr. A. Westra.

Politiek
Het lijkt wel of je van beton en staal moet zijn om in de politieke wereld staande te blijven. Jammer dat wij mensen nog
steeds moeilijk in staat zijn om in goede harmonie met elkaar te werken en te leven. Ons bestuur en ook dorpsgenoten
hebben vaak contact gehad met onze nu ex-burgemeester. Wij wensen mevr. De Roos en haar man voor de toekomst het
allerbeste!

Rouw
Hadden we in september nog een werkbespreking met hem, nu is de heer Zoodsma al overleden. Hij was nog maar kort
wethouder van onze gemeente en ging voortvarend te werk. Voor ons, maar veel meer voor zijn familie,een zware slag. Wij
wensen hen veel sterkte om dit verlies te verwerken.
Ook Ids Osinga is ons ontvallen. In het verleden hebben we vaak met hem samengewerkt. Hij was altijd bereid te helpen en
zijn enthousiasme was dan groot. Wij wensen zijn vrouw en kinderen het allerbeste en kracht om het verdriet te dragen.

Bedankt
Carla Massink heeft het dorpshuisbestuur verlaten. Vele jaren heeft ze zich met volle overtuiging ingezet en heel veel
werk verzet. Veel dank voor alles wat je voor de dorpsgemeenschap hebt gedaan en nog doet. “It Klif”zal je missen!

Veel leesplezier.
Het Bestuur.

 

 

Uitnodiging

 voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Plaatselijk Belang op maandag, 12
maart 2007, om 20.00 uur, in hotel Boschlust, De Brink 3, Oudemirdum.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen Stukken
4. Notulen Jaarvergadering 2006
5. Jaarverslag 2006 – 2007
6. Financieel Verslag 2006
7. Kascommisie
8. Benoemen Nieuw Lid Kascommissie
9. MFC: De Stand van Zaken door dhr. Geerlingh Visch
10. Bestuursverkiezing
11. Pauze (met gratis verloting)
12. Mindert Wijnstra: ferhalen fertelle mei muzyk
13. Rondvraag
14. Sluiting

 

 

 Notulen ledenvergadering
20 maart 2006.


1. Opening.
Onze voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
Onze ereleden J.de Jong en F.Lootsma worden bijzonder welkom geheten zo ook onze dorpsagent de heer Lubach.
Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van ons oud bestuurslid F.van Dijk. Wij wensen de familie veel sterkte.
Degene die nog geen lid is van onze vereniging kan zich vanavond aan melden.

2. Mededelingen.
* Afgemeld voor deze avond hebben : P.J.Schotanus, fam.Tollenaar, P.de Jong en D.Jaarsma.
* 7 februari bestond onze vereniging 80 jaar dit gaan we vieren met een reünie op 20 mei a.s.
* N.a.v. onze toekomstvisie is er een commissie voortgang toekomstvisie opgericht.
( CVT ).
* Er wordt veel deelgenomen aan de puzzel in het Pompeblêd.
De 1e prijs is voor : Mevr. Hoek-Vonk
De 2e prijs is voor : de heer Zweed, en de 3e prijs is voor mevr.G.Witteveen.
* 4 april is er een overleg met gebieds gebonden werken.
* 18 april a.s. is er een werkbezoek met B & W. Onderwerp " de toekomstvisie".
* 22 april a.s. zal er een actiedag gehouden worden door de werkgroep MFC.
* Met de reünie op 20 mei a.s. is er vanwege familie omstandigheden geen opening door onze burgemeester.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen jaarvergadering 2005.
Deze worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2005-2006.
Hier komt geen reactie op.

6. Financieel verslag 2005.
Mevr. G. Visser reageert op de hoge vergader kosten. Onze penningmeester legt uit dat dit door het vele vergaderen m.b.t. de dorpsvisie zo opgelopen is.

7. Kascommissie.
Door de kascommissie worden lovende woorden gesproken over het bijhouden van de financiën door onze penningmeester. Er wordt decharge verleend aan onze penningmeester.


8. Benoemen nieuw lid kascommissie.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit H. Kramer (deze voor de 2e keer) en de heer Oosting.

9. Bestuursverkiezing.
J. Ruiter en R. Agricola zijn niet herkiesbaar.
Er is een woord van dank voor de J. Ruiter hij heeft acht jaar deelgenomen aan ons bestuur en heeft actief mee bestuurd. Hij wordt verrast met een cadeau en zijn vrouw met een bos bloemen. Ook voor R. Agricola is er een woord van dank voor de vijf actieve jaren in ons bestuur en ook voor haar is er een cadeau en een bos bloemen.
J. Twijnstra stelt zich beschikbaar voor nog één jaar. Als nieuwe kandidaat heeft C. de Jong toegezegd wel mee te willen besturen.
S. en G. Roosma zijn ook gevraagd maar deze hebben nog geen besluit genomen.
Er wordt schriftelijk gestemd. Er zijn 70 aanwezige personen
J. Twijnstra krijgt 54 stemmen.
C. de Jong 64 stemmen en S. of G. Roosma ook 64 stemmen. De heer Jansen krijgt één stem.
J. Twijnstra en C. de Jong nemen het aan.

10. Pauze met verloting.
De lootjes worden getrokken door onze ereleden J. de Jong en F. Lootsma.
Onze middenstanders hebben de prijsjes beschikbaar gesteld.

11. Presentatie ontwerp MFC.
De heer G. Visch , voorzitter van de St. It Nije Klif, geeft in samenwerking met de heer Swets, secretaris van de St. It Nije Klif, een PowerPoint presentatie over het nieuw te bouwen MFC. Men kan een duidelijke indruk krijgen van de indeling en het te bouwen MFC. Het is onderbouwd met een duidelijk verhaal.

12. Rondvraag.
J.v.d.Zee-Piersma : De drive van het bestuur van het Nije Klif dwingt respect af. Hun geduld word wel eens op de proef gesteld. Toch houden ze het enthousiasme erin. Compliment.
J.Folkertsma : Jeugdhonk is misschien niet meer nodig want de caravans zijn nu ook favoriet.
H.Oosterveld : Graag voortaan een extra microfoon achter in de zaal.
De heer Tijsma : pleit voor het behoud Mar en Klif voor Oudemirdum.

13. Sluiting.
Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar bijdrage en wel thuis gewenst.


Notuliste, A.Westra

 

Jaarverslag 2006-2007

Na de ledenvergadering van 20 maart kwam er in ons bestuur een wisseling. J.Ruiter en R.Agricola hebben als bestuurslid afscheid van ons genomen. C.de Jong kwam ons bestuur versterken. Ook werd S.Roosma gestemd , doordat hij niet aanwezig was op de ledenvergadering , heeft hij later toegestemd. Graag hadden wij twee extra leden gehad en zie daar in april 2006 zijn M.Visch en G.Bokma bereid gevonden om mee te besturen.
Ons bestuur bestaat nu uit negen personen. Voorzitter J.Twijnstra heeft voor een jaar bijgetekend, A.Westra blijft secretaresse en W.Limburg penningmeester.
Wij hebben een taakverdeling gemaakt zodat een ieder zijn specialisatie krijgt.
* J.Twijnstra ; voorzitter Pompeblêd, voorzitter werkgroep MFC, secr. Tafeltje Dekje, bestuurslid vooroverleg It Nije Klif, contacten buurtver, oranjever enz.
* A.Westra ; overleg Gemeente, bestuurslid Hege Gerzen, bestuurslid overlegorgaan Friese IJsselmeerkust enz.
* W.Limburg ; ledenadministratie, fin.zaken gemeente, aanvragen subsidies enz.
* P.Pietersma ; verkeerszaken, ouderenbeleid, beheerder dia's ,foto's e.d.,vlaggenist.
* H.Andela ; verkeerszaken, jeugdzaken, ACO comm., bestuurslid dorpshuis.
* C.de Jong ; jeugdzaken, beheert de website, redactielid Pompeblêd.
* M.Visch ; bestuurslid Tafeltje Dekje, culturele zaken.
* S.Roosma ; bestuurslid Tafeltje Dekje, zorg voor eigendommen.
* G.Bokma ; contact recreatie, zorg voor eigendommen.

Jeugdhonk.
Na meerdere vernielingen is besloten een punt te zette achter het jeugdhonk. De gemeente heeft het honk gedemonteerd en de andere zaken zoals nuon, wc unit e.d. zijn in de loop van 2006 geregeld. De bestuursleden van het jeugdhonk hebben veel inzet getoond helaas heeft de jeugd dit niet opgepikt.

B&W bezoek 9 mei 2006.
Onze toekomstvisie werd besproken. Volgens onze gemeente bestuurders bevat het rapport bouwstenen voor de toekomst. Er is gediscussieerd over de visie en Burgemeester de Roos stelt voor in het najaar een "Schouw"te organiseren. Zo gezegd zo gedaan. Dinsdagmiddag 12 september zijn burgemeester de Roos, de wethouders, de gemeentesecretaris en enkele leden van de raad langs geweest. Na een stevig gesprek werden de minpunten, tijdens onze rondwandeling, getoond en besproken. Het was een zinvol samenzijn.

Reünie 20 mei 2006.
Ruim honderd personen hadden zich aangemeld.
De reünisten werden ontvangen met koffie en oranjekoek. Muziek was er van Titte op de Hoek met accordeon. Na de lunch waren er verschillende mogelijkheden georganiseerd.
Bijv. een bezoek brengen aan de kerk "de Fontein"of een kijkje nemen in Mar en Klif met schilderijen van onze plaatselijke amateur-schilders en een foto-expositie van Piet Pietersma.
Ook kon men met busjesvervoer naar de Hege Gerzen waar verhalenverteller Mindert Wynstra voor vermaak zorgde.
Om zes uur was er een goed verzorgd buffet met een humoristische speech van Johannes Ruiter.
Als afsluiting van de reünie en ter ere van het tachtig jarig bestaan van Plaatselijk Belang Oudemirdum werd er een concert gehouden in de kerk "De Fontein".Verschillende koren en solisten traden op onderbroken door een gedicht voor gedragen door ons reüniecommissielid Ieke Veltman. Met het zingen van het "Friese volkslied " werd deze dag vol emoties afgesloten.

It Pompeblêd.
In de redactie zitten dit jaar J.Twijnstra, R.Agricola, C.de Jong,S.de Jong en H.Oosterveld en nieuwkomer A.Visser.
S. de Jong is uit het bestuur gegaan en gestopt met bezorgen.
Het blad verschijnt eens in het kwartaal en houdt u op de hoogte van de meest actuele zaken voor wat betreft ons dorp.

Website.
C.de Jong zorgt voor een actuele website. Alle activiteiten en "nieuwtjes"zijn hier te lezen.
Ook ons Pompeblêd staat er elke keer op. www.oudemirdum.nl.

Toekomstvisie.
Het rapport bevat bouwstenen voor toekomstig beleid. Dit was een reactie vanuit "Balk".
De CVT commissie en ons bestuur vergaderen regelmatig. We hebben schriftelijk gereageerd, we hebben mondeling geprobeerd om woorden in daden om te zetten. Ondanks een actieve CVTcomm. gaat het stroef. Samen hebben wij een ondersteunende reactie geschreven over het reilen en zeilen van ons toekomstig MFC richting gemeente.
N.a.v. hebben we een onderhoud gehad over mogelijke toekomstige woningbouw met de heer Huisman van de woningstichting.

MFC
Onze vertegenwoordiger in het bestuur van It Nije Klif is G.Wiekel. Ook is G.Wiekel aanwezig geweest bij ons onderhoud met B&W en vergadering met de CVTcomm.
Het MFC is tot "prioriteit project"verklaard. Er zijn verschillende acties ondernomen waar wij aan meegewerkt hebben bijv. Actiedag, vrijmarkt lege flessenactie. Er stonden op de MFCkraam, op de braderieën en jaarmarkt bestuursleden en vrijwilligers.
We zijn aanwezig geweest op de begrotingsvergadering van 7 nov.j.l. waar het niet ging zoals wij gehoopt hadden.
Dorpshuis It Klif heeft een nieuwe voorzitter en secretaris en bestuurslid.
R.Koopman, voorzitter, P.J.Schotanus secr., S.Kuiper penningmeester, H.Andela bestuurslid en Dijkstra, bestuurslid. K.Massink is na 14 jaar gestopt.

Tafeltje Dekje
Onze vaste kok is met zwangerschapsverlof. Er zijn nu vervangende koks nl.Marijke Kuipers en Gerrit Meerveldt. Zij koken om de beurt een week en Marina Kok blijft inval.
S.Roosma is voorzitter, J.Twijnstra blijft secretaris, C.Schotanus blijft penningmeester en S.Kuiper en M.Visch zijn bestuursleden. De bezorgers zijn J.Gijzen En P.Strikwerda.
Met Kerst was er een gezamenlijk kerstmaal in de 4 Heemskinderen.

Oud en Nieuw viering 2006-2007.
De oudejaarscommissie heeft samen met ons een gezellig samenzijn georganiseerd bij dorpshuis It Klif. Elkaar een "Gelukkig Nieuwjaar"wensen onder het genot van een glaasje warme glühwein en gezellige vuurkorven Velen hebben hier gebruik van gemaakt. Daarna was het gezellig in het dorpshuis.

Verdere activiteiten.
* Communiceren met gebiedsgebonden werken
* Overleg met zusterverenigingen plaatselijk belangen
* Symposium Bosk en Greide
* Vergadering Hege Gerzen
* Jubileumbijeenkomst Bûkenùten
* Informatie avond WMO
* Informatie avonden Campus Wyldemerk
* Informatie jeugdwerk
* Meewerken avondvierdaagse
* Meewerken dodenherdenking ( krans en gedicht )
* Afscheidsreceptie wethouder Y.de Boer
* Opening kantoor Thuiszorg
* Kennismakingsbezoek met de nieuwe buurtagent de heer Hofstra
* Deelgenomen aan workshops van Doarpswurk
* Bijeenkomst afscheid wethouder Zoodsma

Er is weer veel gecommuniceerd, er zijn weer veel plannen gemaakt en gerealiseerd.
Fijn dat we altijd een helpende hand van onze leden krijgen aangereikt. Daar willen wij jullie hartelijk voor bedanken. En voor in de toekomst rekenen we weer op u en jullie.

Anneke Westra, secr. Plaatselijk Belang Oudemirdum

 

Contributie 2007

De jaarlijkse contributie wordt dit jaar automatisch geincasseerd in de maand mei.
Als uw banknummer gewijzigd is, wilt u dit dan doorgeven aan de penningmeester? Bij degene die contant betaald wordt de contributie in mei, juni opgehaald,

Wieke Limburg Tel.nr. 572355

 

Klimaatverandering gunstig voor Hege Gerzen?

Dat het klimaat verandert dat weet iedereen maar wat de gevolgen precies zullen zijn daarover zijn de deskundigen het nog niet eens. Warme natte winters lijken helaas een mogelijk scenario voor de nabije toekomst. Misschien kunnen de zomers dan wat beter uitvallen dan de afgelopen jaren.
De laatste twee jaar was de zomer voor de Hege Gerzen op de verkeerde momenten goed, namelijk in het voorseizoen. De periode waarin de meeste bezoekers zouden kunnen komen is tot twee keer toe verregend. Daardoor was het onmogelijk om de exploitatie van de Hege Gerzen financieel rond te krijgen. Het tekort werd aangevuld door de gemeente maar zoals iedereen wel zal weten is onze gemeente zelf ook armlastig. Bovendien staat de gemeente ook nog eens onder financieel toezicht van de provincie. Duidelijk zal zijn dat zij niet happig is op een slecht renderend strandgebeuren.
Voordat het bestuur van de Hege Gerzen deze boodschap kreeg had zij al nagedacht over mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren.
In overleg met de gemeente is er voor gekozen om het paviljoen te verpachten. Het bestuur weet hierdoor vooraf wat de opbrengst zal zijn. Een advertentie in de Balkster Courant heeft verschillende reacties opgeleverd. Uit de kandidaten hebben wij gekozen voor Sjerp Jaarsma als pachter. Voor de meeste inwoners zal dit geen nieuws meer zijn. En voor velen zal Sjerp ook geen onbekende zijn. Hij heeft er ontzettend veel zin in en wacht ongeduldig 1 april af, het moment waarop de Hege Gerzen weer open gaat.
Stiekem hopen wij nu dat de klimaatsverandering, in ieder geval voor deze zomer, zal leiden tot een warme, droge zomer met zo nu en dan een iets minder uitbundige dag om even af te koelen.

Het aantreden van Sjerp Jaarsma als pachter betekent helaas het aftreden van ons bestuurslid en zijn broer Douwe Jaarsma. Douwe heeft zich om voor de hand liggende redenen buiten de selectieprocedure gehouden en door de uitkomst van de procedure kan en wil hij niet meer in het bestuur blijven.
Enige tijd geleden is onze voorzitter Jan Muizelaar om persoonlijke redenen uit het bestuur gestapt. Jan en Douwe zijn in een moeilijke tijd bestuurslid geworden en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de Hege Gerzen, samen met Wilfried Huizinga en Gerrit Schra, de twee andere (ex)bestuursleden.
De overgebleven bestuursleden zijn nu op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus u bent gewaarschuwd. Maar misschien lijkt het u wel heel erg leuk (en dat is het) om een bijdrage te leveren aan het beheren van een uniek stuk van Gaasterland. Schroom niet en meld u aan als bestuurslid.

Theunie Zijlstra
secretaris
 

Graag wil ik iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes
of wat voor attenties dan ook,
die ik na mijn operatie mocht ontvangen.
Het was geweldig.
Catharinus de Jong

 

Commissie Voortgang Toekomstvisie
Wat is er in het jaar 2006 gedaan met het rapport over de toekomstvisie van Oudemirdum ' Aldemardum, in doarp mei takomst foar eltsenien"? Een overzicht.

- Op 9 mei 2006 vond uiteindelijk het in november 2005 toegezegde gesprek plaats tussen het college van B&W en het bestuur van PB. Het verwachte plan van aanpak kwam niet op tafel. Er werd alleen een datum afgesproken voor een zgn. Schouw in september.

- Op 12 september vond deze Schouw plaats. Ook de leden van de Raad waren uitgenodigd. Tot onze vreugde ontving PB het bericht, dat de Raad zo voltallig mogelijk aanwezig zou zijn. Twee leden en een commissielid lieten zich zien, niemand meldde zich af.

- Als vervolg op de rondgang door het dorp bezochten de heren Zoodsma en Veenstra Oudemirdum eind september nogmaals om enkele punten nader te bezien. Zichtbaar resultaat: een strookje grond bij de kerk werd met "gaasterlandse keitjes" bestraat. Een enkel ander punt betreffende de verkeersproblematiek zal op de agenda van de verkeerscommissie geplaatst worden.

- Eind oktober heeft PB met enkele andere besturen een brief geschreven naar B&W en alle raadsleden met het dringende verzoek om bij de begrotingsbesprekingen begin november toch een bedrag vrij te maken om verder te kunnen met de plannen rond het MFC. In het rapport Toekomstvisie zijn immers een aantal belangrijke zaken aan de realisering van een nieuw MFC gekoppeld. Zaken als huizenbouw en zorgvoorzieningen. De uitkomst van deze actie: geen geld op de begroting en geen reactie op de verstuurde brieven. Eén raadslid heeft telefonisch contact gezocht, de rest zweeg in alle talen.

- In november en december hebben afgevaardigden van de besturen van PB en andere verenigingen elke week het spreekuur van de burgemeester bezocht. Er is uitleg gevraagd waarom er tocht niets gebeurt en is onze teleurstelling over de gang van zaken en het verlies van vertrouwen onder haar aandacht gebracht.

- Eind december belde de griffier met de mededeling dat uit de leden van de Raad een commissie samengesteld is met de opdracht alle aanwezige toekomstvisies van de verschillende dorpen en stad van onze gemeente naast elkaar te leggen en met een voorstel te komen wat op korte en/of langere termijn realiseerbaar is of niet. Het bestuur van PB zal voordat dat voorstel naar de Raad gaat nog gehoord worden. Het voorstel moet op korte termijn klaar zijn. We weten intussen hoe lang kort in de politiek kan zijn.

Een niet al te opwekkend overzicht, helaas. Toch zullen de leden van de commissie in 2007 de vinger aan de pols blijven houden. Maar of dat voldoende is? Laat daarom desgevraagd ook uw stem horen!
Richtsje Visser, Pietsje Stellingwei , Geert Wiekel, Wim Smit, Rinke Koopmans en Piet Jan Schotanus.

 

Nieuw email-adres redactie Pompeblêd

De redactie van het Pompeblêd heeft een nieuw emailadres voor het inleveren van kopij: pompebled@oudemirdum.nl

Dit adres is gekoppeld aan de website en zo kunnen we er tot in lengte van dagen gebruik van maken. Als U een mailtje wilt sturen aan de webmaster van onze site, is dat als vanouds: info@oudemirdum.nl

 


Dorpsnieuws!

Beste Ruurd. 20 november 2006.
De „Dorpsomroeper" van Oudemirdum ging van huis tot huis.
En deelde mee, ons aller vriend Ruurd Visser is gevallen met de fiets.

Nu is zijn rechter been niet pluus, Na dat hij is thuis gekomen,

is hij voorlopig voor onbepaalde tijd in het ziekenhuis opgenomen.

Ruurd Visser en zijn fiets moeten nu noodgedwongen in de rust.

Ja dat is niets voor Ruurd, dat zijn wij ons volkomen bewust.
Ook de Gaasterlandse bossen missen Ruurd en leven mee.

Zij laten alle bladeren vallen door Ruurd zijn wel en wee.

Zij zullen zich niet eerder weer in volle pracht verspreiden,

Dan dat Ruurd weer op de fiets of op een ander voertuig weer door het bos kan rijden.
Maar Ruurd is een doorzetter en voor een beetje pijn niet bang.

Wij zijn al wat gewend van hem, dat weten wij al lang.
Wij allen wensen Ruurd van harte beterschap en heel veel sterkte.

En dat hij daar zelf door veel geduld aan mee zal werken.
Het hele dorp leeft weer mee en doet,
dat door een bezoekje te brengen, een kaartje of een briefje te sturen.

Want dat doet hem vast wel goed.
De Sint is weer uit Spanje naar Nederland gekomen.

Daardoor is dit dichterlijk briefje ook tot stand gekomen.
Met medeleven en nogmaals van harte beterschap en veel geduld.
De hartelijke groeten van een 86 jarige dorpsgenoot uit Oudemirdum.

B. v.d. Meer - de Kroon
 

 

Jubilea

Op 18 oktober vorig jaar waren Dhr. en Mevr. Van Gool- van Koesveld van de Bûgel 10 veertig jaar getrouwd,
Op 13 december waren Dhr. en Mevr. De Boer-Verhulst van het Wyldpaad 4 vijfenveertig jaar getrouwd,
Op 19 december waren Dhr. en Mevr. Koelstra- v.d. Pol van de Jan Schotanuswei 44 vijfenveertig jaar getrouwd,
OP 27 januari j.l. waren Piet en Janke de Jong-Hoekstra van de Liembobben 9 veertig jaar getrouwd.
Alle echtparen nog Van Harte Gefeliciteerd!

 

De Hoofdcollecte van Nederland
4 t/m 10 februari 2007
3,5 miljoen mensen in Nederland lijden aan een
hersenaandoening
of een psychisch probleem.
Onderzoek is noodzakelijk, en met uw steun maakt de
hoofdcollecte
dit mogelijk
Dank aan alle collectanten, gevers en iedereen die zich
heeft ingezet.
De collecte heeft dit jaar 868.60 euro opgebracht, en
wie de bus heeft gemist
Giro 950 t.n.v hoofdcollecte van Nederland


Hartelijk dank R Agricola v d Werf
 

 

Berichten uit het Dorpshuis It Klif

Overlijden oud-bestuurslid
Op 21 januari jl. overleed onze dorpsgenoot Ids Osinga. Als bestuurslid en vrijwilliger is hij vele jaren bij het gebeuren rond het Dorpshuis betrokken geweest en in een moeilijke periode heeft hij ook het voorzitterschap op zich genomen. Op zijn zo geheel eigen wijze, met een kwinkslag, een ernstig woord, soms ook fel, en misschien niet altijd door iedereen begrepen, heeft hij zich met hart en ziel voor het Dorpshuis ingezet. Ook als vrijwilliger werd er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan, niets was hem te veel. Wij zijn Ids veel dank verschuldigd. Met diep respect gedenken wij hem.

Bestuur.
Met ingang van 1 januari heeft Karla Massink bedankt als secretaresse. Na 14 jaar bestuurslid geweest te zijn vond ze het tijd worden om eens iets anders te gaan doen. Jammer voor het bestuur, maar ook begrijpelijk. We zeggen haar heel hartelijk dank voor de vele jaren trouwe dienst en het vele werk dat zij voor het Dorpshuis gedaan heeft. Bedankt! !

We hebben zo juist het bericht meegekregen dat B&W aan de Raad wil voorstellen op termijn een miljoen euro te reserveren voor de realisatie van een MFC in Oudemirdum. Het zal duidelijk zijn dat we daar niet vrolijk van zijn geworden. Wat de consequenties hiervan zijn valt op dit moment moeilijk te zeggen. U hoort er ongetwijfeld meer over.

Onderhoud
De onderhoudscommissie werkt langzaam maar zeker de kleine gebreken weg en dat is best nog een hele klus. We zijn blij te kunnen melden, dat er nieuwe hete luchtblazers in de grote zaal geplaatst zijn. Daarmee moet niet alleen het lawaai van de oude blazers verdwenen zijn, we hopen ook dat er nu in een goede temperatuur gesport kan worden.

Namens het bestuur, Piet Jan Schotanus.

 

Verhuisbericht.

Na 50 jaar in Oudemirdum gewoond te hebben ,ben ik nu verhuisd naar de Finke in Koudum.
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik gekregen heb en de bezoekjes.
Mijn nieuwe adres is: Kamer C 9, De Finke.
Tjalke van der Walstr 26
8723 CC Koudum.
Hartelijke groeten van Mevr P Spijker-Bergsma.
Voorheen De Snipfanger 4.

 

 

 VOORLOPIG PROGRAMMA ORANJEFEEST OUDEMIRDUM
30 APRIL, 4 & 5 MEI 2007

Alleen beide feestavonden en de vrijmarkt zullen plaatsvinden in de feesttent op het NOK terrein. Alle andere activiteiten worden in en rond dorpshuis It Klif gehouden.
30 april
8.30 uur Opstellen van de optochtwagens op NOK terrein aan de Fonteinwei.
9.00 uur Optocht
Route: Fonteinwei-Gaestwei-Lysterfanger-Ikebosker-Kerkstraat-Grintfisker-Bûgel-Flechtreed-Kwikkebei-Brink-Alde Buorren-Jan Schotanuswei-Brink-Alde Buorren-Jan Schotanuswei-Lege Leâne
11.00 uur Spelletjes voor de peuters, kleuters en groep 3 & 4.
Voor groep 5 & 6 + 7 & 8 zijn er spectaculaire races
14.00 uur Fietspuzzeltocht. Start bij het Dorpshuis.
Inschrijven tot 14.30 uur ( inschrijfkosten € 1,50 )
16.30 uur Uitslag van de optocht, spelletjes en de fietspuzzeltocht in het Dorpshuis.
19.00 uur Herhaling optocht
21.00 uur Live Muziek “Stairway”

Onderwerpen optocht (ook kleine wagens en lopers) opgeven voor 20 april bij
Geert Muizelaar, tel; 572404 of 0611436587. Het thema dit jaar is SPROOKJES!
4 mei
19.30 Dodenherdenking in samenwerking met het Plaatselijk Belang en de
Basisschool. Om 19.30 verzamelen bij het Dorpshuis voor een stille
tocht naar het monument. Hier vindt de kranslegging plaats. Na afloop
kan er een kopje koffie/thee gedronken worden in het Dorpshuis.
5 mei
10.00/16.00 uur Vrijmarkt
21.00 uur Live muziek “Vangrail” “Arne Jansen” & “Nienke”

Het bestuur van de Oranjevereniging en het Dorpshuis

 

 

Reglement Koninginnedagoptocht Oranjevereniging Oudemirdum e.o.

Aanmelden van de deelnemende wagens/lopers vóór 1 maart 2007.

Bij opgave graag melden:
* Onderwerp
* Afmeting optochtwagen
* Indeling in welke groep: grote wagen/kleine wagen/lopers
* Gebruik van muziek ja/nee

Indien er twee wagens worden aangemeld met hetzelfde onderwerp, dan geldt de 1e aanmelding.

Let op!!
Het is van belang dat iedere buurt/optochtdeelnemer zelf er voor zorgt dat de tractor die de optochtwagen trekt verzekerd is voor de dag van de optocht.
Oranjevereniging Oudemirdum e.o. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tractoren die meerijden in de optocht.

De onderverdeling van de groepen is als volgt:

Grote wagen:
• Landbouwwagen
• Afm. wagen: groter dan 2,5 x 2m
(excl. triangel. Afm. geldt voor de bak)

Kleine wagen:
• Gemotoriseerd
• Afm. wagen: kleiner dan 2,5m
• Aanhangwagen (auto)
• Personenauto met of zonder aanhanger

Lopers:
Lopende personen
Alle niet gemotoriseerde voertuigen zoals bijvoorbeeld:
• fietsers
• steppers
• handkarren
• skelters

Het startgeld voor 2007 is vastgesteld op:
Grote wagen: € 100,=
Kleine wagen: € 35,=
Lopers: € 10,=

Indien er onduidelijkheden zijn over de opgave of over afmetingen van de optochtwagens is het besluit van de jury en de Oranjevereniging bindend.

 

 

WIE WIL ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN.

De activiteiten commissie Oudemirdum zoekt met spoed een enthousiast bestuurslid om ons team te versterken.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Petra Verf
Reactie naar: petraverf@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,

Wij, Regina Witteveen en Amarins de Boer zijn met Koninginnedag ook weer van de partij en hopen er weer iets moois van te maken voor de optocht. Omdat alles heel veel geld kost, moesten we iets bedenken om geld op te halen. Na lang er over na gedacht te hebben, wat nou een geschikte actie is, hebben we bedacht dat de mensen moesten raden hoeveel erwten er in een pot zitten. We hebben de erwten gehaald en gingen bezig met het tellen van de erwten. Heel lang hebben we er over gedaan en soms rolden de erwten bijna om onze oren..!! We deden ze in een glazen pot en gingen er mee langs de deuren van Oudemirdum. Dat was niet zo moeilijk want iedereen vond het een goed idee en was erg enthousiast! Er kwamen hele verschillende antwoorden uit, van wel 100 tot maar liefst 6000! Het echte antwoord is 1846!! De winnaars waren:
De 1ste prijs:
De familie Liefhebber, van de Flechtreed 14!!
Zij hadden 1880 geraden!
 

 

 

 

 

De 2e prijs:
De familie Eisen, van de Flechtreed 40!!
Zij hadden 1800 geraden!
 

 

 

 

 

 

 

 

De 3e prijs:
De familie T. Smink, van de Kerkstraat 56!!
Zij hadden 1750 geraden!
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen,

want nu kunnen wij aan de slag!

 

 

 

 

 

 

Tot 30 april en anders misschien wel tot een volgende actie!!

Groetjes,
Regina Witteveen & Amarins de Boer

 

Haring heeft ze onder zijn pet
Onhandig trekt hij de zwarte wollen handschoenen van zijn handen. `Omdat it stoer fan é fiets sa kâld is hé'. Zegt hij, en ondanks de kou draagt hij toch alleen een colbertje over zijn groene trui. 'Kom krekt fan 'e buorkerij fan myn soan. Sjoch, leine ûnder de hage , gjinien hie se sjoen. '
In zijn groene pet die zijn kalend hoofd moet beschermen, laat hij twee eitjes zien en zet de pet weer voorzichtig op zijn hoofd.
'Ik wie him al dagen kwyt, en no seach ik him sitten, ûnder de hage, hè.
As se brodsk binne krûpe se wei, en dan komme se letter mei wol acht piekjes op `e lappen.
Nee, ik lit se nea lizze, want dan komme jo letter om yn `e hinnen op it hiem; mar ja soms binnen se jo te slim óf. Myn soan hâldt der netfan en myn skoandochter fynt se te lyts. Ik fyn it in griis om se lizze te listen.... binne lekker hjer. Ha jo se wolris iten? Binne lyts mar smaaklik hjer.

Weer ontdoet hij zijn kalend hoofd van zijn pet en reikt mij de twee eitjes aan. Prachtige witte krielkipeitjes. 'Nim mar mei hjer, kinne jo se ek ris priuwe. '

Voorzichtig leg ik de eitjes in mijn alpino en trek hem behoedzaam op mijn hoofd.
Tocht vreemd eieren onder je pet, je kunt het het beste maar aan niemand vertellen tijdens de wandeling ...'t zou wel eens een druipend nat hoofd kunnen worden.

Aart Hamoen

 

 

De pen doorkrijgen.......

Wij zijn Pier en Durkje Gijzen-Andela, Pier is geboren in Wieringermeer, later verhuist naar de polder en op zijn 15de naar Oudemirdum toegekomen. Hij heeft 4 broers en een zusje.  Zelf ben ik geboren en getogen in Oudemirdum, mijn moeder en 5 broers zijn allen woonachtig in Oudemirdum en mijn twee zusjes wonen resp. in Tjerkgaast en Balk.
De eerste jaren hebben we op de Hegewei gewoond,
Nu wonen wij alweer 9 jaar met veel plezier op de Bûgel, waar we een gezellige en actieve buurt(vereniging) hebben.  Wij hebben drie zonen: Andre, Johan en Jeroen.
Andre zit op het Marne College in Bolsward en doet motorvoertuigen techniek, Johan zit op het S.B.O in Heerenveen en doet metaaltechniek, Jeroen zit in groep acht van de Walikker, na de zomervakantie gaat hij(waarschijnlijk)naar het C.S.G in Balk.
Pier werkt al 27 jaar bij de Bam als kabel/buizenlegger, verder is hij altijd in voor allerlei hand en spandiensten voor de buurtvereniging en NOK, zit in de commissie oud/nieuw, is onderhoudsman bij de tennisbanen, en in de zomermaanden mag hij graag als "uitsmijter" bij diverse evenementen in de regio fungeren.
Hobbys van Pier zijn : fitnessen en 1 keer in de maand biljarten bij de " Oude Rammers.
Ook de thuiswedstrijden van Heerenveen worden bezocht, al is hij eigenlijk een Ajax fan.
Na mijn schooltijd heb ik voornamelijk in de Horeca gewerkt, in Workum, Rijs en later nog enkele jaren in de Brasserie de Brink wat ik ook een geweldig tijd vond.
Vlak voor ons trouwen heb ik nog enkele jaren bij een zeilmakerij in Lemmer gewerkt.
Toen de kinderen klein waren heb ik nog een tijdje bij de plaatselijke supermarkt gewerkt.
Zat een paar jaar in het bestuur van peuterspeelzaal de "Posk", dus altijd wel wat om handen gehad.
Nu werk ik al weer enkele jaren, 16 uur als caissière bij de Poiesz in Balk. Daar werk ik met veel plezier, het is gezellig werken en heb leuke collega 's. Ook pas ik één keer in de twee weken een dag op mijn neefje van twee jaar,wat onze jongens ook erg leuk vinden.
Verder zit ik al weer bijna 13 jaar in het tennisbestuur van NOK, wat ik nog steeds met veel plezier doe.
Nu heb ik net 4 jaar in het bestuur gezeten van onze buurtvereniging It Runstje als secretaresse.
Mijn hobby's zijn; Tennissen,computeren,lezen, tuinieren, en op zijn tijd gezellig uitgaan.
Wij willen de pen doorgeven aan Wilco en Ingrid Daas!

 

Durkje Gijzen

 

 

Laatste (VVV)-nieuws.

Beste inwoners,
Helaas zijn we aan het einde gekomen van plm. 16 jaar VVV in Oudemirdum. Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, is helaas de Regio-VVV Friese Kust failliet en ook kantoor Oudemirdum en de agentschappen in Balk en Sloten vallen hieronder.
We kunnen terug zien op vele goede jaren in samenwerking met de collega's van informatiecentrum Mar en Klif en voorheen ook met de collega's van de PTT.

Vele toeristen konden de weg naar onze gemeente en in het bijzonder naar Oudemirdum vinden. We konden merken, dat ons gebied steeds meer op de kaart werd gezet. Vooral fietsen en wandelen was en is nog zeer in trek, met name de "lange afstand wandelaars" kom je steeds vaker tegen in onze omgeving. Maar ja, wat wil je ook. Het Friese Kustpad en het Zuiderzeepad lopen hier letterlijk en figuurlijk langs. Ook de Nordic-walkers kunnen goed uit de voeten in onze mooie Gaasterlân-Sleat.

De accommodatiemogelijkheden zijn er volop, van camping, appartement, vakantiebungalow, logies en ontbijt-adres tot hotel. Oudemirdum had en heeft het nog steeds allemaal!
Ook werd er veel geïnvesteerd in onze regio. Velen kochten een vakantiebungalow in het Fonteinbos of op het park ""De Sondeler Gaast" in Sondel. Campings werden aangepast aan de moderne eisen van deze tijd en ga zo maar door.
Niet alleen toeristen, ook de inwoners van Oudemirdum kwamen even bij ons binnen voor een vakantie te boeken, een wegenkaart, een cadeautje, de irischeques of gewoon even een praatje. En dat zullen we allemaal verschrikkelijk missen.
Vandaar dat wij als personeel het nog steeds niet kunnen begrijpen dat, de VVV- winkel haar deur moest sluiten!

De laatste week van oktober kwamen er nog een aantal donateurs langs om ons te bedanken voor de inzet en dat deed ons bijzonder goed. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
En dan komt zo'n laatste dag. De nog aanwezige voorraad inpakken en dan sluit je de deur af met toch wel een bijzonder gevoel in je maag.
Gelukkig blijft informatiecentrum Mar en Klif wel bestaan en gaat hun deur volgend voorjaar weer open.
Namens de personeelsleden Durkje Roskam en Jacob van der Veen wil ik alle donateurs en inwoners heel hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons. Ook de buren van de gehele Brink willen we hierbij hartelijk groeten.

Namens (ex)collega's
van de regio-VVV Friese Kust,
kantoor Oudemirdum

Klaartje Lubach.

 

 

MOEDER EN KIND: HUN TOEKOMST, ONZE ZORG
WOORD & DAAD ORGANISEERT EEN ZANGAVOND

De stichting Woord & Daad organiseert een zangavond voor het project: Moeder en Kindzorg. In derde wereldlanden zijn vaak hoge kindersterftecijfers, ziektes, ondervoeding en onhygiënische omstandigheden. Door een zangavond te organiseren in Oudemirdum met een collecte willen we graag een klein bijdrage leveren om dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Behalve dat er in veel derde wereldlanden een tekort is aan medische voorzieningen, is het voor armen onbetaalbaar. Dit in combinatie met minimale kennis over hygiëne en gezonde voeding, heeft ernstige gevolgen. Teams van verpleegkundigen, artsen en gezondheidsmedewerkers zoeken de mensen op met een mobiele kliniek en consultatiebureau. Zo worden met medische zorg en voorlichting moeders en kinderen bereikt in landen als Haïti, Bangladesh en Ethiopië. Pas als de basis gezond is, kan gewerkt worden aan een betere toekomst.
Dit project van Woord & Daad wordt mede mogelijk gemaakt door Prisma, in samenwerking met de ICCO-Alliantie. Elke euro wordt door hen verdrievoudigd. Uw euro is dus drie euro waard!
De zangavond voor dit project wordt gehouden in de Hervormde Kerk in Oudemirdum op 10 maart 2007 en begint om 19:30 uur. Het Noorder Jongerenkoor uit Drachten zal voor ons zingen en Cantate Domino uit Oudemirdum.
Er is een collecte en na afloop kunt u koffie en thee of frisdrank met koek tegen een kleine betaling krijgen. Ook is er een verkooptafel aanwezig met allerhande spullen en mooie fotokaarten met postzegels. Het Noorder Jongeren koor verkoopt ook nog hun CD's.

Graag zien we u op deze avond, allen hartelijk welkom!
Comité Woord & Daad Gaasterland - Sloten
 

 

 

Het INTERKERKELIJK STREEKKOOR OUDEMIRDUM

zal op Zondag, 1 april a.s., 's avonds 8 uur

een PASSIECONCERT verzorgen in kerkgebouw De Fontein
te Oudemirdum.

Hierin zal het koor de koralen en de koorgedeelten uit de
JOHANNES-PASSION van G.Ph.Telemann ten gehore brengen,
afgewisseld met het gelezen lijdensverhaal volgens het
bijbelboek Johannes.
De toegang is gratis.
 

 

(Schade) Jaarwisseling 2006-2007

Het jaar 2006 is weer voorbij, zo ook de eerste weken van 2007. Wat dit jaar ook weer opviel is dat veel burgers na het afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna zelf hebben opgeruimd. Hierdoor lag er minder afval op straat en heeft de gemeenschap geld bespaard doordat medewerkers van de buitendienst de vuurwerkresten niet hoefden op te ruimen.

Ondanks de berichten in de media is op een uitzondering na de jaarwisseling in de Gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen. De afgelopen weken is de balans opgemaakt van vernielingen en schades aan gemeentelijke eigendommen. Wat opviel is dat er meer verkeersborden waren vernield (opgeblazen door vuurwerk) dan voorgaande jaren. Ook waren er een aantal illegale branden, met auto en trekkenbanden, op wegen en straten. De restanten vervuilen de omgeving en moesten worden opgeruimd en afgevoerd.

In Bakhuizen waren op diverse locaties brandbaar afval op straat in brand gestoken en moest de brandweer er aan te pas komen om de branden te blussen. Vooral verbrande autobanden zorgden voor zeer vuile wegen en daardoor voor veel overlast voor de burgers. Verder leverden de restanten op het wegdek gevaar op voor weggebruikers en moesten de restanten afgevoerd worden. Het opruimen, schoonmaken en afvoeren heeft gezorgd voor de nodige kosten. Verder werden in Bakhuizen een flink aantal verkeersborden vernield.
Op het Haskeplein in Balk was een illegale brandbult die door de brandweer geblust moest worden. De restanten moesten worden opgeruimd en de vervuiling was dusdanig dat het plein schoon gespoten moest worden. Verder werden een aantal verkeersborden vernield en ontvreemd. Bij elkaar opgeteld hebben we in beide dorpen nog te maken met een forse schade post.

Alleen Wijckel had een vergunning aangevraagd voor een oud jaarsbrand, maar i.v.m. met de branden in Sondel en Wijckel heeft Dorpsbelang Wijckel besloten de vergunning in te trekken en alles te annuleren. Helaas waren er toch jongeren van mening dat er op het pleintje in het centrum van Wijckel een brandbult van autobanden moest komen. Bestrating door de hitte kapot geknapt, plein en bushokje vervuilt en dusdanig dat we het niet schoner kunnen krijgen. Op het grote plein was een tekst geschilderd en deze heeft de gemeente met moeite van de bestrating kunnen verwijderen.

Complimenten voor Oudemirdum, geen illegale branden weinig vernielingen. Op sommige plaatsen was er met witkalk gewerkt. Dorps Belang had verschillende dingen georganiseerd bij het Dorpshuis 't Klif, geweldig het kan dus wel. Ook de complimenten voor Nijemirdum het 2e jaar op rij met geen vernielingen. Ook hier had Dorpsbelang bij het Dorpshuis van alles georganiseerd.

In Sondel werden enkele verkeersborden vernield als ook in Sloten en Elahuizen en Oudega waar ook witkalk is gebruikt. In Rijs moesten de restanten van een brandbult worden opgeruimd en werden een aantal verkeersborden vernield. In Harich moest een brandbult worden opgeruimd wat kosten met zich mee bracht.

Alle kosten bij elkaar opgeteld kunnen wij het volgende schade staatje opmaken.
Opruimen/schoonmaken etc.
Bakhuizen         2148.50
Balk                   1578.75
Harich                  335.--
Oudega               144.75
Sloten                     68.50
Wijckel                 894.25
Oudemirdum       471.75
Rijs                       366.75
Nijemirdum            18.50
Sondel                 263.50
Elahuizen             105.50
---------
Totaal                 6395.75

Helaas nog een groot bedrag, vooral ook omdat het schade betreft van vernielingen en branden wat niet noodzakelijk was geweest. Vorig jaar was de (vermijdbare) schade ongeveer €16.300,--.
Verder worden er ook kosten gemaakt om te voorkomen dat zaken worden vernield. Zo worden de glascontainers, bushokjes en afvalcontainers voor de jaarwisseling weggehaald en na afloop weer teruggeplaatst. Ook hier zijn kosten mee gemoeid, deze bedragen ongeveer €1040,--.
Alles met elkaar bedroegen de kosten van de jaarwisseling 2005-2006 voor de Gemeente Gaasterlân-Sleat totaal ongeveer €7435.75, --. Waarschijnlijk wordt het totaal bedrag nog hoger omdat de ervaring leert dat er de komende weken nog een aantal schade posten aan het licht komen.
Als inwoners van de gemeente zullen we deze kosten weer met elkaar moeten betalen. Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar een voorspoedig nieuw jaar toe, het duurt nog lang voordat we weer een jaarwisseling hebben maar ik hoop dat de komende jaarwisseling zonder vernielingen en de daarmee samenhangende kosten voorkomen kunnen worden.

Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Gebiedscöordinator


Houtkap Elfbergen (Oudemirdumerbos),

slecht beheer of gewoon noodzakelijk.

Eind vorig jaar heb ik een aantal verontruste mensen bij mij op het kantoor gehad, die vraagtekens stelden bij het gevoerde beheer en dan met name over de houtkap Elfbergen. Waar enkele mensen komen om uitleg, zullen anderen (veel meer) waarschijnlijk ook hun vraagtekens hebben, vandaar dit artikel met uitleg.

De bossen in Gaasterland zijn vroeger allemaal aangeplant. Elfbergen is nog een jong opgaand bos ca 70 á 80 jaar jong. De gemeente is met de aankoop in 1926-27 er mee begonnen om het toenmalige eikenhakhoutbos om te vormen in een opgaand bos. Met hoofdzakelijk naaldhoutsoorten zoals Douglas, Reuzen zilverspar, Lariks, Servischespar, Fijnspar en Dennen. Daarnaast zijn er nog soorten ingeplant als Amerikaanse eiken en Beuken, zeer veel variatie dus welke Staatsbosbeheer met de overname van de bossen in 1976 nog eens heeft versterkt met inplant van inlandse soorten zoals Tamme kastanje en Walnoten. Toen zijn er ook voor het eerst open plaatsen gemaakt in het bos voor de natuurlijke verjonging. Bossen in Nederland zijn vaak eentonig b.v. Drenthe waar je uitgestrekte naaldhoutbossen hebt, aangepland als productie bos, dit soort van bossen wordt nu allemaal omgezet naar een veel meer gevarieerder bostype, Elfbergen zou als voorbeeld kunnen dienen. Deze variatie aan soorten willen wij graag behouden en zelf uitbreiden, maar dat gaat niet zomaar, dit kost inspanning en een wel overdacht beleid met vakkennis. Als de beheerder zou kiezen voor niks doen dan zou het bos Elfbergen eentoniger worden Berken en Eiken zouden b.v. door de concurrentieslag grotendeels verdwijnen (bomen die ouder worden, vragen steeds meer ruimte) Beuk en Douglas en Amerikaanse eik zouden zoals het er nu voorstaat de grote winnaars zijn. Elfbergen is vroeger al ingepland als multifunctioneel voor recreatie en productie, met de overname door staatsbosbeheer en andere inzichten in 'het bosbeheer is daar het natuurbeheer in de bossen bijgekomen (o.a. het dood hout verhaal en natuurlijke verjonging). In de bossen van Gaasterland zijn we niet bezig met omvorming of kaalkap, de variatie die er is willen we graag behouden en zelf uitbreiden. Er is geen hetze tegen naaldhout. Met de afgelopen dunning (houtkap) is er niet alleen naaldhout (spar en lariks) gekapt maar ook Amerikaanse eiken, Beuken en zomereik. Met deze dunning komt er weer ruimte voor de aangemerkte toekomst bomen zo dat deze door kunnen groeien tot woudreuzen. De dunningen (ruimte geven aan de toekomst bomen) gaan voorlopig nog wel even door. Over 10 jaar is het uitgedunde deel weer aan de beurt dan moet er weer ruimte gemaakt worden, met deze dunningen worden hier en daar ook gaten gezaagd zodat er een natuurlijke verjonging kan optreden, daardoor nog meer variatie in het bos en dan in leeftijd. Bomen die tegen elkaar opgroeien komen boven met hun kroon tegen elkaar aan in sluiting zeggen wij. Boven in de bomen is er het gevecht om het zonlicht, want dat is de boom zijn voedsel. Als het bos in sluiting is komt er bijna geen zonlicht meer op de grond, alle onder begroeiing gaat dood. De bomen die nu gezaagd zijn, zijn voor de productie geschikt als b.v. zaaghout, balken enz, wat niet geschikt is als zaaghout komt terecht in de spaanplaat industrie. Dit hout is een bijdrage en afkomstig uit duurzaam beheerd bos met het FSC-keurmerk voor de houtindustrie, wat dus niet uit het buitenland hoeft worden gehaald, maar opgegroeid is in eigen Nederlands bos en hier dus ook verwerkt kan worden.
Ik kan mij best wel voorstellen dat er vraagtekens geplaatst wordt bij de afgelopen houtkap. Zeker ook met het fijt dat er nog al wat paden kapot gereden zijn. Dit door het uitslepen en vervoer van de boomstammen met zware machines en vrachtauto's. Ook blijft er nog al wat kophout en takken achter in het bos en dit lijkt erg rommelig. Het kophout wordt er groten deels nog uitgehaald door brandhout zagers, de rest takken e.d wordt opgeruimd door de natuur zelf. Volgend jaar zijn de aangebrachte lidtekens die nu zo overheersend zijn in het kale bos bijna niet meer te zien.
Dit is b.v. te zien in dat deel bos wat vorig jaar nog gedund is. Over 2 jaar zie je al de natuurlijke verjonging, zeker daar waar voldoende zonlicht op de grond komt. Het hele bosbeheer in zowel Elfbergen, Gaasterlân als in Nederland in beheer bij Staatsbosbeheer is gericht op duurzaam en kwalitatief goed bosbeheer, voor de natuur, recreatie en productie. De productie (opbrengst) is wel degelijk nodig als bijdrage aan onderhoud, recreatie, beheer, voorlichting en surveillance van de bossen. Het beheer zoals dat nu wordt gepleegd is al ingezet met de overname van de bossen in 1976 door Staatsbosbeheer. Ook de gemeente haalde hout uit de bossen voor productie, zoals mijnhout, afrasteringpalen, brandhout, stuthout enz, alleen waren de bomen die toen gekapt werden zo groot en zwaar nog niet, ook was het materiaal wat ingezet werd met de houtkap heel anders. De bijl en zaag veranderde in de motorzaag. Nu is het een processor een machine die in één omgang bomen zaagt ontdoet van takken en afkort op de gewenste lengte. Het paard is vervangen door grote tractoren. De vooruitgang / verandering is ook in de bosbouw niet te keren, eigen vellingen met de motorzaag worden niet meer gedaan, daar hebben wij geen mensen meer voor, alles wordt uitbesteed, grote bedrijven zien alleen op deze manier kans om te blijven bestaan. Vellen met de motorzaag is ook zwaar en gevaarlijk werk veel boswerkers zijn zo vroeger in de WAO terecht gekomen, dus grote machines heeft ook zijn voordelen. Maar vaak zijn onze kleine recreatieve bossen zoals Elfbergen met zijn veel wandelpaden niet echt geschikt voor dit soort van grootschalig houtkap en wordt dit soms door de leek gezien als een grote bedreiging en vernietiging van het bos wat ik ook wel degelijk kan begrijpen.
Ik hoop dat ik met dit verhaal de ongerustheid en de twijfel van een goed beheer enigszins bij u heb weggenomen. Hebt u over bovenstaande artikel toch nog twijfel en vragen, mag u altijd bij mij langs komen bij de werkschuur van Staatsbosbeheer, voor uitleg, ook mag u mij altijd bellen op 06-53767459.
Wij vragen u nogmaals excuses voor het noodzakelijk opgetreden ongemak. Een groot aantal paden zijn alweer begaanbaar en natuurlijk worden de andere paden net als voorgaande jaren (als het weer een beetje mee wil werken) weer opgeknapt. Voor uitleg over het te voeren bosbeheer is men ook altijd welkom op één van de excursies die regelmatig gehouden worden. De bossen zijn van ons met elkaar, Staatsbosbeheer is aangesteld als beheerder en hoopt dat nog lang met instemming van de gebruikers, omwoners en recreanten te kunnen doen. Voor nu en in de toekomst. Want wat nu verzaakt of slecht beheerd wordt dat is in de toekomst over 100 jaar duidelijk te zien, het is nog altijd zo boompje groot plantertje dood.

Goasse Hylkema, boswachter VPR in Súdwest Fryslân bij Staatsbosbeheer
Boschlust viert honderdjarig bestaan
Aan de naam is al te zien dat HotelRestaurant Boschlust in Oudemirdum uit een eerdere periode stamt. De huidige uitbater, Durk Agricola, kan echter niet zeggen hoe lang het bedrijf aan de Brink al bestaat, maar het is zeker meer dan honderd jaar. Toch viert Boschlust pas dit jaar zijn eeuwfeest. „Yn 1906 is it foarste part troffen troch brân en letter opnij boud en dat moment hawwe we nommen as begjin omdat dat wis is."
Durk Agricola is een geboren horecaman. Vader Tjebbe en moeder Riemkje Agricola kochten het hotel in 1958. Tjebbe Agricola was vertegenwoordiger in veevoer en had zijn oog laten vallen op de schuur achter het café. Om het horecabedrijf ook te kunnen voortzetten moest hij eerst nog zijn papieren halen, naast zijn dagelijkse werk. Bovendien had hij zijn handen vol aan het opknappen van Boschlust want er was nogal wat achterstallig onderhoud.
Het horecavak is hard werken, weet Durk Agricola al sinds zijn jeugd. „Heit hie elke jan wol wat. In fergadering, de biljertclub of dûnsjen. It gong mar troch. Sa nei in winterskoft wie er suver oan ein, mar dan begûn it simmerwurk wer."

Toch zorgde al dat harde werken en de vele uren wel voor leven in de brouwerij. Bovendien hadden de Agricola's de tijd mee. Naast de sociale functie die de uitspanning in het dorp had, trok namelijk het toerisme aan. Oudemirdum, temidden van talloze fiets- en wandelpaden en rustgevende bossen, werd `ontdekt' door zomergasten.
In de jaren zeventig veranderde er het nodige. De schuur werd verbouwd tot zaal waar nadien door een paar dorpsgenoten dansavonden werden georganiseerd. Het was de tijd dat Durk de slaap nog wel eens moeilijk kon vatten vanwege de muziek. De Agricola's woonden eigenlijk in het bedrijf. „Heit stie achter de taap, mem yn de keuken. Dêr waard ek it iten foar ús sean. No bart soks net mear, doe wie it gewoan."

Na zijn diensttijd ging Durk in Boschlust aan de slag. Thuis en in andere bedrijven had hij genoeg ervaring opgedaan om te weten dat zijn toekomst in de horeca lag. Amper een jaar later zou hij al de nieuwe eigenaar van het hotel-restaurant worden, samen met zijn vrouw Agatha. Een hele stap voor het stel. „We wienen beide begjin tweinich. Mar ik bin der wis fan dat dat in hiele goeie set west hat. Ast jong begjinst kinst dy der foar de folie hûndert prosint foar ynsette. Ast âlder begjinst en der binne bygelyks bern, dan wurdt it in stik dreger."

Boschlust is in de loop der jaren flink veranderd. Het bestaat nu uit een nostalgisch ingericht zaal- en cafégedeelte en een goed lopend hotel. Aan de Brink is een overdekt terras gemaakt.
Hoe anders was dat ruim honderd jaar toen uitbater Bersee de dorpsherberg naast zijn boerenbedrijf had. Boeren uit de omgeving - collega's dus - stalden 's zondags voor de kerkdienst hun paarden in de 'trochreed' en nuttigden er na de preek wellicht een borreltje. Het bedrijf kwam in 1920 in handen van de Oudemirdumer Alta die het op zijn beurt verkocht aan de heer Roozendaal. Deze kelner uit het chique Amstel Hotel in Amsterdam had grootse plannen met de Oudemirdumer dorpskroeg. Hij maakte er een echt hotel van: „Sis mar, It Amstel Hotel fan Aldemarrum."

Vandaag de dag is Boschlust een familiehotel dat het hele jaar goed bezet is. Van mei tot en met oktober moet het bedrijf het vooral hebben van het toerisme, in de wintermaanden worden er veel feesten en partijen gehouden.

Grootse verbouwingsplannen hebben de Agricola's op dit ogenblik niet, al sluiten ze niets uit. „It past no kwa grutte moai yn Aldemardum en it rint moai sa. We hawwe aardich wat arranzjeminten. Foar ús gasten hiere we in soad fytsen en bygelyks de bakker hat in aardige klant oan ús. Sa hat ek it doarp der wat oan."

„Earst hiest simmerdei allegear fytsclubs dy't hjir in tocht makken, nei de Slachte wienen it in hiel soad kuierders en tsjintwurdich wurdt hjir ek in soad oan Nordic Walking dien.
Het werk van een horecaman als Durk Agricola bestaat uit veel meer dan koffie serveren en gasten ontvangen. „De administraasje is yn de tweintich jier dat wy hjir de saak driuwe, behoarlik groeid. Jo binne ek in soad tiid kwyt oan feilichheids- arbo- en hygiènewetjouwing. Djoer is dat ek. Ik tink dat alle oanpassingen foar de brânfeiligens ús wol oardel ton kostte hat. Mar it moat no ienris, kinst dy wol fersette, mar dêr hast allinnich dysels mar mei te pakken."

Mochten Durk en Agatha Agricola ooit besluiten te stoppen, dan bestaat de kans dat het bedrijf in de familie blijft. Een van de kinderen volgt een opleiding op dit gebied. „Mar dat kin fansels noch hûndert kear oars!"